Chwilio'r wefan
English

Katie Harkness, Catherine Curtis a Jessie Kidd - tîm chwarae i blant

Mae Katie, Catherine a Jessie yn gweithio gyda'n tîm chwarae i blant. Maent yn annog teuluoedd i chwarae yn yr awyr agored, gan uno cymunedau i adennill eu mannau gwyrdd a'u strydoedd drwy chwarae.

Katie Harkness, Catherine Curtis, Jessie Kidd (children’s play team)

Dyma'r hyn y maent yn ei ddweud am eu rolau.

Katie Harkness, uwch-weithiwr chwarae

Fy mhrif swyddogaeth
Fel tîm, rydym yn teithio o gwmpas Abertawe yn cyflwyno sesiynau chwarae mynediad agored i deuluoedd yn eu cymunedau.

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl
Ein nod yw annog teuluoedd i chwarae yn yr awyr agored, gan uno cymunedau i adennill eu mannau gwyrdd a'u strydoedd drwy chwarae. Yn ein sesiynau, mae llawer o bethau cyffrous i'w mwynhau. Mae croeso i bawb, nid oes unrhyw un yn rhy hen i chwarae!

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?
Mae gweithio gyda phlant yn llawer o hwyl! Mae'n hyfryd gweld eu brwdfrydedd a'u creadigrwydd. Hefyd, mae cyflwyno lleoliad difyr a chyffrous i deuluoedd ei archwilio gyda'i gilydd a'u gwylio'n creu atgofion hapus yn hyfryd.

Pryd y dechreuoch weithio i'r cyngor?
Ychydig dros 10 mlynedd yn ôl.

Yn flaenorol
Rydw i wedi gweithio gyda phlant am y rhan fwyaf o fy ngyrfa. Cefais hyfforddiant fel athrawes ysgol gynradd, gweithiais mewn nifer o feithrinfeydd a gwirfoddolais gyda grwpiau a oedd yn gweithio gyda phlant ag anghenion ychwanegol.

 

Catherine Curtis, uwch-weithiwr chwarae

Fy mhrif swyddogaeth
Gweithio gyda theuluoedd ar draws Abertawe, cyflwyno chwarae am ddim mewn ardaloedd lle na ddarperir llawer o gyfleoedd chwarae. Rydym yn cynnal gwasanaethau o'r bws chwarae a'r fan chwarae ac yn cyflwyno amrywiaeth o wahanol fathau o chwarae - creadigol, cymdeithasol, hwyl wyllt, archwilio etc. Rydym yn annog pobl i chwarae'n naturiol ac yn helpu oedolion i ddeall yr angen am chwarae rhydd a phryd i ymyrryd a phryd i'w gadael i ddatrys eu problemau eu hunain a'u gadael i chwarae!

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl
Darparu chwarae rhydd, annog teuluoedd i chwarae yn yr awyr agored. Tynnu sylw plant oddi ar dechnoleg a'u hysgogi i chwarae yn eu cymuned. Gwneud ffrindiau newydd a dysgu sgiliau bywyd allweddol. Cysylltu teuluoedd ynysig trwy ein gwaith wedi'i dargedu sy'n rhoi'r hyder i deuluoedd ddod i'n sesiynau mynediad agored.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?
Mae chwarae yn yr awyr agored fel plentyn wedi newid dros y blynyddoedd. Gyda thraffig, perygl dieithriaid, technoleg, gweithgareddau dyddiol a chlybiau ac yn y blaen, weithiau mae'n anodd i blant ddod o hyd i amser i chwarae'n rhydd a phenderfynu beth, sut a pam yr ydynt yn chwarae. Mae'r sesiynau chwarae yn caniatáu i blant chwarae'n rhydd ac i gael cyfleoedd chwarae efallai nad ydynt yn eu cael fel arfer.

Pryd y dechreuoch weithio i'r cyngor?
Fy swydd gyntaf yn y cyngor oedd i gynlluniau chwarae gwyliau Penyrheol yn 2002. Ar Yna gweithiais yng nghlwb ar ôl ysgol Dynfant pan oeddwn i yn y brifysgol. Graddiais o'r brifysgol a dechreuais fel gweithiwr chwarae allgymorth ar gyfer y gwyliau haf yn 2007. Ar ôl hynny, cyflwynais gais am swydd y gweithiwr chwarae llanw ac yna swydd yr uwch-weithiwr chwarae. Rwyf wedi bod yn uwch-weithiwr chwarae am 10 mlynedd.

Yn flaenorol
Gweithiais mewn siop sglodion, ar gyfer cynllun teuluoedd ifanc NCH fel gweithiwr crèche, Buddies gyda phlant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol, Interplay a Chyngor Castell-nedd Port Talbot fel gweithiwr chwarae.

 

Jessie Kidd, gweithiwr chwarae 

Fy mhrif swyddogaeth
Esbonio chwarae i deuluoedd ac argymell ei bwysigrwydd i ddatblygiad cyfannol plentyn. Rheoli ein prosiect chwarae yn yr awyr agored, Teuluoedd Awyr Iach, a hyrwyddo ein prosiect carchar. 

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl
Rydym yn galluogi rhieni i ddeall gwerth chwarae a'i effaith ar ymddygiad a dysgu. Rydym yn cynnig sesiynau mynediad agored i bawb ac yn cefnogi teuluoedd sy'n anodd eu cyrraedd ac yn ddiamddiffyn gan ddod â nhw ynghyd er mwyn cefnogi ei gilydd. Mae ein prosiect carchar yn ailgysylltu teuluoedd ac yn helpu i leihau aildroseddu. 

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?
Fy mhrif ddiddordeb yw chwarae yn yr awyr agored. Gellir gweld bod teuluoedd wedi ymlacio'n fwy, yn fodlon ac wedi'u cysylltu â'i gilydd mewn amgylchedd naturiol. Mae gwylio teuluoedd yn chwarae yn y llaid, yn adeiladu lloches gyfrinachol ac yn coginio ar dân agored yn brofiad arbennig iawn.

Pryd y dechreuoch weithio i'r cyngor?
Dechreuais ym mis Ionawr 2017.

Yn flaenorol
Gweithiais fel athrawes ysgol gynradd ym Mhontarddulais gan ganolbwyntio ar chwarae a dysgu yn yr awyr agored.

 

Lleoliad y llun Y bws a'r fan chwarae, Abertawe

Wedi'i bweru gan GOSS iCM