Chwilio'r wefan
English
House with £ sign

Cynllun Grant Eiddo Gwag Cymoedd y Gorllewin

Rydym yn cymryd rhan mewn prosiect peilot a ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru, gyda'r nod o ddarparu cymorth i landlordiaid wrth iddynt ailddefnyddio eiddo gwag sydd wedi bod yn wag am fwy na 6 mis fel unedau llety addas.

Cynigir arian grant i berchnogion eiddo gwag i wneud atgyweiriadau, gwelliannau a gwaith atgyweirio i'w heiddo yn gyfnewid am gytuno i rentu i denant a enwebwyd gan asiant gosod a ddewiswyd gan y cyngor, am bris rhentu fforddiadwy am gyfnod penodol.

Diben y cynllun peilot yw cynyddu argaeledd tai fforddiadwy i denantiaid sydd ar restrau tai cymdeithasol nad ydynt yn gallu dod o hyd i gartrefi yn yr ardaloedd a ffefrir oherwydd prinder tai fforddiadwy i'w rhentu.

 

Cyllid ar gael

Mae grant o hyd at 75% o gost y gwaith ar gael, hyd at £20,000 fesul uned lety, gyda £5,000 arall ar gael fesul uned i gyflawni mesurau effeithlonrwydd ynni i'r eiddo, yn gyfnewid am gyfnod hawliau enwebu 5 mlynedd.

Fel arall, mae grant o hyd at 50% o gostau'r gwaith ar gael, hyd at £12,000 fesul eiddo, yn gyfnewid am gyfnod hawliau enwebu 3 blynedd. Bydd uchafswm o £200,000 ar gael ar gyfer eiddo â 10 uned hunangynhwysol. Isafswm y grant sydd ar gael yw £2,000.

 

Meini prawf cymhwysedd

Bydd cymhwysedd yn amodol ar yr asiant gosod a ddewisir gan y cyngor yn cadarnhau bod yr eiddo'n addas i'w osod i denant enwebedig a bod yr eiddo mewn ardal lle cadarnhawyd bod angen am dai.

Bydd y grant yn ariannu gwaith i fodloni safonau gofynnol statudol cyfredol ar gyfer tai sy'n cynnwys:

  • Yn rhydd o beryglon categori 1 a chategori 2 fel a ddiffinnir yn y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai.
  • Bod yr eiddo mewn cyflwr da.
  • Bod gan yr eiddo gyfleusterau a gwasanaethau modern.
  • Bod yr eiddo'n darparu rhywfaint o gysur thermol gan gynnwys gwresogi addas ac inswleiddio digonol.

Bydd angen i'r ymgeisydd dalu am unrhyw gostau sy'n uwch na'r uchafswm grant a bydd angen iddo ddangos bod ganddo'r arian i gwblhau'r gwaith.

Bydd costau'r gwaith sy'n gymwys ar gyfer y grant yn cynnwys ffïoedd.

Bydd gofyn i ymgeiswyr ymgymryd â'r gwaith drwy ddefnyddio'u hadeiladydd penodedig eu hunain.

Bydd amodau grant yn berthnasol, a chodir tâl y Gofrestrfa Tir am werth y grant am y cyfnod enwebiadau sy'n berthnasol. Bydd torri amodau'r grant yn golygu y bydd y cyngor yn adennill yr arian grant.

 

Cytundeb enwebu

Disgwylir i'r ymgeisydd lofnodi Cytundeb Enwebu cyn i grant gael ei gymeradwyo a'i dalu. Bydd y cytundeb hwn yn ei gwneud yn ofynnol i'r landlord dderbyn tenant a enwebwyd gan ein darparwr gosod cymdeithasol o ddewis (Tîm Mynediad i'r Sector Rhentu Preifat y Wallich Abertawe), a thenantiaid ychwanegol posib os bydd tenantiaeth yn dod i ben yng nghanol y cyfnod enwebu.

Bydd y cytundeb yn nodi'r amserlenni ar gyfer y cyfnod enwebu ac yn gofyn i'r ymgeisydd godi cyfradd rhent lwfans tai lleol ar y tenant. Bydd y cytundeb yn ei gwneud yn ofynnol i'r ymgeisydd dderbyn tystysgrif bond yn lle bond arian parod. Yn gyfnewid am hyn, er y bydd y tenant yn gyfrifol am dalu rhent i'r ymgeisydd, bydd y Wallich yn darparu cymorth tenantiaeth i drefnu taliadau rhent uniongyrchol, osgoi achosion o ôl-ddyledion rhent ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Bydd y Wallich hefyd yn cynnig cyngor, arweiniad a gwybodaeth am ddim i'r ymgeisydd, yn ogystal â diweddariadau ar ddeddfwriaeth ac arfer da.

 

Cyflwyno cais am y grant

Apply online welsh button
Cyflwyno cais am Grant Eiddo Gwag Cymoedd y Gorllewin

Mae'r cynllun ar agor i geisiadau grant hyd at fis Mawrth 2022, fodd bynnag mae'r cyllid yn gyfyngedig ar gyfer y cynllun felly prosesir ceisiadau ar sail y cyntaf i'r felin. Rhaid bod gan landlordiaid sydd â diddordeb mewn gwneud cais am gymorth grant gynlluniau lle mae'r cynlluniau angenrheidiol, y costiadau a'r cymeradwyaethau statudol angenrheidiol yn barod, gan gynnwys caniatâd cynllunio, ac mae angen iddynt allu cychwyn ar y gwaith unwaith y derbynnir caniatâd cynllunio.

Gweinyddir y cynllun gan wasanaeth Adnewyddu ac Addasu Tai y Cyngor.

Am rhagor o wybodaeth:

Cyflwyno cais am Grant Eiddo Gwag Cymoedd y Gorllewin

Llenwch y ffurflen mynegiant o ddiddordeb hon i ddechrau eich cais am y grant.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM