Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Ionawr 2021

Cyfle i chi ddweud eich dweud am gynigion cyllidebol

Anogir preswylwyr y ddinas i ddweud eu dweud am flaenoriaethau cyllidebol Cyngor Abertawe ar gyfer y flwyddyn i ddod.

covid

Pobl yn eu 70au hwyr yn cael eu blaenoriaethu yng Nghanolfan Brechu Torfol newydd Gorseinon

Mae Canolfan Brechu Torfol (CBT) newydd wedi agor yn Abertawe i gynyddu nifer y bobl sy'n cael eu diogelu.

abc_blocks

Darpariaeth prydau ysgol am ddim yn parhau drwy'r cyfnod clo

Mae teuluoedd mwy na 8,000 o ddisgyblion yn Abertawe sy'n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim yn parhau i gael eu cefnogi yn ystod y cyfnod clo presennol.

Tan-y-lan_frame

Cyrraedd carreg filltir wrth i gartref newydd ysgol gynradd ddatblygu

Cyrhaeddwyd carreg filltir bwysig iawn wrth adeiladu cartref newydd ar gyfer ysgol gynradd Gymraeg ffyniannus yn Abertawe.

Computer mouse

Buddsoddiad o £4m i wella dysgu digidol mewn ysgolion

Buddsoddwyd mwy na £4m mewn ysgolion Abertawe i wella technoleg ddigidol er mwyn helpu i wella dysgu ac addysgu ar-lein yn ystod y pandemig

Pension_credits

Lansio llinell gymorth ar gyfer y rheini sy'n colli allan ar Gredyd Pensiwn

Lansiwyd llinell gymorth am ddim i gefnogi pobl dros 66 oed yn Abertawe sydd efallai'n colli'r cyfle i gael incwm ychwanegol drwy beidio â hawlio budd-daliadau.

Foster_teens_2021

Yn ailystyried eich gyrfa yn 2021? Mae Maethu Abertawe yn chwilio am ragor o ofalwyr ar gyfer arddegwyr.

Mae pobl sydd am wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl ifanc yn Abertawe yn cael eu hannog i ystyried maethu.

Thom_Lynch

Eich cyfle chi i gyflwyno cais am grantiau tlodi

Mae elusennau a gwirfoddolwyr sy'n helpu i roi bwyd ar fyrddau teuluoedd sy'n wynebu caledi yn cael eu hannog i wneud cais am arian fel y gallant wneud hyd yn oed mwy ar gyfer eu cymunedau.

rhywun yn edrych ar y wefan.

Cofrestrwch ar gyfer cyrsiau ar-lein yn ystod y cyfyngiadau symud

Mae amser o hyd i gofrestru ar gyfer un o bron 40 o gyrsiau ar-lein am ddim a gynhelir yn nhymor y gwanwyn gan Wasanaeth Dysgu Gydol Oes Cyngor Abertawe.

MorristonHistory

Atgofion Abertawe i barhau ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol

Gallai rhai o straeon hanes cymdeithasol cyfoethocaf Abertawe gael eu cadw ar ffilm a ffeiliau sain cyn bo hir diolch i grant gwerth £10,000 gan Cadw - gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru - a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Morriston Tabernacle

Y cyngor yn sicrhau grant llinell fywyd COVID-19 ar gyfer adeilad eiconig

Bydd un o adeiladau mwyaf hanesyddol Abertawe yn elwa o grant llinell fywyd gwerth £64,200.

Council Climate Charter

Y cyngor yn datgelu ei Siarter Newid yn yr Hinsawdd

​​​​​​​Aelodau o bob rhan o sbectrwm gwleidyddol Cyngor Abertawe yw'r cyntaf i lofnodi Siarter Newid yn yr Hinsawdd y cyngor.

Holocaust Memorial Day 2021

Gwahodd cymunedau i nodi Diwrnod Coffáu'r Holocost

Gofynnir i gymunedau ar draws Abertawe ymuno â'r cyngor i nodi Diwrnod Coffáu'r Holocost yn ddiweddarach y mis hwn

calculator

Busnesau i dderbyn rhagor o daliadau grant y cyfyngiadau symud

Mae busnesau'r ddinas yn aros i dderbyn cyfran o filiynau o bunnoedd yn rhagor o grantiau i'w cefnogi yn ystod y cyfyngiadau symud diweddaraf.

Shaping120121

Rhestr fer y cyngor yn arwain y ffordd ar gyfer cynlluniau adfywio mawr

Mae nifer o bartneriaid posib mawr wedi cyrraedd y rhestr fer i helpu i sicrhau bod gan ganol dinas Abertawe ddyfodol hyderus ar ôl COVID-19.

Swansea Market

Dweud eich dweud am ailfodelu ardal allweddol o Farchnad Abertawe

Bydd siopwyr a masnachwyr yn helpu i lunio gwedd newydd ddisglair a fydd yn adfywio ardal allweddol o Farchnad Abertawe.

Swansea Council Logo (Landscape square)

Miliynau i'w buddsoddi yng ngwasanaethau'r cyngor yn y blynyddoedd i ddod

Mae Cyngor Abertawe yn bwriadu buddsoddi miliynau'n rhagor o bunnoedd mewn gwasanaethau sy'n effeithio ar ein cymunedau bob dydd yn dilyn argyfwng COVID-19.

active travel

Translation Required: New cycle paths helping to boost use of bikes

Translation Required: The number of people using Swansea's cycle routes has more than tripled, new figures show.

Llwynderw skate ramp

Cam yn agosach at greu parc sglefrio yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus

Gallai cynlluniau i greu parcio sglefrio newydd ar safle glan môr yn Llwynderw, West Cross, gymryd cam mawr ymlaen yr wythnos nesaf.

Librarian

Gwasanaethau llyfrgell Abertawe'n parhau i gynnig cymorth hanfodol

Mae llyfrgelloedd ledled Abertawe'n ceisio darparu cymaint o gymorth â phosib i bobl leol wrth i Gymru aros ar Lefel Rhybudd 4.

Swansea Arena

Hwb ariannol sylweddol i'r Fargen Ddinesig yn y Flwyddyn Newydd

Mae hwb ariannol gwerth £18 miliwn ar y gorwel i gefnogi'r broses o gyflwyno nifer o brosiectau mawr a fydd yn creu miloedd o swyddi â chyflog da i bobl yn ne-orllewin Cymru.

Ambassador Theatre Group yn chwilio am gyflenwyr lleol ar gyfer arena gwbl gyfoes newydd Abertawe

Mae Ambassador Theatre Group (ATG) wedi galw ar fusnesau yn Ninas-ranbarth Bae Abertawe i gofrestru eu diddordeb mewn darparu gwasanaethau ar gyfer arena gwbl gyfoes newydd Abertawe, sy'n cael ei hadeiladu ar hyn o bryd fel rhan o ddatblygiad Bae Copr newydd y ddinas.

 olchfa link

Bwriad i drawsnewid llwybr ceffylau sydd wedi gordyfu yn Abertawe

Mae llwybr ceffylau sydd wedi gordyfu ac wedi'i esgeuluso mewn cymuned yn Abertawe yn cael bywyd newydd er mwyn ceisio annog mwy o gerddwyr a beicwyr i'w ddefnyddio.

Bandicoot band

Translation Required: Swansea music makers in tune with Europe

Translation Required: Music figures from across Swansea are forging a new relationship with the German twin city of Mannheim.

Y Cyngor yn lansio rownd ariannu newydd i helpu cymunedau

Mae Cyngor Abertawe wedi lansio trydedd rownd o gyllid i gefnogi syniadau sy'n rhoi pobl leol wrth wraidd adeiladu cymunedau cryfach.

mayals road

Grant beicio'n helpu i achub stryd llawn coed yn Abertawe

Ni fydd stryd yn Abertawe'n gorfod colli ei holl goed diolch i fuddsoddiad o filiynau o bunnoedd i wella'r ddarpariaeth feicio yn y ddinas.

​​​​​​​Cymorth banciau bwyd yn parhau i helpu preswylwyr y ddinas

Mae banciau bwyd Abertawe'n parhau i gefnogi dinasyddion yn ystod y pandemig.

Llwynderw skate ramp

Translation Required: Skate park a step nearer after cabinet decision

Translation Required: The development of a new skate park at a seafront site in Llwynderw, West Cross, took a big step forward today.

mayals trees

50 o goed newydd i'w plannu ar hyd y llwybr beicio newydd yn Abertawe

Disgwylir i hanner cant o goed gweddol aeddfed gael eu plannu ar hyd un o ffyrdd Abertawe fel rhan o gynlluniau ar gyfer llwybr beicio newydd.

face masks

Translation Required: Council delivers 19 million items of PPE

Translation Required: Around 19 million items of personal protection equipment have been delivered by Swansea Council to staff working in social care and schools since the start of the coronavirus pandemic.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM