Chwilio'r wefan
English

Y diweddaraf am Coronafeirws #YmaIAbertawe

Yr wybodaeth ddiweddaraf:

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Gwener 23 Hydref 2020.

#YmaiAbertawe

Cyfnod atal byr COVID-19 Llywodraeth Cymru yn dechrau am 6.00pm

Rydym yn annog pawb i wneud y peth iawn a dilyn y rheolau newydd pan fydd y cyfnod atal byr yn dechrau am 6pm heno. Gallwn oroesi hyn gyda'n gilydd, helpu i gadw Abertawe'n ddiogel ac amddiffyn y GIG. Mae pum prif gyfyngiad:

  • rhaid i bobl aros adref, ac eithrio at ddibenion cyfyngedig iawn
  • ni chaiff pobl ymweld ag aelwydydd eraill na chwrdd â phobl eraill nad ydynt yn byw gyda nhw
  • rhaid i fusnesau a lleoliadau penodol, gan gynnwys bariau, bwytai a'r rhan fwyaf o siopau gau
  • bydd ysgolion uwchradd yn dysgu ar-lein yn unig yn ystod yr wythnos ar ôl hanner tymor, ac eithrio plant ym mlynyddoedd saith ac wyth. Bydd ysgolion cynradd a lleoliadau gofal plant yn parhau i fod ar agor.
  • mae gorchuddion wyneb yn parhau i fod yn orfodol mewn lleoliadau cyhoeddus dan do sydd ar agor o hyd (yn amodol ar rai eithriadau ac esemptiadau), gan gynnwys ar gludiant cyhoeddus ac mewn tacsis

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru yma: https://llyw.cymru/cyfnod-atal-y-coronafeirws-cwestiynau-cyffredin

 

Diwylliant yn mynd ar-lein i helpu preswylwyr drwy'r cyfnod atal byr

Mae ein gwasanaethau diwylliannol yn bwriadu sicrhau bod preswylwyr yn cael eu hysgogi drwy gydol y cyfnod atal byr.

Er bod y cyfyngiadau Coronafeirws diweddaraf yn golygu y bydd lleoliadau ar gau dros dro i'r cyhoedd, bydd ein timau diwylliant yn cysylltu â phobl ar-lein ac mewn ffyrdd eraill.

Mae'r rheini sy'n bwriadu cyhoeddi deunydd newydd diddorol ar-lein yn cynnwys Oriel Gelf Glynn Vivian, llyfrgelloedd lleol a Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg. Rhagor o wybodaeth yma: www.abertawe.gov.uk/CultureFirebreak

 

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu ymyl y ffordd yn parhau fel arfer yn ystod y cyfnod atal byr

Bydd ein gwasanaethau casglu ailgylchu a gwastraff cartref yn parhau fel arfer yn y ddinas drwy gydol y cyfnod atal byr.

Yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru bydd ein pum prif ganolfan ailgylchu ar gau am 17 o ddiwrnodau, gan ddechrau heno am 6pm. Fodd bynnag, bydd ein gwasanaeth casglu gwastraff swmpus yn parhau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: www.abertawe.gov.uk/Finances081020

 

Darllenwch ein cwestiynau cyffredin

Rydym yn diweddaru ein cwestiynau cyffredin yn rheolaidd i sicrhau bod gan breswylwyr yr wybodaeth ddiweddaraf am y newidiadau sy'n cael eu cyflwyno i'n helpu i oroesi'r cyfnod atal byr gyda'n gilydd. Cymerwch gip arnynt yma: www.abertawe.gov.uk/cyfnodatal

Gall busnesau weld yr wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru yma: businesswales.gov.wales/cy/cyngor-coronafeirws/

Y datganiadau a'r datganiadau i'r wasg diweddaraf am Coronafeirws


Anogir preswylwyr a rhieni i ddilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol diwygiedig y llywodraeth a dylai unrhyw un sy'n profi symptomau barhau i ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru sydd ar gael yma: Yr wybodaeth ddiweddaraf am Coronafeirws Newydd (COVID-19) gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Os ydych yn pryderu y gall fod gennych Coronafirws, gallwch wirio'ch symptomau gan ddefnyddio gwiriwr symptomau GIG Cymru.

Gwiriwr Symptomau Coronafeirws COVID 19 GIG Cymru

Os oes gennych symptomau Coronafeirws, dilynwch gyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru: Cyngor hynanynysu

Dylech ffonio 111 dan yr amgylchiadau hyn yn unig:

  • os rydych yn teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau gartref
  • os yw eich cyflwr yn gwaethygu
  • os nad yw'ch symptomau'n gwella ar ôl 7 niwrnod.

Fideo BSL COVID-19 o Iechyd Cyhoeddus Cymru

Wedi'i bweru gan GOSS iCM