Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Ebrill 2021

Translation Required:

Ice House Railings

Gosod rheiliau â'r nod o atal cynulliadau torfol yn SA1

Mae rheiliau dros dro yn cael eu gosod yn Ice House Square yn SA1 yn Abertawe i helpu i atal cynulliadau torfol yn yr ardal a chadw pobl yn ddiogel.

Former_Brynhyfryd_surgery

Hen feddygfa'n cael ei defnyddio yn y gymuned unwaith eto

Bydd hen feddygfa ym Mrynhyfryd yn cael ei defnyddio gan y gymuned unwaith eto fel lleoliad i gefnogi teuluoedd, plant a phobl ifanc yn yr ardal.

midnight library

Fentrwch chi fynd i mewn i'r Llyfrgell Ganol Nos?

Bydd llyfrgelloedd y cyngor, gyda chymorth eu partneriaid, yn rhoi llyfrau am ddim nos Wener i helpu i ddathlu Noson y Llyfr.

Lifelong_summer

Cofrestrwch ar gyfer haf o ddysgu

Gallwch bellach gofrestru ar gyfer dwsinau o gyrsiau am ddim a gynhelir yn nhymor yr haf gan Wasanaeth Dysgu Gydol Oes Cyngor Abertawe.

2m_school_gates

Prawf COVID ar gael i bob disgybl ysgol gyfun

Bydd profion llif unffordd rheolaidd yn cael eu cynnig i holl ddisgyblion ysgolion cyfun Abertawe cyn bo bir nawr eu bod wedi dychwelyd ar ôl gwyliau'r Pasg.

prom share with care

Parchwch eraill ar lwybrau a rennir y gwanwyn hwn

Anogir ymwelwyr a phreswylwyr i gofio'r neges 'Rhannwch gyda Gofal' os ydynt yn mynd allan ar un o'r rhwydweithiau cynyddol o lwybrau a rennir oddi ar y ffordd ein dinas.

His Royal Highness The Duke of Edinburgh

Cydymdeimladau diffuant wrth i'r Tywysog Philip farw

Mae Arweinydd Cyngor Abertawe ac Arglwydd Faer y ddinas wedi mynegi eu cydymdeimladau diffuant i'r Teulu Brenhinol yn dilyn marwolaeth y Tywysog Phillip yn gynharach heddiw.

Tidy Swansea Litter

12 tunnell o sbwriel yn cael ei gasglu dros Ŵyl y Banc

Mae taflwyr sbwriel yn cael eu hannog i roi'r gorau i anharddu traethau, parciau a chymdogaethau ein dinas gyda sbwriel.

pentre road pavement

Palmant newydd ar draws pont yn gwella diogelwch

Mae gwaith diogelwch ffyrdd wedi dechrau ar draws pont mewn cymuned yn Abertawe mewn ymgais i atal damweiniau.

Market_traders_reopening

Rhagor o fasnachwyr y farchnad yn barod i roi croeso cynnes i gwsmeriaid

Mae rhagor o fasnachwyr ym marchnad dan do arobryn Abertawe yn edrych ymlaen at groesawu cwsmeriaid o ddydd Llun.

LaptopQ

Galw am farn busnesau Abertawe i lywio cynlluniau adferiad COVID-19

Gofynnir i fusnesau Abertawe gwblhau holiadur COVID-19 am eu hanghenion presennol ac yn y dyfodol.

SMHback

Gwasanaeth symudedd canol y ddinas ar agor eto

Mae gwasanaeth Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe wedi ailagor gyda mesurau cadarn ar waith i gadw staff a chwsmeriaid yn ddiogel.

active travel

Uchelgeisiau trafnidiaeth ar gyfer Abertawe'n cymryd cam ymlaen

Mae cyfres o geisiadau am gyllid wedi eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru i gefnogi trafnidiaeth a beicio yn Abertawe.

active travel

Gwelliannau ar gyfer cerdded a beicio yn Abertawe

Disgwylir i gyfres o lwybrau cerdded a beicio Teithio Llesol gael eu datblygu mewn ardaloedd yn Abertawe i helpu i wella'r amgylchedd lleol a helpu pobl i gadw'n iach.

electric charging points

Cynyddu nifer y pwyntiau gwefru cerbydau trydan yn y ddinas

Disgwylir i ragor o bwyntiau gwefru cerbydau trydan gael eu gosod yn Abertawe.

Copr Bay Bridge Temporary Lights

Goleuadau dros dro'n cynnig golwg o'r dyfodol ym Mae Copr

Mae Cyngor Abertawe wedi gosod goleuadau dros dro y tu mewn i bont newydd Bae Copr.

Pavement Cafe

Mae'r diwydiant lletygarwch yn barod i'ch croesawu chi yn ôl - ond byddwch yn ofalus

Bydd caffis, bwytai a bariau yn gallu eich croesawu chi yn ôl i'w hardaloedd awyr agored yr wythnos nesaf, ond yr un neges sydd gennym o hyd: Gwnewch eich rhan i helpu'r gymuned i aros yn ddiogel.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM