Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Diweddaraf am Covid-19 i Fusnesau Twristiaeth - 10 Rhagfyr 2021

Cefnogi'n diwydiant twristiaeth lleol drwy'r pandemig Covid-19.

Mae Cymru'n parhau i fod ar Lefel Rhybydd 0 gyda mesurau diogelu cryfach 

Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 yn ei gwneud yn ofynnol cynnal adolygiad o'r cyfyngiadau coronafeirws bob tair wythnos. Roedd yr adolygiad diweddaraf i fod i gael ei gynnal erbyn 9 Rhagfyr. 

Bydd Cymru'n aros ar lefel rhybudd sero ar ôl yr adolygiad diweddaraf o'r rheoliadau COVID. Fodd bynnag, o ganlyniad i ledaeniad yr amrywiolyn omicron, mae Llywodraeth Cymru'n cynghori'n gryf y dylai pobl wneud y canlynol:

  • Wneud prawf llif unffordd cyn mynd allan, ymweld â ffrindiau neu deulu, neu deithio. Os yw canlyniad y prawf yn bositif, dylai pobl aros gartref, hunanynysu a threfnu prawf PCR.
  • Gwisgo gorchudd wyneb ym mhob man cyhoeddus, gan gynnwys mewn sinemâu a theatrau, tafarndai a bwytai, ac eithrio pan fyddant yn bwyta neu'n yfed.

Mae ein canllawiau ar gyfer y Pàs COVID wedi cael eu diwygio i gynghori y dylid gwneud prawf llif unffordd o fewn 24 awr, yn hytrach na 48 awr fel y nodwyd yn flaenorol.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi canllawiau i fyfyrwyr sy'n paratoi i adael y coleg a'r brifysgol ar gyfer y Nadolig, sy'n argymell eu bod yn gwneud prawf cyn teithio.

Bydd y newidiadau o ran gorchuddion wyneb yn dod i rym ar ddydd Sadwrn 11 Rhagfyr a'u diben yw cael gwared ar unrhyw amwysedd yn y rheoliadau.

Bydd y newidiadau i'r Pàs COVID yn dod i rym ar ddydd Mercher 15 Rhagfyr, ar yr un pryd ag yn Lloegr. Bydd hyn yn sicrhau bod y gofynion yr un fath yn y ddwy wlad.

Caiff rheolau Coronafeirws Cymru eu hadolygu'n wythnosol yn hytrach na phob tair wythnos mewn ymateb i amrywiolyn Omicron Coronafeirws.

Lefel rhybudd 0: canllawiau i gyflogwyr, busnesau a sefydliadau

 

Gwobrau 'Great British Market' 2022 - cyfle i bleidleisio'n dod i ben ar 13 Rhag

Mae NABMA (Cymdeithas Genedlaethol Awdurdodau Marchnadoedd Prydain) yn cynnal eu gwobrau 'Great British Market' unwaith eto a gallwch bleidleisio nawr.

Pleidleisiwch dros Farchnad Abertawe fel 'Marchnad Dan Do Fawr Orau Prydain 2022'.

Mae'r lleoliad eiconig bellach yn fwy croesawgar nag erioed.

Gardd y Farchnad, sef yr ardal newydd yng nghanol y lleoliad, yw'r lle newydd y gall pobl fwyta, gweithio a mwynhau eu hunain. Gallant fynd yno gyda bwyd a diod maent wedi'u prynu o stondinau'r farchnad gyfagos.

Mae Gardd y Farchnad a'i thema werdd, a ddatblygwyd gan Gyngor Abertawe, yn cynnwys mwy na 170 o blanhigion ynghyd ag amrywiaeth o fyrddau a chadeiriau cyfforddus, ar ffurf gardd, i ymwelwyr fwynhau bwyd a diod a brynwyd o amrywiaeth eang o stondinau'r farchnad.

Wedi'i weithredu yn unol â chanllawiau diweddaraf COVID, mae gan y lleoliad gyfleusterau gwefru, biniau ailgylchu a gorsaf ddŵr i ail-lenwi poteli dŵr. Cynllunnir gosod WiFi cyhoeddus am ddim yno hefyd.

Mae cadeiriau uchel ar gael ar gyfer y rheini â phlant ifanc. Mae cynheswyr poteli a bwyd i fabanod a bwrdd chwarae i blant bach.

Am y tro cyntaf, gall y rheini sy'n dwlu ar gŵn fynd a'u hanifeiliaid anwes sy'n ymddwyn yn dda i'r farchnad. Gall cŵn fwynhau powlen o ddŵr yng nghwt ci'r Swansea Jack - cyn belled â'u bod yn dilyn rheolau newydd y farchnad ar gyfer cŵn!

Cyfle i bleidleisio'n dod i ben ar 13 Rhagfyr 2021.

Bydd y gwobrau mawreddog yn cael eu cyflwyno yng Nghynhadledd NABMA ar 3 Chwefror 2022. Pleidleisiwch nawr

 

Cyfle i fusnesau elwa o gynllun mawr newydd ar gyfer Ffordd y Brenin - 16 Rhag

Cynhelir digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr ar-lein ddydd Iau 16 Rhagfyr i helpu i hysbysu busnesau cadwyni cyflenwi am gyfleoedd yn y cynllun swyddfeydd uwch-dechnoleg a gynllunnir ar gyfer safle hen glwb nos Oceana ar Ffordd y Brenin.

Bydd y digwyddiad a drefnir gan Gyngor Abertawe a Bouygues UK - prif gontractwr y cyngor ar gyfer y cynllun - yn cynnwys cyfleoedd ym mhob maes gan gynnwys dur adeiladu, cerrig nadd, celfi stryd, ceginau, rheoli gwastraff, marciau ac arwyddion ffyrdd.

Mae pecynnau gwaith eraill a allai fod yn rhan o'r datblygiad swyddfa newydd yn cynnwys lloriau a theilsio, gwaith asiedydd arbenigol, glanhau, amddiffyn rhag tân a thirlunio caled a meddal.

Bydd gwaith adeiladu'n dechrau cyn bo hir ar y datblygiad swyddfa newydd a fydd yn cynnwys 114,00 troedfedd sgwâr o arwynebedd llawr masnachol gyda chyfleoedd cydweithio hyblyg a swyddfeydd ar gyfer busnesau arloesol yn y sectorau technoleg, digidol a chreadigol.

Mae'r cynllun pum llawr a arweinir gan Gyngor Abertawe, sydd wedi'i glustnodi i'w gwblhau yn haf 2023, yn  un di-garbon yn y modd y bydd yn gweithredu ac yn werth £32.6 miliwn i economi Abertawe unwaith y caiff ei orffen.

Cyflwynir y digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr drwy Microsoft Teams o 9am i 2pm. Gall busnesau sydd â diddordeb mewn cymryd rhan archebu slotiau o 15 munud yn awr ar gyfer cyfarfodydd un i un drwy fynd i Busnes Cymru

 

Yr Adran Drafnidiaeth yn ehangu'r Cynllun Gwefru yn y Gweithle i gefnogi'r diwydiant twristiaeth

Er mwyn cefnogi'r diwydiant twristiaeth a gwella mynediad i ardaloedd gwledig, mae'r Adran Drafnidiaeth wedi cyhoeddi newidiadau i'w Chynllun Gwefru yn y Gweithle, a fydd yn cael ei ehangu i fusnesau bach fel gwestai gwely a brecwast.

Mae'r Cynllun Gwefru yn y Gweithle yn cynnig cyllid o hyd at 75% tuag at gostau prynu a gosod pwyntiau gwefru Cerbydau Trydan ar gyfer busnesau cymwys, elsuennau a sefydliadau sector cyhoeddus, a rheini'n gostau o flaen llaw.

Darllenwch y stori lawn

 

Bwletin Cyflogwyr CThEM (Rhagfyr) wedi'i gyhoeddi

Mae CThEM yn cyhoeddi'r bwletin cyflogwyr 6 gwaith y flwyddyn, gan roi'r newyddion diweddaraf i gyflogwyr ac asiantiaid am bynciau a materion a allai effeithio arnynt.

Mae rhifyn y mis hwn yn cynnwys y diweddaraf ar y canlynol:

  • PAYE - mae gwybodaeth bwysig ar gyfer y rheini sy'n talu gweithwyr yn gynnar ar gyfer y Nadolig a chyngor ar sut i atal a chywiro camgymeriadau cyflogres
  • Cyfnod Pontio'r DU a Chonfensiwn y DU a'r Swistir  y cytunwyd arno'n ddiweddar ar gydlyniant Diogelwch Cymdeithasol a ddaeth i rym ar 1 Tachwedd 2021
  • Crynodeb o arweiniad Coronafeirws (COVID-19) a gyhoeddwyd gan CThEM, a datgan grantiau ar ffurflenni treth
  •  Y diweddaraf am dreth a newidiadau i'r arweiniad

Lawrlwythwch rifyn mis Rhagfyr

 

Basgedi crog i fusnesau

Archebwch fasgedi crog, basgedi polyn lamp a chafnau bariau i roi lliw i'ch busnes y gwanwyn/haf hwn.

Bwriadwn ddechrau dosbarthu basgedi yn ystod mis Mai, gan ddibynnu ar dyfiant y fasged ac os bydd y tywydd yn caniatáu. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gosod bracedi fel gallwn eu hongian i chi.

Sylwer, os ydych chi'n bwriadu gosod basgedi polyn lamp neu gafnau bariau lle nad ydynt wedi cael eu gosod o'r blaen, bydd angen i chi gysylltu â ni cyn archebu er mwyn i ni wirio nad ydynt yn amharu ar ddiogelwch ffyrdd.

E-bostiwch alan.hughes@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 297486.

Dyddiad olaf i archebu: 30 Ebrill 2022 (wrth i fasgedi fod ar gael)

Darllenwch y stori lawn

 

Gweminarau am ddim i'ch helpu i gystadlu ar-lein

Yn y lle ar-lein cynyddol gystadleuol hwn, sut gallwch wneud yn siŵr bod eich busnes yn amlwg? Mae gan Cyflymu Cymru i Fusnesau weminarau am ddim ar farchnata digodol, e-Fasnach, gwefannau ac Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEA) i'ch helpu chi i ddenu busnesau dro ar ôl tro ar-lein.

Cynhelir y cyrsiau drwy gydol mis Rhagfyr, mis Ionawr a mis Chwefror fel y gallwch ddewis dyddiad sy'n addas i chi.

Rhagor o wybodaeth

 

Cronfa Gyfalaf Cerddoriaeth Cymru Greadigol - 17 Rhag

Nod y gronfa yw annog busnesau cerddoriaeth i nodi meysydd i'w gwella o fewn eu sefydliadau a'u gweithrediadau, ond na fyddai'n bosibl heb gymorth y gronfa, oherwydd cyfyngiadau ariannol presennol a chyfredol.

Diben y Gronfa Gyfalaf Cerddoriaeth yw i fusnesau cerddoriaeth bach a chanolig wneud cais am gyllid a fyddai'n mynd tuag at wella a chynyddu rhagolygon masnachol a chynaliadwyedd eu busnesau; ac o ganlyniad, gyfrannu at ddatblygiad a thwf y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru. 

Bydd angen i geisiadau gan fusnesau cerddoriaeth ddangos mai eu prif swyddogaeth yw rhaglennu, recordio neu gael eu defnyddio ar gyfer ymarfer cerddoriaeth wreiddiol, cynnal a/neu hyrwyddo digwyddiadau cerddoriaeth fyw o natur fasnachol. Gall y gerddoriaeth sy'n cael ei chynnal, ei recordio, ei hymarfer neu ei hyrwyddo gan y busnes fod o'r sbectrwm llawn o genres cerddoriaeth boblogaidd gyfoes (electronig; hip-hop; indi ac amgen; metel a phync; pop; roc; ac ati). 

Bydd y gronfa'n cau i geisiadau ddydd Gwener 17 Rhagfyr am 12 hanner dydd.

Am ragor o wybodaeth ewch i Busnes Cymru

 

Cynllun Kickstart - 17 Rhag

Mae'r Cynllun Kickstart yn darparu cyllid i greu swyddi newydd i bobl ifanc 16 i 24 oed ar Gredyd Cynhwysol sy'n wynebu risg o ddiweithdra hirdymor.

Gall cyflogwyr o bob maint wneud cais am gyllid hyd at 17 Rhagfyr 2021 sy'n cwmpasu:

  • 100% o'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol (neu'r Cyflog Byw Cenedlaethol yn dibynnu ar oedran y sawl sy'n cymryd rhan) am 25 awr yr wythnos am gyfanswm o 6 mis
  • cyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogwr cysylltiedig
  • isafswm cyfraniadau pensiwn ymrestru awtomatig

Ewch i wefan Busnes Cymru am fwy o fanylion.

 

Cronfa Newidiadau Cymunedol - 23 Rhag

Mae Partneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol Cysylltiedig De Orllewin Cymru wedi ail-lansio cronfa grant cymunedol i gefnogi cymunedau ar hyd y rheilffordd i wneud i newid ddigwydd yn eu lleoedd lleol.

Bydd y gronfa Newidiadau Cymunedol yn cefnogi grwpiau a sefydliadau sydd eisiau sbarduno newid lleol cadarnhaol yn uniongyrchol. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw ar Ragfyr 23ain.


Oedd y diweddariad hwn ar y fasnach dwristiaeth yn ddefnyddiol? Rhannwch ef neu cysylltwch â Geraldine.Williams@abertawe.gov.uk

Close Dewis iaith