Chwilio'r wefan
English
Exclamation mark

Coronafeirws - Cadw'n ddiogel - blant i phobl ifanc

Os ydych yn poeni am ddiogelwch plentyn neu berson ifanc, mae gwasanaethau ar gael drwy gydol y pandemig.

Y gwasanaeth cyngor a chymorth gwybodaeth integredig (IIAA) yw'r drws ffrynt i  gymorth cynnar a  gwasanaethau cymdeithasol yn y bôn.

Gall unrhyw un gysylltu â'r gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy plant a theuluoedd (IIAA) i gael trafodaeth a chael help.

Bydd gweithiwr cymdeithasol cymwysedig yn gwrando arnoch ac yn rhoi gwybod i chi pa wybodaeth, cyngor neu gymorth y gellir ei ddarparu a phwy all helpu gan wasanaethau cymdeithasol, iechyd, gwasanaeth troseddau ieuenctid, addysg, yr heddlu, gwasanaethau ymyrraeth gynnar ac atal a'r trydydd sector.

Bydd faint y gallwn siarad â chi am blentyn penodol yn dibynnu ar y rheswm dros eich galwad a'r amgylchiadau.

Os nad ydych yn teimlo'n ddiogel neu os ydych yn poeni gallwch gysylltu â'r gwasanaeth IIAA ar (01792 635700)

 

Help arall

Meic yw'r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru o ddarganfod beth sy'n digwydd yn eich ardal leol i helpu i ddelio â sefyllfa anodd. Ceir manylion yn www.meiccymru.org/get-help/

Gall ChildLine wrando ar eich pryderon a'ch helpu i ymdopi â hwy

Edrychwch ar y rhestr hon  o sefydliadau lleol a chenedlaethol a allai gynnig mwy o gyngor a chefnogaeth i chi dros yr wythnosau nesaf. www.swansea.gov.uk/furtherAdviceandSupport

Gallwch siarad â rhywun ar-lein ar linell gymorth yr NSPCC  lle gall oedolion cyfeillgar eich helpu i ddweud nad ydych yn teimlo'n ddiogel.

Mae gwybodaeth ddefnyddiol i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn ystod y cyfnod hwn hefyd ar gael drwy wefan Young Minds- Youngminds-elusen iechyd meddwl plant a phobl ifanc

Gall plant a phobl ifanc gael cymorth ar unwaith gan Y Samariaid - galwch unrhyw amser, am ddim o unrhyw ffôn ar 116 123

The Mix - tecstiwch THEMIX i 85258

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM