Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gatholig Esgob Vaughan: Pennaeth

Dyddiad cau: 28/01/19, 4.00pm. Ar gyfer Medi 2019. ISR: 32 - 38.

Bishop Vaughan Catholic School

Mae Ysgol Gatholig Esgob Vaughan yn Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir ar gyfer disgyblion 11-18 mlwydd oed yn Esgobaeth Gatholig Mynyw a Dinas a Sir Abertawe. Cafodd ei sefydlu dros hanner can mlynedd yn ôl i ddarparu addysg uwchradd ar gyfer poblogaeth Gatholig Abertawe, Cwm Tawe a Dyffryn Lliw. Saif yr ysgol ar safle mawr yn ardal Treforys yn Abertawe, ac mae 1225 o ddisgyblion ar y gofrestr, yn cynnwys 220 yn y Chweched Dosbarth.

Mae'r Llywodraethwyr yn dymuno penodi Pennaeth rhagorol, arweinydd ysbrydolgar sydd â dyheadau uchel iawn ar gyfer ein disgyblion, ein staff a'n rhieni. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn amddiffyn, yn meithrin ac yn datblygu ethos a chymeriad Catholig ein hysgol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:

  • Aelod ymroddedig o'r Eglwys Gatholig ac yn Gatholig mewn gair a gweithred, yn meddu ar ffydd bersonol gref ac awydd i ddatblygu gweledigaeth glir ar gyfer addysg Gatholig sy'n diwallu anghenion ein cohort amrywiol.
  • Gallu dangos fod ganddo/ganddi brofiad llwyddiannus o arwain ysgolion ar bob lefel a defnyddio'r sgiliau arwain hyn i ysbrydoli staff a disgyblion fel ei gilydd i greu diwylliant o ragoriaeth.
  • Gallu dangos fod ganddo/ganddi egni diddiwedd i fynd ati i ddilyn a chyflawni'r safonau uchaf un.
  • Meddu ar sgiliau trefnu, cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol.

Gallwn ni gynnig:

  • Cymuned gref a chydweithredol sy'n amrywiol yn ddiwylliannol, â sylfaen o werthoedd yr Efengyl.
  • Y cyfle i arwain ysgol sydd wedi cael dyfarniadau 'Da' ym mhob maes (Arolygon Estyn ac Adran 50 2018).
  • Cydweithwyr proffesiynol ac ymroddgar, rhieni cefnogol a Llywodraethwyr gweithgar.
  • Cysylltiadau sefydlog â'n plwyfi lleol, yr Esgobaeth a'r Awdurdod Lleol.

Mae rhagor o fanylion ar ffurflen gais ar gael i'w llwytho i lawr ar ein gwefan: https://bishopvaughan.co.uk neu wefan eTeach: www.eteach.com

Dylid cyfeirio ceisiadau at Gadeirydd y Bwrdd Llywodraethu drwy law Tîm Trafodaethol Adnoddau Dynol yn Ystafell 323, Neuadd y Ddinas, Abertawe, SA1 4PE a dylent gyrraedd erbyn 4yp ar Ddydd Llun yr 28ain o Ionawr 2019.

Cynhelir cyfweliadau ddydd Mawrth y 19eg a dydd Mercher yr 20fed o Chwefror 2018. Bydd cyfle anffurfiol i gwrdd â staff a llywodraethwyr ddydd Llun y 18fed o Chwefror 2019, am 4yp.

Mae croeso cynnes i ymgeiswyr ymweld â'r ysgol. Cysylltwch â Mr Mark Jones, Clerc y Llywodraethwyr, ar 01792 772006 estyniad 237 neu 07971 073077 i drefnu ymweliad.

Bydd angen i ddeiliad y swydd gael Gwiriad Datgelu Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Mae'n ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn gweithio i gyflawni'r CPCP neu'n Bennaeth mewn swydd, a bydd disgwyl iddo/iddi lofnodi cytundeb y Gwasanaeth Addysg Gatholig.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM