Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636875 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30kb)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Rheolwr Cynorthwyol Dros Dro: Y Llyfrgell Ganolog x2 (dyddiad cau: 24/04/17)

£19,939 - £22,434 y flwyddyn. Mae angen pobl sy'n barod i wneud gwahaniaeth yn ein llyfrgelloedd.

Swyddog Cymorth Panel (dyddiad cau: 25/04/17)

£17,772 -£19,430 y flwyddyn. Mae angen amser llawn Swyddog Cymorth y Panel ar gyfer y Tîm Cefnogi Busnes - diogelu perfformiad ac ansawdd.

Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol (dyddiad cau: 25/04/17)

Gradd 8 £27,394 - £30,480 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9 £31,288 - £35,093 y flwyddyn. Maethu Abertawe yw gwasanaeth maethu'r awdurdod lleol ac mae'n rhan o'r Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

Cynorthwyydd Gweinyddol Dechrau'n Deg (dyddiad cau: 26/04/17)

£16,123 - £16,491 y flwyddyn. Mae Dechrau'n Deg Townhill a Sea View yn dymuno penodi Cynorthwywyr Gweinyddol profiadol a hynod o fedrus.

Swyddog Arloesi Corfforaethol (dyddiad cau: 26/04/17)

£27,394 - £30,480 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous ar gael i gefnogi'r broses o lunio dyfodol agenda Newid ac Arloesi'r Cyngor.

Arweinydd Tîm 16+ (dyddiad cau: 26/04/17)

£41,025 - £44,774 y flwyddyn. Mae Dinas a Sir Abertawe mewn Partneriaeth â Barnardos Cymru yn recriwtio Arweinydd Tîm parhaol llawn amser i reoli'r Tîm newydd 16 Plus.

Swyddog Cyswllt Teithwyr (dyddiad cau: 27/04/17)

£23,166 - £26,566 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am unigolyn â phrofiad ym maes tai ac/neu iechyd yr amgylchedd i fod yn gyfrifol am gyswllt a chydgysylltu effeithiol mewn perthynas â'r holl faterion sy'n ymwneud â theithwyr yn ardal y cyngor.

Swyddog Pobl Ifanc Actif (dyddiad cau: 28/04/17)

£19,939 - £22,434 y flwyddyn. Rydym yn bwriadu penodi dau unigolyn hynod frwdfrydig ac yn ymroddedig, un llawn amser ac un rhan amser (22.12 awr), i ddatblygu a hwyluso'r rhaglen Pobl Ifanc Actif, gan ganolbwyntio ar ddatblygu cyfleoedd chwaraeon i blant 5 -16 mewn ysgolion a chlybiau cymunedol yn Abertawe.

Swyddog Dylunio Trefol a Chadwraeth (dyddiad cau: 01/05/17)

£31,601 - £35,444, y flwyddyn. Mae cyfle wedi codi i weithiwr proffesiynol dylunio trefol profiadol ymuno â'r Tîm Dylunio a Chadwraeth Dinas a Sir Abertawe am gyfnod dros dro i gefnogi'r tîm yn ystod cyfnod o bwysau twf sylweddol ac adfywio canol dinas.

Syrfëwr Prosiect (dyddiad cau: 02/05/17)

£31,601 - £35,444 y flwyddyn. Swydd barhaol. Mae'r Tîm Dylunio Pensaernïol yn chwilio am Syrfëwr Prosiectau cymwys a llawn cymhelliant.

Eiriolwr Annibynnol Trais Domestig (dyddiad cau: 02/05/17)

£27,668 - £30,785 y flwyddyn. Swydd dros dro yw hon ar gyfer tymor sefydlog o 1 flwyddyn. Mae Eiriolwr Annibynnol Trais Domestig yn weithiwr arbenigol sy'n darparu gwasanaeth rheng flaen o ansawdd uchel i'r dioddefwyr hynny sydd yn y perygl mwyaf o gam-drin domestig.

Cynorthwyydd Cronfa Ddata Asesiadau Statudol dros dro (dyddiad cau: 03/05/17)

£17,772 - £19,430 y flwyddyn. Mae'r Uned Anghenion Dysgu Ychwanegol yn edrych am unigolyn cymwys a phrofiadol i ymuno â'r Tîm Asesu Statudol.

Prisiwr Dan Hyfforddiant (dyddiad cau: 05/05/17)

£14,220 - £26,860 y flwyddyn. Mae swydd Prisiwr Graddedig Dan Hyfforddiant ar gael yn yr uned Eiddo Corfforaethol i gynorthwyo'r Tîm Rheoli Ystadau ac Asedau ynghylch pob agwedd o waith technegol a phroffesiynol.

Glanhawr (dyddiad cau: 31/12/17, parhaus)

Cyflog £8.04 yr awr. Rhan-amser; isafswm o 10 awr yr wythnos. Mae angen glanhawr ysgol ar gyfer ysgolion amrywiol yn Ninas a Sir Abertawe.

Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/12/17, parhaus)

£16,123, y flwyddyn pro rata. Mae cyfle yn bodoli ar gyfer Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi Rhan-amser ar gontract dim oriau yng Nghanolfannau Gweithgareddau Penrhyn Gŵyr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM