Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Gronfa Argyfwng Ardrethi Annomestig - Ionawr 2022

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cynlluniau grant 'Y Gronfa Argyfwng Ardrethi Annomestig' i gefnogi busnesau gyda'u llif arian uniongyrchol a'u helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau ychwanegol sydd eu hangen i reoli lledaeniad Covid-19 rhwng 26 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022.

Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y cynllun grant ac wedi gofyn i'r cynghorau lleol weinyddu'r grantiau ar ei rhan.

Pa sectorau busnes sy'n gymwys ar gyfer y grant newydd?

Bydd gan fusnesau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth a'u cadwyni cyflenwi y mae'r cyfyngiadau a osodwyd o fis Rhagfyr 2021 yn effeithio arnynt ac sy'n gyfrifol am dalu ardrethi busnes, yr hawl i daliad grant os ydynt yn bodloni'r holl feini prawf cymhwysedd.

Er mwyn i fusnes fod yn gymwys ar gyfer unrhyw un o'r grantiau, rhaid bodloni'r holl feini prawf canlynol:

  1. Rhaid bod yr eiddo a feddiannir gan y busnes wedi'i gynnwys ar y rhestr Ardrethi Annomestig ers 1 Medi 2021.
  2. Rhaid bod y trethdalwr wedi meddiannu'r eiddo ers 30 Tachwedd 2021.
  3. Rhaid i'r busnes fod wedi bod wrthi'n masnachu hyd at 13 Rhagfyr 2021 a disgwylir iddo fasnachu hyd at 14 Chwefror 2022.
  4. Rhaid i'r ymgeisydd gadarnhau na fydd neb yn cael ei ddiswyddo am gyfnod y cyllid hyd at 14 Chwefror 2022.
  5. Rhaid i'r ymgeisydd gadarnhau y bydd y busnes yn cydymffurfio â holl reoliadau a chanllawiau Llywodraeth Cymru i ddiogelu eu staff a'r cyhoedd.
  6. Rhaid i'r ymgeisydd gadarnhau nad yw swm y grant a ddarperir yn fwy na swm y refeniw a gynhyrchir gan y busnes hwn bob blwyddyn.
  7. Rhaid i'r ymgeisydd gadarnhau na fyddai derbyn y grant yn torri unrhyw reolau cymhorthdal y wladwriaeth (cyfrifoldeb y busnesau yw sicrhau na chaiff y rheolau cymhorthdal eu torri). 

Faint o arian fydd ar gael yn y grantiau?

Grant A 

Taliad grant o £2,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden (a'u cadwyni cyflenwi) sy'n meddiannu eiddo sy'n gymwys i gael Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach (CABB).

Bydd Grant A hefyd yn berthnasol i drethdalwyr sy'n gymwys i gael cymorth elusennol a chymorth Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CChAC), sy'n gweithredu yn y sectorau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden sy'n meddiannu eiddo â gwerth ardrethol o hyd at £12,000. Hefyd, gall cyrff nid er elw sy'n gweithredu yn y sectorau hyn ac sy'n cael cymorth ardrethi yn ôl disgresiwn fod yn gymwys hefyd.

Dim ond ar gyfer uchafswm o ddau eiddo ym mhob ardal awdurdod lleol y gall yr un trethdalwr dderbyn Grant A ar eu cyfer.

Grant B

Taliad grant o £4,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden (a'u cadwyni cyflenwi) sy'n meddiannu eiddo â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000.

Bydd Grant B hefyd yn berthnasol i drethdalwyr sy'n gymwys i gael cymorth elusennol a chymorth Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CChAC), sy'n gweithredu yn y sectorau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden sy'n meddiannu eiddo â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000. Hefyd, gall cyrff nid er elw sy'n gweithredu yn y sectorau hyn ac sy'n cael cymorth ardrethi yn ôl disgresiwn fod yn gymwys hefyd.

Grant C

Taliad grant o £6,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden sy'n meddiannu eiddo â gwerth ardrethol rhwng £51,001 a £500,000.

Mae Grant C ar gael i sefydliadau nid er elw sy'n meddiannu eiddo lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden cymwys.

Llety hunanarlwyo

Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu, mewn perthynas â llety hunanarlwyo, na fydd eiddo o'r fath yn gymwys ar gyfer y grant oni bai fod un o'r meini prawf canlynol yn cael ei fodloni:

  • mae'r eiddo hunanarlwyo'n gallu darparu ar gyfer 30 o bobl neu fwy, neu
  • mae'r llety hunanarlwyo'n cael ei ystyried yn ganolfan addysg awyr agored.

Busnesau cadwyni cyflenwi

Bydd busnesau sy'n gweithredu yn y cadwyni cyflenwi ar gyfer y sectorau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth yn gymwys ar gyfer y grantiau hyn lle gallant ddangos effaith sylweddol o fwy na 40% o ostyngiad mewn trosiant i'w menter o ganlyniad i'r cyfyngiadau ychwanegol yn y cyfnod rhwng 13 Rhagfyr a 14 Chwefror, o'i gymharu â'r un cyfnod yn 2019/2020 (neu os bydd busnes newydd wedi'i sefydlu ar ôl y dyddiad hwnnw, ym mis Medi/Tachwedd 2020).

Oes unrhyw fusnesau/fangreoedd nad ydynt yn gymwys ar gyfer y grantiau hyn?

Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu y bydd mangreoedd nad ydynt yn gymwys ar gyfer y cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch presennol yn cael eu heithrio rhag bod yn gymwys ar gyfer y grant hwn. Er enghraifft: Ni fydd sefydliadau gamblo sydd fel arfer â mynediad cyfyngedig i bobl 18 oed a throsodd ac a) nid oes ganddynt hawl i Ryddhad Ardrethi Busnesau Bach ac b) lle mai gamblo yn hytrach na difyrrwch yw'r prif weithgaredd, yn gymwys ar gyfer cymorth grant. Hefyd, ni fydd gwasanaethau ariannol (fel banciau a chymdeithasau adeiladu) a gwasanaethau meddygol (fel milfeddygon a deintyddion) yn gymwys.

Mae manylion y cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch presennol i'w gweld yn: https://businesswales.gov.wales/cy/ardrethi-annomestig-rhyddhad-ardrethi-manwerthu-hamdden-lletygarwch-yng-nghymru-2021-22 

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynghylch pam y mae rhai busnesau/safleoedd wedi'u heithrio o'r cynllun at Lywodraeth Cymru nid Cyngor Abertawe.

Oes angen i fi gofrestru/gyflwyno cais am y grant?

Oes - bydd angen i bob busnes cymwys gofrestru/wneud cais am y grantiau er mwyn derbyn eu taliadau. Gellir gwneud ceisiadau drwy ddefnyddio'n ffurflen ar-lein o ddydd Llun 10 Ionawr 2022 a bydd y ffurflen gais yn cau am 5.00pm ar 14 Chwefror 2022. Os na wneir cais mewn pryd, yna ni ellir talu grant.

Bydd y ffurflen gais yn gofyn am yr wybodaeth sy'n angenrheidiol i benderfynu a ellir dyfarnu grant, a hefyd am fanylion banc fel y gellir gwneud y taliad. Efallai eich bod wedi darparu rhywfaint o'r wybodaeth hon wrth wneud cais am grantiau blaenorol sy'n gysylltiedig ag Ardrethi Busnes yn 2020 a 2021 ond gan fod bron blwyddyn wedi mynd heibio ers i'r grantiau diwethaf gael eu talu rydym yn gofyn am y manylion diweddaraf.

I wneud cais am grant, bydd angen eich bod wedi creu Cyfrif Abertawe. Os nad oes gennych un o'r rhain eisoes, byddwch yn gallu creu un ar ddechrau'r broses ymgeisio.

Beth os nad wyf i, neu fy musnes, yn atebol i dalu Ardrethi Busnes ar gyfer yr eiddo a feddiannir?

Ni fyddwch yn gallu gwneud cais am grant gan nad yw'ch busnes yn bodloni'r meini prawf a bennwyd gan Lywodraeth Cymru. Gweler isod am wybodaeth am gymorth arall a all fod ar gael.

Beth os nad wyf fi, neu fy musnes, yn atebol i dalu Ardrethi Busnes, ond dylwn fod gan nad wyf wedi dweud wrth y cyngor am feddiannu'r safle?

Os ydych yn credu y dylech chi/eich busnes fod yn atebol i dalu ardrethi busnes ar gyfer yr eiddo sy'n cael ei feddiannu ar hyn o bryd, ac felly'n gymwys ar gyfer grant, yna dylech gysylltu â'r Tîm Ardrethi Busnes drwy e-bostio trethibusnes@abertawe.gov.uk

Gofynnir i chi am yr wybodaeth angenrheidiol i ni benderfynu a ddylech fod yn atebol am y cyfraddau sy'n ddyledus ar gyfer eich eiddo a gofynnir i chi ddarparu dogfennau ategol lle bo angen. Er enghraifft, cadarnhad o'ch perchnogaeth neu'ch cytundeb tenantiaeth.

Sylwer: ni fyddwn yn gallu gwneud penderfyniad ar atebolrwydd posib am ardrethi nes eich bod wedi darparu'r holl wybodaeth sydd ei hangen. Hyd nes y byddwch chi/eich busnes yn atebol am Ardrethi Busnes, ni fyddwch yn gallu gwneud cais am grant ac felly ni fydd taliad o unrhyw grant a all fod yn ddyledus yn cael ei wneud ar unwaith.

Diogelu cronfeydd cyhoeddus

Os caiff taliad grant ei wneud yn dilyn cyflwyno cais, a daw tystiolaeth i'r amlwg wedi hyn i ddangos nad oedd yr ymgeisydd yn gymwys ar gyfer y taliad grant, gall yr awdurdod lleol, sy'n gweithredu ar ran Llywodraeth Cymru, fynnu bod y grant yn cael ei ad-dalu'n llawn neu'n rhannol.

Hefyd, os penderfynir y gwnaed y taliad o ganlyniad i weithred o dwyll, gellir cymryd camau cyfreithiol. Caiff yr holl fanylion eu croeswirio yn erbyn gwybodaeth sydd gennym eisoes, neu y mae gennym fynediad ati er mwyn atal ceisiadau twyllodrus.

Gwneud cais ar-lein

Bydd angen i bob busnes cymwys wneud cais gan ddefnyddio'n ffurflen ar-lein. Bydd y ffurflen ar gael o ddydd Llun 10 Ionawr 2022. Rhaid gwneud ceisiadau erbyn 5.00pm ar 14 Chwefror 2022.

I wneud cais, bydd angen eich bod wedi creu Cyfrif Abertawe. Efallai eich bod eisoes wedi cofrestru ar gyfer y cyfrif os ydych wedi gwneud cais o'r blaen am grantiau busnes blaenorol neu wasanaethau eraill y cyngor. Os nad oes gennych Gyfrif Abertawe, bydd angen i chi greu un ar ddechrau'r broses ymgeisio.

Unwaith eich bod wedi creu eich cyfrif Abertawe a/neu wedi mewngofnodi, fe welwch restr o benawdau ar ochr chwith y sgrîn. Dewiswch 'Y Gronfa Argyfwng Ardrethi Annomestig'.

Bydd angen cyfeirnod eich cyfrif Ardrethi Busnes i wneud cais. Dangosir hyn ar eich bil.

Gwnewch gais ar-lein nawr am grant sy'n gysylltiedig ag ardrethi annomestig Gwnewch gais ar-lein nawr am grant sy'n gysylltiedig ag ardrethi annomestig

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5.00pm, 14 Chwefror 2022

Os na fyddwch yn gwneud cais erbyn y dyddiad cau, ni fyddwn yn gallu gwneud taliad grant i chi. Nid oes gennym ddisgresiwn ar y pwynt hwn a rhaid i ni ddilyn rheolau Llywodraeth Cymru.

Os ydych yn cael problemau wrth lenwi'r ffurflen gais, cysylltwch â ni a byddwn yn gallu'ch helpu gyda'r ffurflen:

Ar ôl i chi wneud cais

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i'r cyngor gymeradwyo fy nghais a gwneud taliad?

Os ydych chi/eich busnes yn atebol am Ardrethi Busnes ar hyn o bryd, yn gweithredu yn un o'r sectorau cymwys ac rydych wedi darparu'r holl wybodaeth angenrheidiol ar y ffurflen gais, ein nod yw prosesu'ch cais mewn 7 niwrnod gwaith.

Ar gyfer pob cais arall, yn enwedig lle nad ydym wedi cael gwybod bod busnes wedi meddiannu eiddo masnachol, bydd ceisiadau'n cymryd mwy o amser i'w prosesu gan y bydd angen gwneud croeswiriadau ychwanegol i gadarnhau cymhwysedd.

Rydym yn amcangyfrif bod gennym tua 4,000 o geisiadau i'w prosesu, sy'n dasg enfawr a roddwyd i ni ar fyr rybudd ac er y bydd staff ychwanegol yn cael eu symud o ddyletswyddau eraill i brosesu'r ceisiadau, efallai y bydd peth amser cyn i chi dderbyn eich taliad. 

Beth fydd yn digwydd os caiff fy nghais ei gymeradwyo?

Byddwn yn anfon e-bost i'r cyfeiriad rydych yn ei roi i ni ddweud wrthych fod eich cais wedi'i gymeradwyo. Bydd y taliad yn eich cyfrif banc dri diwrnod gwaith ar ôl i'r e-bost hwnnw gael ei anfon, ar ôl iddo fynd drwy'r system fancio.

Beth os na chaiff fy nghais ei gymeradwyo?

Caiff eich cais ei wrthod os nad ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd. Byddwn yn anfon e-bost i'r cyfeiriad e-bost a roddwyd i ni i esbonio pam nad ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd.

Os yw eich cais yn cael ei wrthod ac rydych o'r farn ein bod wedi gwneud camgymeriad, neu os gwnaethoch anghofio dweud rhywbeth perthnasol wrthym yn eich cais, yna gallwch e-bostio trethibusnes@abertawe.gov.uk a byddwn yn gwirio a oes camgymeriad wedi'i wneud.

Os oes camgymeriad wedi'i wneud - byddwn yn ei gywiro ac yn rhoi gwybod i chi dros e-bost.

Os nad oes camgymeriad wedi'i wneud ac rydym wedi penderfynu'n gywir nad oes gennych hawl i daliad grant byddwn yn anfon e-bost atoch i gadarnhau'r penderfyniad.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau nad oes hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad.

Pa gymorth arall sydd ar gael?

Cronfa Argyfwng i Fusnesau

Diben y gronfa hon yw cefnogi busnesau nad oes ganddynt eiddo neu nad ydynt yn gymwys i wneud cais am y Grant Ardrethi Annomestig. Gallwch wirio'ch cymhwysedd a gwneud cais drwy wefan Busnes Cymru.

Llywodraeth Cymru

Yn ogystal, bydd busnesau lletygarwch a hamdden yr effeithiwyd arnynt, yn ogystal â'u cadwyni cyflenwi, yn gallu gwneud cais yn uniongyrchol i Lywodraeth Cymru am arian ychwanegol o Gronfa Cadernid Economaidd newydd (CCE). Gall busnesau cymwys wneud cais am grantiau rhwng £2,500 a £25,000 gyda'r grantiau'n dibynnu ar faint y busnes a nifer y gweithwyr. Bydd y cyfnod cyflwyno cais ar gyfer y Gronfa Cadernid Economaidd hon yn agor yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ddydd Llun 17 Ionawr.

Gallwch wirio'ch cymhwysedd a gwneud cais drwy wefan Busnes Cymru.

Bydd Busnes Cymru'n diweddaru'r manylion, y cwestiynau cyffredin a'r canllawiau cymorth: Busnes Cymru: Cymorth COVID-19 i Fusnesau.