Chwilio'r wefan
English
book with man on front

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Gweithiwr Cymdeithasol Dros dro (6 mis) (dyddiad cau: 13/12/18)

Gradd 8, £28,221 - £31,401 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £32,233-£36,153 y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae swydd wag ar gyfer Gweithiwr Cymdeithasol Dros Dro yn y Tîm Pwynt Mynediad Cyffredin.

Gweithiwr Cymdeithasol Dros dro (6 mis) (dyddiad cau: 13/12/18)

Gradd 8, £28,221 - £31,401 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £32,233-£36,153 y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae swydd wag ar gyfer Gweithiwr Cymdeithasol Dros Dro yn y Tîm Pwynt Mynediad Cyffredin.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 13/12/18)

Gradd 8, £28,221 - £31,401 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £32,233 -£36,153 y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae gennym swydd wag ar gyfer gweithiwr cymdeithasol parhaol (swydd 25 awr) yn Nhîm Iechyd Meddwl Pobl Hŷn.

Swyddog Cymdogaeth (dyddiad cau: 19/12/18)

£23,866 - £27,358 y flwyddyn. Bydd gofyn ichi gymryd camau priodol lle bo angen, a fydd yn cynnwys camau gorfodi yn ogystal a chynnig cefnogaeth berthnasol I denantiaid a allai fod angen cymorth I gynnal eu tenantiaethau.

Swyddog Gwasanaeth Dydd Rhan Amser Dros Dro (dyddiad cau:19/12/18)

£20,541 - £23,111 y flwyddyn (pro-rata). Dros dro am 6 mis, 30 awr yr wythnos. Mae Gwasanaeth Dydd Anghenion Arbennig Parkway yn chwilio am Swyddog Gwasanaeth Dydd llawn brwdfrydedd a hunan gymhelliant.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM