Chwilio'r wefan
English
oak tree

Mabwysiadu neu roddi coeden

Byddwn yn gosod plac dur gwrthstaen wedi'i bersonoli, wedi'i ysgythru a'r geriau o'ch dewis ar y goeden a fabwysiedir neu a roddir o'ch dewis.

Mae cynllun 'Mabwysiadu Coeden' Cyngor Abertawe'n ffordd wych o gefnogi a mwynhau parciau a gerddi Abertawe y mae llawer o bobl yn eu mwynhau gyda'u teuluoedd ac mae'n rhoi lle i breswylwyr eistedd ac ymlacio ynddynt boed law neu hindda.

Mae rhoi cyfraniad tuag at fabwysiadau coeden bresennol neu roi rhodd o goeden newydd yn ffordd ddelfrydol o nodi carreg filltir, digwyddiad neu i goffau bywyd anwylyn neu anifail anwes.

Mae'r cynllun yn cynnig cyfle i fusnesau, sefydliadau neu unigolion gael lle penodol yn un o'n gerddi, parciau neu ardaloedd hamdden hyfryd.

 • Gellir mabwysiadu coed presennol am £200 i gwsmeriaid preifat neu £240 i fusnesau neu sefydliadau (yn cynnwys TAW).
 • Gellir rhoddi coed newydd am £300 i gwsmeriaid preifat neu £360 i fusnesau neu sefydliadau (yn cynnwys TAW).

Er mwyn cydnabod y cyfraniad, byddwn yn gosod plac dur gwrthstaen wedi'i ysgythru a'r geiriau o'ch dewis ar goeden o'ch dewis. Bydd y rhodd yn ariannu ac yn cynnal y goeden a'r plac wedi'i ysgythru. Bydd y goeden yn cael ei phlannu yn ystod mis Ionawr a Chwefror fel arfer, neu pan fydd yr amodau'n addas.

Gellir ond rhoddi neu fabwysiadu coed dan y cynllun hwn ar dir y mae Cyngor Abertawe'n berchen arno. Byddwn yn caniatau mabwysiadu neu roddi coeden mewn unrhyw barc neu ardal hamdden. Y ffactorau cyfyngu fyddai'r math o goeden ddewisol a'r lle sydd ar gael. Cadarnheir hyn gan y parciau.

Adopt a Tree Scheme

Sut mae cyflwyno cais

Unwaith rydych wedi penderfynu ar eich lleoliad ac rydych wedi darllen yr amodau a'r telerau, ac rydych am fwrw ymlaen i fabwysiadu / roddi, cwblhewch y ffurflen ymholiad ar-lein isod.

Unwaith bydd y ffurflen ymholiad wedi'i derbyn ac mae manylion eich archeb wedi'u cadarnhau, bydd dolen i'r ffurflen talu ar-lein yn cael ei hanfon yn uniongyrchol atoch. Os nad yw'n bosib i chi dalu ar-lein, darperir opsiynau eraill.

Oes oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch: sales@swansea.gov.uk

Caiff y ffioedd am goed a roddir neu a fabwysiedir eu hadolygu'n flynyddol ac efallai y byddant yn destun cynnydd, gydag unrhyw gynnydd o'r fath yn weithredol o 1 Ebrill tan 31 Mawrth bob blwyddyn, a bydd angen i'r cyngor gael taliad llawn ymlaen llaw. Ni osodir yr archeb am y goeden a'r gwaith nes derbyn y taliad.

 1. Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatâu i ni wneud hynny.

  Mae cyfraith yn ôl yr angen er mwyn diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni contract. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.
 2. Mae'r cyngor yn croesawu cyfraniadau at y cynllun hwn ac yn cynnig 2 opsiwn:

  Opsiwn A: Mabwysiadu coeden bresennol er mwyn gosod plac arni
  Yn rhai o barciau, gerddi a mannau agored y cyngor mae coed presennol ar gael y gellid eu cynnig ar gyfer gosod plac arysgrifenedig ar grog. Y cyfraniad angenrheidiol ar gyfer yr opsiwn hwn yw £200 (heb gynnwys TAW) ar gyfer unigolion neu £240 ar gyfer busnesau a sefydliadau (gan gynnwys TAW).

  Opsiwn B: Rhoddi coeden newydd gyda phlac
  Mae'r opsiwn hwn yn caniatau plannu coeden newydd yn un o barciau, gerddi neu fannau agored y cyngor. Y cyfraniad angenrheidiol fesul coeden yw £300 ar gyfer unigolion (heb gynnwys TAW) neu £360 ar gyfer busnesau a sefydliadau (gan gynnwys TAW). Mae hyn yn cynnwys cyflenwi'r goeden, ei phlannu a'i gosod a phostyn cefnogi, rhoi compost a gwrtaith iddi, ol-ofal a dyfrio nes ei bod wedi'i sefydlu a gosod y plac arysgrifenedig ar grog.

 3. Mae meysydd a nodir a * yn orfodol.
 4. Ymgeisydd
  1. Dewiswch opsiwn: *
 5. Eich manylion
  1. Label
  2. Bydd angen cyfeiriad e-bost dilys arnom er mwyn darparu'r manylion talu i chi.
 6. Derbyn yr Amodau a'r Telerau
  1. I confirm that I have read the Adopt a Tree Terms and conditions.
 7. Manylion mabwysiadu / rhoddi
  1. Opsiwn coeden (cwsmeriaid preifat)
  2. Opsiwn coeden (cwsmeriaid busnes)
  3. Nodwch eich lleoliad dewisol / presennol:
   1. Byddwn yn trafod lleoliad y goeden gyda chi.
  4. Manylion plac
   1. Gellir trafod arysgrif eich plac a'i chadarnhau yn ddiweddarach. Serch hynny, os oes gennych syniad am yr hyn yr hoffech ar y plac, nodwch ef yma. Caiff yr arysgrifau eu cadarnhau a chi cyn mynd ymlaen a'ch archeb.
  5. Sylwer: Fel arfer mae'r broses gyfan yn cymryd 10 wythnos, o dderbyn yr archeb hyd at fabwysiadu coeden bresennol. Plannir coed newydd ym mis Ionawr a Chwefror yn unig.

   Rwyf yn cyntuno i gydymffurfio ag amodau a thelerau'r Cynllun Mabwysiadu Coeden a'r rheolau a'r rheoliadau a gymeradwywyd gan Gyngor Abertawe.
  6. Gosodir yr archeb am goeden ar ol derbyn taliad yn unig.
 8. Ai chi gwblhaodd y ffurflen hon?
 9. Ydych chi’n robot?
Wedi'i bweru gan GOSS iCM