Chwilio'r wefan
English
place marker

Enwi a rhifo strydoedd

Mae'r cyngor yn gyfrifol am enwi pob ffordd a stryd, ac am enwi a rhifo'r holl eiddo (preswyl, masnachol a diwydiannol) yn Ninas a Sir Abertawe.

Gellir ond creu cyfeiriad a derbyn côd post gan y Post Brenhinol ar ôl iddo gael ei enwi a'i rifo'n swyddogol gan y cyngor. Felly os ydych yn cynllunio datblygiad newydd, yn adeiladu eiddo newydd, yn trawsnewid eiddo presennol neu'n dymuno newid enw eich eiddo, rhaid i chi gysylltu â ni ar gyfer creu cyfeiriad neu i wneud unrhyw newidiadau angenrheidiol.

Bydd methu â gwneud hyn yn golygu na fydd y cyfeiriad yn gyfeiriad swyddogol a bydd hyn yn arwain at broblemau. Er enghraifft, ni fydd y Post Brenhinol, cwmnïau dosbarthu neu wasanaethau cyfleustodau yn adnabod y cyfeiriad; ac efallai y ceir anawsterau wrth gofrestru i bleidleisio a dyrannu cardiau credyd. Hefyd, efallai bydd gwasanaethau Ambiwlans, Tân a Heddlu yn cael anhawster dod o hyd i'r cyfeiriad mewn argyfwng.

Dylid hefyd nodi bod gan y cyngor bŵer i orfodi newidiadau i gyfeiriadau answyddogol er mwyn sicrhau cydymffurfiad â chonfensiynau safonol a bod Polisi'r Cyngor ynghylch enwi a rhifo strydoedd yn cael ei gynnal. Mae'n well dweud wrth y cyngor am eich gofynion enwi a rhifo newydd cyn gynted â phosib.

Mae dogfen Arweiniad a Gweithdrefn Enwi a Rhifo Strydoedd y cyngor ar gael i'w lawrlwytho ar y dudalen hon.

Sut i wneud cais?

Gallwch gyflwyno cais a thalu ar-lein am greu cyfeiriad newydd neu ddiwygio cyfeiriad presennol. Mae ein ffurflenni cais ar gael gan ddefnyddio'r dolenni isod.

Os hoffech, gallwch gyflwyno cais drwy'r post, gan amgáu siec yn daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe'. Mae copïau y gellir eu lawrlwytho o bob ffurflen ar gael hefyd ar y tudalennau canlynol.

 

Os oes angen help arnoch, ffoniwch ni ar 01792 637127 neu e-bostiwch snn@abertawe.gov.uk.

Ffioedd ar gyfer enwi a rhifo strydoedd

Yn unol â chynghorau eraill yn y DU, rydym yn codi tâl am y gwasanaethau enwi a rhifo eiddo, cysylltu â'r Post Brenhinol wrth ddyrannu codau post, darparu cynlluniau wedi'u rhifo a rhoi gwybod i gyrff a sefydliadau statudol am wybodaeth cyfeiriad newydd.

Ailenwi eiddo presennol

Nid oes angen i chi gyflwyno cais os ydych am ychwanegu enw at eiddo sydd eisoes wedi'i rifo. Fodd bynnag, os ydych yn ychwanegu enw at eiddo wedi'i rifo, mae'n rhaid i chi gofio dyfynnu rhif yr eiddo yn ystod yr holl ohebiaeth.

Enwi a rhifo datblygiad newydd - safleoedd bach

Mae'r ffurflen hon i'w defnyddio ar gyfer enwi a rhifo safleoedd datblygu bach a lle nad oes ffyrdd newydd i'w hadeiladu.

Enwi a rhifo datblygiad newydd - safleoedd mawr

Mae'r ffurflen hon i'w defnyddio ar gyfer enwi a rhifo safleoedd datblygu mawr lle mae ffyrdd newydd i'w hadeiladu. Felly, bydd angen enwau ffyrdd swyddogol. Mae'n rhaid i'r cyngor gymeradwyo enwau ffyrdd newydd.

Enwi a rhifo addasiad eiddo

Dylid defnyddio'r ffurflen hon os oes angen cyfeiriad newydd o ganlyniad i drawsnewid eiddo. Mae hyn yn cynnwys eiddo sydd eisoes wedi'i rannu neu ei gyfuno ac mae'n cynnwys eiddo preswyl, masnachol a diwydiannol.

Newid i Gynllun Datblygiad

Dylid defnyddio'r ffurflen hon os yw cynllun datblygiad i gael ei newid. Cynghorir datblygwyr safleoedd mawr i gynnal gwaith fesul cam ac ystyried llif disgwyliedig rhifo'r eiddo.

Ailenwi stryd ar gais preswylwyr

Gellir defnyddio'r ffurflen hon i ofyn i stryd gael ei hailenwi. Bydd rhaid i o leiaf ddau draean o'r preswylwyr a'r perchnogion roi eu caniatâd cyn y gellir ystyried unrhyw gynigion ailenwi.

Cadarnhau cyfeiriad(au)

Gellir defnyddio'r ffurflen hon i wirio cyfeiriad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM