Chwilio'r wefan
English

Noddwyr Gwobrau Chwaraeon Abertawe 2019

Ni fyddai'n bosibl dathlu cyflawniadau a chyfraniadau chwaraewyr a gwirfoddolwyr Abertawe heb gefnogaeth ein noddwyr:

Freedom Leisure

Cynhelir Gwobrau Chwaraeon Abertawe, a drefnwyd gan dîm Chwaraeon ac Iechyd Cyngor Abertawe am yr 18 o flynyddoedd diwethaf, bellach mewn partneriaeth â Freedom Leisure, sef partner nid er elw'r cyngor a ddewiswyd er mwyn cynnal chwe chanolfan chwaraeon cymunedol a chanolfannau hamdden a'r LC.


Sport Swansea 2019

Chwaraewr y Flwyddyn wedi'i noddi gan Swansea UniversityYn agor mewn ffenest newydd

Mae Chwaraeon Abertawe'n falch iawn o noddi Chwaraewr y Flwyddyn unwaith eto, yn ogystal â hwyluso Iechyd a Ffitrwydd ym Mhrifysgol Abertawe ac yng Nghymuned Abertawe. Mae'r cyfleuster ar Lôn Sgeti yn cynnwys campfa, stiwdios ffitrwydd, caeau a thrac rhedeg awyr agor, cyrtiau chwaraeon raced ac mae'n rhannu safle â Phwll Cenedlaethol Cymru Abertawe. Mae ein haelodaeth ffitrwydd yn eich galluogi chi i ychwanegu amrywiaeth at eich trefn arferol gyda 50 o ddosbarthiadau ffitrwydd sy'n cynnwysLesMills Virtualneu gallwch uwchraddio aelodaeth sylfaenol i un premiwm sy'n cynnwys defnydd o WNPS am ddim.


EYST New BME Sport

Chwaraewraig Iau'r Flwyddyn a noddir gan Eyst BME SportsYn agor mewn ffenest newydd

Sefydliad elusennol arobryn yw EYST Wales a sefydlwyd yn 2005 gan leiafrifoedd ethnig yng Nghymru ac ar eu cyfer. Ei nod yw cefnogi pobl BME i gyflawni eu potensial llawn ac mae ganddo amrywiaeth o brosiectau ledled Cymru. Yn Abertawe mae'n arwain prosiect BME Sports Cymru sy'n brosiect cenedlaethol sy'n cefnogi unigolion a sefydliadau BME i gymryd rhan mewn chwaraeon, ac mae wedi gweithio'n agos gyda Thîm Datblygu Chwaraeon Abertawe a rhanddeiliaid eraill er mwyn cyflawni hyn.


Sancta Maria Logo

Chwaraewr ag Anabledd y Flwyddyn a noddir gan Sancta MariaYn agor mewn ffenest newydd

Ysbyty preifat nid er elw yn Abertawe yw HMT Ysbyty Sancta Maria. Mae'r ysbyty yn cynnig amrywiaeth eang o driniaethau o orthopedeg, offthalmoleg, cosmetig a mwy. Dyma flwyddyn wych ar gyfer Sancta Maria gan y bydd yn agor ysbyty newydd sbon o'r radd flaenaf yn SA1 yn yr hydref. Bydd yr ysbyty newydd yn gwella profiad cleifion gyda chyfarpar diagnostig newydd, gan gynnwys sganiwr MRI, ystafelloedd ymgynghori a wardiau pwrpasol ac ardaloedd parcio ar y safle.   

Mae'r ysbyty'n falch o gefnogi Gwobrau Chwaraeon Abertawe a fydd yn dathlu campau lleol yn ystod 2019. Fel sefydliad sy'n hyrwyddo ffordd iach o fyw ac yn cefnogi arbenigwyr ym myd chwaraeon a phobl sy'n dwlu ar chwaraeon i osgoi a goresgyn anafiadau, roeddem yn awyddus i fod yn rhan o'r digwyddiad. Pobl lwc i bawb yn y rownd derfynol.


Wales National Pool Swansea

Hyfforddwr Perfformiad y Flwyddyn a noddir gan Wales National Pool SwanseaYn agor mewn ffenest newydd

Mae Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe yn gyfleuster cymunedol a pherfformiad uchel sy'n ymrwymedig i gefnogi chwaraeon o lawr gwlad i'r lefel elît. Rydym yn cydweithio â nifer o gyrff llywodraethu, clybiau a sefydliadau partner. Rydym yn falch iawn o'n partneriaeth â Chyngor Abertawe ac rydym wrth ein bodd ein bod yn cefnogi Gwobrau Chwaraeon Abertawe unwaith eto ac yn dathlu campau chwaraeon 2019.


Sport Wales

Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn a noddir gan Sport WalesYn agor mewn ffenest newydd

Ni yw'r sefydliad cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Chwaraeon Cymru yw prif ymgynghorydd Llywodraeth Cymru ar chwaraeon ac mae'n cefnogi cyflwyno'i blaenoriaethau strategol trwy Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru a Strategaeth Chwaraeon Cymru. Rydym hefyd yn dosbarthu grantiau'r Loteri Genedlaethol er mwyn galluogi chwaraeon yng Nghymru i ffynnu, gan fuddsoddi mewn chwaraeon llawr gwlad trwy ein cynlluniau grantiau cymunedol. Rydym yn ymrwymedig i ddarparu'r gefnogaeth y mae ei hangen ar chwaraewyr a chwaraewragedd er mwyn iddynt gystadlu'n llwyddiannus ar y llwyfan gorau posibl.


Arvato

Person Ifanc Ysbrydoledig y Flwyddyn a noddir gan Arvato BertelsmannYn agor mewn ffenest newydd

Ni yw Arvato. Rydym yn dylunio, yn darparu ac yn gwahaniaethu gwasanaethau cwsmeriaid a gwasanaethau swyddfeydd cefn ar ran rhai o'r sefydliadau uchaf eu parch yn y byd. Mae ein partneriaethau llwyddiannus, hir dymor yn cynnwys Adran Drafnidiaeth, Cyngor Bwrdeistref Chesterfield, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, tri chynhyrchwr cerbydau rhyngwladol a masnachwr stryd fawr byd-eang.

Agorodd ein safle yn Abertawe yn 2013, gan ddarparu gwasanaethau a rennir i amrywiaeth o gleientiaid llywodraeth ganolog. Rydym bellach yn cyflogi dros 200 o bobl, rydym wedi sefydlu rhaglen brentisiaeth ac rydym yn cefnogi mentrau elusennol a chymunedol yn yr ardal leol. Yn rhyngwladol, rydym yn rhan o rwydwaith caffael o ffynonellau allanol proses busnes Arvato a Majorel sy'n cyflogi mwy na 66,000 o bobl, ar draws 40 o wledydd, sy'n siarad dros 35 o ieithoedd i filoedd o gwsmeriaid - bob dydd.


Towergate Insurance

Clwb neu Dîm Hŷn y Flwyddyn a noddir gan TowergateYn agor mewn ffenest newydd

Towergate Insurance Brokersyw un o brif froceriaid yswiriant annibynnol ac ymgynghorwyr rheoli risg y DU. Rydym yn gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr yn ein hadran Iechyd a Diogelu, sy'n cynnig cyngor arbenigol ar ofal iechyd, diogelu a buddiannau gweithwyr. Mae gennym dros 1,800 o weithwyr mewn dros 50 o swyddfeydd lleol, y mae pedair ohonynt yng Nghymru yng Nghaerdydd, Abertawe, Rhydaman a Hwlffordd. Mae gennym bresenoldeb go iawn ar draws y DU. Mae ein timau o arbenigwyr wedi sefydlu enw da am ddeall nifer o sectorau busnes a diwydiannau. Yn y sector chwaraeon, gallwn ddarparu atebion yswiriant am amrywiaeth eang o chwaraeon gan gynnwys marchogaeth, crefft ymladd, chwaraeon modur, bowlio, plymio o'r awyr, rhwyfo, cwrs rhwystrau a rasys dycnwch yn ogystal ag ymdrin â risgiau rydym yn eu hwynebu bob dydd fel rhan o fyd sy'n gynyddol gymhleth. Rydym hefyd yn gofalu am anghenion yswiriant unigolion preifat a theuluoedd sy'n chwilio am sicrwydd personol wedi'i deilwra. Rydym o'r farn bod pawb yn haeddu'r hawl i yswiriant sy'n addas ar gyfer eu hanghenion, a dyma pam rydym yn ceisio rhoi'r cyngor gorau i chi, ar yr adeg gywir, i reoli'ch risgiau ac i atal unrhyw golled yn y man cyntaf, a hefyd i'ch helpu i wella'n gynt os yw'r annisgwyl yn digwydd - gyda thros 100 o weithwyr proffesiynol ymroddedig sy'n ymdrin â cheisiadau, mae arbenigwyr lleol ar gael i'ch helpu. Rydym yn siŵr y byddwch yn sylwi ar ein hymroddiad amlwg at ein gwasanaeth cleientiaid, a safon gyson ein busnes, yn syth.


Peter Lynne & Partners

Clwb neu Dîm Iau y Flwyddyn a noddir gan Peter Lynn and PartnersYn agor mewn ffenest newydd

Ffurfiwyd Peter Lynn and Partners ym 1999 i gynnig cyngor cyfreithiol arbenigol, ac mae bellach yn un o gwmnïau cyfreithiol mwyaf De Cymru, gyda swyddfeydd yn Abertawe a Chaerdydd.

Mae'n gwmni dynamig o gyfreithwyr arbenigol sy'n cael canlyniadau gwych ym mhob maes i'w gleientiaid, gan gynnwys Cyfraith Cwmnïol a Masnachol, Cyfraith AD a Chyflogaeth, Cyfraith Ysgariad a Theuluol, Cyfreithio Sifil, Ewyllysiau, Profebion ac Ystadau, Gweinyddiaeth, Trawsgludo, Eiddo Masnachol, Pŵer Atwrnai ac Ymddiriedolaethau, Cytundebau Cyfranddalwyr a Chyfraith Chwaraeon.


Gower College New 2018

Tîm Ysgol y Flwyddyn wedi'i noddi gan Gower College SwanseaYn agor mewn ffenest newydd

Mae'n bleser gan Goleg Gŵyr Abertawe noddi gwobr Tîm Ysgolion y Flwyddyn. Mae gan y coleg hanes cadarn o greu sêr chwaraeon eithriadol, gan gynnwys Leigh Halfpenny, Jazz Carlin, Justin Tipuric, Nicky Smith a Danny Williams, gyda llawer o'i fyfyrwyr o'r gorffennol a'r presennol yn cynrychioli eu sir yn y gamp o'u dewis wrth astudio yn y coleg.

Mae'n darparu un o'r amrywiaethau ehangaf o academïau chwaraeon yn y wlad ac mae ganddo dros 300 o fyfyrwyr sy'n cynrychioli'r coleg yn rheolaidd. Mae rhaglen yr Academi Chwaraeon yn cynnwys amrywiaeth o gyfleoedd chwaraeon gan gynnwys chwaraeon tîm ac unigol. Mae myfyrwyr yn cael y cyfle i ddatblygu mewn amgylchedd cefnogol wrth barhau i ddatblygu ar eu llwybr academaidd a galwedigaethol. Mae gan y coleg raglen bwrsariaeth a mentora i athletwyr profiadol, sy'n cynnwys elfennau ariannol a chyfannol.


EYST New BME Sport

Chwaraewr Iau'r Flwyddyn a noddir gan Eyst BME SportsYn agor mewn ffenest newydd

Sefydliad elusennol arobryn yw EYST Wales a sefydlwyd yn 2005 gan leiafrifoedd ethnig yng Nghymru ac ar eu cyfer. Ei nod yw cefnogi pobl BME i gyflawni eu potensial llawn ac mae ganddo amrywiaeth o brosiectau ledled Cymru. Yn Abertawe mae'n arwain prosiect BME Sports Cymru sy'n brosiect cenedlaethol sy'n cefnogi unigolion a sefydliadau BME i gymryd rhan mewn chwaraeon, ac mae wedi gweithio'n agos gyda Thîm Datblygu Chwaraeon Abertawe a rhanddeiliaid eraill er mwyn cyflawni hyn.


Sport & Health logo

Gwirfoddolwr y Flwyddyn a noddir gan Park LivesYn agor mewn ffenest newydd


University Wales Trinity St David

Gwobr Abertawe Actif a noddir gan University of Wales Trinity St DavidYn agor mewn ffenest newydd

Bwriad Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yw trawsnewid addysg yng Nghymru, a thrwy wneud hynny drawsnewid bywydau'r unigolion a'r cymunedau sy'n gysylltiedig â ni.

Mae gan y Sefydliad Rheolaeth ac Iechyd nifer o raglenni cyffrous, blaengar a galwedigaethol sydd ar gael ar gampws Abertawe PCDDS ym meysydd Chwaraeon, Iechyd, a Rheoli Digwyddiadau a Stadiwm. Yn ogystal â hyn mae amrywiaeth eang o gyrsiau chwaraeon ar gampws Caerfyrddin o Addysg Awyr Agored i Therapi Chwaraeon. Mae'r diwydiant chwaraeon yn ffynnu, o berfformwyr elît i weinyddwyr Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol (CLC). Hefyd mae'r twf diweddar ym marchnad gweithgareddau chwaraeon o dreiathlonau i rasys rhwystrau a'r gwelliannau i'r sector campfeydd rhad yn rhoi mwy o gyfleoedd am gyflogaeth a datblygu gyrfa yn y dyfodol. Yn ogystal â hyn, mae datblygiad y campws newydd yn ardal SA1 yn Abertawe wedi cynnwys creu Sefydliad Addysg sy'n darparu cyrsiau addysgu o safon a arweinir gan staff proffesiynol. Mae ein holl raglenni wedi'u cysylltu'n agos â darparwyr y diwydiant ac mae nifer o raglenni'n cynnwys modiwl profiad gwaith gorfodol sy'n galluogi myfyrwyr i ennill profiadau bywyd go iawn a phrofiad gwaith credadwy cyn graddio.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM