Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636875 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30kb)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Cynorthwyydd Cefnogi Busnes (dyddiad cau: 28/07/17)

£16,123 - £16,491 y flwyddyn (pro rata). Rydym yn dymuno penodi pobl i fod yn rhan o gronfa o Adnoddau Cefnogi Busnes, a fydd yn cynorthwyo ag amrywiaeth o weithgareddau cefnogi busnes ar draws y cyngor.

Swyddog Cefnogi Busnes (dyddiad cau: 28/07/17)

£17,772 - £19,430 y flwyddyn (pro rata). Rydym yn dymuno penodi pobl i fod yn rhan o gronfa o Adnoddau Cefnogi Busnes, a fydd yn cynorthwyo ag amrywiaeth o weithgareddau cefnogi busnes ar draws y cyngor.

Rheolwr Datblygu Cyfleusterau (dyddiad cau: 01/08/17)

£36,379 - £40,057 y flwyddyn. Lleolir y swydd hon yn yr isadran Rheoli Cyfleusterau brysur.

Swyddog Cynllunio (dyddiad cau: 01/08/17)

£27,668 - £30,785 y flwyddyn. Dros dro am 12 mis. Yn ddelfrydol, dylai'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn swyddog profiadol sydd â chefndir mewn rheolaeth cynllunio, gyda hanes profedig o ymdrin â llwyth achosion trwm a chymhleth o geisiadau cynllunio.

Cynorthwyydd Nofio Ysgolion Abertawe Actif x2 (dyddiad cau: 02/08/17)

£17,772 - £19,430 y flwyddyn. 24 awr yr wythnos, dros dro tan 31 Mawrth 2018. Bydd rhaid bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster addysgu nofio Lefel 1 o leiaf. Mae'r swydd yn benodiad amser tymor 24 awr yr wythnos (oriau blynyddol).

Hyfforddwr Nofio Abertawe Actif (dyddiad cau: 02/08/17)

£20,138 - £22,658 y flwyddyn. 1.5 awr yr wythnos, dros dro tan 31 Mawrth 2018. Rhaid bod gan ymgeiswyr gymhwyster ASA a bod yn barod i fod yn hyblyg, gan fod y swydd yn un ran-amser sy'n cynnwys gweithio oriau gyda'r nos ac ar benwythnosau.

Gweinydd Blaen Tŷ (dyddiad cau: 02/08/17)

£16,491 - £17,419 y flwyddyn (pro rata). Rydym yn chwilio am 2 unigolyn brwdfrydig i ymuno â'n tîm blaen tŷ yng Nghanolfan Dylan Thomas.

Swyddog Caffael (dyddiad cau: 04/08/17)

£27,668 - £30,785. Mae Gwasanaethau Masnachol yn gweithio ar draws y cyngor i helpu pob maes gwasanaeth i gael y budd masnachol gorau o unrhyw gyfle neu drafodiad - heb golli gwerth.

Technegydd Syrfëwr Prosiect Dros Dro (dyddiad cau: 04/08/17)

£23,398 - £26,822 y flwyddyn. Mae angen Technegydd Syrfëwr Prosiect cymwys a brwdfrydig i gyflenwi dros gyfnod penodol absenoldeb mamolaeth.

Uwch Syrfëwr Prosiect (dyddiad cau: 04/08/17)

£31,601 - £35,444 y flwyddyn.Mae cyfle ar gael yn y Tîm Dylunio Pensaernïol ar gyfer Uwch Syrfëwr Prosiect sydd â chymwysterau priodol ac sy'n gryf ei gymhelliant.

Swyddog CDM (dyddiad cau: 04/08/17)

£23,398 - £26,822 y flwyddyn.Rydym yn chwilio am unigolyn egnïol ac ymroddedig i gynnig arweiniad arbenigol ynghylch dylunio a darparu Cynlluniau Cam Adeiladu er mwyn cydymffurfio â Rheoliadau CDM (Rheoli Dylunio Adeiladu) 2015.

Swyddog Marchnata Dros Dro (Datblygu Cynulleidfaoedd) (dyddiad cau: 07/08/17)

£23,398 - £26,822 y flwyddyn (pro rata). Mae Oriel Gelf Glynn Vivian yn Abertawe wedi ailagor yn ddiweddar yn dilyn gwaith ailddatblygu mawr. Mae hon yn oriel gyhoeddus allweddol yng Nghymru, sy'n cyflwyno rhaglen integredig o arddangosfeydd, casgliadau a dysgu a chyfranogi.

Gweithiwr Cymorth Dydd Prentis Rhan-amser Dros Dro (30 awr) (dyddiad cau: 10/08/17)

£3.80 yr awr am y flwyddyn gyntaf. Isafswm cyflog/Cyflog byw yn yr ail flwyddyn, yn ddibynnol ar oedran. Mae Gwasanaeth Dydd Norton Lodge yn edrych am unigolyn dynamig, brwdfrydig a chwilfrydig i fod yn Weithiwr Cymorth Dydd Prentis fel rhan o dîm sy'n darparu gwasanaeth o safon uchel.

Archifydd (dyddiad cau: 10/08/17)

£23,398 - £26,822 y flwyddyn. Dros dro am 12 mis. Mae Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a llawn cymhelliant i ymuno â'i dîm ei yn y Ganolfan Ddinesig, Abertawe ar gontract dros dro ar gyfer un flwyddyn.

Gweithiwr Cynnal Ychwanegol Un i Un Dechrau'n Deg (dyddiad cau: 11/08/17)

£16,491 - £17,419 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am weithiwr gofal plant cynwysedig a phrofiadol i weithio fel rhan o'r tîm Dechrau'r Deg yn Sea View yn cynorthwyo plant cyn-ysgol sydd ag anghenion ychwanegol.

Cynorthwyydd Gofal yn y Gymuned (4 x 24 awr, 2 x 12 awr ac 1 x 18 awr) (dyddiad cau: 05/10/17)

£17,772 - £19,430 y flwyddyn (pro rata). Rydym yn chwilio am unigolyn sy'n naturiol ofalgar ac sy'n frwdfrydig ac wedi ymrwymo i gynorthwyo oedolion yn y gymuned, helpu â gofal personol, cynorthwyo ag anghenion o ran moddion, paratoi prydau, a hybu annibynniaeth pobl i'w galluogi i aros yn eu cartrefi eu hunain.

Glanhawr (dyddiad cau: 31/12/17, parhaus)

Cyflog £8.04 yr awr. Rhan-amser; isafswm o 10 awr yr wythnos. Mae angen glanhawr ysgol ar gyfer ysgolion amrywiol yn Ninas a Sir Abertawe.

Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/12/17, parhaus)

£16,123, y flwyddyn pro rata. Mae cyfle yn bodoli ar gyfer Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi Rhan-amser ar gontract dim oriau yng Nghanolfannau Gweithgareddau Penrhyn Gŵyr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM