Chwilio'r wefan
English

Gorchmynion Cadw Coed a chael gwared â gwrychoedd

Mae nifer o goed a gwrychoedd yn Ninas a Sir Abertawe sydd wedi'u diogelu ac mae angen caniatâd cyn ymgymryd ag unrhyw waith arnynt.

Rydym yn gyfrifol am reoli holl elfennau'r broses cadw coed gan gynnwys gwneud a monitro Gorchmynion Cadw Coed (GCC), unrhyw geisiadau dilynol am waith i goed sydd wedi'u diogelu a chymryd camau yn erbyn unrhyw dramgwyddau yn unol â'r gorchmynion hyn.

Rydym hefyd yn gyfrifol am hysbysiadau Adran 211 y mae eu hangen ar gyfer gwaith arfaethedig ar goed sydd o fewn ffiniau Ardaloedd Cadwraeth ac er mwyn diogelu gwrychoedd gwledig, ddaw o dan Reoliadau Gwrychoedd 1997. Gallwn hefyd roi cyngor i aelodau'r cyhoedd, busnesau a sefydliadau eraill ar yr holl faterion sy'n gysylltiedig â choed a ddiogelir.

Gorchmynion Cadw Coed (GCC)

Mae dros 560 o Orchmynion Cadw Coed (GCC) unigol o fewn ffiniau Dinas a Sir Abertawe ar gyfer coed unigol, grwpiau o goed, 'ardaloedd' a choetiroedd.

Mae llawer o'r gorchmynion hŷn yn dyddio yn ôl i'r 1950au a'r 60au ac weithiau mae angen eu haddasu neu eu diddymu. 

Mae ffurflenni cais ar gyfer gwaith coed ar gael trwy ddewis Dinas a Sir Abertawe o'r rhestr o awdurdodau lleol ar y Porth Cynllunio - Fy Ngheisiadau CynllunioYn agor mewn ffenest newydd.

Mae gwybodaeth gefnogi ar gael drwy'r dolenni canlynol:

Gwybodaeth ychwanegol am lenwi'r ffurflen gais am waith coedYn agor mewn ffenest newydd

Nodiadau arweiniol: gwneud cais ar-lein drwy'r Porth CynllunioYn agor mewn ffenest newydd

Coed sydd wedi'u diogelu - gwybodaeth gyffredinol gan Lywodraeth CymruYn agor mewn ffenest newydd 

Hysbysiad o waith arfaethedig i goed mewn Ardaloedd CadwraethYn agor mewn ffenest newydd

Clefyd Coed Ynn (Charala)
Mae'r ddogfen ganlynol yn rhoi gwybodaeth am Glefyd Coed Ynn (Charala) yn Ninas a Sir Abertawe a hefyd sut yr eir i'r afael ag ef drwy brosesau cynllunio a chadw coed.

PDF Document Gwybodaeth am Glefyd Coed Ynn (Charala) (PDF, 237kb)Yn agor mewn ffenest newydd

Hysbysiadau cael gwared â gwrychoedd

Yn 1997 daeth rheoliadau newydd i rym i ddiogelu gwrychoedd pwysig, yn benodol, gwrychoedd sydd dros 20 metr o hyd neu sy'n cwrdd â gwrych arall ar y naill ben a'r llall. Dylid nodi nad effeithir ar berthi gardd.

Mae rheoli gwrychoedd yn werthfawr i fywyd gwyllt, am eu bod yn cefnogi amrywiaeth cyfoethog o drychfilod, adar, mamaliaid, ymlusgiaid ac amffibiaid. Mewn llawer o ardaloedd tir isel, gwrychoedd yw'r cynefinoedd bywyd gwyllt mwyaf arwyddocaol sydd ar ôl. Mae iechyd gwrychoedd yn hanfodol ar gyfer goroesiad llawer o'r rhywogaethau cyffredin yn ogystal â'r rhai mwy prin.
 
Bydd planhigion brodorol megis y ddraenen ddu, y ddraenen wen, y gollen, y gwyrwialen a'r fasarnen fach yn cefnogi llawer mwy o rywogaethau na phlanhigion nad ydynt yn frodorol megis gwyros gardd, leylandii a'r fasarnen. Yn gyffredinol, po fwyaf o fathau o goed a phrysgwydd y mae gwrych yn eu cynnwys, mwyaf o fywyd gwyllt y gall ei gynnal oherwydd yr amserau blodeuo a ffrwytho. Y gwrychoedd mwyaf gwerthfawr yw'r rhai sy'n cyfuno gwrych trwchus a pherthog gyda llethr, ffos neu ymyl laswelltog.

O dan Reoliadau Gwrychoedd 1997 (OS rhif 1160):

 • Mae yn erbyn y gyfraith i gael gwared â'r rhan fwyaf o wrychoedd gwledig (ac eithrio'r rhai sy'n ffurfio ffiniau gardd) heb ganiatâd.
 • I gael caniatâd i gael gwared â gwrych, mae'n rhaid i chi ysgrifennu atom gan gyflwyno hysbysiad cael gwared â gwrych (gweler y ddolen i'r ffurflen gais isod).
 • Yn dilyn eich hysbysiad, os ydym yn penderfynu gwahardd cael gwared â gwrych "pwysig", mae'n rhaid i ni roi gwybod i chi o fewn 6 wythnos.
 • Os ydych yn cael gwared â gwrych heb ganiatâd, boed hwnnw'n bwysig neu beidio, gallwch wynebu dirwy ddiderfyn. Efallai bydd angen i chi roi gwrych arall yn ei le.

Mae angen caniatâd i gael gwared â gwrych os yw ar:

 • Dir amaethyddol
 • Tir comin
 • Tir coedwigaeth
 • Padogau
 • Gwarchodfa Natur Leol
 • Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig

Nid oes angen caniatâd arnoch o dan y rheoliadau hyn os:

 • Ydyw yn eich gardd neu'n ffinio â'ch gardd
 • Ydych yn cael gwared ag ef i gael mynediad i:
  • naill ai rhoi gwrych arall yn lle un sydd eisoes yn bod, (y dylid ei ailblannu),
  • neu lle nad oes mynediad arall neu am gost anghymesur yn unig
 • I gael mynediad dros dro i helpu mewn argyfwng
 • I gydymffurfio â gorchymyn iechyd planhigyn neu goedwigaeth
 • I gydymffurfio â hysbysiad statudol ar gyfer atal ymyrryd â llinellau trydan
 • Mewn cysylltiad â draeniad statudol neu waith amddiffyn rhag llifogydd i roi caniatâd cynllunio ar waith (ac eithrio lle ceir achos o hawliau datblygu a ganiateir)

OND mae'n rhaid i chi wirio nad oes unrhyw gyfamodau, caniatâd cynllunio neu amodau sy'n gofyn bod gwrychoedd yn cael eu cadw. 

Mae cael gwared â gwrych yn golygu ei ddiwreiddio a gweithredoedd eraill sy'n arwain at ddinistrio'r gwrych. Ystyrir prysgoedio, gosod a chael gwared â llwyni â chlefyd neu farw yn rheolaeth arferol.

Mae ffurflenni cais ar gyfer gwaith gwrychoedd ar gael trwy ddewis Dinas a Sir Abertawe o'r rhestr o awdurdodau lleol ar y Porth Cynllunio - Fy Ngheisiadau CynllunioYn agor mewn ffenest newydd.

Mae gwybodaeth gefnogi ar gael drwy'r dolenni canlynol:

Cais am waith ar wrychoedd - nodiadau arweiniolYn agor mewn ffenest newydd

Nodiadau arweiniol: gwneud cais ar-lein drwy'r Porth CynllunioYn agor mewn ffenest newydd

Mwy o Wybodaeth

Gwrychoedd uchel - ffoniwch Iechyd yr Amgylchedd ar 01792 635600

Coed ar dir sy'n eiddo i'r cyngor - ffoniwch Parciau ar 01792 280210

Wedi'i bweru gan GOSS iCM