Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636875 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30kb)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Swyddog Cymwysiadau (dyddiad cau: 29/05/17)

£27,394 - £30,480 y flwyddyn.Mae cyfle cyffrous ar gael yn yr Adain Gwasanaethau Digidol ar gyfer Swyddog Cymwysiadau. Lleolir deiliad y swydd yn ein swyddfa yn y Ganolfan Ddinesig ond bydd disgwyl iddynt weithio'n hyblyg a bydd yn atebol i Arweinydd y Tîm Meddalwedd.

Cynghorydd Her (dyddiad cau: 26/05/17)

£54,676- £57,452 (a mynediad at 3 phwynt Asesiad Proffesiynol Strwythuredig) Cyflog cyfredol os ymgymerir â'r swydd ar sail secondiad. Gwahoddir ceisiadau am swydd cynghorydd her uwchradd i chwarae rhan hanfodol mewn tîm Gwella Addysg cryf, ac i godi safonau addysg ar draws ysgolion uwchradd Abertawe.

Rheolwr Gwasanaeth Ffyniant a Lles Oedolion (dyddiad cau: 26/05/17)

£45,713 - £49,638 y flwyddyn. Rydym yn awyddus i Abertawe fod yn lle mwy ffyniannus, gyda phoblogaeth fedrus a hyddysg, ac yn ddinas nad yw'n cael ei diffinio gan gyferbyniadau ac eithafion mewn perthynas â thlodi.

Cynorthwyydd Hamdden Abertawe Actif (dyddiad cau: 26/05/2017)

£16,491 - £17,419 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i fod yn rhan o Dîm Cynorthwywyr Hamdden Abertawe Actif yng Nghanolfan Hamdden Penyrheol. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ategu tîm cryf.

Cynorthwyydd Gofal Nos/Domestig (dyddiad cau: 30/05/2017)

£17,772 - £19,430 y flwyddyn (pro rata). Rydym yn chwilio am berson naturiol gofalgar sy'n angerddol ac ymroddgar wrth gefnogi pobl hŷn sy'n byw yn y Cartref Gofal Preswyl Hollies.

Rheolwr Gweithredol Safleoedd Adeiladu Dros Dro (dyddiad cau: 01/06/17)

£27,668 - £30,785 y flwyddyn. Rydym ni'n chwilio am unigolyn brwdfrydig a chryf ei gymhelliad i ymuno â'n Hadain Gwaith Cyfalaf o fewn y Gwasanaethau Adeiladu ac Eiddo Corfforaethol.

Swyddog Allgymorth (dyddiad cau: 02/06/17)

£20,138 - £22,658 y flwyddyn. Yn dilyn cais llwyddiannus i Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL), mae Arddangosfa Dylan Thomas yn chwilio am Swyddog Allgymorth i weithio gyda chynulleidfaoedd presennol a chynulleidfaoedd newydd i ehangu'r cyfleoedd iddynt fwynhau'r Arddangosfa a gweithgareddau cysylltiedig.

Cynorthwyydd Wrth Gefn - Plantasia (dyddiad cau: 06/06/17)

£16,123 - £16,491 y flwyddyn. Diben y swydd hon yw sicrhau bod cyfleuster Plantasia yn cael ei weithredu'n effeithiol o ran gwaith rhyddhad cynorthwyydd a dDerbynfa ar gyfer gweithrediadau blaen y tŷ.

Swyddog Rhaglenni Cyllid Allanol x2 (dyddiad cau: 06/06/17)

£31,601 - £35,444 y flwyddyn. Dros dro tan 31 Mawrth 2018. Mae hwn yn amser cyffrous i ymuno â thîm sy'n ehangu'n barhaus, wrth i Ddinas a Sir Abertawe drosglwyddo o raglenni a ariennir gan yr UE i amrywiaeth o gyfleoedd cyllid a buddsoddiad allanol sy'n helpu i gyflawni ein dyheadau, ein blaenoriaethau corfforaethol a'n gweledigaeth ar gyfer Abertawe.

Swyddog Cyllid Allanol (dyddiad cau: 06/06/17)

£27,668 - £30,785 y flwyddyn. Dros dro tan 31 Mawrth 2018. Mae hwn yn amser cyffrous i ymuno â thîm sy'n ehangu'n barhaus, wrth i Ddinas a Sir Abertawe drosglwyddo o raglenni a ariennir gan yr UE i amrywiaeth o gyfleoedd cyllid a buddsoddiad allanol sy'n helpu i gyflawni ein dyheadau, ein blaenoriaethau corfforaethol a gweledigaeth ar gyfer Abertawe.

Cynorthwyydd Cyllid Allanol x2 (dyddiad cau: 06/06/17)

£20,138 - £22,658 y flwyddyn. Dros dro tan 31 Mawrth 2018. Mae hwn yn amser cyffrous i ymuno â thîm sy'n ehangu'n barhaus, wrth i Ddinas a Sir Abertawe drosglwyddo o raglenni a ariennir gan UE i ystod o gyfleoedd cyllid a buddsoddiad allanol sy'n helpu i gyflawni ein dyheadau, ein blaenoriaethau corfforaethol a'n gweledigaeth ar gyfer Abertawe.

Cydlynydd Cynllun Chwarae Gwyliau (dyddiad cau: 07/06/17)

£17,772 - £19,430 y flwyddyn. Mae tîm y Ganolfan Plant a Theuluoedd yn dymuno penodi Cydlynydd Cynllun Chwarae Gwyliau sy'n frwdfrydig, yn greadigol, yn egnïol ac yn weithgar.

Gofalwr Ystâd (dyddiad cau: 07/06/17)

£16,491 - £17,419 y flwyddyn. Mae'r swydd hon yn hanfodol i sicrhau bod Dinas a Sir Abertawe yn cael eu cadw'n lân, yn glir ac yn ddiogel i'r trigolion ac i ymwelwyr.

Peiriannydd Mecanyddol (dyddiad cau: 09/06/17)

£31,601- £35,444 y flwyddyn. Gwahoddir ceisiadau am swydd Peiriannydd Mecanyddol yn Adran y Gwasanaethau Technegol.

Rheolwr Cynorthwyol (dyddiad cau: 08/06/17)

£20,138 - £22,658 y flwyddyn pro rata. Rydym yn awyddus i recriwtio unigolyn brwdfrydig i fod yn rhan o dîm rheoli Abertawe Actif yng Nghanolfan Hamdden Cefn Hengoed.

Penodiadau i Bwyllgor Safonau'r Cyngor (dyddiad cau: 19/06/17, 12 ganol dydd)

Mae Cyngor Dinas a Sir Abertawe am benodi dau Aelod Annibynnol (Cyfetholedig) i wasanaethu'r Pwyllgor Safonau yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000 a Rheoliadau Pwyllgor Safonau (Cymru) 2001 (fel y'i diwygiwyd). Bydd y penodiadau ar gyfer tymor o hyd at 6 blynedd a gallant gael eu hadnewyddu am dymor arall o 4 blynedd.

Pensaer Atebion TGCh (dyddiad cau: 21/06/17)

£41,025 - £44,774 y flwyddyn. Mae Dinas a Sir Abertawe yn trawsnewid. Mae'r newid yn cyflymu a bydd ein gwasanaethau digidol wrth wraidd ein hymgyrch am wasanaethau cynaliadwy sy'n addas ar gyfer y dyfodol.

Glanhawr (dyddiad cau: 31/12/17, parhaus)

Cyflog £8.04 yr awr. Rhan-amser; isafswm o 10 awr yr wythnos. Mae angen glanhawr ysgol ar gyfer ysgolion amrywiol yn Ninas a Sir Abertawe.

Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/12/17, parhaus)

£16,123, y flwyddyn pro rata. Mae cyfle yn bodoli ar gyfer Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi Rhan-amser ar gontract dim oriau yng Nghanolfannau Gweithgareddau Penrhyn Gŵyr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM