Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Mai 2017

 

Bristol Blenheim

Awyren o gyfnod yr Ail Ryfel Byd yn cael ei chadarnhau ar gyfer y Sioe Awyr

Bydd awyren Brydeinig a ddefnyddiwyd yn helaeth yn ystod dwy flynedd gyntaf yr Ail Ryfel Byd yn cymryd rhan yn Sioe Awyr Cymru yr haf hwn.

museum_visit

Busnesau twristiaeth yn ymweld â lleoliadau diwylliannol y ddinas

Mae busnesau diwydiant twristiaeth ffyniannus Abertawe wedi achub ar y cyfle i fynd y tu ôl i'r llenni yn nhri o leoliadau diwylliannol y ddinas.

mayor_downing

Balchder yr Arglwydd Faer newydd yn ei rôl ddinesig

Mae Cynghorwyr Abertawe wedi gweld dau o'u cydweithwyr hir eu gwasanaeth yn cael eu dewis yn Faer ac yn Ddirprwy Arglwydd Faer ar gyfer ein dinas.

Penllergaer Civic Centre site

Cynllun maes pentref i ddathlu arsyllfa hanesyddol

Mae creu maes pentref o gwmpas arsyllfa hanesyddol ymysg y cynlluniau ar gyfer hen safle'r Ganolfan Ddinesig ym Mhenllergaer.

Cllr Rob Stewart

Cabinet newydd i gyflwyno Bargen Ddinesig gwerth £1 biliwn

Mae Cyngor Abertawe wedi dadorchuddio ei Gabinet newydd i helpu i gyflwyno'i flaenoriaethau, gan gynnwys y Fargen Ddinesig gwerth £1 biliwn a chais Dinas Diwylliant.

Lewis Lukens

Diplomydd UDA yn archwilio cysylltiadau Dylan ag America

Mae diplomydd o fri wedi ymweld ag Abertawe i archwilio cysylltiadau Dylan Thomas ag America.

Jig-So_book

Rhieni ifanc yn ysgrifennu llyfr i'w plant

Mae grŵp o famau a thadau o Abertawe wedi profi'r hen ddywediad bod gan bawb y ddawn i ysgrifennu llyfr.

High reach excavator

Peiriant anferth yn dymchwel gweddill hen adeilad clwb nos yn Abertawe

Mae peiriant anferth wedi dechrau dymchwel yr hyn sy'n weddill o hen adeilad Oceana ar Ffordd y Brenin.

Tawe tunnel

Gwaith yn mynd yn ei flaen i gynnal a chadw twnnel cudd dan afon Tawe

O dan Afon Tawe yn Abertawe mae twnnel cudd sy'n cysylltu un ochr o'r afon â'r llall.

Swansea in Bloom 2015

Cystadleuaeth Abertawe yn ei Blodau yn ôl unwaith eto

Bydd grym blodau'n meddiannu Abertawe yr haf hwn.

Bryn_video

Disgyblion yn ennill gwobr am eu ffilm am eu gobeithion am Gymru

Mae pedwar disgybl mewn ysgol yn Abertawe wedi ennill gwobr genedlaethol am ffilm a wnaethant am eu gobeithion a'u breuddwydion am ddyfodol Cymru.

Dinas a Sir Abertawe.

Gadeirydd y Pwyllgor Safonau

Mae Cyngor Abertawe'n hysbysebu am ddau aelod o'r cyhoedd i ymuno â'i Bwyllgor Safonau.

High 5 2015 Leon Britton

Leon yn anelu at y nifer uchaf erioed o enwebiadau

Mae seren yr Elyrch, Leon Britton, yn gobeithio sgorio'r nifer uchaf erioed o enwebiadau ar gyfer prif wobrau'r ddinas i blant a phobl ifanc ysbrydolus.

Marchnad bwyd stryd y byd yng nghanol y ddinas

Bydd bwyd stryd o bedwar ban byd yn tynnu dŵr o ddannedd ymwelwyr â chanol dinas Abertawe yr wythnos hon.

Castle Street 1952

Fideos hanesyddol yn dangos Abertawe'r gorffennol

Mae fideos hanesyddol wedi dod i'r amlwg sy'n dangos golygfeydd o rannau o'r ddinas yn y 1950au a'r 1970au.

Gowerton Comprehensive School

Tregŵyr yw'r ysgol ddiweddaraf i greu argraff dda ar arolygwyr

Ysgol Tregŵyr yw'r ysgol gyfun ddiweddaraf yn Abertawe i greu argraff dda ar arolygwyr.

Ospreys_attendance

Y Gweilch yn cefnogi ymgyrch gwella presenoldeb mewn ysgolion

Mae sêr rygbi'r Gweilch yn cefnogi ymgyrch Cyngor Abertawe i wella presenoldeb ysgolion yn y ddinas

John Charles

Cefnogwyr Juventus yn cael eu hannog i ymweld â dinas enedigol arwr y clwb

Gall cefnogwyr pêl-droed o Turin sy'n ymweld â'r ardal ddarganfod man geni un o'u harwyr yn fuan.

dementia_badge

Digwyddiad i wneud bywyd yn haws i bobl â dementia

Caiff camau ychwanegol i wneud bywyd yn haws i bobl â dementia yn Abertawe eu trafod mewn digwyddiad yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe ddydd Iau (18 Mai).

Oceana cinema

Tynnu'r to yn dangos hen sinema Abertawe mewn goleuni newydd

Efallai fod y llun hwn yn edrych fel bod gwaith i gadw hen amffitheatr Rhufeinig yn mynd rhagddo, ond fe'i tynnwyd yma yn Abertawe.

Mark Thompson

Balchder pennaeth am gael ei enwi'r gorau yng Nghymru

Mae pennaeth ysgol gynradd yn Abertawe wedi'i enwi'r gorau yng Nghymru.

Gyro

Awyren styntiau o ffilm James Bond ar restr perfformwyr y Sioe Awyr

Caiff golygfeydd beiddgar o ffilmiau James Bond eu harddangos yn yr awyr uwchben Abertawe'r haf hwn.

Foster carers

Dewch i gwrdd â'r gofalwyr maeth sy'n gwneud gwahaniaeth sylweddol i fywydau pobl ifanc yn Abertawe

Nid yw unrhyw ddau blentyn sydd angen cartref maeth yr un peth - ac nid yw'r rheiny sy'n gofalu amdanynt chwaith.

Brynhyfryd Primary School

Ysgol yn dathlu marciau llawn mewn adroddiad arolygu

Mae disgyblion a staff mewn ysgol gynradd yn Abertawe'n dathlu ar ôl cael marciau llawn mewn adroddiad arolygu.

Swansea Market

Digwyddiad marchnad yn darparu ar gyfer ffordd o fyw sy'n tyfu'n gyflym

Cynhelir digwyddiad ym Marchnad Abertawe'n ddiweddarach y mis hwn i ddarparu ar gyfer un o'r ffyrdd o fyw sy'n dabtlygu'n gyflym.

Hanging baskets (Alan)

Blodau yn harddu Abertawe yn ystod yr haf

Mewn cornel ddigyffro a thawel ym Mharc Singleton, mae miloedd o flodau'n cael eu paratoi i harddu Abertawe dros yr haf.

Plot 16

Gallai cynnig pwysig i werthu tir arwain at archfarchnad ceir ail-law newydd

Gallai cynnig pwysig i werthu tir arwain at ddatblygu archfarchnad ceir ail-law yn ardal Llansamlet yn Abertawe.

Red Arrows 2017

Ap Sioe Awyr 2017 ar gael i'w lawrlwytho

Mae ap swyddogol Sioe Awyr Cymru bellach ar gael i'w lawrlwytho.

BandAlong

Blwyddyn ysgol gyfan yn ffurfio band pres mawr

Mae blwyddyn ysgol gyfan am ryfeddu teuluoedd a ffrindiau drwy ffurfio band pres enfawr mewn ysgol gyfun yn Abertawe.

Twyll Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi ar gynnydd yn Abertawe

Mae gweithredoedd twyllodrus sy'n ymwneud â Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) ar gynnydd yn Abertawe yn ôl Safonau Masnach.

parking machines

Defnyddwyr meysydd parcio'n gallu cyfnewid darnau arian newydd am yr hen rai

Bydd defnyddwyr meysydd parcio yn Abertawe'n cael help llaw wrth dalu ffi barcio, yn dilyn cyflwyno'r darn £1 newydd.

Dinas a Sir Abertawe.

Ffordd Fabian Abertawe yn cael ei hailwynebu

Mae rhan o un o ffyrdd prysuraf Abertawe wedi cael ei hailwynebu i'w helpu i bara am fwy o amser ar gyfer miloedd o fodurwyr sy'n teithio allan o'r ddinas.

Parkmill bridge

Taith gerdded ym Mhenrhyn Gŵyr yn cael pont newydd dros yr afon

Mae taith gerdded boblogaidd ym Mhenrhyn Gŵyr wedi cael hwb drwy adeiladu pont dros yr afon a grisiau newydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM