Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Chwefror 2017

 

Ymgynghori ar anableddau plant.

Cyfle i ddweud eich dweud am gynigion gwasanaethau anableddau plant

Mae ymgynghoriad wedi'i lansio ar fesurau i wella bywyd llawer o blant a theuluoedd yn y ddinas y mae anabledd yn effeithio ar eu bywydau.

Pentre’r Graig relaunch

Disgyblion yn dathlu wrth i'w hysgol agor ar ôl gwaith adnewyddu gwerth £2.7m

Bydd disgyblion mewn ysgol yn Abertawe yn mynd ar y llwyfan mewn seremoni i nodi cwblhau gwaith gwerth £2.7 miliwn i adnewyddu cyfleusterau.

Swansea city centre (Night)

Abertawe'n cyflwyno cais i fod yn Ddinas Diwylliant y DU yn 2021

Mae Abertawe wedi ymuno â'r gystadleuaeth i fod yn Ddinas Diwylliant y DU yn 2021.

New council building proposal

Lleoliad posib ar gyfer adeilad cyngor newydd yng nghanol y ddinas yn y dyfodol

Fel rhan o gynlluniau ailddatblygu mawr ar lan y môr, bydd staff Cyngor Abertawe'n cael eu hadleoli i ganol y ddinas ymhen ychydig o flynyddoedd.

Nataya Bree

Cantores ifanc o Abertawe i ddangos ei dawn mewn digwyddiad yng nghanol y ddinas

Bydd cantores ifanc o Abertawe yn arbennig ei llais yn fuan mewn digwyddiad mawr a gynhelir yng nghanol y ddinas.

Castle Square

Cynigion trawsnewid ar y gweill ar gyfer Sgwâr y Castell

Gallai Sgwâr y Castell Abertawe gael ei drawsnewid yn fuan i gyrchfan mwy gwyrdd a mwy bywiog gyda mwy o fannau cyhoeddus nag erioed o'r blaen i breswylwyr ac ymwelwyr i'w mwynhau.

Dinas a Sir Abertawe.

Ymgyrch newydd i atal tipio anghyfreithlon yn cael ei lansio gyda thim ymateb cyflym

Mae Cyngor Abertawe'n parhau â'i ymgyrch i atal tipio anghyfreithlon drwy greu tîm ymateb cyflym.

Tidal lagoon

Annog y Prif Weinidog i gymeradwyo'r morlyn llanw

Anogir y Prif Weinidog Theresa May i roi caniatâd yn fuan i ddechrau ar brosiect gwerth £1.3bn Morlyn Llanw Bae Abertawe.

Swansea Beach

Bargen Ddinesig Bae Abertawe ar y llwybr cywir i'w chymeradwyo ym mis Chwefror

Gallai buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd sydd â'r potensial i drawsnewid dyfodol Bae Abertawe wynebu un o'i heriau olaf yr wythnos nesaf.

Swans_attendance

Sêr yr Elyrch yn cefnogi ymgyrch sy'n gwella presenoldeb disgyblion yn yr ysgol

Mae disgyblion y mae eu presenoldeb yn yr ysgol yn rhagorol neu'n gwella wedi cael eu canmol gan y sêr pêl-droed Leon Britton a Lee Trundle.

Pentrehafod-School

Cyffro wrth i waith gwerth £15.1m i adnewyddu ysgol gychwyn

Mae cyffro'n cynyddu mewn ysgol Abertawe lle bydd gwaith trawsnewid gwerth £15.1m yn dechrau yn yr 20 mis nesaf.

Stop Domestic Violence

Gwasanaeth newydd i helpu i fynd i'r afael â cham-drin domestig

Mae cynghorwyr yn Abertawe bellach wedi cymeradwyo cynlluniau ar gyfer gwasanaeth newydd sydd y cyntaf o'i fath yng Nghymru, y bydd yn helpu plant a theuluoedd sy'n dioddef o drais domestig neu broblemau cynyddol o ran perthnasoedd.

Sarah_Jones_fostering

Pam mai Sarah yw un o lysgenhadon maethu Cymru

Mae bod yn ofalwr maeth yn un o'r swyddi mwyaf gwerth chweil y mae Sarah Jones erioed wedi ei gwneud.

High 5 to Penyrheol Primary Year 5

Dosbarth cyfan yn Abertawe'n cael ei wobrwyo am garedigrwydd

Mae blwyddyn gyfan o blant yn un o ysgolion Abertawe wedi cael ei hanrhydeddu â Gwobr Rho 5 arbennig gan Leon Britton, un o sêr yr Elyrch.

Pupils at the Big Budget Conversation

Disgyblion yn sicrhau newid ym mhris prydau ysgol yng nghyllideb y cyngor

Gofynnwyd i ddisgyblion ysgol yn Abertawe am eu barn ynghylch cyllideb ddrafft Cyngor Abertawe ac maent hyn yn oed wedi llwyddo i berswadio cynghorwyr hŷn i newid eu cynlluniau.

Asian water monitor

Mae dau ymlusgiad egsotig arall yn dod i arfer â'u bywydau newydd yn Abertawe

Mae Cuddles, peithon rhwydog 10 oed, a Haku, monitor dŵr Asiaidd, bellach wedi'u hychwanegu at gasgliad amrywiol o anifeiliaid a phlanhigion Plantasia.

Swansea Beach

Gobeithio cymeradwyo'r Fargen Ddinesig erbyn diwedd mis Chwefror

Gan ddarparu biliynau o bunnoedd i'r economi leol, mae Bargen Ddinesig fwyaf Cymru'n agos at gael ei chymeradwyo.

New homes in Penderry

Datblygiad tai arloesol yn dechrau dwyn ffrwyth yn Abertawe

Mae rhai o gartrefi mwyaf ynni effeithlon y DU yn dechrau dwyn ffrwyth yn Abertawe.

Guildhall

Addysg a'r Gwasanaethau Cymdeithasol yw'r prif flaenoriaethau cyllidebol

Mae Cyngor Abertawe wedi cyhoeddi bod arian ychwanegol ar gael ar gyfer gwasanaethau hanfodol megis addysg, gofal cymdeithasol, priffyrdd a thai. Mae'r arian yn ychwanegol i'r hyn a oedd eisoes wedi'i gynllunio fel rhan o'i gyllideb ddrafft.

Indoor arena proposal

Diwrnod agored yr wythnos nesaf er mwyn trafod cynlluniau adfywio canol y ddinas

Bydd cynlluniau sylweddol i adnewyddu canol dinas Abertawe yn ffocws diwrnod agored a gynhelir yr wythnos nesaf.

Dinas a Sir Abertawe.

Gwella bywyd i blant y mae anabledd yn effeithio arnynt

Bydd mesurau i wella bywyd plant a theuluoedd y mae anabledd yn effeithio arnynt yn cael eu trafod gan gynghorwyr Abertawe yr wythnos nesaf.

Stop Domestic Violence

Cynllun ar gyfer canolfan newydd i helpu dioddefwyr trais yn y cartref

Mae cymorth gwell yn cael ei ddatblygu ar gyfer plant a theuluoedd yn Abertawe sy'n dioddef trais yn y cartref neu broblemau cynyddol o ran perthnasoedd.

Mayhill GP surgery and family centre complex

Gwaith yn dechrau ar gyfadeilad iechyd mawr newydd yn Abertawe

Mae gwaith wedi dechrau ar adeiladu'r cyfadeilad cyntaf yng Nghymru sy'n cynnwys canolfan i deuluoedd a meddygfa cwbl integredig.

Dinas a Sir Abertawe.

Cynlluniau cyllidebol diwygiedig i'w trafod yng nghyfarfod y Cabinet

Disgwylir i wasanaethau hanfodol megis addysg, gofal cymdeithasol, priffyrdd a thai gael hwb ariannol pan gaiff cyllideb y cyngor ei thrafod yr wythnos hon.

Matthew Street (Before and after)

Gwaith adnewyddu fflatiau gwerth miliynau o bunnoedd wedi'i gwblhau

Mae gwaith gwerth miliynau o bunnoedd i adnewyddu dau floc o fflatiau yng nghanol dinas Abertawe wedi'i gwblhau.

Domicilliary Care Consultation

Ymgynghoriadau ar ofal cymdeithasol i oedolion yn Abertawe'n parhau

Bydd ymgynghoriadau ar wasanaethau cymdeithasol a gofal cartref i oedolion yn dod i ben ddydd Gwener, 10 Chwefror.

St David's pedestrian footbridge

Mwy o gynnydd ar gyfer cynlluniau adfywio canol dinas Abertawe

Mae cynlluniau sylweddol i adnewyddu canol dinas Abertawe wedi cymryd cam arall ymlaen.

Dinas a Sir Abertawe.

Mwy o wyrdd a llai o goch wrth i ysgolion wella yn Abertawe

Mae disgyblion ar draws Abertawe'n elwa o welliant a chefnogaeth barhaus, yn ôl ffigurau categoreiddio ysgolion diweddaraf Llywodraeth Cymru.

Mountain Dew Inn

Tafarn adnabyddus yn Abertawe yn cael ei gwerthu

P'un ai am beint, sgwrs neu gêm o pŵl, bydd miloedd ohonoch wedi ymweld â'r dafarn dros y blynyddoedd.

Fly tipping

Camerâu'n ceisio dal tipwyr anghyfreithlon ar waith

Mae camerâu dirgel wedi'u gosod mewn nifer o fannau tipio anghyfreithlon poblogaidd yn Abertawe mewn ymgais is leihau tipio'n anghyfreithlon.

Kingsway redevelopment

Kingsway 'urban park' included in £10 million redevelopment

Bwriedir adeiladu parc dinesig â rhesi o goed ar hyd un o brif ffyrdd trafnidiaeth Abertawe fel rhan o gynllun ailddatblygu gwerth £10 miliwn.

shopping trolley

Troliau Siopa wedi'u gadael yn cael eu tynnu o Afon Tawe mewn ymgyrch ar y cyd

Mae timau glanhau yn Abertawe yn gweithio ar y cyd â Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i dynnu dwsinau o droliau siopa o Afon Tawe.

Dinas a Sir Abertawe.

Translation Required: Pioneering hub aims to help families end scourge of domestic violence

Translation Required: Plans to create the first 'Domestic Abuse Hub' of its kind in Wales to help children and families experiencing domestic violence or escalating relationship problems resolve their issues have been approved by Swansea councillors.

Kingsway redevelopment

Gallai cynigion Ffordd y Brenin helpu i wella cludiant cyhoeddus

Gallai gwasanaethau cludiant cyhoeddus gael hwb gan gynigion newydd i ailddatblygu Ffordd y Brenin, Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM