Chwilio'r wefan

C

 • Abertawe Gynaliadwy: yn addas i'r dyfodol

  Parhau â'r Sgwrs: Cymerwch ran i fynegi'ch barn am gynlluniau'r cyngor i greu gwasanaethau callach, meinach a mwy effeithlon yn y blynyddoedd i ddod.

 • Campfeydd awyr agored
 • Canclwm Japan

  Mae canclwm Japan yn rhywogaeth ymledol o blanhigyn a dyma'r cyflymaf ei dwf yn y DU.

 • Canolfan Chwaraeon Llandeilo Ferwallt

  Mae Canolfan Chwaraeon Llandeilo Ferwallt yn darparu rhaglen o weithgareddau amrywiol ar gyfer oedolion a phlant. Os ydych am gadw'n heini ar y cyfarpar newydd yn y gampfa, cael hwyl gyda ffrindiau mewn dosbarth ymarfer corff fel grŵp, neu efallai eich bod am drefnu parti pen-blwydd llawn hwyl ar gyfer eich plentyn, mae gan Llandeilo Ferwallt ddigon o ddewis ac amrywiaeth.

 • Canolfan Chwaraeon Pentrehafod a Pwll Nofio

  Cyfleuster lleol sy'n darparu rhaglen amrywiol o weithgareddau i'r teulu cyfan.

 • Canolfan Dylan Thomas

  Canolfan Dylan Thomas - Mae'r Ganolfan ar agor rhwng 10.00am a 4.30pm, dydd Llun - dydd Sul. Rheolir yr adeilad ei hun gan Brifysgol Cymru.

 • Canolfan Hamdden Cefn Hengoed

  Mae Canolfan Hamdden Cefn Hengoed yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau am amser cyfyngedig. Manteisiwch ar ein cynnig aelodaeth arbennig yng Nghefn Hengoed yn unig - defnydd diderfyn o'r gampfa yn ogystal â dosbarthiadau ffitrwydd yn y ganolfan am £10.99 y mis yn unig.

 • Canolfan Hamdden Penlan

  Mae gan Ganolfan Hamdden Penlan bwll nofio ardderchog gydag wyth lôn yn ogystal ag amrywiaeth eang o ddosbarthiadau ffitrwydd a champfa gyda chyfarpar ffitrwydd o'r radd flaenaf. Mae'r cyfleuster cymunedol hwn yn boblogaidd gyda phlant ac oedolion ac yn lle gwych i gadw'n heini a gwneud ffrindiau newydd.

 • Canolfan Hamdden Penyrheol

  Mae gan Ganolfan Hamdden Penyrheol raglen ffitrwydd helaeth i oedolion a phobl ifanc. Mae Penyrheol hefyd yn cynnig rhaglen nofio ac mae cyrtiau sboncen ar gael i'w llogi, ynghyd â llawer o gyfleusterau chwaraeon.

 • Canolfan Hamdden Treforys

  Mae gan Ganolfan Hamdden Treforys bwll nofio, clwb rhedeg poblogaidd i fenywod, rhaglen ffitrwydd wych ar gyfer oedolion yn ogystal â chyfarpar ffitrwydd o'r radd flaenaf yn y gampfa.

 • Canolfannau Cymunedol

  Mae canolfannau cymunedol ym mron pob ardal o'r ddinas. Rydym yn berchen ar yr holl adeiladau a chânt eu rheoli gan bobl leol sydd wedi'u hethol i wasanaethau ar bwyllgorau rheoli gwirfoddol.

 • Canolfannau Gweithgareddau Gŵyr
 • Casgliad gwastraff gardd

  Defnyddiwch y bagiau gwyn ailddefnyddiadwy ar gyfer eich gwastraff gardd. Byddwn yn ei gasglu ar eich wythnos werdd.

 • Casglu cardbord

  Gallwch roi'ch cardbord allan gyda'ch sachau gwyrdd. Byddwn yn eu casglu yn ystod eich wythnos werdd.

 • Casglu sachau du - Cadwch at 3

  Cesglir gwastraff cartref o ymyl y palmant mewn sach ddu. Caniateir i bob cartref roi hyd at 3 sach ddu allan bob pythefnos.

 • Casglu sachau gwyrdd

  Gallwch ddefnyddio sachau gwyrdd ar gyfer caniau, gwydr, papur, a cherdyn. Byddwn yn eu casglu yn ystod eich wythnos werdd.

 • Casglu sachau pinc

  Gallwch ddefnyddio sachau pinc ar gyfer plastigion. Rydym yn eu casglu yn ystod eich wythnos binc.

 • Casglu ymyl y ffordd

  Mae ein casgliadau ymyl y ffordd yn cynnwys papur, cardbord, gwydr, caniau, plastig, gwastraff cegin, a gwastraff gardd yn ogystal â sbwriel cartref.

 • Castell Abertawe

  Yn hollol glwm â dynion a merched mwyaf pwerus ac uchelgeisiol yr Oesoedd Canol, mae hanes y castell fel llyfr 'pwy yw pwy' canoloesol, yn llawn llofruddio, trefnu priodasau cyfleus, twyllo a chreu cysylltiadau cyfrwys.

 • Castell Ystumllwynarth

  Saif Castell Ystumllwynarth yn urddasol ar y bryn yn y Mwmbwls, gyda golygfeydd godidog dros Fae Abertawe.

 • Cerbydau wedi'u Gadael

  Mae symud cerbydau wedi'u gadael, wedi'u llosgi ac anaddas i'r ffordd fawr yn fater o bwys er mwyn gwella diogelwch ar ein ffyrdd ac yn ein cymunedau.

 • Cerdded

  Mae digon o ddewis i gerddwyr yn Abertawe a Gŵyr. Mae popeth o lwybrau prom gwastad a pharciau i gerdded yn hamddenol, i lwybrau mwy heriol dros draethau a gweundir.

 • Cestyll yn Abertawe

  Mae Dinas a Sir Abertawe wedi bod yn rhan o ymdrechion i gadw a diogelu Castell Ystumllwynarth a Chastell Abertawe.

 • Cewynnau go iawn

  Bydd cewynnau go iawn yn lleihau nifer y sachau du rydych yn eu defnyddio ac yn arbed arian. A byddwn ni'n rhoi hyd at £100 i chi at gost prynu cewynnau go iawn.

 • Claddedigaethau ac Amlosgiadau

  Rydym yn gyfrifol am saith mynwent yn Abertawe a'r amlosgfa yn Nhreforys.

 • Cofrestru genedigaeth

  Dylech gofrestru genedigaeth o fewn 42 ddiwrnod o ddyddiad yr enedigaeth yn y rhanbarth y digwyddodd.

 • Colli clyw

  Gwybodaeth i bobl fyddar a phobl sy'n drwm eu clyw

 • Compostio gartref

  O safbwynt yr amgylchedd, compostio gartref yw'r ffordd fwyaf effeithiol o ddelio a gwastraff organig. Gellir ailgylchu'r rhan fwyaf o wastraff cegin a gwastraff gardd yn ôl i'r pridd trwy gompostio.

 • Craffu

  Yn yr adran hon, cewch yr holl wybodaeth mae ei hangen arnoch am craffu yn Abertawe.

 • Criced
 • Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

  Nod y Cyfamod Cymunedol yw annog cymunedau lleol i gefnogi'r gymuned wasanaethu yn eu hardal a meithrin dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd am faterion sy'n effeithio ar gymuned y Lluoedd Arfog.

 • Cyfeiriannu

  Mae Abertawe a Gŵyr yn fannau bendigedig i ymarfer cyfeiriannu.

 • Cyllid a chyllideb

  Mae'r Adran Cyllid a Chyflwyno'n darparu amrywiaeth o wasanaethau i gefnogi amcanion allweddol y cyngor.

 • Cyllid a grantiau
 • Cyllid Myfyrwyr

  Cyllid Myfyrwyr Cymru nawr yn prosesu pob cais.

 • Cymunedau'n Gyntaf

  Rhaglen gymunedol yw Cymunedau'n Gyntaf sy'n cefnogi agenda trechu tlodi Llywodraeth Cymru.

 • Cynghorau cymuned a thref

  Manylion cyswllt ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref a manylion rôl Clercod y Cynghorau Cymuned a Thref.

 • Cynghorwyr a phwyllgorau

  Dod o hyd i'ch cynghorydd lleol a gwybodaeth am bwyllgorau, agendâu a chofnodion.

 • Cyngor, cefnogaeth a grantiau busnes

  Abertawe yw canolfan economaidd rhanbarth de-orllewin Cymru ac mae wedi elwa ar fuddsoddiad a thwf cyflogaeth sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf. Mae wedi'i thrawsnewid yn economi sector gwasanaeth fodern ac mae'n gartref i amrywiaeth eang o gwmnïau cenedlaethol a rhyngwladol.

 • Cynllun Bathodynnau Glas

  Mae Cynllun y Bathodyn Glas yn darparu amrywiaeth cenedlaethol o gonsesiynau parcio ar gyfer y rhai sydd â nam sylweddol ar y golwg neu nam corfforol parhaol er mwyn eu helpu i deithio'n annibynnol.

 • Cynllun Cyhoeddi

  Mae ein cynllun cyhoeddi yn ei wneud yn haws i ganfod gwybodaeth heb orfod gwneud cais ffurfiol o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

 • Cynllun datblygu lleol (CDLl)

  Bydd y Cynllun Datblygu Unedol (CDU) yn cael ei ddisodli yn ystod y blynyddoedd nesaf gan fath newydd o Gynllun Datblygu a elwir yn Gynllun Datblygu Lleol (CDLl). Mae'r dudalen hon yn cynnwys dolenni i gamau allweddol proses y CDLl ac mae'n rhoi'r wybodaeth a'r newyddion diweddaraf am y cynllun.

 • Cynllun datblygu llynedol (CDU)

  Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Unedol (CDU) Dinas a Sir Abertawe ar 10 Tachwedd 2008. Hwn yw'r cynllun datblygu diweddaraf. Mae'n cwmpasu ardal weinyddol yr awdurdod ac fe'i defnyddir wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio. Mae'n amlinellu amrywiaeth o bolisïau a chynigion sy'n berthnasol i ddatblygiadau yn y dyfodol, ac yn ymwneud â defnydd a chadwraeth tir ac adeiladau yn y ddinas a'r sir hyd at 2016.

 • Cynllunio

  Croeso i hafan y Gwasanaethau Cynllunio. Gwelir isod restr o ddolenni i'r is-adrannau gwahanol yn y gwasanaeth lle gallwch gael manylion am y cyfleusterau sydd ar gael ar-lein.

 • Cynnal a chadw ffyrdd a llwybrau troed

  Rydym yn cynnal archwiliadau rheolaidd o'r ffyrdd, llwybrau cerdded a llwybrau beicio a fabwysiadwyd gennym.

 • Cysylltwch â ni

  Cysylltwch â Chyngor Abertawe ar-lein, trwy e-bost, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

 • Dewch arlein Abertawe (cyrsiau cyfrifiadur am ddim)

  Am fynd ar-lein, ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Mae gennym gyrsiau cyfrifiadur a sesiynau galw heibio am ddim i'ch helpu.

 • Strategaethau, cynlluniau a pholisïau
Wedi'i bweru gan GOSS iCM