Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Hydref 2018

Christmas

Strafagansa'r Nadolig yn sefydlu ei wasanaeth coblynnod ei hun

Mae'r clowniau byd-enwog, Tom a Pepe, yn helpu Cyngor Abertawe i sefydlu ei wasanaeth coblynnod ei hun er mwyn paratoi ar gyfer troi goleuadau'r Nadolig ymlaen yng nghanol y ddinas.

potholes

Cynllun trwsio tyllau yn y ffordd yn trwsio 10,000 o dyllau

Mae cynllun trwsio tyllau yn y ffordd a lansiwyd yn Abertawe dair blynedd yn ôl wedi trwsio mwy na 10,000 o dyllau yn y ffordd.

abc_blocks

£1.5m i leihau maint dosbarthiadau mewn pedair o ysgolion y ddinas

Bydd gwaith yn cael ei gynnal mewn pedair ysgol yn Abertawe i wella cyfleusterau er mwyn lleihau maint dosbarthiadau babanod.

Guildhall

Canmol Gwasanaeth Plant a Theuluoedd mewn adroddiad arolygiad

Mae Cyngor Abertawe wedi croesawu arolygiad o'i wasanaethau plant a theuluoedd lle ddarganfuwyd arfer o safon gyda deilliannau cadarnhaol ar gyfer nifer o blant a phobl ifanc.

cockett_house

Ceisio cymeradwyaeth derfynol ar gyfer canolfan newydd i ddisgyblion diamddiffyn

Disgwylir i gynlluniau ar gyfer canolfan newydd sbon, a fydd yn helpu i drawsnewid addysg ar gyfer rhai o'r bobl ifanc mwyaf diamddiffyn yn Abertawe, symud i'r cam nesaf.

Votes

Canfaswyr yn atgoffa pobl i gofrestru i bleidleisio

Dros yr wythnosau nesaf, mae'n bosib y bydd swyddogion y cyngor yn curo ar ddrysau preswylwyr Abertawe nad ydynt wedi dychwelyd eu Ffurflen Cofrestru Aelwyd eto eleni.

Guildhall

Maethu Abertawe'n cael ei longyfarch ar adroddiad arolwg

Meddai arolygwyr bod gwasanaeth maethu Cyngor Abertawe'n cael ei reoli'n dda a bod ei staff yn frwdfrydig ac yn gryf eu cymhelliad i wneud gwahaniaeth go iawn i blant sy'n derbyn gofal.

Mae tri ymgeisydd ar ôl yn y ras ar gyfer caffi glan môr yn Abertawe

Mae Cyngor Abertawe wedi llunio rhestr fer sy'n cynnwys tri chynnig o safon i gynnal y caffi traeth a chwaraeon dŵr gynt o flaen maes rygbi a chriced San Helen.

MarinerStreetFinal

Cymeradwyo cynllun newydd i adeiladu tŵr llety myfyrwyr yn Abertawe

Cymeradwywyd cynllun i adeiladu tŵr llety myfyrwyr â 780 ystafell wely ger gorsaf drenau canol dinas Abertawe.

ArenaSouthToNorth

Trawsnewidiad gwerth £120m ar gyfer Abertawe'n cael ei gymeradwyo

Mae un o brosiectau trawsnewid mwyaf erioed canol dinas Abertawe wedi cael ei gymeradwyo.

Sir Karl Jenkins

Syr Karl Jenkins yn falch iawn o dderbyn Rhyddid Abertawe

Heddiw, derbyniodd Syr Karl Jenkins, cyfansoddwr byw enwocaf Cymru, yr anrhydedd uchaf y gall ei ddinas enedigol eioi.

student recycling

Myfyrwyr yn mynd ati i ailgylchu yn Abertawe

Mae myfyrwyr yn Abertawe'n casglu cannoedd o sachau ailgylchu mewn ymgais i leihau swm y gwastraff sy'n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi.

Bradley Guard - Awards

High 5s all round for inspirational young people

Young people who have succeeded against the odds to make things better for those around them are looking forward to reaping the benefits of their High 5 awards

BeachfrontCafe140818

Un deg pedwar yn y ras ar gyfer caffi glan môr yn Abertawe

Mae Cyngor Abertawe'n dadansoddi 14 cais o safon i gynnal y caffi traeth a chwaraeon dŵr o flaen maes rygbi a chriced San Helen.

HuwEdwards101018

Enwogion yn helpu cymuned i ddechrau adfywio adeilad nodedig yn Abertawe

Disgwylir i'r darlledwr, Huw Edwards a'r Arglwydd Elis-Thomas, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon helpu i sicrhau dyfodol bywiog ar gyfer adeilad nodedig yn Abertawe'r wythnos hon.

Glynn Vivian art gallery

Abertawe'n dathlu Mis Hanes Pobl Dduon

Bydd Oriel Gelf Glynn Vivian, yr LC ac Amgueddfa Abertawe ymysg lleoliadau'r ddinas sy'n agor eu drysau i ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon ym mis Hydref.

Santa Claus logo

Mae Siôn Corn yn dychwelyd! Ydy, mae e!

Gorymdeithiau trawiadol ac, wrth gwrs, y dyn â'r farf wen, drwchus, siaced goch yn dychwelyd i Abertawe'r mis nesaf.

Personalities visit Swansea community to start revitalising landmark building

Broadcaster Huw Edwards and Welsh Government Minister for Culture, Tourism and Sport Lord Elis-Thomas visited Swansea today to help secure a lively future for a celebrated building.

Bydd Lloyd Macey o'r X Factor i berfformio yn Arddangosfa Tân Gwyllt Fwyaf Abertawe

Bydd Lloyd Macey a serennodd gyda'i ganu gwych ar The X Factor yn 2017, yn perfformio yn Noson Tân Gwyllt Abertawe eleni.

MarinerStreetSiteInvestigation

Gwaith ar dŵr myfyrwyr gwerth £50 miliwn yn dechrau ar y Stryd Fawr yn Abertawe

Mae gwaith archwilio safle wedi dechrau ar gyfer prosiect adeiladu gwerth £50 miliwn a fydd yn helpu i adfywio ardal y Stryd Fawr yng nghanol dinas Abertawe.

Tafodiaith unigryw i oroesi wrth i lyfr Gŵyr gael ei gyhoeddi

Mae llyfr newydd yn helpu i ddiogelu nodweddion pwysig cornel hanesyddol o Gymru.

Dinas a Sir Abertawe.

Taliadau parcio is ar gyfer meysydd parcio traethau'r haf hwn

Bydd taliadau parcio mewn nifer o feysydd parcio yn rhanbarth Gŵyr Abertawe'n cael eu gostwng ar gyfer cyfnod y gaeaf er mwyn helpu i gynyddu nifer yr ymwelwyr.

Cynllun gwella cartrefi'n cael ei ddatblygu ar gyfer tenantiaid Abertawe

Mae paratoadau ar y gweill i ddatblygu prif gynllun ar gyfer stad dai yn Abertawe mewn ymgais i wella'r amgylchedd a chartrefi i breswylwyr.

Bus station

Cyngor yn addo cynnal gwasanaeth bws lleol tan fis Mawrth 2019

Mae Cyngor Abertawe'n camu i'r adwy er mwyn achub gwasanaeth bws lleol y mae First Cymru wedi'i ddileu.

Milford Way

£1.5 miliwn wedi'i sicrhau ar gyfer cartrefi blaengar yn Abertawe

Bydd tai cyngor newydd a fydd yn cael eu hadeiladu yn Abertawe'n elwa o gynllun a nodweddion blaengar a fydd yn arbed ynni.

Gwaith i adeiladu Arena Ddigidol yn cymryd cam ymlaen wrth i ffordd newydd gael ei gosod

Bydd gwaith adeiladu cynnar i adeiladu arena ddigidol gwerth £120 miliwn yn Abertawe'n cymryd cam newydd ymlaen yr wythnos nesaf.

GasHob

Cynnig ynni arloesol â chefnogaeth y cyhoedd yn Abertawe

Cefnogir cynnig arloesol i leihau costau biliau ynni aelwydydd a busnesau ar draws Abertawe gan breswylwyr lleol.

Housing

Gallai Cynllun Datblygu'r Ddinas gael ei fabwysiadu yn y gwanwyn

Mae'n bosib y gallai Cynllun Datblygu Lleol Abertawe (CDLl) gael ei fabwysiadu mor gynnar â mis Mawrth 2019 wedi i gyfres o archwiliadau gan arolygwyr cynllunio gael eu cwblhau.

DylanThomasBirthday2017

Pen-blwydd Dylan Thomas

Bydd gweithgareddau barddoniaeth, crefftau sy'n seiliedig ar thema a chacen ymysg yr hwyl i'r holl deulu i ddathlu pen-blwydd Dylan Thomas.

TabernacleVertical

Drama ffilm i ddenu cynulleidfa newydd i leoliad hanesyddol yn Abertawe

Bydd un o adeiladau mwyaf hanesyddol Abertawe'n helpu i adrodd hanes un o lwyddiannau mwyaf democratiaeth.

GlynnVivian180918

O Dylan Thomas i Boxtrolls - hwyl hanner tymor yn Oriel Glynn Vivian Abertawe

Bydd pobl ifanc sy'n dwlu ar ddiwylliant yn cael eu hysbrydoli gan bawb yr hanner tymor hwn, o'r arwr barddoniaeth Dylan Thomas i'r Boxtrolls chwareus.

HalloweenOystermouth241018

Ewch i chwilio am yr Arglwyddes Wen fwganllyd - os meiddiwch chi!

Gall pawb sy'n dwlu ar Galan Gaeaf geisio cael cip ar un o gymeriadau enwog Abertawe yr wythnos nesaf.

WaterfrontWinterland2017

It's back: Waterfront Winterland - with added comfort

Swansea's popular Waterfront Winterland will be back this Christmas - and its Admiral Ice Rink will have a roof for the first time.

Gwaith ffyrdd gyda'r nos:Canol Dinas Abertawe

Bydd gwaith ffyrdd yn cael ei wneud yng nghanol dinas Abertawe am chwe noson o ddydd Sul (sylwer: 28 Hydref).

Christmas Parade

Parcio am ddim yn Abertawe ar gyfer y Nadolig

Mae modurwyr yn Abertawe'n cael anrheg Nadolig gynnar gyda'r cynnig i barcio am ddim yng nghanol y ddinas.

Firework Safety Warning

Cyngor ar ddiogelwch tân gwyllt ar gyfer y mis Tachwedd hwn

Anogir defnyddwyr yn Abertawe i brynu tân gwyllt gan fasnachwyr sefydledig yn y ddinas wrth baratoi ar gyfer dathliadau noson tân gwyllt eleni.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM