Chwilio'r wefan
English
place marker

Enwi a rhifo strydoedd

Mae'r cyngor yn gyfrifol am enwi pob ffordd a stryd, ac am enwi a rhifo'r holl eiddo (preswyl, masnachol a diwydiannol) yn Ninas a Sir Abertawe.

Gellir ond creu cyfeiriad a derbyn côd post gan y Post Brenhinol ar ôl iddo gael ei enwi a'i rifo'n swyddogol gan y cyngor. Felly os ydych yn cynllunio datblygiad newydd, yn adeiladu eiddo newydd, yn trawsnewid eiddo presennol neu'n dymuno newid enw eich eiddo, rhaid i chi gysylltu â ni ar gyfer creu cyfeiriad neu i wneud unrhyw newidiadau angenrheidiol.

Bydd methu â gwneud hyn yn golygu na fydd y cyfeiriad yn gyfeiriad swyddogol a bydd hyn yn arwain at broblemau. Er enghraifft, ni fydd y Post Brenhinol, cwmnïau dosbarthu neu wasanaethau cyfleustodau yn adnabod y cyfeiriad; ac efallai y ceir anawsterau wrth gofrestru i bleidleisio a dyrannu cardiau credyd. Hefyd, efallai bydd gwasanaethau Ambiwlans, Tân a Heddlu yn cael anhawster dod o hyd i'r cyfeiriad mewn argyfwng.

Dylid hefyd nodi bod gan y cyngor bŵer i orfodi newidiadau i gyfeiriadau answyddogol er mwyn sicrhau cydymffurfiad â chonfensiynau safonol a bod Polisi'r Cyngor ynghylch enwi a rhifo strydoedd yn cael ei gynnal. Mae'n well dweud wrth y cyngor am eich gofynion enwi a rhifo newydd cyn gynted â phosib.

Mae dogfen Arweiniad a Gweithdrefn Enwi a Rhifo Strydoedd y cyngor ar gael i'w lawrlwytho ar y dudalen hon.

Sut i wneud cais?

I wneud cais am greu cyfeiriad newydd neu i newid cyfeiriad presennol, mae'r ffurflen briodol isod. 

Dylid anfon eich ffurflen gais wedi'i chwblhau a siec ar gyfer y ffi briodol at:

Swyddog Enwi a Rhifo Strydoedd,
Dinas a Sir Abertawe,
Ystafell 1.3.7,
Canolfan Ddinesig,
Abertawe,
SA1 3SN

Gwnewch sieciau'n daladwy i "Dinas a Sir Abertawe".

Os oes angen help arnoch, ffoniwch ni ar 01792 637127 neu e-bostiwch snn@swansea.gov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM