Chwilio'r wefan
English
House with people

Cynllunio Strategol

Gallwch lawrlwytho'r Cynllun Datblygu Unedol a fabwysiadwyd, Canllawiau Cynllunio Atodol a dogfennau cynllunio priodol gan gynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf am broses llunio'r Cynllun Datblygu Lleol.

Mae'r Tîm Cynllunio Strategol yn gyfrifol am baratoi Cynllun Datblygu'r Cyngor, ac mae hefyd yn ymwneud â nifer o astudiaethau cynllunio strategol eraill, briffiau datblygu ardal a phrosiectau blaengynllunio eraill. Mae'r tîm yn cynnig arweiniad i ddatblygwyr, eu hasiantau ac unigolion/sefydliadau perthnasol eraill ar faterion sy'n ymwneud â pholisïau. Mae hefyd yn cynghori ar ddeddfwriaeth sy'n datblygu, gweithdrefnau statudol a pholisïau cynllunio perthnasol, yn genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn lleol.

Cynllun datblygu llynedol (CDU)

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Unedol (CDU) Dinas a Sir Abertawe ar 10 Tachwedd 2008. Hwn yw'r cynllun datblygu diweddaraf. Mae'n cwmpasu ardal weinyddol yr awdurdod ac fe'i defnyddir wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio. Mae'n amlinellu amrywiaeth o bolisïau a chynigion sy'n berthnasol i ddatblygiadau yn y dyfodol, ac yn ymwneud â defnydd a chadwraeth tir ac adeiladau yn y ddinas a'r sir hyd at 2016.

Cynllun datblygu lleol (CDLl)

Bydd y Cynllun Datblygu Unedol (CDU) yn cael ei ddisodli yn ystod y blynyddoedd nesaf gan fath newydd o Gynllun Datblygu a elwir yn Gynllun Datblygu Lleol (CDLl). Mae'r dudalen hon yn cynnwys dolenni i gamau allweddol proses y CDLl ac mae'n rhoi'r wybodaeth a'r newyddion diweddaraf am y cynllun.

Arweiniad cynllunio atodol a fabwysiadwyd

Canfod mwy am ein harweiniadau mwyaf diweddar a fabwysiadwyd

Dogfennau a strategaethau cynllunio ychwanegol

Canfod mwy am yr ystod o ddogfennau a strategaethau cynllunio eraill sy'n ddeunydd i ystyried ceisiadau cynllunio.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM