Chwilio'r wefan
English
Ailgylchu

Treialu bagiau pinc

Ar hyn o bryd rydym yn treialu'r defnydd o fagiau pinc y gellir eu hailddefnyddio mewn rhai ardaloedd o Abertawe.

Reusable pink bag

Roedd yr holl eiddo a fu'n rhan o'r cyfnod treialu cyntaf wedi derbyn llythyr ym mis Mawrth, yna dosbarthwyd dau fag y gellir eu hailddefnyddio iddynt, ynghyd â thaflen wybodaeth, Os nad ydych yn derbyn y rhain, mae'n annhebygol iawn y byddwch yn rhan o'r cyfnod prawf hwn.

Mae'r ardaloedd sy'n rhan o'r cyfnod treialu cyntaf yn cynnwys:

 • Pontarddulais
 • St Thomas
 • Rhannau o Bontlliw
 • Rhannau o Fonymaen
 • Rhannau o Bentrechwyth
 • Rhannau o Dregŵyr

PDF Document Strydoedd sy'n cael eu cynnwys yn y cyfnod treialu bagiau pinc neu beidio - Casgliadau dydd Llun ym Monymaen, St Thomas a Phentrechwyth (PDF, 40kb)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document Strydoedd sy'n cael eu cynnwys yn y cyfnod treialu bagiau pinc neu beidio - Casgliadau dydd Iau ym Mhontarddulais a Phontlliw (PDF, 143kb)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document Strydoedd sy'n cael eu cynnwys yn y cyfnod treialu bagiau pinc - casgliadau dydd Gwener mewn rhannau o Dregŵyr (PDF, 112kb)Yn agor mewn ffenest newydd

Pan fyddwch yn derbyn y bagiau newydd y gellir eu hailddefnyddio, dechreuwch eu defnyddio ar unwaith. Ni fyddwn yn casglu plastigion mwyach yn y sachau pinc untro.

Bydd pob bag pinc y gellir ei ailgylchu'n dal tua dwywaith cymaint o blastig na sach binc arferol. Felly bydd 2 fag newydd y gellir eu hailddefnyddio gyfwerth â 4 hen sach binc.

Os ydych yn rhan o'r treial hwn:

 • Caiff y bagiau eu casglu bob pythefnos yn eich wythnos casgliadau pinc fel arfer
 • Nodwch rif eich tŷ ar y bagiau i alluogi'r criwiau i'w dychwelyd
 • Mae gwaelod y bagiau'n cynnwys pwysyn i'w hatal rhag chwythu ymaith
 • Defnyddiwch y bag ar gyfer pecynnau plastig cartref wedi'u golchi a'u gwasgu'n unig
 • Peidiwch â chynnwys polystyren, pecynnau creision, cydau bwyd, caeadau ffilm, deunydd lapio tynn a deunydd lapio swigod. Rhowch y rhain yn eich sach sbwriel ddu.

Defnyddiwch y ffurflen ar-lein i roi eich sylwadau, neu i ofyn am fwy o fagiau binc ailddefnyddiadwy.

Sylwer, ni fyddwn yn casglu plastigion o sachau plastig untro yn yr ardaloedd hyn mwyach. Rhowch eich gwastraff plastig yn rhydd yn y bagiau y gellir eu hailddefnyddio.

Pink bag recycling trial

Cwestiynau cyffredin ar dreial y bagiau y gellir eu hailddefnyddio

Sut ydw i'n gwybod a yw fy eiddo'n rhan o'r treial?
Pan gyflwynwyd y cynllun ym mis Mawrth 2015, byddai pob eiddo a oedd yn cymryd rhan yn y treial wedi derbyn dau fag y gellir eu hailddefnyddio ynghyd â thaflen wybodaeth.

Nid ydw i wedi derbyn y sachau... Beth dylwn i ei wneud?
Os ydych yn byw yn un o ardaloedd y cynllun, ond nid oes gennych fagiau y gellir eu hailddefnyddio ffoniwch 01792 635600 neu e-bostiwch evh@abertawe.gov.uk i ni anfon 2 fag atoch.

Pam mae fy ardal wedi'i chynnwys?
Mae'n rhaid i ni dreialu'r cynllun hwn mewn ardaloedd gwahanol e.e. mae gan rai strydoedd erddi blaen, mae gan rai eraill risiau yn arwain i'r tai etc.

Pam ydych chi'n gwneud y newidiadau hyn? 

 • Wrth gasglu plastigion yn y dull hwn, gellir eu hailgylchu yn y DU sy'n lleihau ôl troed carbon y broses ailgylchu.
 • Mae defnyddio un bag y gellir ei ailddefnyddio yn llawer mwy cost-effeithiol na darparu rholiau o sachau plastig untro i breswylwyr.
 • Mae gan y bagiau newydd bwysau ynddynt a ddylai leihau'r problemau presennol lle mae sachau untro yn cael eu chwythu o gwmpas y strydoedd ar ddiwrnodau casglu.

Pam na allaf roi ffilm plastig yn y bagiau?
Er mwyn cynyddu cymaint â phosib swm y deunydd y gellir ei ailgylchu yn y DU, nid oes modd mwyach i ni gasglu pecynnau hyblyg neu'r rhai sy'n plygu. Yr unig ailbroseswyr ar gyfer pecynnau o'r fath yw yn Asia. Rhowch y deunyddiau hyn yn eich sachau du.

Beth dylwn i ei wneud gyda'r deunydd na allwn bellach ei roi yn fy mag pinc ar gyfer deunydd y gellir ei ailddefnyddio?
Ni fydd modd i chi ailgylchu'r deunydd hwn yn eich bagiau ymyl y ffordd. Rhowch ef yn eich sach ddu.

Mae angen mwy o fagiau arnaf
Gall pob un o'r bagiau a ddarparwyd, ddal mwy na dwywaith y deunyddiau yr oeddech yn arfer eu rhoi yn y sachau plastig untro. 
Gan olchi a gwasgu eich deunyddiau plastig dylai'r rhan fwyaf o breswylwyr fod â digon o le ar gyfer y pythefnos. Ond, os nad oes gennych ddigon o le i'ch gwastraff, yna cysylltwch â ni ac os yw'n angenrheidiol gallwn ddarparu bag ychwanegol.

Mae fy magiau wedi mynd ar goll neu maent wedi'u difrodi/yn ddiffygiol
Cysylltwch â ni cyn gynted â phosib i gael rhai newydd am ddim.

Beth i'w wneud gyda'r sachau pinc untro sydd gennyf o hyd?
Gan mai treial yw'r cynllun hwn, bydd gofyn i ni i adolygu'r canlyniadau cyn gwneud penderfyniad i gadw'r sachau pinc untro neu ddefnyddio'r system newydd. Cadwch unrhyw sachau pinc sydd gennych a byddwn yn eich cynghori os, neu bryd, y dylech ddechrau eu hailddefnyddio. Ond, peidiwch â defnyddio unrhyw sachau pinc ar gyfer eich casgliadau ymyl y ffordd.

Nid oes angen y rhain arnaf, nid ydw i'n ailgylchu plastigion
Mae'n rhaid i Gyngor Abertawe fodloni targedau Llywodraeth Cymru ar ailgylchu neu gael dirwyon trwm ar adeg pan rydym eisoes yn gorfod adolygu a chwtogi rhai gwasanaethau. Trwy chwarae eich rhan wrth wahanu'ch gwastraff yn gywir a'i ailgylchu, gallwch ein helpu ni i'ch helpu chi a thrigolion eraill.

A yw'ch criw yn mynd â'r bagiau gyda nhw?
Fel yn achos bagiau gwastraff gardd, bydd y criw yn dychwelyd y bagiau i'r man casglu. Fodd bynnag, mae'n bwysig eich bod yn nodi rhif eich tŷ ar ddwy ochr y bag fel y gallwch chi a'r criw weld o ble y daeth y bagiau.

Allaf roi'r sachau pinc yn y sachau mwy yn lle?
Gan fod y sachau wedi'u gwneud o'r un deunyddiau â'r ffilm plastig nad oes modd i ailbroseswyr Prydain eu derbyn, mae'n hanfodol cadw'r rhain allan o'r bagiau newydd. Os ydych yn rhoi sachau pinc yn y rhai mwy, ni chânt eu casglu.

Rwy'n derbyn casgliadau â chymorth ac ni allaf gario'r bag
Bydd eich casgliadau â chymorth yn parhau, yn yr union un modd, gyda bagiau'n cael eu dychwelyd i'r man casglu.

Nid oes lle gen i yn fy nghartref/fflat
Nid ydym yn gofyn i chi storio unrhyw fwy o ddeunydd nag y gwnewch eisoes, ond i'w roi mewn bag gwahanol. Mae'r bagiau'n cynnwys pwysynnau i'w hatal rhag chwythu ymaith os ydych yn eu storio y tu allan.

Mae fy nghymdogion yn defnyddio'r sachau pinc o hyd, pam na allaf i?
Os yw'r cymdogion yn cymryd rhan yn ardal y treial, ni chaiff eu sachau pinc eu casglu gan ei fod yn hanfodol i ni gasglu deunyddiau y gellir eu hailbrosesu yn y DU yn unig. Fodd bynnag, mae ardal y treial yn fach ac mae'n bosib nad oes rhannau eraill o'ch ardal yn cymryd rhan yn y treial.

Croesewir eich sylwadau ac adborth am y gwasanaeth newydd wedi i'r cyfnod treialu ddechrau. Gallwch e-bostio evh@abertawe.gov.uk neu ffonio 01792 635600.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM