Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636875 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30kb)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Swyddi Pwll Cenedlaethol Cymru - amrywiol

Staff Derbynfa Achlysurol a Cynorthwywyr Chwaraeon Achlysurol.

Swyddog Refeniwiau (dyddiad cau: 25/03/17)

£19,939 - £22,434 y flwyddyn. Rydym yn dymuno penodi Swyddog Refeniwiau amser llawn i gynorthwyo â'r gwaith o weinyddu, bilio, casglu ac adfer trethi'r awdurdod lleol, yn gweithio yn bennaf ym meysydd Treth Cyngor neu Ardrethi Busnes yn ôl y galw.

Swyddog Cymwysiadau (dyddiad cau: 25/03/17)

£27,394 - £30,480 y flwyddyn.Mae cyfle cyffrous ar gael yn yr Adain Gwasanaethau Digidol ar gyfer Swyddog Cymwysiadau. Lleolir deiliad y swydd yn ein swyddfa yn y Ganolfan Ddinesig ond bydd disgwyl iddynt weithio'n hyblyg a bydd yn atebol i Arweinydd y Tîm Meddalwedd.

Gweithiwr Gofal Plant Wrth Gefn (dyddiad cau:20/04/2017)

£16,191 - £16,772 y flwyddyn pro rata. Bydd y swydd yn cynnwys teithio o fewn Dinas a Sir Abertawe. Bydd staff y gronfa wrth gefn yn cael eu penodi ar sail contract dim oriau. Dylai'r ymgeiswyr llwyddiannus fod yn 18 mlwydd oed o leiaf, a dylent feddu ar Gymhwyster Gofal Plant Lefel 3. Bydd angen gwiriad GDG manwl.

Rheolwr Masnachol (dyddiad cau: 28/03/17)

£31,288 - £35,093 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am weithiwr amser llawn cryf ei gymhelliant a all ddangos cyflawniadau go iawn a chanlyniadau o ran nodi, datblygu, monitro a throsi cyfleoedd i greu incwm a masnachu ar draws yr awdurdod.

Paragyfreithiwr - Trafodion Masnachol (dyddiad cau: 05/04/17)

£20,138 - £22,658 y flwyddyn. Mae'n rhaid i chi fod yn broffesiynol, yn drefnus, ac yn gallu cyfathrebu'n effeithiol â chyrff allanol, adrannau cleientiaid ac uwch staff.

Paragyfreithiwr - Anafiadau Personol (dyddiad cau: 05/04/17)

£20,138 - £22,658 y flwyddyn. Mae'n rhaid i chi fod yn broffesiynol, yn drefnus, ac yn gallu cyfathrebu'n effeithiol â chyrff allanol, adrannau cleientiaid ac uwch staff.

Cyfreithiwr/Cyfreithwraig - Eiddo (dyddiad cau: 05/04/17 )

£31,601 - £35,444 y flwyddyn. Gwahoddir ceisiadau gan Gyfreithwyr neu Fargyfreithwyr cryf eu cymhelliant sydd â chymwysterau a phrofiad addas i weithio yn y Tîm Lle.

Uwch Syrfëwr Meintiau (dyddiad cau: 05/04/17)

£31,288-£35,093 y flwyddyn. Mae angen Uwch Syrfëwr Meintiau gyda chymwysterau priodol ac yn llawn cymhelliant i weithio mewn tîm sy'n darparu cyngor cyn ac ar ôl contract ar gyfer pob mater sy'n ymwneud ag adeiladu gan gynnwys Rheoli Prosiect ar gyfer cynlluniau pwysig.

Glanhawr (dyddiad cau: 31/12/17, parhaus)

Cyflog £8.04 yr awr. Rhan-amser; isafswm o 10 awr yr wythnos. Mae angen glanhawr ysgol ar gyfer ysgolion amrywiol yn Ninas a Sir Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM