Chwilio'r wefan
English

Recriwtio Llywodraethwyr Ysgolion

Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i blant a phobl ifanc yn Abertawe gyda chyfleoedd y dyfodol y bydd y Fargen Ddinesig yn eu darparu iddynt.

Credwn fod ysgolion Abertawe mewn sefyllfa gref i wireddu'r weledigaeth ganlynol:

Gwella Addysg a Sgiliau - fel bod pob plentyn a pherson ifanc yn Abertawe'n ennill y sgiliau a'r cymwysterau y mae eu hangen arnynt i lwyddo mewn bywyd.

Mae angen gwirfoddolwyr o amrywiaeth eang o gefndiroedd a chymunedau i helpu ysgolion yn Abertawe i barhau ar y daith hon. Mae swyddi gwag ar gael ar gyfer llywodraethwyr ysgolion ar draws y ddinas ac mae Cyngor Abertawe bellach yn chwilio am bobl. Mae bod yn llywodraethwr yn rol arwain allweddol wrth sicrhau ysgolion llwyddiannus a chynhwysol yn Abertawe.

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol, a chroesewir ceisiadau gan unrhyw un a diddordeb mewn cefnogi ysgolion, annog gwelliant a hyrwyddo cyfleoedd i blant a phobl ifanc. Ar hyn o bryd, mae tua 1,500 o lywodraethwyr un rhan o 95 corff llywodraethu yn Abertawe.

Meddai'r Cynghorydd Jennifer Raynor, Aelod y Cabinet dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes, "Drwy weithio gyda phenaethiaid ac uwch-reolwyr, mae gan lywodraethwyr ysgol rol bwysig wrth annog gwelliant yn ein ysgolion a gall fod yn brofiad gwerth chweil iawn.

Byddwn yn annog unrhyw un i gyflwyno cais sy'n frwd dros weld pobl ifanc yn cael y cyfleoedd gorau posib mewn bywyd i wireddu eu potensial.

Yn Abertawe, rydym yn sicrhau bod ein llywodraethwyr yn cael pob cefnogaeth, ond yn ogystal a nifer o gyrsiau gorfodol mae rhaglen gynhwysfawr o hyfforddiant am ddim ar amrywiaeth o bynciau."

Anogir pobl a sgiliau, profiad a gwybodaeth am gefndiroedd diwylliannol gwahanol i gyflwyno cais.

Gofynnir am geisiadau gan bobl a phrofiad mewn amrywiaeth eang o feysydd megis cyllid a chyllidebau, iechyd a diogelwch, amddiffyn plant a diogelu, adnoddau dynol a phersonel, er nad yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr. Y rhinwedd bwysicaf yw eich bod yn teimlo y gallwch wneud cyfraniad perthnasol i gorff llywodraethu ysgol.

Mae llywodraethwyr awdurdod lleol yn rhoi cefnogaeth ac arbenigedd i'r corff llywodraethu ac maent yn cael eu hannog i herio a gofyn cwestiynau ynghylch nodau ysgol y cytunir arnynt, safonau ac atebolrwydd.

Yn ol data a gyhoeddwyd yr wythnos ddiwethaf dan system categoreiddio ysgolion Llywodraeth Cymru, mae ysgolion yn Abertawe wedi dangos gwelliant am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

Mae mwy o ysgolion y ddinas yn y categori gwyrdd nag erioed ac am yr ail flwyddyn yn olynol nid oes unrhyw ysgol yn y coch.

Ychwanegodd y Cyng. Raynor, "Mae'r rhan fwyaf o'n hysgolion yn Abertawe'n perfformio'n dda ond mae bob amser le am welliant, felly mae'n bwysig bod gennym lywodraethwyr a'r sgiliau a'r sgiliau a'r brwdfrydedd angenrheidiol i barhau a'r gwaith hwn."

Mae croeso i ymgeiswyr gysylltu a Kate Phillips, Rheolwr y Tim Ysgolion a Llywodraethwyr (ffon: 01792 636551), neu Gemma Chapman, Swyddog Cefnogi Llywodraethwyr (ffon: 01792 636552) am drafodaeth anffurfiol.

Gall ffurflen gais gael ei chwblhau ar-lein:

Apply online welsh button

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM