Chwilio'r wefan
English
House

Rhoi gwybod am newid amgylchiadau a all effeithio ar eich gostyngiad Treth y Cyngor

Os ydych chi'n derbyn Gostyngiad Treth y Cyngor ac mae'ch amgylchiadau (neu amgylchiadau aelod o'ch aelwyd) yn newid, mae'n rhaid i chi gysylltu â ni ar unwaith gan y gall hyn effeithio ar eich hawl i'r gostyngiad. Dylech hefyd ddweud wrthym os bydd eich cyfeiriad yn newid.

Cliciwch yma i Dweud am newid mewn amgylchiadau ar-lein

Os nad ydych yn dweud wrthym am newid yn eich amgylchiadau o fewn mis o'r newid, gallwch golli allan ar gynnydd yn eich budd-dal neu os bydd eich budd-dal yn lleihau, gallwch dderbyn gormod o arian y bydd rhaid i chi ei ad-dalu.

Pa newidiadau y dylwn i sôn wrthych amdanynt?

Dyma rhai enghreifftiau o newidiadau y dylech ddweud wrthym amdanynt. Os nad ydych yn siŵr a ddylech chi adrodd am newid neu beidio, cysylltwch â ni i wirio.

 • Newid yn eich incwm neu incwm aelod o'r aelwyd, megis eich partner, plant, neu bobl eraill sy'n byw gyda chi. 
 • Rydych chi a/neu'ch partner yn derbyn Credyd Cynhwysol neu mae gennych hawl iddo   
 • Unrhyw newid i'ch dyfarniad Credyd Cynhwysol Os ydych chi, neu'ch partner neu aelod o'r aelwyd yn stopio derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith (seiliedig ar incwm), Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth (cysylltiedig ag incwm) neu Gredyd Pensiwn (credyd gwarantedig).
 • Os ydych chi, eich partner neu aelod o'ch aelwyd yn dechrau gweithio.
 • Newid yn nifer y bobl sy'n byw gyda chi.
 • Os ydych yn newid eich cyfeiriad.
 • Os ewch i'r carchar.
 • Os yw unrhyw un o'ch plant yn gadael ysgol.
 • Os bydd cyfanswm eich taliadau gofal plant yn newid.
 • Os byddwch yn byw oddi cartref am gyfnod dros dro e.e. os ewch i'r ysbyty neu ofal preswyl.
 • Os byddwch yn penderfynu symud i gartref gofal preswyl neu gartref nyrsio yn barhaol.

Os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol, mae angen i chi roi gwybod am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau drwy ffonio'r Ganolfan Gwasanaethau Credyd Cynhwysol ar 0345 6000 723 neu 0845 6000 723. Yna byddant yn rhoi gwybod i ni am y newid i'ch Credyd Cynhwysol. 

Cliciwch yma i Anfonwch eich copïau electronig o'ch dogfennau atom gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein. 

Gallwch argraffu'r ffurflenni hyn, eu cwblhau a'u dychwelyd atom fel tystiolaeth.

I gael mwy o wybodaeth am sut mae hunangyflogaeth yn effeithio ar Gostyngiad Treth y Cyngor , ewch i'n tudalen gwybodaeth am hunangyflogaeth

Os nad oes modd i chi ddarparu peth o'r dystiolaeth hon cysylltwch â ni a gallwn siarad am ffyrdd eraill i ni gael y prawf, efallai o ffynhonnell arall.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM