Chwilio'r wefan
English

Bydd yr Uned Brofi Symudol yng Nghanolfan Gymunedol Gogledd Penlan a Chanolfan Gymunedol Clas rhwng 15 Ebrill a 22 Ebrill a bydd yn cynnig profion 'galw heibio' o 9.00am-7.00pm. Mwy o wybodaeth ar www.abertawe.gov.uk/brofisymudolebrill

Y diweddaraf am Coronafeirws #YmaIAbertawe

Yr wybodaeth ddiweddaraf:

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Gwener 16 Ebrill 2021.

#YmaiAbertawe

Coronafeirws yn Abertawe 16 Ebrill 2021

Y diweddaraf am achosion COVID-19 yn Abertawe

Achosion newydd yr adroddwyd amdanynt yn ystod y saith niwrnod diwethaf: 72

Achosion newydd yr adroddwyd amdanynt fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ystod y saith niwrnod diwethaf: 29.2

 

Ydych chi'n mynd i siopa y penwythnos hwn?

Nawr bod siopau nad ydynt yn hanfodol wedi gallu ailagor, bydd nifer ohonom yn mynd i siopa.  Mae'n debyg y bydd yn brysur ble bynnag yr ewch, felly byddwch yn amyneddgar wrth giwio, gwisgwch fwgwd dan do a chadwch bellter oddi wrth bobl eraill.

 

Mynd am dro yn y parc neu ar y traeth?

Mae'r tywydd yn edrych yn dda ar gyfer y penwythnos. Ond cofiwch ddilyn y cyfyngiadau presennol a pheidiwch â chwrdd â mwy na chwe pherson o fwy na dwy aelwyd. Ni chaniateir cynulliadau mawr a sicrhewch eich bod yn mynd ag unrhyw sbwriel adref gyda chi. Rhagor o wybodaeth yma: https://llyw.cymru/cyfyngiadau-cyfredol-cwestiynau-cyffredin?_ga=2.210101653.1262196123.1618581408-651051774.1615821203#section-67231

 

Coronafeirws - Uned Brofi Symudol

Bydd uned brofi symudol yn ymweld â wardiau Penderry a Mynyddbach yn Abertawe yn ystod y diwrnodau nesaf. Bydd yr Uned Brofi Symudol yng Nghanolfan Gymunedol Gogledd Penlan a Chanolfan Gymunedol Clas rhwng 15 Ebrill a 22 Ebrill a bydd yn cynnig profion 'galw heibio' o 9.00am-7.00pm. Bydd uned brofi symudol yn ymweld â wardiau Penderry a Mynyddbach yn Abertawe  yn ystod y diwrnodau nesaf, i gynnig opsiwn galw heibio cyfleus i gael prawf ar gyfer pobl sydd naill ai ag arwyddion 'clasurol' coronafeirws neu symptomau eraill y byddan nhw'n teimlo o bosib eu bod nhw'n anghyffredin iddyn nhw neu eu plentyn. Mwy o wybodaeth ar www.abertawe.gov.uk/brofisymudolebrill

 

Pob disgybl ysgol uwchradd yn derbyn cynnig profion llif ochrol

Caiff profion llif ochrol rheolaidd eu cynnig i ddisgyblion mewn ysgolion cyfun yn Abertawe yn fuan gan eu bod bellach wedi dychwelyd ar ôl gwyliau'r Pasg.

Yn y gorffennol roedd y profion hyn ar gael i ddisgyblion hŷn yn unig ond yn unol ag arweiniad Llywodraeth Cymru caiff y cynnig ei ehangu.

Mae'r prawf yn ddewisol a bydd disgyblion yn gallu casglu'r profion a'r cyfarwyddiadau llawn o'u hysgol fel y gallant brofi eu hunain gartref.

Y datganiadau a'r datganiadau i'r wasg diweddaraf am Coronafeirws


Anogir preswylwyr a rhieni i ddilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol diwygiedig y llywodraeth a dylai unrhyw un sy'n profi symptomau barhau i ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru sydd ar gael yma: Yr wybodaeth ddiweddaraf am Coronafeirws Newydd (COVID-19) gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Os ydych yn pryderu y gall fod gennych Coronafirws, gallwch wirio'ch symptomau gan ddefnyddio gwiriwr symptomau GIG Cymru.

Gwiriwr Symptomau Coronafeirws COVID 19 GIG Cymru

Os oes gennych symptomau Coronafeirws, dilynwch gyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru: Cyngor hynanynysu

Dylech ffonio 111 dan yr amgylchiadau hyn yn unig:

  • os rydych yn teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau gartref
  • os yw eich cyflwr yn gwaethygu
  • os nad yw'ch symptomau'n gwella ar ôl 7 niwrnod.

Fideo BSL COVID-19 o Iechyd Cyhoeddus Cymru

Wedi'i bweru gan GOSS iCM