Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Swyddi rheoli uwch

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Archifydd Dan Hyfforddiant Dros Dro (dyddiad cau: 23/08/18)

£17,173 - £17,391 y flwyddyn. Mae Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg yn chwilio am berson graddedig brwdfrydig gyda chymhelliant i helpu i redeg y gwasanaeth archifau a rheoli cofnodion rhwng 1 Medi 2018 a 31 Awst 2019.

Arweinydd Ymarfer (dyddiad cau: 24/08/18)

£39,961 - £40,858 y flwyddyn. Mae'r Awdurdod Lleol wedi sicrhau cyllid ar gyfer y swydd hon tan 31 Mawrth 2021, sy'n nodi diwedd y cytundeb partneriaeth presennol â Barnardo's. Bydd y swydd hon yn cael ei hadolygu ar yr adeg honno a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn parhau yn ei swydd os bydd yn parhau ar ôl Mawrth 2021.

Gweinydd Gwasanaeth Cwsmeriaid Cyflenwi (dyddiad cau: 27/08/18)

£16,946 y flwyddyn (pro-rata). Mae cyfle wedi codi yn Theatr y Grand, i gynorthwyydd gwasanaeth cwsmeriaid proffesiynol ac ymrwymedig sy'n gallu darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid, sgiliau arsylwi a brwdfrydedd i'r tîm. Mae angen i ymgeiswyr fod yn hyblyg.

Technegydd Cyflenwi (dyddiad cau: 27/08/18)

£18,672 y flwyddyn (pro rata). Mae cyfle wedi codi yn Theatr y Grand, i nifer o dechnegwyr cynorthwyol proffesiynol ac ymroddgar sy'n gallu darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid, sgiliau arsylwi a brwdfrydedd i'r tîm. Mae angen i'r ymgeiswyr fod yn hyblyg.

Arweinydd Grŵp Parciau a Glanhau (dyddiad cau: 30/08/18)

£46,627 - £50,631 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am brofiad brwdfrydig, profiadol, gyda hunan gymhelliant i gyflawni rôl Arweinydd Grŵp Parciau a Glanhau. Dylai fod ymgeiswyr wedi eu haddysgu i lefel gradd neu debyg, a dylai fod ganddynt brofiad helaeth o reoli mewn rôl weithredol.

Ymgynghorydd Cyswllt Cwsmeriaid (teleffoni) Dros Dro (dyddiad cau: 31/08/18)

£18,672 - £19,819 pro rata. Mae cyfle wedi codi i ymuno â'r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Corfforaethol.

Gweithiwr Cymdeithasol x2 (dyddiad cau: 18/09/18)

£28,221 - £ 31,401 (newydd gymhwyso), £32,233 - £36,153 (cymwys) y flwyddyn. Rydym yn chwilio am berson sy'n mwynhau cefnogi plant a'u teuluoedd i ymuno â'n Canolfannau Cynllunio Gofal â Chymorth.

Glanhawr (dyddiad cau: 31/12/18, parhaus)

Cyflog £8.90 yr awr. Rhan-amser; isafswm o 10 awr yr wythnos. Mae angen glanhawr ysgol ar gyfer ysgolion amrywiol yn Ninas a Sir Abertawe.

Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/12/18, parhaus)

£17,173, y flwyddyn pro rata. Mae cyfle yn bodoli ar gyfer Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi Rhan-amser yng Nghanolfannau Gweithgareddau Penrhyn Gŵyr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM