Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Hydref 2020

Swansea Working / Gweithio Abertawe logo

Cefnogaeth a hyfforddiant swyddi ar gael i bobl y mae'r pandemig wedi effeithio arnynt

Caiff pobl sydd wedi colli eu swyddi yn ystod pandemig Coronafeirws eu sicrhau bod cefnogaeth a hyfforddiant ar gael i'w helpu i ddychwelyd i'r gweithle.

new_council-logo

Y cyngor yn croesawu cyllid ar gyfer prydau ysgol am ddim dros y gwyliau

Bydd Cyngor Abertawe'n darparu prydau ysgol am ddim i rieni a gofalwyr dros wyliau'r hanner tymor, y Nadolig a'r Pasg.

Tirdeunaw_turf

Gwaith gwerth £11.5m yn mynd rhagddo ar adeilad ysgol newydd

Mae gwaith gwerth £11.5m yn mynd rhagddo i adeiladu adeilad ysgol newydd i YGG Tirdeunaw yn Abertawe.

Swansea Bay view

Y cyngor yn datgelu cynlluniau ar gyfer y cyfnod wedi COVID-19

Mae Cyngor Abertawe'n llunio cynlluniau er mwyn trawsnewid ein gwasanaethau cymunedol i wynebu heriau'r cyfnod wedi COVID-19.

suppliers guide welsh

Canllaw i gyflenwyr yn helpu i gadw busnesau'n lleol

Mae cyfeiriadur ar-lein newydd i gyflenwyr Cyngor Abertawe wedi cael ei lansio i helpu i gadw arian yn yr economi leol.

Guildhall

Cyngor yn llofnodi siarter Troseddau Casineb

Mae Cyngor Abertawe wedi ailddatgan ei ymrwymiad i gefnogi a hyrwyddo hawliau dioddefwyr a chymunedau pan fydd troseddau a digwyddiadau casineb yn codi.

Swansea_at_night

Hwb digidol gwerth miliynau o bunnoedd ar y gweill i Dde-orllewin Cymru

Mae buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd ar y ffordd i hybu cysylltedd digidol ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe.

Coronavirus (on red)

Busnesau'n cael eu canmol am wneud eu rhan o ran COVID-19

Mae busnesau Abertawe wedi cael eu canmol am eu hymrwymiad i wneud eu rhan i ddiogelu cymunedau lleol drwy ddilyn rheolau COVID-19.

Foodbank

Apêl i gefnogi banciau bwyd y gaeaf hwn

Anogir pobl Abertawe i barhau i roi bwyd i rwydwaith y banciau bwyd yn y ddinas wrth i ragor o deuluoedd droi atynt am gefnogaeth.

BarclaysPlan

Caniatâd cynllunio wedi'i gymeradwyo ar gyfer ailwampio hen fanc yng nghanol y ddinas

Mae cynlluniau wedi'u cymeradwyo i drawsnewid hen adeilad masnachol adnabyddus yng nghanol dinas Abertawe.

PalaceFuture

Cynlluniau wedi'u cyflwyno i ddod â bywyd newydd i'r trysor hanesyddol

Mae cynlluniau wedi'u cyflwyno er mwyn adnewyddu ac addasu adeilad hanesyddol Theatr y Palace yn Abertawe.

HereForSwansea

Canmol cymunedau am chwarae rôl allweddol yn y frwydr yn erbyn COVID-19

Canmolwyd tair cymuned yn Abertawe am helpu'r ddinas i ymladd yn erbyn y pandemig mewn ffordd newydd.

MarketWC051020

Ar agor yn awr: Toiledau cyhoeddus newydd Marchnad Abertawe

Nid oes angen i chi wario arian i ddefnyddio toiledau cwsmeriaid newydd Marchnad Abertawe.

king071020

Rhagor o resymau dros Garu eich Cynefin yn Abertawe

Mae busnesau Abertawe'n gweithio gyda'r cyngor i wneud yr ardal hyd yn oed yn fwy deniadol i bobl leol yn ystod y cyfyngiadau symud presennol.

HereForSwansea

Bwriad i sefydlu Safle Profi Lleol ar gyfer COVID mewn theatr yn Abertawe

Bydd pobl yn Abertawe sy'n dangos symptomau COVID-19 yn cael defnyddio Safle Profi Lleol (SPLl) y gellir galw heibio iddo 7 niwrnod yr wythnos.

HereForSwansea

Y cyngor mewn sefyllfa gadarn o ran cyllid er gwaethaf costau COVID

Mae adroddiad newydd yn dangos bod Cyngor Abertawe'n rheoli ei gyllideb yn ofalus eleni er ei fod yn chwarae rôl hanfodol wrth ymdrin â Coronafeirws.

Housing

Y cyngor yn addo buddsoddiad ychwanegol i fynd i'r afael â digartrefedd

Mae Cyngor Abertawe wedi addo gwneud popeth y gall ei wneud i sicrhau na fydd y bobl mae wedi'u cefnogi yn ystod y pandemig yn dod yn ddigartref eto.

Y cyngor yn gweithio gyda busnesau i gynllunio adferiad economaidd yn dilyn COVD-19

Bydd Cyngor Abertawe'n cydweithio â busnesau a chymunedau i gynllunio adferiad economaidd ein dinas yn dilyn argyfwng COVID-19.

Cefnogaeth ar gael i'r rheini sy'n gwneud cais am grant Abertawe wledig gwerth hyd at £50k

Mae Cyngor Abertawe'n cynnig hyd at £50,000 o arian grant i brosiectau blaengar a arweinir gan y gymuned a fyddai'n gwella ardaloedd gwledig y sir.

Diwylliant ac adeiladu'n dod ynghyd i edrych i'r dyfodol

Mae sefydliad celfyddydau yn Abertawe'n dod â gwaith celf rhyngwladol i'r strydoedd drwy ddefnyddio hysbysfyrddau diogelwch sydd o amgylch yn o safleoedd adeiladu proffil uchel y ddinas.

Bwyd môr ar y fwydlen wrth i ddisgyblion ysgolion Abertawe dderbyn cyngor ynghylch maeth

Rhoddir y cyfle i ddisgyblion ysgolion cynradd ddysgu rhagor am fwyd môr lleol a maeth.

Covid 1

Peidiwch â diystyru COVID - neges i weithwyr

Atgoffir gweithwyr yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot am bwysigrwydd dilyn arweiniad COVID-19 ar eu ffordd i'r gwaith ac oddi yno, yn ogystal ag yn ystod seibiannau.

council housing

Cynlluniau moderneiddio i denantiaid y cyngor yn Abertawe

Bydd cynlluniau â'r bwriad o foderneiddio gwasanaethau tai i denantiaid yn Abertawe'n cael eu hystyried gan y Cabinet yr wythnos nesaf.

Nigel Williams BEM

Y Frenhines yn anrhydeddu gweithiwr Cyngor Abertawe am ei ymdrech yn ystod pandemig Coronafeirws

Mae un o weithwyr Cyngor Abertawe sydd wedi helpu i gydlynu ymateb y ddinas i Coronafeirws wedi derbyn Medal yr Ymerodraeth Brydeinig (BEM).

School Solar Panels - Gowerton

Ysgolion Abertawe'n arwain y ffordd wrth fynd i'r afael ag argyfwng yr hinsawdd

Mae tair ysgol yn Abertawe ar fin gweld eu biliau ynni'n lleihau ar ôl i gelloedd solar gael eu gosod yn ystod gwyliau'r haf.

Swansea Council Logo (Portrait)

Translation Required: Council services ready to support communities through firebreak

Translation Required: Swansea Council is transforming the way it works to support communities and families and protect jobs and businesses through the firebreak announced by the Welsh Government yesterday.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM