Chwilio'r wefan
English

Gwaith i wella morglawdd y Mwmbwls gam yn agosach

Mae ymgynghorydd arobryn â phrofiad helaeth mewn mentrau amddiffynfeydd arfordirol ledled y DU yn ymuno â Chyngor Abertawe ar gyfer menter newydd.

Mumbles

Mae'r cyngor wedi sicrhau gwasanaethau cwmni Amey Consulting i gynorthwyo â dylunio mesurau amddiffyn rhag llifogydd ar hyd y morglawdd yn y Mwmbwls.

Mae'r cynlluniau'n rhan o waith gwella sylweddol i'r morglawdd i helpu i amddiffyn y Mwmbwls rhag perygl o lifogydd a lefelau môr cynyddol yn y dyfodol.

Adeiladwyd y morglawdd presennol ar ddiwedd y 19eg ganrif fel rhan o'r estyniad i rheilffordd Abertawe a'r Mwmbwls ac mae wedi gwrthsefyll mwy na chanrif o lanwau uchel.

Y llynedd, gwnaed dyfrdyllau ar hyd y promenâd i asesu cyflwr adeiledd y morglawdd presennol. Mae astudiaethau'n mynd rhagddynt yn awr i fonitro lefelau dyddiol y môr a gweithgarwch y tonnau - bydd hyn yn helpu i gyfeirio dyluniad y morglawdd newydd yn y dyfodol.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae'r morglawdd yn y Mwmbwls wedi cyflawni ei rôl ers degawdau lawer.

"Dangosodd archwiliadau o'r wal ddirywiad mewn rhai mannau felly rydym am ystyried cynllun ehangach i atgyweirio a gwella'r adeiledd pwysig hwn er mwyn rheoli perygl llifogydd yn effeithiol yn y Mwmbwls am flynyddoedd i ddod.

"Rydym bellach wedi sicrhau cymorth gan ein partneriaid Amey Consulting - mae ganddyn nhw llu o brofiad wrth ddylunio a gwella amddiffynfeydd morol mewn mannau eraill yn y DU.

Meddai Caroline Lewis, Cyfarwyddwr ar gyfer Cymru, Amey Consulting, "Rydym yn falch bod prosiect Amddiffyniad Arfordirol y Mwmbwls wedi'i ddyfarnu i ni ac yn falch o weithio gyda Chyngor Dinas
Abertawe am y tro cyntaf.

"Mae'r prosiect hwn yn cyd-fynd â blaenoriaethau amgylcheddol a datblygu cynaliadwy lle'r ydym yn gweithio ar y cyd i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

"Rydym wedi cymryd ymagwedd gydweithredol at bartneru, drwy weithio gyda JBA Consulting and LDA Design er mwyn cyflawni canlyniadau diogel a chain i breswylwyr ac ymwelwyr ar hyd arfordir y Mwmbwls.

Yn ogystal â rheoli perygl llifogydd arfordirol, bydd y cynllun yn ceisio cadw a gwella'r amwynderau ar y promenâd ac ar lan y môr megis lledaenu'r promenâd ychydig mewn mannau prysur. 

Bydd y cyngor hefyd yn ystyried cyfleoedd eraill a allai helpu i wella cyfleoedd twristiaeth a busnes - bydd hyn yn cynnwys creu cysylltiadau gwell rhwng elfennau allweddol y Mwmbwls gan gynnwys canolfan fasnachol y Mwmbwls, ardal y parc a'r môr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM