Chwilio'r wefan
English

Gwnewch gais am ddyfynbris i drin eich canclwm Japan

Rydym yn cynnig gwasanaeth i drin tir yr effeithir arno gan ganclwm Japan.

Os hoffech i ni roi dyfynbris i chi am drin eich tir, llenwch y ffurflen isod. Yna byddwn yn cysylltu â chi i ymweld â'ch tir ac yn rhoi dyfynbris am ddim i chi yn seiliedig ar faint yr ardal lle mae canclwm.

Byddwn yn cysylltu â chi o fewn 10 niwrnod gwaith i drefnu apwyntiad.

Os yw'r canclwm ar dir preifat yna mae'n fater preifat. Os yw'r canclwm yn tyfu ar dir y cyngor yna dylech roi gwybod amdano i'r tîm natur.

Yn dilyn triniaeth, rydym yn argymell eich bod yn dilyn yr arweiniad yn y pecyn rheoli y byddwn yn ei ddarparu i chi er mwyn sicrhau eich bod yn cael y driniaeth fwyaf effeithiol a pharhaus.

 1. Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatâu i ni wneud hynny.

  Mae cyfraith yn ôl yr angen er mwyn diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni contract. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.
 2. Mae'n rhaid i chi fod yn berchen ar y tir lle mae canclwm neu gael hawliau cyfreithiol/caniatâd gan y tirfeddiannwr i gwblhau'r ffurflen hon.
 3. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
 4. Eich manylion
 5. Cyfeiriad yr eiddo/tir lle mae canclwm.
  1. Nodwch gyfeiriad y lleoliad y bydd rhaid i ni ymweld ag ef er mwyn rhoi dyfynbris.
 6. Gwybodaeth am y canclwm a'r tir ble mae'n tyfu
  1. Gallai problemau mynediad gynnwys gât a gaiff ei chloi, ci gwarchod neu os yw'r tir y tu ôl i res o dai teras heb fynediad yn y cefn.
  2. Gallai gwybodaeth berthnasol arall gynnwys a yw'r ardal ar fryn serth neu os yw'r canclwm yn tyfu o amgylch rhywbeth.
 7. Cadarnhewch ai chi yw perchennog y tir lle mae canclwm neu os ydych wedi derbyn caniatâd y tirfeddiannwr. *
 8. Ydych chi’n robot?
Wedi'i bweru gan GOSS iCM