Chwilio'r wefan
English
£ pound sign

Talwch Dreth y Cyngor

Mae sawl ffordd o dalu Treth y Cyngor.

Talwch drwy ddebyd uniongyrchol

Debyd niongyrchol yw'r ffordd hawsaf a mwyaf cyfleus o dalu Treth y Cyngor.

Taliadau ar-lein

Talwch eich treth y cyngor ar-lein drwy ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd* (*Sylwer, os ydych yn talu drwy gerdyn credyd, codir ffi ychwanegol sy'n gyfwerth â 2% o'ch taliad). Sicrhewch fod eich rhif cyfrif Treth y Cyngor wrth law gennych.

Dros y ffôn

Ffoniwch 0300 4562775, sicrhewch fod rhif eich cyfrif Treth y Cyngor wrth law pan ffoniwch yn ogystal â'ch cerdyn debyd neu gredyd*.

Sylwer nad ydym yn derbyn taliadau American Express.

Yn Swyddfa'r Post neu gownter Payzone

Gwneir taliadau yn Swyddfa'r Post gan ddefnyddio cerdyn talu â streipen fagnetig.

Os oes gennych gerdyn talu Swyddfa'r Post eisoes, gallwch ei ddefnyddio mewn unrhyw swyddfa bost. Os hoffech archebu cerdyn, Cysylltu ag Adran Treth y Cyngor a gallwn anfon un atoch.

Mae'n rhaid gwneud taliadau gydag arian parod yn unig. Nid oes angen talu ffi mewn unrhyw swyddfa bost ar yr amod y gwneir y taliad gyda'r cerdyn â streipen fagnetig. Caiff eich taliad ei gredydu i'ch cyfrif Treth y Cyngor o fewn 5 niwrnod a chewch dderbynneb bapur pan wnewch y taliad.

payzone store locatorYn agor mewn ffenest newydd

Trwy siec

Dylid croesi sieciau ac archebion post a'u gwneud yn daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe'.

Ysgrifennwch eich enw, eich cyfeiriad a rhif eich cyfrif Treth y Cyngor ar gefn y siec a'i phostio i'r cyfeiriad canlynol:

Pennaeth Cyllid a Chyflwyno,
Canolfan Ddinesig
Heol Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3SN.

Peidiwch ag anfon sieciau wedi'u blaen-ddyddio gan na allwn eu derbyn. Peidiwch ag anfon arian parod trwy'r post.

Yn bersonol

Gallwch wneud taliadau'n bersonol gydag arian parod, cerdyn debyd, cerdyn credyd* neu siec yn ein swyddfa arian yn y Ganolfan Ddinesig neu unrhyw un o'r Cysylltu ag Adran Tai lleol.

Sicrhewch fod gennych rif eich cyfrif Treth y Cyngor pan ddewch i wneud y taliad a'ch bod yn gwybod faint mae angen i chi ei dalu.

Trosglwyddiad Banc

Gallwch dalu'ch bil yn uniongyrchol i gyfrif banc y cyngor:

Lloyds Bank PLC, 802 Stryd Rhydychen, Abertawe, SA1 3AF.

Côd didoli  30-00-00
Rhif y cyfrif 00283290

Cofiwch ddyfynnu'ch rhif cyfrif Treth y Cyngor neu ni fyddwn yn gallu talu'r arian i'ch cyfrif.

 

*Sylwer, os ydych yn talu drwy gerdyn credyd, codir ffi ychwanegol sy'n gyfwerth â 2% o'ch taliad.
 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM