Chwilio'r wefan
English

Bagiau ailddefnyddiadwy pinc

Rydym yn newid y ffordd rydym yn casglu gwastraff plastig o ymyl y ffordd. Dros y misoedd nesaf, bydd pob eiddo yn Abertawe'n derbyn bag ailddefnyddiadwy pinc ar gyfer casglu gwastraff plastig.

Dechreuwch ddefnyddio'ch bagiau ailddefnyddiadwy newydd yn syth ar ôl eu derbyn.

Byddwn yn dechrau cyflwyno'r cynllun ar 24 Mehefin, gan ddechrau gyda chasgliadau ar ddydd Gwener drwy weithio'n ôl at gasgliadau ar ddydd Llun.

Mae'n bwysig eich bod yn defnyddio'r bag ailddefnyddiadwy'n UNIG o'r pwynt hwn ymlaen. Ni fydd y deunyddiau sy'n cael eu rhoi allan i'w casglu yn yr hen sachau un defnydd, ar wahân neu yn y bag newydd yn cael eu casglu. Ni fydd y deunyddiau sy'n cael eu rhoi mewn bagiau plastig yn y bag newydd yn cael eu casglu chwaith.

Reusable pink bag (yes/no)

Pam rydym yn gwneud y newidiadau hyn?
Bydd casglu plastigion yn y ffordd hon yn fwy cynaliadwy a bydd yn arwain at gynnydd mewn safon a fydd yn galluogi mwy o'r deunyddiau i gael eu hailgylchu yn y DU. Nid yw'r cwmnïau ailgylchu am i'r plastig gael ei roi mewn bagiau mwyach gan ei fod yn anos ei wahanu wrth ailgylchu.

Sut byddaf yn sicrhau fy mod yn cael fy magiau yn ôl ar ôl y casgliad?
Nodwch rif neu enw eich tŷ mewn print mawr ar ochrau gwag y bagiau fel bo'r criwiau'n gwybod ble i'w dychwelyd. Mae pwysau yng ngwaelod y bagiau sy'n eu hatal rhag chwythu i ffwrdd.

Sut ydw i'n defnyddio'r gwasanaeth?
Casglwch a storiwch eich platigion yn y bag ailddefnyddiadwy a'u rhoi i'w casglu wrth ymyl y ffordd ar y diwrnod casglu pinc, fel y byddech fel arfer. Golchwch a gwasgwch eich plastigion i wneud lle a chaewch y caead.

Sawl bag y byddaf yn ei gael?
Yn yr ardaloedd lle mae'r cynllun hwn eisoes ar waith gwelwyd bod 90% o gartrefi'n llenwi 1 bag bob pythefnos yn unig. Mae'r bag newydd yn dal llawer mwy na'r sach blastig binc ac wrth gael gwared â'r haenau plastig meddal a gwasgu'r pecynnau, bydd 1 bag yn ddigon am y rhan fwyaf o gartrefi.
Ar ôl i chi ddefnyddio'r gwasanaeth am ychydig gasgliadau, os ydych yn sylweddoli nad oes gennych ddigon o le o hyd, gallwch ofyn am fag ychwanegol, ond gofynnwn i chi i roi cynnig ar hyn yn gyntaf.

Pryd ydw i'n dechrau defnyddio'r gwasanaeth hwn?
Dechreuwch ddefnyddio'r bagiau newydd ar unwaith. Ni fyddwn yn casglu plastigion mewn sachau defnydd untro yn eich ardal ar ôl y dosbarthiad hwn.

Beth gallaf ei wneud gyda'r sachau pinc i'w defnyddio unwaith sydd gen i ar ôl?
Gallwch ddefnyddio'r sachau pinc sy'n weddill gennych fel leinin i'ch bagiau du (leinin yn unig - nid y tu allan i'r sach ddu) neu eu defnyddio mewn unrhyw fodd y mynnoch. Ni allwch eu defnyddio yn lle sachau du ac ni allwch roi rholiau o sachau pinc i'w defnyddio unwaith yn eich bag pinc i'w gwaredu. Neu, gallwch roi'r rholiau o sachau pinc mewn sach ddu neu mynd â nhw i ganolfannau ailgylchu Clun neu Lansamlet i'w gwaredu.

PDF Document Cwestiynau cyffredin am fagiau pinc ailddefnyddiadwy (PDF, 137KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Beth i'w roi yn y sachau

Diolch yn fawr

Cewch roi'r holl eitemau canlynol gyda'i gilydd yn eich sach binc:

 • Caeadau a chapiau poteli plastig rhydd
 • Tybiau marjarîn/hufen iâ plastig
 • Potiau iogwrt plastig 
 • Hambyrddau bwyd plastig glân
 • Poteli plastig
Dim diolch

Peidiwch â rhoi'r un o'r eitemau canlynol yn eich sachau pinc:

 • Bagiau plastig a bagiau cario
 • Caeadau ffilm (fel o brydau bwyd microdon)
 • Eitemau brwnt 
 • Eitemau mawr (megis dodrefn gardd)
 • Eitemau trydanol neu electronig
 • Haenen lynu
 • Papur swigod
 • Pecynnau creision a phapurau siocledi â thu mewn plastig wedi'i feteleiddio (sgleiniog)
 • Polystyren
Wedi'i bweru gan GOSS iCM