Chwilio'r wefan
 • A i Y

T

 • Amodau a thelerau
 • Cais am gefnogaeth gan yr Uned Cefnogi Tenantiaid

  Cwblhewch y ffurflen ar-lein a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i wneud cyfeiriad.

 • Canolfan Hamdden Treforys

  Mae gan Ganolfan Hamdden Treforys bwll nofio, clwb rhedeg poblogaidd i fenywod, rhaglen ffitrwydd wych ar gyfer oedolion yn ogystal â chyfarpar ffitrwydd o'r radd flaenaf yn y gampfa.

 • Cefnogaeth i Blant a Theuluoedd

  Cymorth i deuluoedd, amddiffyn plant, maethu, mabwysiadau

 • Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

  Hysbysiadau statudol cyfredol sy'n ymwneud ag amrywiaeth o gynigion a gorchmynion a wnaed gan Ddinas a Sir Abertawe.

 • Gostyngiad Treth y Cyngor

  Os ydych ar incwm isel, gallech gael Gostyngiad Treth y Cyngor i'ch helpu i dalu Treth y Cyngor. Bydd y gostyngiad y gallech ei dderbyn yn dibynnu ar eich incwm a'ch amgylchiadau.

 • Pridiannau tir lleol

  Rydym yn cynnal chwiliadau tir lleol sy'n rhan o'r broses trawsgludo eiddo. Mae'n galluogi prynwyr eiddo arfaethedig a benthycwyr morgais i gael gwybodaeth sydd gennym am eiddo.

 • Tacsis

  Mae angen trwydded ar bob gyrrwr a cherbyd hacni a hurio preifat sy'n gweithredu yn Abertawe.

 • Tai
 • Tai Rhent Preifat

  Rydym yn goruchwylio gwelliannau a gwaith cynnal a chadw ar dai rhent preifat. Rydym yn gwneud llawer o waith gyda Thai Amlbreswyl (HMO).

 • Taliad Uniongyrchol

  Trefnu eich cefnogaeth eich hun gyda Thaliad Uniongyrchol

 • Talu dirwy barcio

  Gallwch dalu Hysbysiad o Dâl Cosb (PCN) ar-lein ar y wefan hon, yn bersonol yn y Ganolfan Ddinesig, drwy'r post neu dros y ffôn.

 • Tenis
 • Tenis bwrdd
 • Tir ac Eiddo ar werth neu brydles

  Cyfle i ddod o hyd i dir masnachol a diwydiannol sydd ar gael i'w prynu neu rentu yn Ardal Abertawe.

 • Toiledau cyhoeddus

  Mae toiledau cyhoeddus ar gael ar draws Abertawe. Mae mynediad i'r anabl a chyfleusterau newid cewynnau ar gael yn nifer o'n toiledau.

 • Traethau

  Mae gan Abertawe draethau gwych ar garreg ei drws.

 • Trafnidiaeth a phriffyrdd
 • Trefnu digwyddiad

  Os ydych yn bwriadu cynnal digwyddiad sy'n cynnwys nifer mawr o bobl, mae angen i chi gysylltu â'r Grŵp Ymgynghori ar Ddiogelwch i sicrhau y gellir cynnal y digwyddiad yn ddiogel gyda'r holl asiantaethau perthnasol yn y sir yn gwybod amdano.

 • Trên Bach Bae Abertawe

  Trên tir 72 sedd yw Trên Bach Bae Abertawe, sy'n teithio ar hyd promenâd Abertawe, o Lido Blackpill i Erddi Southend, y Mwmbwls, gan gynnig golygfeydd gwych o fae godidog Abertawe i deithwyr

 • Treth y Cyngor
 • Trethi Busnes

  Yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch am Drethi Busnes a sut i'w talu.

 • Trwyddedu
 • Trwyddedu a chofrestru tân gwyllt a ffrwydron

  Os ydych yn gwerthu neu'n storio tân gwyllt, rhaid i chi gael trwydded gennym.

 • Twyll

  Mae'r term 'twyll' fel arfer yn cynnwys gweithgareddau fel lladrad, llygredd, cynllwyn a llwgrwobrwyo. Mae twyll yn weithred droseddol neu'n weithred drwy anwaith a fwriedir er elw personol neu i beri colled i berson neu sefydliad arall.

 • Tyfu'n Lleol Abertawe

  Rydym yn annog ein cymunedau i dyfu eu bwyd eu hunain drwy ariannu amrywiaeth o brosiectau tyfu cymunedol gyda'r nod o gael mwy o ffrwythau a llysiau ffres yn y ddinas, yn arbennig i'r rhai sydd ar incymau isel.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM