Chwilio'r wefan
English

Mike Davies, Miranda Griffiths a Zoe Price - Jig-so

Gweithwyr y cyngor yw Mike, Miranda a Zoe sy'n helpu pob ifanc i gael mynediad i'r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt cyn ac ar ôl rhoi genedigaeth. Mae'r 1,000 o ddiwrnodau cyntaf ym mywyd plentyn yn dyngedfennol, gall ei chael hi'n iawn yr adeg honno olygu dyfodol disglair i blant.

Mike Davies, Miranda Griffiths and Zoe Price - Jig-so

Dyma'r hyn y maent yn ei ddweud am eu rolau.

Mike Davies, Cydlynydd Jig-so

Beth yw eich prif swyddogaeth?
Rwy'n rhan o'r tîm Jig-so sy'n cefnogi rhieni ifanc. Rydym yn dîm o weithwyr iechyd a gweithwyr awdurdod lleol sy'n cydweithio i roi'r dechrau gorau posibl i rieni ifanc ac i helpu eu plant gyrraedd eu potensial llawn.  

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl?
Mae fy rôl yn helpu pobl ifanc i gael mynediad i'r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt cyn ac ar ôl rhoi genedigaeth. Y 1,000 o ddiwrnodau cyntaf ym mywyd plentyn yw'r mwyaf pwysig; os helpwn ni rieni ei chael hi'n iawn nawr, bydd gan eu plant ddyfodol disglair.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?
Mae fy rôl yn dod â chymaint o foddhad i mi! Mae helpu rhieni ifanc i gyrraedd eu potensial llawn a gweld eu plant yn tyfu a datblygu yn fraint. Rwyf mewn sefyllfa sy'n caniatáu i mi drosglwyddo'r hyd rwyf wedi'i ddysgu ar gyrsiau hyfforddiant i helpu'r rhieni ifanc i fod y gorau gallant fod.

Pryd dechreuais i weithio i'r cyngor
2004.

Yn flaenorol
Gweithiais fel chwistrellwr paent mewn garej.

 

Miranda Griffiths, Hwylusydd Teuluoedd Jig-so

Beth yw eich prif swyddogaeth?
I gefnogi rhieni ifanc ddatblygu cryfderau, sgiliau a gwybodaeth am y teulu i'w helpu i fod yn iach, i dyfu a ffynnu yn y dyfodol. 

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl?
Plant a theuluoedd hapusach yn y gymuned oherwydd bod rhieni'n mynd i'r afael â'u sgiliau magu plant ac yn datblygu gwybodaeth sy'n arwain at gynnydd mewn hyder, iechyd meddwl gwell a lles.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?
Mae'n fraint cael cefnogi teuluoedd diamddiffyn wrth iddynt adnabod a datblygu eu sgiliau hunanreoli er mwyn iddynt gyrraedd eu potensial llawn. Gydag amser, bydd hyn yn caniatáu iddynt ddatblygu'n unigolion hyderus, hapus ac yn gryf eu cymhelliad. Mae bod yn rhan o'u taith ac yn dyst i'w datblygiad personol yn rhoi boddhad swydd enfawr i mi.

Pryd y dechreuais i weithio i'r cyngor
2011.

Yn flaenorol
Dechreuais fel nyrs feithrin gymunedol gyda Dechrau'n Deg ym Mhenlan a Blaen-y-maes yn cefnogi teuluoedd. Yna, gweithiais fel hwylusydd teuluoedd gyda Thîm Partneriaeth Teuluoedd cyn ymuno â Jig-so.

 

Zoe Price, Hwylusydd Teuluoedd Jig-so

Beth yw eich prif swyddogaeth?
Rwy'n rhan o'r tîm Jig-so. Mae Jig-so'n cynnig cefnogaeth i rieni ifanc. Mae'r tîm yn cynnwys staff y GIG a'r cyngor. Gyda'n gilydd rydym yn darparu pecyn gofal llawn ar gyfer rhieni ifanc yn ystod y 1,000 o ddiwrnodau cyntaf. 

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl?
Daeth y cyhoedd yn ymwybodol o bethau nad oeddynt yn ymwybodol ohonynt gynt; gall y ffordd rydych yn magu eich plentyn gael effaith fawr ar hyder a sefydlogrwydd eich plentyn wrth iddo dyfu'n hŷn. Bydd y profiadau cadarnhaol yn creu cysylltiadau cryf ac yn cryfhau cydnerthedd plentyn a'r rhieni hefyd.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?
Rwy'n cael y pleser mwyaf o gyflwyno sesiynau un i un yng nghartref teulu neu mewn grŵp yn y gymuned gyda'r ddau riant. Rwy'n mwynhau gweld y teuluoedd yn datblygu o ran hyder ac yn darparu'r gofal gorau ar gyfer eu plant. Mae'n dod â chymaint o foddhad i mi weld plentyn hapus gyda rhieni hapus.

Pryd y dechreuais i weithio i'r cyngor
2007.

Yn flaenorol
Cwblheais gwrs mewn gofal plant ac addysg yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

 

Lleoliad y llun Ystafell gymunedol, Ysgol Gynradd Gymunedol y Gors 

Llun gan: Mitja Zupanc.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM