Chwilio'r wefan
English
Exclamation mark

COVID-19 cyfyngiadau o 4 Rhagfyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyfyngiadau newydd o 4 Rhagfyr. Gallwch ddod o hyd i atebion i gwestiynau cyffredin yma.

Gwastraff ac ailgylchu

Tai cyngor

Diwylliant, Hamdden

Marchnad Abertawe a thoiledau 

Addysg

Cefnogi busnesau

Child and family services

Genedigaethau, marwolaethau a phriodasau

More information from Welsh Government

 

Gwastraff ac ailgylchu

Ydw i'n dal i allu ailgylchu fy ngwastraff cartref?

Mae casgliadau ymyl y ffordd a chasgliadau gwastraff swmpus wedi parhau ac mae canolfannau ailgylchu Abertawe'n ailagor ddydd Llun 9 Tachwedd. Atgoffir pobl sy'n bwriadu ymweld â'r safle byrnu yn Llansamlet fod angen iddynt drefnu slot ymlaen llaw. Ewch i: www.abertawe.gov.uk/CAGCllansamlet

 

Tai cyngor

Ydy ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd yn cael eu gosod yn eiddo'r cyngor ar hyn o bryd?

Mae'r holl waith i geginau ac ystafelloedd ymolchi yn parhau cyn belled â bod y contractwr a'r tenantiaid yn iach ac nid oes ganddynt unrhyw symptomau Coronafeirws. Bydd contractwyr yn cysylltu â thenantiaid i gytuno ar ddyddiad i ddechrau'r gwaith.

Ydw i'n gallu cysylltu â'r Swyddfa Dai Ranbarthol o hyd?

Yn yr un ffordd â swyddfeydd eraill y cyngor, mae swyddfeydd tai rhanbarthol ar gau i'r cyhoedd ar hyn o bryd. Mae modd cysylltu â'n staff o hyd ac mae ein gwasanaethau ar-lein ar gael fel arfer. Ymdrinnir ag argyfyngau yn ôl yr angen.

Sut ydw i'n adrodd am waith atgyweirio i fy nhŷ cyngor?

Gall tenantiaid gysylltu â'r Ganolfan Alwadau Atgyweirio Tai ar 01792 635100 (dydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm a dydd Gwener 8.30am - 4.30pm) neu adrodd am y gwaith atgyweirio ar-lein: Cais am wella cartref ar-lein .


Am atgyweiriadau brys y tu allan i oriau, dylai tenantiaid ffonio 01792 521500 (Dydd Llun i ddydd Iau 5pm - 8.30am a dydd Gwener 4.30pm i ddydd Llun 8.30am).  Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am atgyweiriadau brys yma Atgyweiriadau mewn argyfwng.

Os yw tenantiaid yn dioddef o unrhyw symptomau COVID-19 (Coronafeirws), mae'n bwysig eu bod yn rhoi gwybod i'r staff ar yr adeg yr adroddir am y gwaith atgyweirio. Bydd staff yn glynu wrth ganllawiau cadw pellter cymdeithasol y Llywodraeth a gofynnir i denantiaid barchu hyn.

 

Diwylliant, Hamdden

Alla i fynd i'r gampfa leol, cyfleuster chwaraeon/hamdden neu i'r pwll?

Mae'r holl gyfleusterau chwaraeon a hamdden bellach ar agor. Rhaid i weithredwyr y cyfleusterau hyn ddilyn yr holl fesurau rhesymol i reoli risg a chadw at y rheolau cadw pellter.

Mae'r holl ganolfannau hamdden sy'n eiddo i'r cyngor yn Abertawe sy'n cael eu rhedeg gan Freedom Leisure ar agor. Mae'r LC hefyd ar agor.

Bydd y man chwarae meddal yn yr LC yn cau am 6.00pm nos Wener 4 Rhagfyr nes clywir yn wahanol. Rhoddir diweddariad am ailagor yn dilyn y cyhoeddiad nesaf gan Lywodraeth Cymru ar 17 Rhagfyr.

Gan fod campfeydd a chanolfannau hamdden yn fannau cyhoeddus dan do, bydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb pan fyddwch yn mynd yno a bydd angen i chi ei gadw ymlaen yn dibynnu ar yr hyn yr ydych yn ei wneud. Os ydych chi'n paratoi i wneud ymarfer corff, newid neu'n ymgymryd ag unrhyw weithgaredd nad yw'n anodd, yn enwedig pan fyddwch mewn cysylltiad agos â phobl eraill, bydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb.

