Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynllun Datblygu Lleol Newydd Abertawe (CDLlN) 2023-2028

Mae gwaith yn cael ei wneud ar Gynllun Datblygu Lleol Newydd ar gyfer Abertawe (CDLlN), a fydd yn arwain datblygiad ac yn helpu i ddatblygu lleoedd yn Abertawe hyd at 2038.

Aerial view of Swansea
Mabwysiadwyd CDLl presennol Abertawe ym mis Chwefror 2019. Yn unol â deddfwriaeth, mae'n rhaid cynnal adolygiad llawn o'r CDLl 4 blynedd ar ôl ei fabwysiadu fan bellaf.

Mae Adroddiad Adolygu Drafft wedi'i baratoi i nodi'r materion allweddol i'w hystyried yn y CDLl Newydd ac i gadarnhau'r gweithdrefnau diwygio a fydd yn cael eu dilyn wrth baratoi'r cynllun newydd.

Yn seiliedig ar ganfyddiadau'r Adroddiad Adolygu drafft, paratowyd Cytundeb Cyflawni (CC) drafft ar gyfer CDLl Newydd Abertawe.  Mae'r CC yn nodi'r amserlen a'r cynllun cynnwys y gymuned ar gyfer paratoi a mabwysiadu cynllun newydd.

Cymeradwywyd yr adroddiad adolygu drafft a'r cytundeb cyflawni drafft gan aelodau'r cyngor ar 2 Mawrth 2023, ac roeddent yn destun cyfnod ymgynghori cyhoeddus tan 20 Ebrill 2023. Caiff unrhyw fersiynau terfynol o'r dogfennau, sy'n cynnwys unrhyw newidiadau o ganlyniad i'r ymgynghoriad, eu cyflwyno i aelodau i'w cymeradwyo maes o law.

Ewch i borth yr ymgynghoriad i weld y dogfennau a chyflwyno unrhyw sylwadau sydd gennych yn ystod y cyfnod ymgynghori.

 

Adolygiad o'r Cynllun Datblygu Lleol

I sicrhau bod Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLlau) yn cael eu diweddaru'n rheolaidd, mae'n ofynnol i gynghorau adolygu eu cynlluniau o leiaf unwaith bob pedair blynedd.

Cytundeb cyflawni ddrafft

Y Cytundeb Cyflawni (CC) yw'r cam allweddol cyntaf ar gyfer paratoi Cynllun Datblygu Lleol Newydd Abertawe (CDLlN).

Safleoedd ymgeisiol

Safle ymgeisiol yw safle a gyflwynwyd i'r cyngor gan barti â diddordeb i'w gynnwys o bosib fel dyraniad yn y CDLl Newydd.

Cysylltwch â thîm y CDLl

Enw
Creu Lleoedd a Strategol Cynllunio
Rhif ffôn
07814105625
Close Dewis iaith