Chwilio'r wefan
English

Y diweddaraf am Coronafeirws #YmaIAbertawe

Yr wybodaeth ddiweddaraf:

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mawrth 26 Ionawr 2021.

#YmaiAbertawe

Y diweddaraf am achosion COVID-19 yn Abertawe

Achosion newydd a adroddwyd amdanynt yn ystod y saith niwrnod diwethaf: 360

Achosion newydd a adroddwyd amdanynt fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ystod y saith niwrnod diwethaf: 145.8

O'i gymharu ym mis Medi 2020, ychydig cyn i'r ardal gael ei rhoi dan gyfyngiadau symud lleol, y gyfradd ar gyfer Abertawe oedd 56 o achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth.

Nifer y brechiadau yn ardal Bwrdd Iechyd Bae Abertawe (Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot): 

 

Y diweddaraf am frechiadau

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a Heddlu De Cymru yn derbyn adroddiadau am dwyllwyr brechiadau sy'n anfon e-byst at bobl gan honni eu bod yn gweithio i'r GIG. Mae'r brechiadau am ddim - os oes unrhyw un yn gofyn i chi dalu amdanynt, twyll yw hwn gan nad oes modd prynu brechiadau'n breifat yn y DU. Cadwch lygad am y twyll hwn - cyflwynir gwybodaeth swyddogol gan y bwrdd iechyd neu eich meddyg teulu yn unig. Rhagor o wybodaeth yma: https://www.south-wales.police.uk/news/south-wales/news/police-issue-warning-over-covid-vaccine-scams/

 

Cadwch eich pellter dan do ac yn yr awyr agored

Mae cyfraddau heintio yn Abertawe'n parhau i leihau ond ni allwn ymlacio. Os ydych chi'n mynd i'r siop neu'r siop bapurau leol i brynu nwyddau hanfodol, dilynwch y drefn dwylo-wyneb-pellter. Bob tro rydych chi'n osgoi cyswllt agos â rhywun, mae'n golygu bod un siawns yn llai y byddwch yn mynd â'r feirws gartref gyda chi yn ogystal â'ch siopa. Rhagor o wybodaeth yma: https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-4-cwestiynau-cyffredin

 

Oes gennych chi becyn profi gartref ar gyfer COVID-19?

Os ydych chi wedi derbyn pecyn profi gartref ar gyfer y feirws, mae'r Post Brenhinol ar gael i'ch helpu i ddychwelyd y prawf i'r GIG yn ddiogel ac yn gyflym trwy un o'i flychau post blaenoriaeth. I ddod o hyd i'r un sydd agosaf atoch, defnyddiwch y ddolen hon: www.royalmail.com/priority-postboxes a nodwch eich côd post.

 

Cofiwch Ddiwrnod Coffáu'r Holocost yfory

Yfory yw Diwrnod Coffáu'r Holocost. Mae'n gyfle i ddod at ein gilydd yn ein cymunedau i gofio am erledigaeth y Natsïaid ar yr Iddewon a grwpiau eraill yn ystod yr Ail Ryfel Byd yn ogystal â hil-laddiadau mwy diweddar. Nid ydym yn gallu dod at ein gilydd yn gorfforol ar gyfer y digwyddiad eleni, ond rydym yn gallu cymryd rhan ar-lein. Brynhawn yfory byddwn yn cynnal digwyddiad ar-lein gan rannu negeseuon yn rheolaidd trwy gydol y prynhawn ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol rhwng 2pm a 5pm. Gallwch ddilyn y digwyddiad rhithwir ar dudalen Facebook y cyngor yn: https://www.facebook.com/events/2749005912020702

 

Y datganiadau a'r datganiadau i'r wasg diweddaraf am Coronafeirws


Anogir preswylwyr a rhieni i ddilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol diwygiedig y llywodraeth a dylai unrhyw un sy'n profi symptomau barhau i ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru sydd ar gael yma: Yr wybodaeth ddiweddaraf am Coronafeirws Newydd (COVID-19) gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Os ydych yn pryderu y gall fod gennych Coronafirws, gallwch wirio'ch symptomau gan ddefnyddio gwiriwr symptomau GIG Cymru.

Gwiriwr Symptomau Coronafeirws COVID 19 GIG Cymru

Os oes gennych symptomau Coronafeirws, dilynwch gyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru: Cyngor hynanynysu

Dylech ffonio 111 dan yr amgylchiadau hyn yn unig:

  • os rydych yn teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau gartref
  • os yw eich cyflwr yn gwaethygu
  • os nad yw'ch symptomau'n gwella ar ôl 7 niwrnod.

Fideo BSL COVID-19 o Iechyd Cyhoeddus Cymru

Wedi'i bweru gan GOSS iCM