Fodd bynnag, efallai y bydd amgylchiadau lle mae cynllun y fangre a natur yr ymarfer corff yr ydych yn ei wneud yn golygu na fyddai'n rhesymol disgwyl i chi wisgo gorchudd wyneb.

Ga i fynd i oriel Glynn Vivian neu Plantasia?

Yn dilyn y cyngor gan Lywodraeth Cymru, bydd y Glynn Vivian yn cau o 4.00pm ddydd Gwener 4 Rhagfyr. Rhoddir diweddariad am ailagor yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ar 17 Rhagfyr.

Bydd Plantasia'n cau am 6.00pm nos Mawrth 1 Rhagfyr nes clywir yn wahanol. Rhoddir diweddariad am ailagor yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ar 17 Rhagfyr.

Ydy Theatr y Grand ar agor?

Nid yw Theatr y Grand ar agor ar gyfer perfformiadau ond mae rhan ohoni'n cael ei defnyddio fel canolfan profi COVID, a bydd hyn yn parhau.

Beth am Amgueddfa Abertawe?

Mae Amgueddfa Abertawe yn aros ar gau dros dro. Byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd hi'n ailagor.

Pa ymarfer corff galla' i ei wneud?

YGallwch gymryd rhan mewn chwaraeon neu ymarfer corff mewn grŵp o hyd at 30 o bobl yn yr awyr agored, neu 15 o bobl dan do, os yw hyn yn rhan o weithgaredd wedi'i drefnu a reolir gan gampfa, canolfan hamdden neu glwb chwaraeon, er enghraifft. Nid yw plant dan 11 oed a'r rheini sy'n trefnu'r gweithgaredd (fel hyfforddwyr) wedi'u cynnwys yn y niferoedd hyn, ond bydd angen i'r trefnwyr ddilyn yr holl fesurau rhesymol i leihau'r risg o ymledu'r feirws.

A fydd canolfannau cymdeithasol ar agor o hyd? Ga i fynd i'r adeiladau hyn ar gyfer gweithgareddau cynlluniedig fel digwyddiadau dawns a digwyddiadau cymdeithasol eraill?

Cewch, mae gan ganolfannau cymunedol hawl i agor erbyn hyn. Fodd bynnag, y canolfannau unigol sy'n gyfrifol am benderfynu os byddant yn agor ai peidio. Ein neges yw nad yw'r ffaith eich bod yn cael agor yn golygu y dylech wneud hynny.

Mae rhai canolfannau wedi penderfynu aros ar gau oherwydd y risg o drosglwyddo'r feirws neu o beidio â chael digon o aelodau staff neu wirfoddolwyr i agor yn ddiogel. Mewn rhai achosion gellir darparu gweithgareddau'n ddigidol neu yn yr awyr agored.

Mae'r gyfraith yn caniatáu cynnal unrhyw weithgaredd cyn belled â'i fod wedi'i drefnu gan glwb neu gorff cydnabyddedig o fewn y terfynau cyfreithiol ar y niferoedd sy'n mynychu, ac nid yw'n cynnwys gwerthu nac yfed alcohol.

Fodd bynnag, er bod y rheoliadau'n caniatáu ar gyfer ystod ehangach o weithgareddau na chyn y cyfnod atal byr, byddem yn annog trefnwyr i ystyried a oes angen i'r gweithgaredd ddigwydd dan do, yn enwedig os yw wedi'i gynnal yn llwyddiannus dros y we neu yn yr awyr agored dros y misoedd diwethaf.

Y trefnwyr fydd yn gyfrifol am gymryd pob cam rhesymol i leihau'r risg y bydd y rhai ar y safle yn dod i gysylltiad â Coronafeirws neu bod y feirws yn cael ei ledaenu.

Ein cyngor o hyd yw y dylid osgoi gweithgareddau sy'n ymwneud â chanu, llafarganu neu weiddi oherwydd y risg ychwanegol o heintio, hyd yn oed os cedwir pellter cymdeithasol neu y defnyddir gorchuddion wyneb. Mae rhai offerynnau cerdd hefyd, megis offerynnau gwynt, na ddylid eu chwarae dan do. Rhaid i'r person sy'n gyfrifol am y gweithgaredd gymryd pob cam rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â Coronafeirws.

A fydd gen i hawl i hyfforddi yn yr awyr agored gyda fy nghlwb chwaraeon neu i chwarae chwaraeon awyr agored gyda grŵp o ffrindiau?

Ddim yn yr un ffordd. Gallwch gymryd rhan mewn chwaraeon neu ymarfer corff mewn grŵp o hyd at 30 o bobl yn yr awyr agored, neu 15 o bobl dan do, os yw hyn yn rhan o weithgaredd wedi'i drefnu a reolir gan gampfa, canolfan hamdden neu glwb chwaraeon, er enghraifft.  Nid yw plant dan 11 oed a'r rheini sy'n trefnu'r gweithgaredd (fel hyfforddwyr) wedi'u cynnwys yn y niferoedd hyn, ond bydd angen i'r trefnwyr ddilyn yr holl fesurau rhesymol i leihau'r risg o ymledu'r feirws.

Oes gan i hawl i fynd i ddosbarth ffitrwydd awyr agored a drefnwyd?

Gallwch gymryd rhan mewn chwaraeon neu ymarfer corff mewn grŵp o hyd at 30 o bobl yn yr awyr agored, neu 15 o bobl dan do, os yw hyn yn rhan o weithgaredd wedi'i drefnu a reolir gan gampfa, canolfan hamdden neu glwb chwaraeon, er enghraifft. Nid yw plant dan 11 oed a'r rheini sy'n trefnu'r gweithgaredd (fel hyfforddwyr) wedi'u cynnwys yn y niferoedd hyn, ond bydd angen i'r trefnwyr ddilyn yr holl fesurau rhesymol i leihau'r risg o ymledu'r feirws

Ga i ymweld â llyfrgell a gynhelir gan y cyngor neu Wasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg?

From Friday 4 December 16 public libraries in Swansea will remain open. Please contact your local library for details about opening hours and services available. Visit swansea.gov.uk/libraries to find out more.

Mae'r gwasanaeth archifau'n gweithredu ag oriau agor llai.   Ewch i www.abertawe.gov.uk/article/23236/Ymweld-ag-Archifau-Gorllewin-Morgannwg i gael rhagor o wybodaeth

A fydd marchnadoedd awyr agored yn cael eu cynnal?

Bydd marchnadoedd awyr agored yn gallu gweithredu unwaith eto mewn modd sy'n ddiogel o ran COVID.  Ar gyfer dyddiadau a lleoliadau ewch i www.uplandsmarket.com/

A fydd mannau bwyta awyr agored ym mharciau'r cyngor ar agor, e.e. Gerddi Southend, Y Mwmbwls?

Byddant. Darparwyd mannau agored mewn parciau er mwyn caniatáu i fusnesau ehangu'r profiad bwyta mas i'r awyr agored. Mae'r ardaloedd awyr agored hyn yn ailagor o 9 Tachwedd. Holwch y darparwyr perthnasol am eu cynlluniau ailagor.

Bydd y rheolau cyffredinol ar nifer y bobl y gallwch gyfarfod â hwy yn dal i fod yn berthnasol yn yr awyr agored. Os ydych yn cwrdd â phobl nad ydynt yn byw gyda chi, yn y rhan fwyaf o amgylchiadau y  nifer mwyaf o bobl sy'n cael ymgynnull yw pedwar (heb gynnwys unrhyw blant dan 11 oed). Fodd bynnag, uchafswm yw hwn ac nid targed - po leiaf o bobl sy'n ymgynnull, y lleiaf yw'r risg.

llyw.cymru/rhoeliadau-coronafeirws-canllawiau

Ydw i'n cael mynd i ddigwyddiadau wedi'u trefnu?

Mae rhai amgylchiadau cyfyngedig iawn lle caniateir i  fwy na phedwar person nad ydynt i gyd yn byw gyda'i gilydd ymgynnull. Mae cyfyngiadau gwahanol yn berthnasol i rai mathau o weithgareddau wedi'u trefnu, ar y sail bod dyletswydd ar y trefnwyr i sicrhau eu bod yn digwydd mewn ffordd sy'n ddiogel o ran COVID.  

Mae enghreifftiau o weithgareddau y gall mwy na phedwar person nad ydynt i gyd yn byw gyda'i gilydd ymgynnull yn cynnwys:

 • gweithgareddau chwaraeon ac ymarfer corff
 • gweithgareddau addysgol
 • gweithgareddau wedi'u trefnu ar gyfer plant
 • seremoniau priodas a phartneriaeth sifil a derbynfeydd
 • angladdau a digwyddiadau cysylltiedig fel gwylnos
 • cefnogi grwpiau a grwpiau eraill i gefnogi iechyd neu les pobl, fel dosbarthiadau bwydo ar y fron neu grwpiau rhieni a phlant bach.

Mae'r holl weithgareddau hyn ar wahân i seremonïau priodas a phartneriaeth sifil ac angladdau wedi'u capio i 15 o gyfranogwyr os ydynt yn digwydd dan do, neu 30 os ydynt yn yr awyr agored. Nid yw'r nifer hwn yn cynnwys unrhyw blant dan 11 oed na phobl sy'n gweithio.

Er ei bod yn amlwg na fydd hyn yn bosib dan bob amgylchiad, mae'n fwy diogel cynnal y gweithgareddau hyn ar-lein lle bo hynny'n bosib. Bydd rhagor o ganllawiau ar y gweithgareddau wedi'u trefnu hyn yn cael eu cyhoeddi'n fuan.

llyw.cymru/rheoliadau-coronafeirws-canllawiau

Ga i ymweld â'r caban glan môr dwi'n ei logi yn Langland, neu'r carafán sydd gen i ym mharc carafanau Bryn y Mwmbwls?

Cewch, gall deiliaid trwydded ymweld â chytiau traeth tymhorol a'r parc carafanau ond atgoffir defnyddwyr i ystyried defnyddwyr eraill y cyfleusterau a sicrhau eu bod yn cynnal arfer hylendid da ac yn cadw pellter oddi wrth eraill.  Hefyd, rhaid i deiliaid trwydded y cyfleusterau ystyried bod yr un rheolau'n berthnasol i reolau aelwyd neu leoliad awyr agored ac y dylai pobl weithredu'n gyfrifol.

 

Marchnad Abertawe a thoiledau 

Beth am Farchnad Abertawe?

Gall pob stondin ym Marchnad Abertawe ailagor ddydd Llun 9 Tachwedd. Rhaid i ymwelwyr â'r farchnad wisgo gorchuddion wyneb bob amser oni bai eu bod wedi'u heithrio'n feddygol a rhaid i bob ymwelydd cadw pellter cymdeithasol. Bydd oriau agor arferol yn berthnasol, sef 8.30am tan 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd y toiledau cyhoeddus sydd ar gael yma'n aros ar agor. Mae rhai masnachwyr yn parhau i gynnig gwasanaethau cyflenwi sy'n cael eu hyrwyddo drwy wefan Marchnad Abertawe: www.swanseaindoormarket.co.uk

Ydy'r holl siopau yn Abertawe'n ailagor?

Gall pob manwerthwr ailagor o 9 Tachwedd ond rhaid iddo sicrhau bod yr holl ragofalon angenrheidiol ar waith i gadw at y rheoliadau cadw pellter cymdeithasol ac atal ymlediad y feirws.

A fydd Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe ar agor?

Bydd. Cadwch le ar-lein  - Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe

 

Addysg

A fydd pob ysgol yn agor?

Bydd ysgolion cynradd, uwchradd ac ysgolion arbennig, yn ogystal â'r Uned Cyfeirio Disgyblion, yn agor i bob disgybl o 9 Tachwedd. Bydd cludiant ysgol yn rhedeg gan ddilyn yr un rheolau â chyn y cyfnod atal byr. Pan ofynnir i ddisgyblion hunanynysu oherwydd bod prawf positif ar gyfer Coronafeirws yn eu hysgol, gwneir trefniadau ar gyfer dysgu gartref ac i'r rheini sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim gael pryd o fwyd.

Beth am brifysgolion?

Gall prifysgolion barhau i ddarparu cymysgedd o addysgu personol a dysgu cyfunol. Er bod achosion COVID-19 wedi cynyddu ymhlith y boblogaeth fyfyrwyr, mae tystiolaeth yn dangos bod hyn yn digwydd y tu allan i'r amgylchedd dysgu ac addysgu. Mae prifysgolion yn gweithredu ar gampysau sy'n diogelu rhag COVID ac yn dilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol llym. Mae nifer yr achosion o Coronafeirws ymhlith staff yn isel o hyd. Mae hefyd yn llawer mwy diogel i fyfyrwyr aros yn y brifysgol yn hytrach na theithio adref.

Sut gall rhieni a gofalwyr gefnogi ysgolion?

Mae'n bwysig pan fyddwch yn gollwng neu'n casglu plant o'r ysgol eich bod yn dilyn y rheoliadau cadw pellter cymdeithasol a pheidiwch ag ymgasglu wrth gatiau'r ysgol, waeth pa mor atyniadol yw hynny. Os bydd eich ysgol yn gofyn i chi wisgo mwgwd, cefnogwch yr ysgol i gadw pawb yn ddiogel. Mae'n hanfodol bod pob rhiant yn helpu i osod esiampl i ddisgyblion ac yn helpu i gadw Coronafeirws allan o'r ystafell ddosbarth.

 

Cefnogi busnesau

Pa gymorth sydd ar gael i fusnesau y bu'n rhaid iddynt gau yn ystod y cyfnod atal byr?

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio dau grant cyfyngiadau symud i helpu busnesau i oroesi canlyniadau economaidd cyfyngiadau symud cenedlaethol Cymru a osodwyd o ganlyniad i Coronafeirws (COVID-19).  Mae'r ffurflen gais bellach ar gael ar-lein .

Mae Cyngor Abertawe yn bwriadu gwneud taliadau awtomatig i'r busnesau hynny sy'n gymwys ar gyfer y grantiau Ardrethi Annomestig (AA) lle bynnag y bo modd gan ddefnyddio gwybodaeth a gafwyd yn ystod taliad rownd ddiwethaf y grantiau ardrethi annomestig, yn gynharach eleni. Dim ond busnesau sy'n gymwys ar gyfer y grant AA newydd, ond na chawsant y grant AA blaenorol, fydd yn gorfod llenwi ffurflen gais..

Ewch i: Advice for businesses about coronavirus

 

Beth yw'r trefniadau ar gyfer y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd?

Yn unol â rheolau Llywodraeth Cymru, mae staff yn gweithio gartref ond byddant yn cynnal ymweliadau hanfodol. Bydd yr holl waith nad yw'n hanfodol yn parhau i gael ei wneud yn rhithwir.

I ddod o hyd i'r ffordd orau o gysylltu â'r gwasanaeth ewch: www.abertawe.gov.uk/cefnogiplantatheuluoedd

Mae Info-Nation yn parhau i fod ar gau i'r cyhoedd a staff ar hyn o bryd ond mae Canolfan Dinefor ar agor ar gyfer apwyntiadau brys a hanfodol yn unig.

Mae Cyswllt Teulu dan Oruchwyliaeth yn cael ei gynnal o hyd gyda model cyfunol o sesiynau wyneb yn wyneb a rhithwir. Bydd cyswllt yn ailddechrau mewn lleoliadau cymunedol ochr yn ochr â'r rhai yn adeiladau'r awdurdod lleol, yn unol â chanllawiau cadw pellter cymdeithasol a hylendid.

Bydd Cyswllt Teulu heb Oruchwyliaeth yn ailddechrau gyda chyngor a chymorth i sicrhau cydymffurfiaeth â chanllawiau cenedlaethol a mesurau cadw pellter cymdeithasol.

Bydd seibiannau byr cymunedol, maethu a phreswyl hanfodol yn parhau a bydd sgyrsiau'n cael eu cynnal yn uniongyrchol â theuluoedd a allai gael eu heffeithio.

 

Genedigaethau, marwolaethau a phriodasau

Oes modd i fi gofrestru genedigaeth o hyd?

Byddwn yn ailddechrau apwyntiadau cofrestru genedigaethau o 9 Tachwedd. Fodd bynnag, dylai rhieni newydd barhau i lenwi'r ffurflen apwyntiad ar-lein a byddwn yn cysylltu â chi maes o law i drefnu apwyntiad. Does dim angen i rieni babanod a aned ym mis Medi neu Hydref boeni am gydymffurfio â'r gofyniad i gofrestru o fewn 6 wythnos. Sylwer y bydd oedi rhwng cyflwyno'ch ffurflen a'r cyswllt i drefni apwyntiad wrth i ni ymdrin â'r ôl-groniad bach o gofrestriadau.

Oes modd i fi gofrestru genedigaeth o hyd?

Byddwn yn parhau i gofrestru marwolaethau dros y ffôn.

Beth am amlosgfeydd?

Bydd y rhain ar agor o hyd.

A fydd gwasanaethau profedigaeth yn parhau yn ystod y cyfnod atal byr?

Byddant, bydd gwasanaethau'n parhau fel a ganlyn:

 • I drefnu angladd neu gysylltu â gwasanaethau profedigaeth: bydd swyddfa weinyddol y gwasanaethau profedigaeth ar gau i'r cyhoedd o hyd ond gallwch e-bostio bereavementservices@swansea.gov.uk neu ffonio 01792 636481.
 • Gwasanaethau amlosgfeydd: mae'r nifer sy'n gallu mynd i angladd yn amlosgfa Abertawe wedi'i gyfyngu i 20 person;ni chaniateir canu, llafarganu na chwythbrennau oherwydd y risg ychwanegol posib o haint; rhaid gwisgo gorchuddion wyneb yn y capel; mae'r neuadd goffa ar agor ond un ymwelydd ar y tro a ganiateir.
 • Gwasanaethau claddu: Bydd ein mynwentydd ar agor o hyd ar gyfer claddedigaethau ac i ymweld â beddau; bydd yr un cyfyngiadau presenoldeb yn berthnasol ar gyfer claddedigaethau, h.y. 20 person ar y mwyaf.

Yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru, dylech fynd i angladd os yw'r canlynol yn berthnasol yn unig:

 • y chi sy'n gyfrifol am drefnu'r angladd;
 • fe'ch gwahoddwyd i'r angladd gan y person sy'n ei drefnu;
 • rydych yn gofalu am berson sy'n mynd i'r angladd.

Bydd angen i alarwyr gadw dau fetr ar wahân oni bai eu bod yn byw yn yr un cartref; ni ddylai galarwyr fynd i wasanaeth os ydynt yn sâl neu'n hunanynysu neu'n agored i effeithiau coronafeirws; hefyd, dylid osgoi teithio'n bell i fynd i angladd.

Beth am hysbysiadau o briodas/bartneriaethau sifil?

Byddwn yn ailddechrau apwyntiadau i roi rhybudd am briodas neu bartneriaeth sifil o 9 Tachwedd. Noder ein bod ar hyn o bryd yn rhoi blaenoriaeth i gyplau â seremonïau wedi'u cadarnhau ac mae angen iddynt roi rhybudd ar frys i gwblhau'r cyfnod aros o 28 niwrnod.

Beth am seremonïau dinasyddiaeth?

Byddwn yn gallu trefnu apwyntiadau ar gyfer seremonïau dinasyddiaeth unigol. Ffoniwch neu anfonwch e-bost at y Swyddfa Gofrestru i holi ynghylch argaeledd.

Beth am seremonïau priodas?

Gall seremonïau yn y Ganolfan Ddinesig a lleoliadau cymeradwy fynd yn eu blaenau. Bydd nifer y mynychwyr a ganiateir yn y seremoni yn dibynnu ar y lleoliad a'i asesiad risg i benderfynu faint sy'n gallu mynychu'n ddiogel gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol a mesurau eraill ar waith i leihau'r risg o ymledu'r feirws ar y safle.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyfyngu nifer y bobl sy'n gallu mynychu'r derbyniad yn dilyn seremoni i 15. Cysylltwch â lleoliad eich derbyniad am ragor o fanylion. 

Dylai cyplau sydd i briodi mewn man addoli barhau i gysylltu â'r eglwys/capel i wirio a ellir cynnal y briodas o hyd.

Beth am gopïau o dystysgrifau?

Gall cwsmeriaid barhau i wneud cais am gopïau o dystysgrifau ar-lein ond, oni bai fod angen tystysgrif ar frys, gofynnwn i gwsmeriaid osgoi eu harchebu yn ystod y cyfnod hwn.

 


 

Where can I find out more information?

The best place is the Welsh Government website: https://gov.wales/coronavirusYn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM