Chwilio'r wefan
English

Mae gwasanaethau Cyngor Abertawe sy'n cael eu hatal o 18 Mawrth i helpu'r gymuned frwydro yn erbyn coronafeirws yn cynnwys: amgueddfeydd, orielau cyfleusterau chwaraeon a hamdden awyr agored, theatrau, llyfrgelloedd, canolfannau cymunedol. Manylion: www.abertawe.gov.uk/CyngorarCoronafeirws. Diolch am eich cefnogaeth.

theatre masks

Theatr y Grand Abertawe

Mae amrywiaeth eang o sioeau ac arddangosfeydd i bawb eu mwynhau yn Theatr y Grand Abertawe.

Theatr Grand

Mae gennym 2 rif dros dro ar gyfer y Swyddfa Docynnau a fydd ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ffoniwch 01792475715 os oes angen i chi gysylltu â ni. Sylwer ni fyddwn yn gallu ateb negeseuon testun na negeseuon llais ar y rhifau hyn.

Mae iechyd a lles ein cwsmeriaid, ein gweithwyr a'n hartistiaid o'r pwys mwyaf i ni yma yn Theatr y Grand.

Oherwydd cyngor diweddar gan y Llywodraeth rydym yn drist iawn i gyhoeddi y byddwn yn cau Theatr y Grand Abertawe ar unwaith.

Rydym yn monitro'r sefyllfa'n ofalus a byddwn yn parhau i adolygu polisïau ac arferion yn unol â chanllawiau swyddogol wrth iddynt ddatblygu, ond yn y cyfamser bydd y lleoliad ar gau tan ddiwedd mis Ebrill. Ar yr adeg hwnnw byddwn yn anfon diweddariad am y sioeau sydd i ddilyn.

Mae unrhyw sioeau a drefnwyd ar gyfer y cyfnod hwn wedi'u gohirio nes clywir yn wahanol. Rydym yn gweithio gyda hyrwyddwyr y sioeau a ohiriwyd i'w haildrefnu ar gyfer dyddiad yn y dyfodol. Os oes gennych docynnau ar gyfer unrhyw un o'r sioeau hyn bydd eich tocynnau'n ddilys ar gyfer y dyddiadau a aildrefnwyd a byddwch yn cadw'r un seddi.

Rydym yn diweddaru'n gwefan yn barhaol ac unwaith y byddwn yn cytuno ar ddyddiad amgen, caiff y dyddiadau newydd eu cyhoeddi yma - Gohiriadau yn sgîl coronafeirws

Ar ôl eu cyhoeddi, os na allwch ddod ar y dyddiad newydd, cysylltwch â ni er mwyn i ni allu trafod eich opsiynau gyda chi: Swansea.grandreservations@swansea.gov.uk

Y chi, ein cwsmeriaid ffyddlon, fydd y cyntaf i wybod os bydd unrhyw newidiadau neu ddiweddariadau dros yr wythnosau nesaf.

I gael rhagor o wybodaeth am COVID-19 ac arweiniad presennol y Llywodraeth dilynwch y dolenni isod:

www.abertawe.gov.uk/CyngorarCoronafirws

https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/

ttps://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public?mc_cid=58bbb8f65e&mc_eid=9a9e6480cb

Gobeithiwn fod pawb yn cadw'n iach ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan.

Tîm Theatr y Grand

Swansea Grand Theatre LogoGellir prynu tocynnau yn ein Swyddfa Docynnau, drwy ffonio 01792 475715, yn un o'n Hasiantau Tocynnau, neu gallwch eu harchebu ar-lein trwy ddefnyddio ein system swyddfa docynnau gyfrifiadurol. Cymorth gydag  archebu tocynnau ar-lein

I dderbyn newyddion am sioeau a digwyddiadau sydd i ddod yn Theatr y Grand Abertawe

Gael eich ychwanegu at ein rhestr bostio, e-bostiwch marchnatagrand.abertawe@abertawe.gov.uk gyda'ch cyfeiriad post llawn. Fel arall, gallwch ffonio'r Swyddfa Docynnau.

Rhif minicom y swyddfa docynnau yw 01792 654456.  Teipdestun ar gyfer cwsmeriad a nam ar eu clyw.
Am wybodaeth mynediad llawn, ewch i'r dudalen fynediad.

Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ

Dilynwch ni ar Twitter, Facebook, Instagram a YouTube.

Rydym wrthi'n ceisio dod o hyd i weithredwr newydd ar gyfer ein gwasanaethau bar ac arlwyo. Yn ystod y cynfod byr hwn, ni fyddwn yn gweini bwyd, ond gallwch fwynhau gwasanaeth diodydd wrth y bar er mwyn cael lluniaeth cyn y perfformiad ac yn ystod yr egwyl. I gael rhagor o wybodaeth am ein chwiliad am weithredwr newydd, cliciwch yma - 
https://www.abertawe.gov.uk/article/47617/Yn-eisiau-Arbenigwyr-arlwyo-ar-gyfer-lleoliadau-celfyddydol-y-ddinas

Wedi'i bweru gan GOSS iCM