Chwilio'r wefan
English
/applvdata/goss/content/media/page_icon/EU logo

Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Gwybodaeth am Gynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ar gyfer preswylwyr yr UE sy'n byw yn Abertawe.

Home Office logo

Mae'r llywodraeth newydd gyhoeddi bod miliwn o ddinasyddion yr UE a'u teuluoedd o bob rhan o'r DU wedi derbyn statws sefydlog neu gyn-sefydlog o dan Gynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Lluniwyd Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE er mwyn ei gwneud hi'n haws i ddinasyddion yr UE a'u teuluoedd aros ar ôl i'r DU adael yr UE.

Er mwyn gwneud cais, rhaid iddynt gwblhau tri cham allweddol yn unig - profi eu hunaniaeth, dangos eu bod yn byw yn y DU a datgan unrhyw euogfarnau troseddol.

 

Gwasanaeth Cynghori ar Fewnfudo i Ddinasyddion yr UE yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda nifer o sefydliadau yng Nghymru a all gynnig cyngor a chymorth am ddim i unrhyw ddinesydd o'r UE sy'n byw yng Nghymru ac sy'n pryderu am ymgeisio. Ewch i www.eusswales.com/cy/Yn agor mewn ffenest newydd i gael mwy o wybodaeth

 

  Dyddiadau allweddol

  Mae amser gennych o hyd i gyflwyno cais gan a chaiff ei gynnal tan o 30 Mehefin 2021.

   

  Sut i wneud cais

  Bydd angen i chi wneud cais ar-lein.

  Cymorth gyda'ch cais (Gwasanaeth Digidol â Chymorth)

  Os oes angen help arnoch i gyflwyno cais am y cynllun, ffoniwch 03333 445 675 (9.00am - 6.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a 9.00am - 4.00pm ddydd Sadwrn).

  Gan ddibynnu ar eich anghenion, byddwch yn cael cynnig:

  • Apwyntiad gyda rhywun mewn canolfan gyswllt leol (gweler isod)
  • Cymorth dros y ffôn neu
  • Apwyntiad i gael rhywun i ddod i'ch cartref

  Sylwer: diben hyn yw eich helpu i lenwi'r ffurflen gais yn unig, nid cyngor ar fewnfudo.

   

  Cwestiynau Cyffredin am y Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE 

  Beth yw'r Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE?

  Cynllun am ddim yw'r Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE sy'n galluogi dinasyddion yr AEE a'r Swistir sy'n byw yn yr UE, ac aelodau eu teulu, gael y statws y bydd ei angen arnynt i fyw a gweithio yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021.

  Tri cham allweddol yn unig y bydd angen i ymgeiswyr eu cwblhau - profi eu hunaniaeth, dangos eu bod yn byw yn y DU a datgan unrhyw euogfarnau troseddol.

  Fe'i lluniwyd i fod mor syml a hwylus â phosib. Mwy o wybodaeth: https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/

  Pam y mae'n rhaid i ddinasyddion yr AEE wneud cais?

  Mae'r DU yn gadael yr UE sy'n golygu y daw symudiad rhydd i ben. Mae hyn yn golygu y bydd dinasyddion yr AEE sy'n byw yn y DU, ac aelodau eu teulu, yn gorfod cael statws er mwyn dangos eu hawl i weithio, cael tŷ a budd-daliadau yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021 (neu ar ôl 31 Rhagfyr 2020 os gadewir heb gytundeb). Bydd angen i ddinasyddion yr AEE â statws preswylio parhaol sy'n dymuno parhau i fyw yn y DU wedi hynny wneud cais i'r cynllun neu, os yw'n well ganddynt ac maent yn gymwys, wneud cais am ddinasyddiaeth y DU. Y rheswm am hyn yw am fod preswylio parhaus yn statws a geir dan ddeddf yr UE ond mae'r cynllun yn sicrhau eu statws o dan ddeddf y DU.

  A yw'r cynllun ar gael ar Android yn unig?

  Nac ydy. Mae defnyddio'r ap Identity Document Check, sydd ar gael ar ddyfeisiau Android yn unig, yn ddewisol - mae'n un o sawl ffordd y bydd pobl yn gallu dilysu eu hunaniaeth, gan gynnwys drwy'r post.

  Mae dros 80 o leoliadau ledled y DU y gall ymgeiswyr fynd iddynt lle bydd eu pasbort yn cael ei sganio a'i ddilysu. Mae cefnogaeth ddigidol â chymorth ar gael mewn dros 300 o leoliadau, wedi'i hategu gan rwydwaith o dros 65 o diwtoriaid sy'n darparu cefnogaeth gartref, ac mae gwasanaeth cyngor a chefnogaeth dros y ffôn dynodedig ar gael hefyd ar gyfer y cynllun.

  Wrth brofi'r cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yn gyhoeddus, roedd 95% o ymgeiswyr wedi defnyddio'r ap yn llwyddiannus i brofi eu hunaniaeth o bell, gan ddileu'r angen i gyflwyno'u dogfen hunaniaeth i'r Swyddfa Gartref ar gyfer dilysiad llaw.

  Ar hyn o bryd, nid yw defnyddwyr iPhone Apple yn gallu defnyddio'u dyfais i hunanddilysu eu hunaniaeth gan ddefnyddio'r ap oherwydd polisi presennol Apple yw peidio â chaniatáu i unrhyw drydydd parti gael mynediad at "sglodyn hunaniaeth yr iPhone. Fodd bynnag, mae'r Ysgrifennydd Cartref wedi cadarnhau y bydd yr ap ar gael ar ddyfeisiau Apple yn ddiweddarach eleni.

  Pa gefnogaeth sydd ar gael i ddinasyddion yr AEE?

  Mae cefnogaeth ar gael i holl ddinasyddion yr AEE ar-lein yn: https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/.

  I helpu dinasyddion yr AEE mae gwasanaeth cyngor dros y ffôn dynodedig - Canolfan Ddatrys Preswylio'n Sefydlog - Dinasyddion yr UE - ac mae dros 1,500 aelod o staff yno sy'n prosesu ceisiadau ar gyfer Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

  Mae gwasanaeth digidol â chymorth ar gael i ddinasyddion yr AEE mewn dros 300 o leoliadau ledled y DU, sy'n cynnig cefnogaeth i'r rheini nad oes ganddynt y mynediad, y sgiliau na'r hyder priodol i gwblhau'r ffurflen ar-lein.

  Mae'r Swyddfa Gartref hefyd wedi cyfieithu deunydd cyfathrebu i 26 o ieithoedd. Gellir gofyn am fformatau gwahanol.

  Mae'r Swyddfa Gartref wedi sicrhau bod hyd at £9 miliwn ar gael i 57 o sefydliadau'r sectorau gwirfoddol a chymunedol ledled y DU i helpu dinasyddion yr AEE sy'n ddiamddiffyn neu mewn perygl i wneud cais.

  Bydd y cyllid yn darparu cefnogaeth i oddeutu 200,000 o ddinasyddion yr AEE sy'n ddiamddiffyn neu mewn perygl.

  A fydd Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yn parhau i weithredu gan fod Erthygl 50 bellach wedi'i hestyn, a beth os na fydd cytundeb?

  Agorodd y cynllun yn llawn ar 30 Mawrth 2019 er gwaethaf yr estyniad i Erthygl 50. Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais os bydd cytundeb fydd 30 Mehefin 2021 neu 31 Rhagfyr 2020 os na fydd cytundeb.

   

  Mae Llywodraeth Ei Mawrhydi hefyd wedi darparu gwybodaeth mewn arweiniad cam wrth gam i ddinasyddion sefydlog a chyn-sefydlog yr UE a'u teuluoedd. Gallwch hefyd ddewis i dderbyn y diweddaraf drwy e-bost gan y Swyddfa Gartref.

  Wedi'i bweru gan GOSS iCM