Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Medi 2018

StJohn's_award

Gwaith trawsnewid gardd yn cael ei glodfori mewn seremoni wobrwyo

Mae prosiect a oedd yn cynnwys pobl o bob cefndir yn cyfuno i drawsnewid gerddi un o ganolfannau dydd Abertawe wedi cael ei glodfori mewn seremoni wobrwyo genedlaethol.

National Waterfront Museum

Digwyddiad am ddim i helpu pobl hŷn i aros yn actif

Cynhelir digwyddiad am ddim yn Abertawe er mwyn arddangos amrywiaeth eang o weithgareddau a fydd yn helpu pobl hŷn i aros yn actif yn gorfforol ac yn feddyliol.

Cwmrhydyceirw_Estyn

Ysgolion rhagorol yn derbyn gwahoddiad i ddathliad addysg

Mae pedwar o ysgolion gwych Abertawe wedi'u gwahodd i noswaith a fydd yn dathlu'r gorau o addysg yng Nghymru

Fire Sprinkler

Gosod taenellwyr mewn blociau o fflatiau uchel yn Abertawe

Mae gwaith gosod systemau taenellu mewn fflatiau uchel yn parhau yn Abertawe.

Admiral Swansea Bay 10k

Disgwyl i filoedd o bobl ymgynnull ar hyd llwybr Ras 10k Bae Abertawe Admiral

Bydd nifer o ffyrdd ar gau ddydd Sul (16 Medi) er mwyn sicrhau diogelwch rhedwyr ras flynyddol 10k Bae Abertawe Admiral.

Dinas a Sir Abertawe.

Cyfle i ddweud eich dweud am gynlluniau ar gyfer ysgolion Cymraeg newydd

Bydd ymgynghoriadau ffurfiol ar gynlluniau i adeiladu dwy ysgol gynradd Gymraeg newydd sbon yn Abertawe'n dechrau yr wythnos hon.

abc_blocks

Cyfle i ddweud eich dweud mewn ymgynghoriad ar ysgolion bach

Gall rhieni, staff, disgyblion a'r gymuned ehangach ddweud eu dweud am ddyfodol dwy ysgol leiaf Abertawe.

Dyfodol disglair i un o adeiladau hanesyddol Abertawe

Mae un o hen adeiladau mwyaf eiconig Abertawe'n edrych ymlaen at ddyfodol disglair dan reolaeth bobl leol.

ArenaParklandJune2018

Trawsnewidiad Abertawe'n ennill clodydd newydd gan fusnesau

Mae sefydliadau busnes proffil uchel wedi datgan eu cefnogaeth unwaith eto ar gyfer trawsnewidiad Abertawe wrth iddo barhau i wneud cynnydd.

AdmiralStaff030918

Bydd sawl aelod o staff Grŵp Admiral yn cymryd rhan yn ras 10k Bae Abertawe Admiral eleni.

Gyda'r digwyddiad a gynhelir ddydd Sul 16 Medi yn prysur nesáu, mae dros 250 o staff Grŵp Admiral yn brysur yn gwneud eu paratoadau terfynol cyn cymryd rhan.

PaceRunners050918

Clwb o Gorseinon yn gosod y cyflymder ar gyfer 10k Bae Abertawe Admiral

Bydd rhedwyr gosod cyflymder ar gael yn 10k Bae Abertawe Admiral ar 16 Medi er mwyn helpu rhedwyr i lwyddo i orffen y ras o fewn eu targedau.

BeachfrontCafe140818

Toiledau cyhoeddus yng nghaffi glan môr i barhau ar agor

Bydd y toiledau cyhoeddus ger lleoliad glan môr, sydd eisoes ar gau dros dro, yn parhau ar agor.

school_meals_cropped

Holl ddisgyblion Derbyn y ddinas yn cael cynnig cinio am ddim

Mae'r holl ddisgyblion ifanc sy'n mynd i'r ysgol yn amser llawn (Derbyn) yn Abertawe am y tro cyntaf eleni'n cael y cyfle i gael cinio ysgol am ddim.

Apprentices2018

Prentisiaid newydd y cyngor yn adeiladu dyfodol disglair

Dechreuodd tîm newydd o brentisiaid adeiladu dyfodol disglair gyda Chyngor Abertawe heddiw.

MusgraveHouse070918

Gwaith adfer ar adeilad diwydiannol Cymreig eiconig yn dechrau

Mae arbenigwyr cadwraeth wedi dechrau gwaith adfer hanfodol er mwyn cadw un o hen adeiladau diwydiannol mwyaf eiconig yn Abertawe.

WindStreetVision120918

Ymgynghoriad ar weledigaeth newydd ar gyfer Stryd y Gwynt boblogaidd

Bydd pobl Abertawe yn cael cyfle i fynegi eu barn ar gynnig newydd i wneud Stryd y Gwynt hanesyddol yn fwy addas i gerddwyr.

Kingsway130918

Ffordd y Brenin i fod yn glir ar gyfer y Nadolig

Bydd siopwyr yn Abertawe sy'n chwilio am syniadau gywch ar gyfer anrhegion yn gallu mwynhau Ffordd y Brenin glir y Nadolig hwn.

Gweithredydd rhyngwladol i gael ei chydnabod gan ras 10k Bae Abertawe Admiral

Bydd seren y byd rhedeg pellter hir yn cael ei chydnabod gan ras 10k Bae Abertawe Admiral ddydd Sul.

Tabernacle140918

Annog y gymuned i helpu i adfywio adeilad nodedig hanesyddol yn Abertawe

Anogir pobl mewn cymuned hanesyddol yn Abertawe i sicrhau dyfodol cyffrous ar gyfer un o adeiladau enwocaf Cymru.

Kingsway130918

Modurwyr Ffordd y Brenin i deithio ar hyd darn cyntaf y ffordd newydd

Bydd modurwyr yn defnyddio rhan newydd o Ffordd y Brenin am y tro cyntaf ddydd Mercher 26 Medi.

Newidiadau i ffyrdd yn sgîl cynhyrchiad anhygoel theatr Abertawe

Bydd cynhyrchiad theatraidd beiddgar yn golygu newidiadau i fynediad i rai o ffyrdd Abertawe'r wythnos hon.

Daeth miloedd o bobl i lan môr Abertawe ar gyfer y ras 10k lwyddiannus flynyddol

Daeth miloedd o redwyr a gwylwyr i strydoedd Abertawe ddydd Sul ar gyfer ras 10k Bae Abertawe Admiral.

Oriel wedi'i henwebu ar gyfer cynllun anrhydeddu ledled y DU

Mae gweddnewidiad ysblennydd un o drysorau celfyddydol Abertawe yn y ras am wobr genedlaethol.

war benches

Abertawe'n coffáu'r Rhyfel Byd Cyntaf â meinciau coffa

Mae meinciau parc sy'n nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn ymddangos ar draws Abertawe.

council housing

Cynlluniau am geginau ac ystafelloedd ymolchi newydd ar gyfer tai cyngor

Disgwylir i gynlluniau i barhau i adnewyddu ceginau ac ystafelloedd ymolchi yn eiddo'r cyngor ar draws Abertawe gael eu cymeradwyo.

Get it Sorted

Call to students to 'get it sorted' in Swansea

Students arriving in Swansea are being targeted in a city-wide campaign to help them get the recycling message.

NowTheHero

Pennaeth diwylliant Abertawe'n cefnogi digwyddiad theatr anhygoel

Mae ffigwr blaenllaw ym mywyd diwylliannol Abertawe'n annog dinasyddion i gefnogi digwyddiad drama unigryw.

get it sorted

'Sortwch e' yw'r alwad ar fyfyrwyr yn Abertawe

Targedir myfyrwyr sy'n cyrraedd Abertawe, fel rhan o ymgyrch ar draws y ddinas i'w hannog i ailgylchu.

Noson mas fawr i deuluoedd a selogion ffilm yn Abertawe

Mae selogion ffilm Abertawe'n cael eu gwahodd i un o ddigwyddiadau ffilm y flwyddyn yn y ddinas

NCPkingsway

Cyngor Abertawe'n buddsoddi ar gyfer y dyfodol drwy gytundeb meysydd parcio canol y ddinas.

Bydd eiddo y mae Cyngor Abertawe yn buddsoddi'n sylweddol ynddynt yn ei helpu i gyflawni gwasanaethau o'r radd flaenaf dros y blynyddoedd i ddod.

ApprenticesSept2018Crop

Cynllun prentisiaeth yn ennill gwobr flaenllaw yn y DU

Mae camau mawr i helpu i ddatblygu cenhedlaeth newydd o drydanwyr, plymwyr, seiri, plastrwyr a bricwyr wedi helpu Cyngor Abertawe i ennill gwobr flaenllaw yn y DU.

Dyfodol iach i ganolfannau hamdden Abertawe

Mae canolfannau hamdden ar draws Abertawe ar fin gweld dyfodol disglair newydd.

Cynllun diwygiedig ar gyfer tŵr myfyrwyr i'w gyflwyno i'r pwyllgor cynllunio

Mae swyddogion cynllunio yn argymell bod adeiladu tŵr myfyrwyr ger gorsaf drenau canol dinas Abertawe sydd â 780 o ystafelloedd gwely yn cael ei gymeradwyo.

Cynllun ar gyfer arena ddigidol yn cael ei gyflwyno i'r pwyllgor cynllunio

Mae swyddogion cynllunio Abertawe yn argymell bod cais manwl ar gyfer adeiladu arena ger yr LC â lle i 3,500 o bobl yn cael ei gymeradwyo.

Cyngor yn dechrau ar gontract 20 mlynedd gyda phartner hamdden newydd

Heddiw mae Cyngor Abertawe wedi nodi dechrau ei bartneriaeth 20 mlynedd â Freedom Leisure.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM