Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636875 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Warden Preswyl x3 (Tŷ Dewi Sant, Pantgwyn a Thai Preswyl Maes Yr Efail) (dyddiad cau: 27/11/17)

£20,138 - £22,658 y flwyddyn. Swyddi rheng flaen yw'r rhain sy'n darparu cymorth lefel isel i oedolion oedrannus sy'n agored i niwed er mwyn eu galluogi wedyn i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwylio x2 (dyddiad cau: 27/11/17)

£27,394 -£30,480 y flwyddyn. Mae Maethu Abertawe yn wasanaeth maethu awdurdod lleol blaengar yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

Swyddog Cyfathrebu a Marchnata (dyddiad cau: 27/11/17)

£33,437 - £37,306 (Gradd J). Swyddfa Ranbarthol Bargen Ddinesig Dinas-ranbarth Bae Abertawe / Llanelli.

Swyddog Cymorth Busnes (dyddiad cau: 28/11/17)

£16,491 - £17,419 y flwyddyn. Diben swydd y Swyddog Cymorth Busnes yw cefnogi'r Tîm Atal, Lles, Comisiynu a'r Tîm Cefnogi Pobl i ddarparu gwasanaeth cymorth busnes effeithlon a blaengar, a helpu i drefnu a chyflawni holl swyddogaethau gweinyddol/cymorth busnes y gwasanaeth.

Gweithiwr Cymorth Dydd Prentis (30 Awr) (dyddiad cau: 28/11/17)

£3.80 yr awr am y flwyddyn gyntaf. Isafswm cyflog/Cyflog byw yn yr ail flwyddyn, yn ddibynnol ar oedran. Mae Gwasanaeth Dydd Norton Lodge yn edrych am unigolyn dynamig, brwdfrydig a chwilfrydig i fod yn Weithiwr Cymorth Dydd Prentis fel rhan o dîm sy'n darparu gwasanaeth o safon uchel.

Athro/Athrawes Mathemateg (dyddiad cau: 28/11/17)

£22,917-£38,633 + 1 AAA y flwyddyn. Mae Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD) Abertawe ar gyfnod cyffrous yn ei datblygiad ac yn awyddus i benodi athrawon deinamig, brwdfrydig ac arloesol i lenwi swyddi gwag ym mhob agwedd ar ei ddarpariaeth.

Athro/Athrawes Gwyddoniaeth (dyddiad cau: 28/11/17)

£22,917-£38,633 + 1 AAA y flwyddyn. Mae Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD) Abertawe ar gyfnod cyffrous yn ei datblygiad ac yn awyddus i benodi athrawon deinamig, brwdfrydig ac arloesol i lenwi swyddi gwag ym mhob agwedd ar ei ddarpariaeth.

Cynorthwyydd Addysgu x 2 (31 awr) (dyddiad cau: 28/11/17)

£17,772 - £19,430 y flwyddyn (pro rata). Mae Uned Cyfeirio Disgyblion Abertawe am gael cynorthwywyr addysgu i ymuno â ni ar adeg gyffrous yn ein datblygiad.

Gweithredydd gwastraff dan hyfforddiant x 8 (dyddiad cau: 01/12/17)

£16,123 - £16,491 y flwyddyn. Mar Gwasanaeth Rheoli Gwastraff a Pharciau a Glanhau Cyngor Abertawe, yn gyfrifol am gasglu, trin a gwaredu gwastraff ac ailgylchu ar draws yr Awdurdod.

Swyddog Adeiladu CDM (dyddiad cau: 04/12/17)

£27,668 - £30,785 y flwyddyn. Bydd y swydd hon yn bennaf yn cefnogi'r Is-adran Adeiladu Gweithredol i baratoi Cynlluniau Cyfnod Adeiladu digonol a gweithgarwch adeiladu rheng flaen.

Swyddi ERW - amrywiol (dyddiad cau: 04/12/17)

Mae swyddi amrywiol ar gael gyda'n partner ERW (Ein Rhanbarth ar Waith).

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 - Adran 85: Swydd Wag ar gyfer Aelod Lleyg y Pwyllgor Archwilio (dyddiad cau: 07/12/17)

Ydych chi am wybod mwy am y ffordd y mae cyllid eich cyngor yn gweithredu? Gallech chi gynnig llais cryf ac annibynnol ar faterion ariannol eich awdurdod lleol? Oes gennych chi ddiddordeb mewn Llywodraeth Leol ac am chwarae rôl wrth archwilio sut mae'n gweithio?

Glanhawr (dyddiad cau: 31/12/17, parhaus)

Cyflog £8.04 yr awr. Rhan-amser; isafswm o 10 awr yr wythnos. Mae angen glanhawr ysgol ar gyfer ysgolion amrywiol yn Ninas a Sir Abertawe.

Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/12/17, parhaus)

£16,123, y flwyddyn pro rata. Mae cyfle yn bodoli ar gyfer Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi Rhan-amser ar gontract dim oriau yng Nghanolfannau Gweithgareddau Penrhyn Gŵyr.

Cynorthwyydd Blaen y Tŷ Wrth Gefn (dyddiad cau: 31/12/17, parhaus)

£16,491 - £17,419 y flwyddyn pro rata. Fel rhan o Dîm Datblygu'r Celfyddydau yn y Gwasanaethau Diwylliannol, rydym yn chwilio am unigolion hyblyg a brwdfrydig gyda sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i ymuno â'n cronfa o staff wrth gefn ar gyfer tîm Blaen y Tŷ yng Nghanolfan Dylan Thomas.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM