Chwilio'r wefan
English

Y diweddaraf am Coronafeirws #YmaIAbertawe

Staff coronafeirws 2020Yr wybodaeth ddiweddaraf:

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Gwener 7 Awst 2020.

#YmaiAbertawe

Stay safe this weekend

As Swansea's first weekend of post-lockdown indoor hospitality arrives, we're reminding residents and businesses to stay safe.

We're asking residents to continue playing a key role in avoiding a rise in the number of cases of coronavirus in our area. It's easy to do and important that everyone is part of it. More information here: www.swansea.gov.uk/IndoorSafe070820

 

Tip Treasures online

Our much-loved Tip Treasures shop is going online for the first time. The shop has been closed since the start of the pandemic and people have been missing the chance to grab a bargain there. So we've set up an online shop on eBay. If you're in the hunt for a bargain, check it out here: www.swansea.gov.uk/TipTreasuresOnline

 

Shielding set to be paused

The Chief Medical Officer (CMO) for Wales announced that those who had been shielding no longer needed to do so from 16 August.

People in Swansea who have been receiving weekly food parcels from us while shielding are being directed to alternative support when shielding is paused next week.

There's more information here: https://bit.ly/3khASDl

 

Canolfannau Hamdden i ailagor yn rhannol

Bydd canolfannau hamdden ar draws Abertawe, gan gynnwys yr LC, yn agor yr wythnos nesaf gan ddilyn trefniadau agor fesul cam i gadw ymwelwyr a staff yn ddiogel.

Caeodd y canolfannau, a gynhelir gan Freedom Leisure ar ran Cyngor Abertawe, dros dro ar ddiwedd mis Mawrth o ganlyniad i bandemig y Coronafeirws.

Mae llacio cyfyngiadau Llywodraeth Cymru yn golygu y byddant yn dechrau ailagor o ddydd Llun. Ceir rhagor o fanylion yma: www.swansea.gov.uk/LeisureReopens

 

 

Countdown to exam results day

Preparations have been made ahead of pupils in Swansea receiving their A level, AS and GCSE results.

Due to the coronavirus pandemic pupils in schools in Wales were unable to sit their exams earlier this year.

Instead, following advice from Qualifications Wales the Welsh Government decided that learners who were due to sit their GCSEs, ASs and A levels this summer will be awarded a fair grade based on a range of available information to recognise their work.

A level and AS results will be released to pupils on Thursday August 13 and GCSE results will be released a week later on 20 August.

Swansea Council has prepared information for parents and students and this now available on the council's website at: www.swansea.gov.uk/covid19schoolsandcolleges.


Staff

Hoffem atgoffa'r holl staff i ddiogelu eich cydweithwyr a'r gymuned ehangach ac os ydych chi'n arddangos unrhyw un o symptomau allweddol Coronafeirws (COVID-19) - peswch newydd, cyson, tymheredd uchel neu os ydych wedi colli'ch synnwyr blasu neu arogli - peidiwch â dod i'r gwaith, arhoswch gartref a dylech drefnu i gael eich profi.

Bydd angen i chi drefnu apwyntiad a gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am sut i wneud hyn yma: https://bipba.gig.cymru/coronafeirws-covid-19/coronafeirws-covid-19/gwasanaeth-profi-olrhain-amddiffyn/

Fel arall gallwch wneud cais am becyn profi gartref a gaiff ei ddosbarthu i chi trwy fynd i https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get-a-test-to-check-if-you-have-coronavirus/ neu ffoniwch y rhif ffôn am ddim, 119.

Mae'n bwysig eich bod chi'n cael eich profi gan fod hyn yn caniatáu i Iechyd Cyhoeddus Cymru lunio darlun cywir o bresenoldeb COVID-19 yn y gymuned ac mae profi'n allweddol wrth atal ymlediad Coronafeirws.

P'un a ydych chi'n cael canlyniad positif neu beidio, mae'n rhaid i chi hunanynysu am 10 niwrnod.

Dylai aelodau eraill o'ch aelwyd hunanynysu am 14 diwrnod ac ni ddylent adael y cartref.

Os oes gan aelod o'ch aelwyd symptomau, dylech hunanynysu am 14 diwrnod a byddem yn eich annog i argymell iddynt y dylent gael eu profi gan ddefnyddio un o'r dewisiadau uchod.

Previous statements issued by the council about service provision can be found here.


Anogir preswylwyr a rhieni i ddilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol diwygiedig y llywodraeth a dylai unrhyw un sy'n profi symptomau barhau i ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru sydd ar gael yma: Yr wybodaeth ddiweddaraf am Coronafeirws Newydd (COVID-19) gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Os ydych yn pryderu y gall fod gennych Coronafirws, gallwch wirio'ch symptomau gan ddefnyddio gwiriwr symptomau GIG Cymru.

Gwiriwr Symptomau Coronafeirws COVID 19 GIG Cymru

Os oes gennych symptomau Coronafeirws, dilynwch gyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru: Cyngor hynanynysu

Dylech ffonio 111 dan yr amgylchiadau hyn yn unig:

  • os rydych yn teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau gartref
  • os yw eich cyflwr yn gwaethygu
  • os nad yw'ch symptomau'n gwella ar ôl 7 niwrnod.

Fideo BSL COVID-19 o Iechyd Cyhoeddus Cymru

Wedi'i bweru gan GOSS iCM