Chwilio'r wefan
English

Madelene Kostromin, Ashley Rix a Michael Jones - Canolfan Blant Abertawe

Mae Madelene, Ashley a Michael yn gweithio gyda phlant a theuluoedd ac yn cynnig cefnogaeth, arweiniad a gweithgareddau iddynt.

Madelene Kostromin, Ashley Rix and Michael Jones (Swansea Children’s Centre)

Darllenwch yr hyn maent yn eu dweud am eu rolau:

Madelene Kostromin, swyddog canolfan plant a theuluoedd

Beth yw eich gwaith?
Fy mhrif rôl yw gweithio gyda theuluoedd. Rwy'n hyrwyddo amrywiaeth o grwpiau sy'n cynnwys grŵp canu i blant ifanc, sesiynau rhieni a phlant bach, sesiwn chwarae a chrefft brysur ac anniben iawn a grŵp dawnsio llinell i rieni.

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl
Mae fy rôl o fudd i'r cyhoedd mewn nifer o ffyrdd. Rwy'n ffynhonnell o gymorth, yn wyneb cyfeillgar ac yn gallu cynnig arweiniad a chyngor i deuluoedd sy'n dod i'r ganolfan. Rwy'n gweithio gyda theuluoedd o ardal Abertawe ac yn dysgu sgiliau newydd iddynt i'w helpu i fagu eu hyder.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?
Rwy'n cael y pleser mwyaf o weld teuluoedd cyfan yn tyfu gyda'i gilydd. Rwy'n hoffi rhannu fy ngwybodaeth ac rwy'n mwynhau'r amrywiaeth o wasanaethau rwyf yn eu darparu.

Pryd y dechreuoch weithio i'r cyngor
Tachwedd 2006

Yn flaenorol
Roeddwn yn fam llawn amser i ddau o blant.

 

Ashley Rix, prentis gofal plant

Beth yw eich gwaith?
Yn fy rôl yn y ganolfan plant a theuluoedd, rwyf yn gweithio yn y grwpiau rhieni a phlant bach a'r clybiau ar ôl ysgol. Mae hyn yn rhoi profiad i mi weithio gyda phobl o bob oed, o fabanod newydd eu geni i oedolion. Mae hyn yn fy nghynorthwyo i gwblhau fy nghymhwyster mewn gofal plant.

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl
Mae gen i'r cyfle i helpu pobl eraill drwy ddarparu gwasanaeth, heb feirniadaeth, a chynnig cyngor a chefnogaeth ar faterion megis amser tylino'r bol i fabanod. Mae'r ganolfan yn cynnig lle i deuluoedd sydd heb deulu gerllaw ac mae'n gwneud iddynt deimlo'n gyfforddus.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?
Mae'n deimlad gwych gwybod eich bod wedi helpu rhywun.

Pryd y dechreuoch weithio i'r cyngor
Medi 2017.

Yn flaenorol
Roeddwn yn dad llawn amser i ddau o blant.

 

Michael Jones, gweithiwr prosiect/cydlynydd cynllun chwarae

Beth yw eich gwaith?
Rwy'n trefnu cynlluniau chwarae sy'n cael eu cynnal bum gwaith y flwyddyn yn ystod gwyliau'r ysgol ac rwy'n gweithio yn y clybiau ar ôl ysgol gyda phlant 4-11 oed. Rwy'n trefnu gweithgareddau a gemau difyr ar gyfer yr holl blant sydd wedi cofrestru ar gyfer ein lleoliad gofal plant. Rwyf hefyd yn cynnal grŵp tadau a phlant bach yn y ganolfan.

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl
Mae'r gwaith cynlluniau chwarae o fudd i rieni gan ei fod yn helpu i ofalu am eu plant pan fyddant yn gweithio. Mae'r grwpiau o fudd iddynt oherwydd gallant ddod â'u plant i gael hwyl mewn amgylchedd teuluol.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?
Rwy'n mwynhau pob munud o'm hamser yn gweithio yn y ganolfan blant. Mae gweld y plant yn cael hwyl ac yn mwynhau eu hamser yma gan wybod eich bod wedi cyfrannu at hynny'n wobrwyol iawn.

Pryd y dechreuoch weithio i'r cyngor
Dechreuais weithio fel cydlynydd cynllun chwarae ym mis Gorffennaf 2017.

Yn flaenorol
Roeddwn yn ofalwr amser llawn i fy mam - ac roeddwn hefyd wedi gweithio mewn cartref gofal am bum mlynedd.


Lleoliad y ffotograff Canolfan Blant Abertawe, Penlan 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM