Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Hydref 2017

Swansea Bay Tidal Lagoon

Arweinwyr Abertawe'n dweud wrth y Gweinidog Ynni i gymeradwyo'r morlyn llanw erbyn y Nadolig

Mae angen cymeradwyo Morlyn Llanw Bae Abertawe erbyn y Nadolig - dyna'r hyn y mae arweinwyr Abertawe wedi bod yn ei bwysleisio wrth Lywodraeth y DU mewn cyfarfod yn San Steffan.

Glynn Vivian art gallery

Galwad am gystadleuwyr ar gyfer cystadleuaeth Gelf yn Abertawe

Bydd cyfle gan ddarpar Picassos a David Baileys i gael eu gwaith wedi'i arddangos yn Oriel Gelf Glynn Vivian y ddinas.

Birchgrove_special

Mae pob pleidlais yn cyfrif wrth i'r gwasanaethau i oedolion chwilio am gymorth gan fenter bagiau siopa

Mae canolfan ddydd yn Abertawe sy'n darparu cartref oddi cartref i oedolion ag anableddau dysgu difrifol yn gwneud cais i gael hwb ariannol mawr gan fenter 'Bags of Help' Tesco.

Milford Way

Grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer datblygiad tai cyngor

Mae cynllun arloesol i adeiladu'r tai cyngor newydd cyntaf mewn cenhedlaeth wedi cael cefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru.

Mayhill_timecapsule

Plant yn gadael eu hôl ar ganolfan deuluoedd newydd

Mae capsiwl amser a grëwyd gan staff a phlant yng Nghanolfan Deuluoedd Mayhill wedi cael ei gladdu yn waliau'r adeilad tra chyfoes, newydd.

Christmas hoverboarders

Byrddau hofran Nadoligaidd i syfrdanu gwylwyr yng Ngorymdaith y Nadolig

Bydd golygfa enwog o gyfres ffilmiau Back to the Future yn cynnwys elfen Nadoligaidd eleni gyda byrddau hofran Nadoligaidd yn rhoi gwefr i filoedd o wylwyr yng Ngorymdaith y Nadolig yn Abertawe.

Morriston Park

Mae angen eich help chi ar Dreforys er mwyn gwella'r parc

Gallai cynlluniau cyfredol i drawsnewid Parc Treforys yn fan harddwch trefol o'r radd flaenaf gymryd cam arall ymlaen cyn bo hir.

Llynderw_music

Gŵyl Gerddoriaeth Ysgolion yn taro'r nodau cywir

Mae cystadleuaeth a roddodd gyfle i gerddorion ifanc yn Abertawe arddangos eu doniau ar y llwyfan mawr wedi dychwelyd eleni.

group_attendance

Y Gweilch yn dosbarthu gwobrau am bresenoldeb da

Mae disgyblion o ysgolion ar draws Abertawe wedi cael eu cydnabod am eu presenoldeb rhagorol.

Lowri Morgan

Anturiwr arloesol i hyrwyddo gweithgareddau awyr agored ar benrhyn Gŵyr

Bydd anturiwr a chyflwynydd teledu sy'n teithio'r byd yn helpu i ysbrydoli pobl o bob oedran i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored ar benrhyn Gŵyr.

Swansea 2021 logo

Crëwr Grange Hill, Hollyoaks a Brookside i ymweld ag Abertawe fel rhan o Banel Beirniadu Dinas Diwylliant y DU

Bydd y dyn sy'n gyfrifol am raglenni teledu megis Grange Hill, Brookside a Hollyoaks yn dod i Abertawe ddydd Llun (23 Hydref) fel rhan o banel beirniadu cais Dinas Diwylliant y DU Abertawe.

Blue Sheep

Defaid penrhyn Gŵyr yn cefnogi cais Abertawe i fod yn Ddinas Diwylliant y DU

Mae praidd o ddefaid glas wedi bod yn synnu pobl ym mhenrhyn Gŵyr y penwythnos hwn.

Halloween

Hwyl Calan Gaeaf yng nghanol dinas Abertawe

Bydd canol dinas Abertawe'n cael ei drawsnewid yn 'ffair Hwyl a Hunllef' wrth iddi nesáu at galan gaeaf.

Alan Curtis Swansea 2021

Heartfelt Swansea Memories Take Centre Stage at Volcano Theatre

Swansea celebrities have been sharing their heartfelt, quirky and illuminating memories of their city to encourage people to go along to an emotive new exhibition at Volcano Theatre on High Street.

Swansea 2021 logo

People of Hull Tell Swansea Residents Why They Should Back the Bid

The people of Hull, the current holders of the UK City of Culture title, have told Swansea residents they have everything to gain by backing the bid - and a win would bring prosperity and prompt them to see their city in a brand new light.

Victoria Park Swansea

Cyfle i breswylwyr a busnesau fabwysiadu gwely blodau

Gall preswylwyr a busnesau bellach fabwysiadu rhai o welyau blodau mwyaf hardd Abertawe.

Library reading

Golwg a naws newydd i Lyfrgell Townhill

Bydd gan Lyfrgell Townhill olwg a naws newydd cyn bo hir, o ganlyniad i brosiect adnewyddu sy'n dechrau'r mis nesaf.

Mark Thompson

Pennaeth gorau'r DU?

Bydd pennaeth a gafodd ei enwi fel pennaeth gorau Cymru yn gynharach eleni yn clywed ddydd Sul os yw wedi cyrraedd y brig ar gyfer y DU cyfan.

Guildhall

Cynllun arbed ynni ar gyfer dwsinau o adeiladau yn y ddinas

Gallai adeiladau yn y ddinas, gan gynnwys Theatr y Grand, Neuadd y Ddinas a Marchnad Abertawe, fod yn fwy ynni-effeithlon nag erioed o'r blaen.

Kingsway future

Cipolwg ar ddyfodol Ffordd y Brenin

Mae gan gannoedd o gerddwyr y cyfle i gael cip ar ddyfodol Ffordd y Brenin bob dydd bellach.

Birchgrove_google

Disgyblion yn helpu i fapio atyniad deniadol

Gall pobl o bedwar ban byd sy'n dwlu ar fyd natur bellach archwilio un o atyniadau hyfrytaf Abertawe heb adael sgrîn eu cyfrifiaduron diolch i ddisgyblion yn un o ysgolion y ddinas.

cymru_exhibition

Ysgolion Cymraeg yn arddangos eu gwaith

Gall ymwelwyr â Chanolfan Ddinesig Abertawe'r wythnos hon gael blas ar y gwaith gwych y mae disgyblion yn ei wneud yn ysgolion Cymraeg y ddinas.

Castle Square

Opsiynau wedi'u hargymell ar gyfer trawsnewid Sgwâr y Castell

Gallai gwaith i drawsnewid Sgwâr y Castell yn fan gwyrddach a mwy bywiog yng nghanol dinas Abertawe ddatblygu cyn hir.

Christmas parade

Penwythnos penigamp i lansio dathliadau'r Nadolig yn Abertawe

Bydd penwythnos penigamp o hwyl yr ŵyl yn dechrau dathliadau'r Nadolig yn Abertawe'r mis nesaf.

Digital bridge

Pont ddigidol yn opsiwn ar gyfer porth allweddol yn Abertawe

Gallai pont ddigidol hynod fodern dros Heol Ystumllwynarth fod yn dirnod newydd yn Abertawe.

learning_generic

Gall preswylwyr gael mwy o wybodaeth am gynlluniau'r ganolfan addysg

Gwahoddir preswylwyr yn y Cocyd i gyfres o ddigwyddiadau i ddod o hyd i fwy o wybodaeth am gynlluniau am ganolfan a adeiladwyd at y diben a fydd yn gwella addysg yn sylweddol ar gyfer pobl ifanc mwyaf diamddiffyn Abertawe.

Digital arena skin

Cynllun 'wyneb' digidol arloesol ar gyfer yr arena dan do

Gallai 'wyneb' digidol arloesol sy'n hyrwyddo sioeau, cyngherddau, cynadleddau, arddangosfeydd a digwyddiadau a gweithgareddau eraill amgylchynu arena ddigidol dan do newydd yn Abertawe.

Swansea Bay 10k

Cofrestru'n dechrau ar gyfer 10k Bae Abertawe 2018

Efallai fod 10k Bae Abertawe Admiral newydd orffen, ond mae cofrestru eisoes wedi dechrau ar gyfer ras y flwyddyn nesaf

Guildhall

Galw am farn ar gynlluniau i gryfhau help ar gyfer cam-drin domestig

Gofynnir i bobl yn Abertawe am eu barn ar gynlluniau i wella cefnogaeth ar gyfer menywod sydd wedi dioddef trais a phreswylwyr sydd wedi profi cam-drin yn y cartref a thrais rhywiol.

lovethelaggon competitipon Danyrgraig

Yn galw ar holl ddisgyblion ysgolion

Mae pobl ifanc ar draws Abertawe'n cael y cyfle i ennill gwobrau gwych a dangos eu cefnogaeth i ymgyrch #carurlagwn.

Pipehouse Wharf

Gwerthiant amodol depo Glanfa Pipehouse y cyngor

Gallai hyd at 150 o gartrefi newydd hybu'r broses barhaus o adfywio coridor afon Tawe Abertawe cyn bo hir.

Victoria Park

Y siglen gyntaf ar gyfer cadeiriau olwyn yn cael ei gosod mewn parc yn Abertawe

Bydd darn newydd o gyfarpar chwarae sydd wedi'i ddylunio'n benodol i blant sy'n defnyddio cadeiriau olwyn yn cael ei osod mewn parc yn Abertawe.

Swansea University/Civic Centre

Cyngor i rentu rhan o'r Ganolfan Ddinesig i Brifysgol Abertawe

Bydd partneriaeth gyffrous newydd yn gweld Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe'n ehangu i ran o'r Ganolfan Ddinesig.

Welsh flag

Eich cyfle i ddweud eich dweud am Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Mae preswylwyr y ddinas yn cael cyfle o'r newydd i ddweud eu dweud ar newidiadau arfaethedig i lasbrint Abertawe ar gyfer addysg Gymraeg dros y blynyddoedd nesaf.

Dinas a Sir Abertawe.

Bydd gwerthu'r Four Seasons yn cynnig tai fforddiadwy

Adeiledir dwsinau o gartrefi yn fuan ar dir yn Abertawe a oedd yn gartref i glwb cymdeithasol gynt.

Llanrhidian_award

Excellent school highlighted as an example for others

A rural primary school in Swansea has been recognised at an awards ceremony that celebrates the very best in education in Wales.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM