Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636875 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Swyddi ERW - amrywiol (dyddiad cau: 25/09/17)

Mae swyddi amrywiol ar gael gyda'n partner ERW (Ein Rhanbarth ar Waith).

Cynorthwyydd Llyfrgell a Gwybodaeth Dros Dro (dyddiad cau: 26/09/17)

£16,491 - £17,419 y flwyddyn (pro rata). Rydym yn awyddus i recriwtio aelodau tîm Llyfrgell sydd ag awch i ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid; darllen a sgiliau TGCh ardderchog.

Cydlynydd Prosiectau Dros Dro Bae'r Gorllewin (dyddiad cau: 26/09/17)

£31,601 - £35,444 y flwyddyn. Dros dro tan fis Mawrth 2020. Fel Cydlynydd Prosiect, byddwch yn cefnogi ffrwd waith y Prosiect Gwasanaeth Plant rhanbarthol a datblygu cynllun ardal rhanbarthol sy'n ofyniad statudol ynghyd â blaenoriaethau allweddol eraill o fewn y rhaglen.

Cydlynydd Prosiect Agos At Adref Bae'r Gorllewin, fel Secondiad neu Dros Dro (dyddiad cau: 26/09/17)

£31,601 - £35,444 y flwyddyn. Secondiad neu Dros Dro tan 31 Mawrth 2018. Fel Cydlynydd Agos at Adref, byddwch chi'n cynorthwyo'r Rheolwr Gweithredu Contractio a Chaffael i gyflawni nodau ac amcanion y prosiect, i gynorthwyo timau contractio i weithredu gwelliannau ac arbedion i'r gwasanaeth.

Cynorthwyydd Marchnata - Dosbarthu a Datblygu (18.5 awr) (dyddiad cau: 29/09/17)

£16,491 - £17,419 y flwyddyn (pro rata). Rydym yn awyddus i recriwtio unigolyn brwdfrydig i ymgymryd â dyletswyddau amrywiol swydd Cynorthwyydd Marchnata, gan gynorthwyo gyda gweithrediad dyddiol yr Adran Farchnata yn Theatr y Grand a bod yn gyfrifol am brosiectau penodol o dan gyfarwyddyd y Rheolwr Marchnata.

Cynorthwyydd Marchnata - Print a Hyrwyddo (18.5 awr) (dyddiad cau: 29/09/17)

£16,491 - £17,419 y flwyddyn. Rydym yn awyddus i recriwtio unigolyn brwdfrydig i ymgymryd â dyletswyddau amrywiol swydd Cynorthwyydd Marchnata, gan gynorthwyo gyda gweithrediad dyddiol yr Adran Farchnata yn Theatr y Grand a bod yn gyfrifol am brosiectau penodol o dan gyfarwyddyd y Rheolwr Marchnata.

Swyddog Gofal Preswyl x3 (dyddiad cau: 04/10/17)

£20,138 - £22,658 y flwyddyn (pro rata). 28 awr yr wythnos. Rydym yn chwilio am berson gofalgar wrth reddf sydd ag awch ac ymrwymiad i gefnogi pobl hŷn yng Nghartref Preswyl Tŷ Waunarlwydd gan gynorthwyo gyda gofal personol, hybu annibyniaeth pobl a sicrhau bod gwerthoedd a chredoau urddas a phreifatrwydd unigolion yn cael eu parchu bob amser.

Cynorthwyydd Gofal yn y Gymuned (x7) (dyddiad cau: 05/10/17)

£17,772 - £19,430 y flwyddyn (pro rata). Rydym yn chwilio am unigolyn sy'n naturiol ofalgar ac sy'n frwdfrydig ac wedi ymrwymo i gynorthwyo oedolion yn y gymuned, helpu â gofal personol, cynorthwyo ag anghenion o ran moddion, paratoi prydau, a hybu annibynniaeth pobl i'w galluogi i aros yn eu cartrefi eu hunain.

Cynorthwyydd Gwledd y Gaeaf ar y Glannau (Siôn Corn) Wrth Gefn (dyddiad cau: 05/10/17)

£15,807 y flwyddyn pro-rata (£8.19 yr awr) Cyfle cyffrous i unigolion rhadlon i gynorthwyo Tîm Digwyddiadau Arbennig y Cyngor yn y Groto yng Ngwledd y Gaeaf ar y Glannau i gwrdd â theuluoedd a'u cyfarch.

Swyddog Datblygu Canolfan Ieuenctid x3 (dyddiad cau: 06/10/17)

£20,138 - £22,658 y flwyddyn. Mae Gwasanaethau Pobl Ifanc Abertawe yn awyddus i benodi tri unigolyn hynod frwdfrydig ac ymroddgar i weithio mewn swydd Swyddog Datblygu Hwb Ieuenctid am 18.5 awr yr wythnos, gan gymryd rôl arweiniol, ar gyfer tîm o staff rhan-amser, gweithwyr clwb ieuenctid, yn un o'n pedwar Hwb Ieuenctid EVOLVE, yng Ngorseinon, Townhill a Stadwen.

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau: 06/10/17)

£36,379 - £38,237 y flwyddyn. Mae Maethu Abertawe yn wasanaeth maethu awdurdod lleol blaengar oddi mewn i Wasanaethau Plant a Theuluoedd.

Glanhawr (dyddiad cau: 31/12/17, parhaus)

Cyflog £8.04 yr awr. Rhan-amser; isafswm o 10 awr yr wythnos. Mae angen glanhawr ysgol ar gyfer ysgolion amrywiol yn Ninas a Sir Abertawe.

Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/12/17, parhaus)

£16,123, y flwyddyn pro rata. Mae cyfle yn bodoli ar gyfer Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi Rhan-amser ar gontract dim oriau yng Nghanolfannau Gweithgareddau Penrhyn Gŵyr.

Cynorthwyydd Blaen y Tŷ Wrth Gefn (dyddiad cau: 31/12/17, parhaus)

£16,491 - £17,419 y flwyddyn pro rata. Fel rhan o Dîm Datblygu'r Celfyddydau yn y Gwasanaethau Diwylliannol, rydym yn chwilio am unigolion hyblyg a brwdfrydig gyda sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i ymuno â'n cronfa o staff wrth gefn ar gyfer tîm Blaen y Tŷ yng Nghanolfan Dylan Thomas.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM