Chwilio'r wefan
English

Mae angen cyngor ariannol arnaf

Ffynonellau cyngor ariannol.

Fel popeth arall, mae'n rhaid talu bil Treth y Cyngor, ond rydym yn deall y gall pobl fynd i anawsterau gyda'r taliadau heb fod bai arnynt hwy o gwbl. Os ydych yn cael problemau, cysylltwch â ni'n syth. Peidiwch â'i anwybyddu gan na fydd yn diflannu. Rydym yn fodlon trafod y sefyllfa a chytuno â chi ar gynllun talu realistig. Hefyd, efallai y gallem eich helpu i gael cyngor ar sut gallwch reoli dyledion eraill a'ch helpu i osgoi rhagor o broblemau.

Os nad ydych yn dweud wrthym eich bod yn cael problemau talu ac mae'n rhaid i ni weithredu yn eich erbyn, efallai y caiff rhagor o gostau eu hychwanegu at y ddyled fel y byddwch yn gorfod talu mwy na'r swm gwreiddiol yn y pen draw. Rydym am osgoi hyn, felly gweithredwch nawr a chysylltwch â ni.

Beth gallaf ei wneud os dwi'n cael problemau talu?

Byddwn bob amser yn ceisio trefnu i chi dalu mewn rhandaliadau. Efallai y gofynnwn am fanylion eich incwm a'ch treuliau er mwyn sicrhau y gallwch gadw at y taliadau rydym yn cytuno arnynt.

Cysylltwch â ni'n syth i drafod yr hyn y gallwn ei wneud i helpu.

Gallwn hefyd eich rhoi mewn cysylltiad â'n Tîm Help a Chyngor ar Fudd-daliadau Lles a all eich helpu gyda rheoli arian a dweud wrthych am fudd-daliadau eraill y gallech eu hawlio neu a oes hawl gennych i ostyngiadau oddi ar Dreth y Cyngor.

Sefydliadau eraill a all helpu

Llinell Ddyled Genedlaethol:Yn agor mewn ffenest newydd - cynnig help cyfrinachol ac annibynnol am ddim. Ffoniwch y rhif rhadffon 0808 808 4000.

Elusen Ddyled StepChange:-Yn agor mewn ffenest newydd - cynnig cyngor cyfrinachol am ddim ac offer i helpu i ddeall a rheoli eu harian. Ffoniwch y rhif rhadffon 0800 138 1111. 

Cyngor Ar BopethYn agor mewn ffenest newydd - cynnig gwasanaethau arbenigol ynglŷn â dyled. Mae help ar gael yn bersonol yn lleol. Ffoniwch 01792 474882 am apwyntiad.

moneymadeclearwalesYn agor mewn ffenest newydd - darparu cyngor diduedd ac annibynnol am anghenion arian gwahanol. Gallwch ffonio'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar 0300 500 5000.

Benthyca Arian yn Anghyfreithlon:Yn agor mewn ffenest newydd - Os ydych wedi benthyg arian gan fenthyciwr arian anghyfreithlon a hoffech gael help a chyngor cyfrinachol, ffoniwch y Tîm Benthyca Arian yn Anghyfreithlon ar 0300 5552222.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM