Chwilio'r wefan
English
book with man on front

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Uwch-dechnegydd (dyddiad cau: 23/10/18)

£28,221 - £31,401 y flwyddyn. Rydym yn ceisio penodi Uwch-Dechnegydd Traffig amser llawn parhaol oddi mewn i'r Tîm Priffyrdd a'r Tîm Cludo/Rheoli Traffig.

Cynllunydd Cyfnod Mamolaeth Dros Dro - Swyddog Cymorth Busnes (9 mis) (dyddiad cau: 24/10/18)

£18,672 - £19,819 y flwyddyn. Byddwch yn gyfrifol am ddarparu cymorth gweinyddol i'r timau Gofal Cartref Cymhleth Hirdymor a/neu Ailalluogi.

Swyddog Cymorth ar gyfer Atgyfeiriad Ymarfer Corff (dyddiad cau: 24/10/18)

£17,391-£ 18319 (pro rata). Mae cyfle wedi codi yn y tîm Chwaraeon ac Iechyd am Swyddog Cymorth ar gyfer Atgyfeiriad Ymarfer Corff.

Swyddog Tenantiaeth Eiddo wedi'u Dodrefnu Dros Dro (dyddiad cau: 25/10/18)

£20,541 - £23,111 pro rata. Mae'r Swyddog Tenantiaethau Eiddo wedi'u Dodrefnu yn gweithio fel rhan o dîm bychan a phrysur yn cydlynu'r gwaith o ddanfon a chasglu dodrefn.

Swyddog Pobl Ifanc Egnïol Rhan Amser a Dros Dro (dyddiad cau: 25/10/18)

£20,541 - £23,111 y flwyddyn (pro rata). Rydym yn dymuno penodi unigolyn hynod o frwdfrydig ac ymroddgar i ddatblygu a hwyluso'r rhaglen Pobl Ifanc Egnïol. Bydd yn canolbwyntio ar ddatblygu cyfleoedd chwaraeon i bobl ifanc 0-16 mlwydd oed mewn ysgolion a chlybiau cymunedol ym mhob rhan o Abertawe.

Peiriannydd Trydanol (dyddiad cau: 26/10/18)

£32,233 - £36,153 y flwyddyn. Mae cyfle wedi codi yn y Tîm Dylunio Trydanol am Beiriannydd Trydanol sydd â'r cymwysterau a'r cymhelliant priodol.

Cynorthwyydd Trwyddedu Dros Dro (dyddiad cau: 29/10/18)

£18,672 - £19,819 y flwyddyn.Dros dro am 12 mis, gellir adolygu hynny wedi'r cyfnod hwnnw.

Swyddog Cyllid Ewropeaidd ac Allanol Dros Dro (dyddiad cau: 29/10/18)

£28,221 - £31,401 y flwyddyn. Mae hon yn adeg gyffrous i ymuno â gwasanaeth sy'n ehangu o hyd, lle mae Cyngor Abertawe wrthi'n trosglwyddo o raglenni a ariennir gan yr UE i ystod o gyfleoedd ariannu a buddsoddi allanol sy'n cefnogi'r gwaith o gyflawni ein huchelgeisiau o ran adfywio economaidd, blaenoriaethau a gweledigaeth gorfforaethol ar gyfer Abertawe.

Swyddog Rhaglenni Ariannu Allanol (Cyfnod Mamolaeth) (dyddiad cau: 29/10/2018)

£32,233 - £36,153 y flwyddyn. Mae hon yn adeg gyffrous i ymuno â gwasanaeth sy'n ehangu o hyd, lle mae Cyngor Abertawe wrthi'n trosglwyddo o raglenni a ariennir gan yr UE i ystod o gyfleoedd ariannu a buddsoddi allanol sy'n cefnogi'r gwaith o gyflawni ein huchelgeisiau o ran adfywio economaidd, blaenoriaethau a gweledigaeth gorfforaethol ar gyfer Abertawe.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 01/11/18)

£28,221 - £31,401 y flwyddyn (newydd gymhwyso). £32,233 - £36,153 y flwyddyn. Mae gennym swydd ar gael ar gyfer Gweithiwr Cymdeithasol Dros Dro (gydag arian wedi'i sicrhau am chwe mis) yng Nghanolfan Gymunedol Integredig y Gogledd. Mae'r gwaith yn cynnwys rheoli eich llwyth achosion eich hun, a bydd rhai achosion yn gymhleth ac yn heriol, ac yn cynnwys cynnal asesiadau gyda sgiliau ysgrifenedig, llafar a TG da.

Swyddog Cymorth Panel rhan amser dros dro (dyddiad cau: 01/11/18)

£18,672 - £19,819 pro-rata. Rydym yn edrych i recriwtio Swyddog Cymorth Panel rhan amser (18.5 awr) dros dro o fewn ein Uned Diogelwch, Perfformiad ac Ansawdd.

Swyddog Cyllid (dyddiad cau: 01/11/18)

£20,541 - £23,111 y flwyddyn.Mae cyfle ar gael ar gyfer Swyddog Cyllid amser llawn yn y Tîm Amcangyfrifon a Rheoli Cyllidebau, Gwasanaethau Oedolion.

Swyddog Partneriaeth Tai (dyddiad cau: 01/11/2018)

£23,866 - £27,358 y flwyddyn. Mae cyfle ar gael ar gyfer Swyddog Partneriaeth Tai amser llawn o fewn y Tîm Gwella Tai.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM