Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Mai 2018

Guildhall

Cynlluniau i hybu siarad Cymraeg yn y ddinas wedi'u cymeradwyo gan weinidogion

Bydd mwy o ddisgyblion yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a chaiff pobl ifanc a'u teuluoedd eu hannog i siarad yr iaith yn fwy eang y tu allan i gatiau'r ysgol dan gynlluniau gan Gyngor Abertawe sydd wedi'u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru.

Swansea Council Logo (Portrait)

Preswylwyr yn helpu i lunio strategaeth lles Abertawe

O ddechrau da mewn bywyd i adeiladu cymunedau cryfach, mae preswylwyr wedi bod yn helpu i lunio dyfodol ein dinas.

Image File

Hwyl dros hanner tymor ar y gorwel

Cewch gyfle i gwrdd â swricatiaid, corynnod, nadroedd a madfall enfawr yn ystod hanner tymor yn Abertawe.

Surfing

Dros £417 miliwn y flwyddyn - dyna werth twristiaeth i Abertawe erbyn hyn

Mae gwerth blynyddol twristiaeth i economi Bae Abertawe wedi mynd yn fwy na £417 miliwn y flwyddyn am y tro cyntaf erioed.

Councillor David Phillips and Councillor Sybil Crouch.

Cynghorydd hir-wasanaeth yn dod yn Arglwydd Faer

Mae dau o gydweithwyr hir-wasanaeth Cynghorwyr Abertawe wedi cael eu hurddo'n Arglwydd Faer a Dirprwy Arglwydd Faer ein dinas.

Craigfelen_Estyn

Ysgol hynod ofalgar a chynhwysol yn cael ei chanmol gan arolygwyr

Mae Ysgol Gynradd Craigfelen wedi cael ei chanmol am fod yn gymuned hynod ofalgar a chynhwysol sy'n darparu lefel uchel o ofal i'w disgyblion.

Caswell Bay

Mae Bae Abertawe'n dathlu llwyddiant Gwobrau'r Faner Las ac Arfordir Gwyrdd yn ystod Blwyddyn y Môr

Mae traethau Bae Caswell, Bae Langland a Phorth Einon ar benrhyn Gŵyr wedi derbyn statws anrhydeddus rhyngwladol y Faner Las ar gyfer 2018 - Blwyddyn y Môr.

Electric Vans 01

Cerbydau trydan yn teithio ar strydoedd Abertawe

Mae Cyngor Abertawe wedi derbyn deugain o faniau trydan, gan olygu bod ganddo'r cerbydlu trydan mwyaf yng Nghymru.

Emma and Tom Buckley

Helpwch i drawsnewid bywyd plentyn yn ystod Pythefnos Gofal Maeth

Mae Cyngor Abertawe yn cefnogi Pythefnos Gofal Maeth rhwng 14 a 27 Mai, yn amlygu'r angen am ragor o ofalwyr maeth ac yn dangos sut mae gofalwyr maeth lleol yn newid bywydau er gwell

Guildhall

Cynllun lleoedd ychwanegol i helpu disgyblion â mathau mwy difrifol o Anhwylder y Sbectrwm Awtistig

Gellid creu lleoedd ychwanegol ar gyfer disgyblion â mathau mwy difrifol o Anhwylder y Sbectrwm Awtistig (ASA) yn Ysgol Arbennig Penybryn yn Abertawe.

Biggest Weekend

Dechrau adeiladu llwyfan a safle ar gyfer Y Penwythnos Mwyaf gan y BBC

Disgwylir i dimau adeiladu llwyfan a safle gyrraedd Parc Singleton ddechrau wythnos nesaf, bythefnos cyn yr ŵyl gerddoriaeth ddeuddydd fwyaf i'w chynnal yn Abertawe erioed.

Kingsway Pocket Park

Coed Ffordd y Brenin i'w trawsblannu mewn rhannau eraill o'r ddinas

Mae Cyngor Abertawe am drawsblannu 13 o goed sydd i'w symud o Ffordd y Brenin fel rhan o waith ailddatblygu gwerth £12 miliwn.

kingsway image march

Coed aeddfed ac ifanc i'w cynnwys yng ngwythïen werdd canol y ddinas

Mae'r cyngor wedi addo y bydd gwythïen werdd canol dinas Abertawe'n cynnwys mwy o goed nag erioed o'r blaen pan fydd y gwaith gwella gwerth miliynau o bunnoedd wedi'i gwblhau.

High5 Awards

Leon yw ein capten recriwtio Rho 5

Mae seren pêl-droed Abertawe, Leon Britton, yn chwilio am sêr Rho 5 Abertawe wrth i'r gwobrau i bobl ifanc ysbrydolus gyrraedd ei seithfed tymor.

Spring Pride

Pride y Gwanwyn

Cynhelir Pride y Gwanwyn cyntaf Abertawe ddydd Sadwrn 5 Mai gyda gorymdaith ac adloniant yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Castle_square_google

Busnesau'n awyddus i helpu'r cyngor i gyflwyno Sgwâr Gardd y Castell gwyrddach

Mae nifer o fusnesau'n cyflwyno cais i ddarparu tîm datblygu i greu a rheoli'r gwaith o gyflwyno ardal Sgwâr y Castell wyrddach yng nghanol dinas Abertawe.

airshow_crowd

Awyren Fôr Catalina yn dod i Sioe Awyr Cymru

Bydd un o'r awyrennau môr enwocaf erioed yn dod i Sioe Awyr Cymru fis nesaf.

SwanseaRegenerationLaunch

Partneriaid yn dod ynghyd i ganolbwyntio ar adfywio Abertawe

Bydd partneriaeth lefel uchel newydd yn helpu i adfywio Abertawe - a bydd ei gwaith cychwynnol yn mynd i'r afael â chwe mater allweddol.

Castle Square

Cadeiriau cynfas ar gyfer y rhai sydd am wylio'r Briodas Frenhinol

Gallai dydd Sadwrn heulog fod hyd yn oed yn brafiach i ymwelwyr â Sgwâr y Castell yn Abertawe lle bydd cadeiriau cynfas ar gael am ddim i bobl sydd am wylio'r briodas frenhinol ar y Sgrîn Fawr.

Erfyn ar bobl i beidio â thaflu sbwriel ar draethau Abertawe yn ystod gŵyl y banc

Mae ymwelwyr â'r traeth yn cael eu hannog i ofalu am draethau trawiadol Abertawe yn ystod gŵyl y banc.

Adnewyddu adeilad allweddol ar Ffordd y Brenin i dai a busnesau

Caiff adeilad allweddol yng nghanol dinas Abertawe ei adnewyddu'n sylweddol, a bydd yn denu cartrefi a chyfleoedd busnes newydd i Ffordd y Brenin.

Hafod Morfa Copperworks (Conceptual)

Cyflwyno cais gwerth £3.75 miliwn i Gronfa Treftadaeth y Loteri ar gyfer safle treftadaeth allweddol yn Abertawe

Cyflwynwyd cais gwerth £3.75m i Gronfa Treftadaeth y Loteri er mwyn helpu i drawsnewid rhan allweddol o safle gwaith copr hanesyddol yr Hafod-Morfa.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM