Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Diweddaraf am Covid-19 i Fusnesau Twristiaeth - 17 Rhagfyr 2021

Cefnogi'n diwydiant twristiaeth lleol drwy'r pandemig Covid-19.

Adolygiad o Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (rhif 5) (Cymru) 2021

Datganiad Ysgrifenedig: Y Prif Weinidog, Mark Drakeford AS

I gadw'n saff wrth i ni nesáu at y Nadolig, rydyn ni'n cynghori pawb i gadw at y mesurau syml hyn:

  • Ewch i gael eich brechu - os ydych chi wedi cael apwyntiad i gael eich brechlyn atgyfnerthu, rhowch flaenoriaeth iddo.
  • Cyn mynd allan, siopa Nadolig neu ymweld â phobl, cymerwch brawf llif unffordd.  Os yw'r canlyniad yn bositif - arhoswch gartref. 
  • Gwell cwrdd tu allan na thu fewn. Os ydych chi'n cwrdd tu fewn, gofalwch fod y lle wedi'i awyru'n dda.
  • Trefnwch fod o leiaf diwrnod o fwlch rhwng pob digwyddiad cymdeithasol.
  • Peidiwch ag anghofio cadw pellter, gwisgo gorchudd wyneb a golchi'ch dwylo.

I leihau'r cysylltiadau rhwng pobl, byddwn yn newid y rheoliadau coronafeirws i roi dyletswydd gyfreithiol ar gyflogwyr i roi'r hawl i'w gweithwyr weithio gartref, os yw hynny'n bosib, ac ar weithwyr i wneud hynny lle bo hynny'n ymarferol.  Mae hyn yn arbennig o bwysig os yw'r cyfraddau yn y gymuned yn uchel gan mai'r gwaith yn aml yw un o'r lleoedd gwaethaf am drosglwyddo'r feirws.

Fel ymateb i'r cynnydd yn yr achosion rydyn ni'n ei ragweld oherwydd omicron ar ôl y Nadolig, byddwn yn cyflwyno cyfyngiadau newydd ar 27 Rhagfyr i helpu i reoli ei ledaeniad cyflym ac i sicrhau na fydd nifer fawr o bobl yn gorfod cael gofal yn yr ysbyty.

Byddwn yn defnyddio elfennau o lefel rhybudd dau - bydd y cyhoedd yn gyfarwydd â llawer ohonyn nhw a chawsant eu defnyddio i gadw busnesau ar agor mewn ffordd ddiogel yn gynharach yn y pandemig.

Ar gyfer busnesau a gwasanaethau, bydd set newydd o fesurau rhesymol a fydd yn cynnwys rheol newydd ynghylch cadw 2m o bellter cymdeithasol. Mae hynny'n golygu pan fydd siopau, busnesau a gweithleoedd yn ailagor ar ôl y Nadolig, bydd angen iddyn nhw wneud rhai newidiadau i'w trefniadau, gan gynnwys rhoi mesurau ychwanegol ar waith i ddiogelu cwsmeriaid a staff, fel systemau unffordd a rhwystrau ffisegol.

Bydd clybiau nos yn gorfod cau o 27 Rhagfyr.

Byddwn yn trafod ymhellach â chynrychiolwyr y sectorau, ein cynghorwyr iechyd cyhoeddus a chyrff chwaraeon am ddigwyddiadau dros y dyddiau nesaf.

Bydd hyd at £60m o gymorth ariannol ar gael i fusnesau y bydd y cyfyngiadau hyn yn cael effaith faterol arnyn nhw. I gael rhagor o wybodaeth am y cymorth hwn, ewch i wefan Busnes Cymru.

Darllenwch y stori lawn

 

Ymgyrch y Gaeaf - lanlwythwch eich cynigion ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Gall Partneriaid Croeso Bae Abertawe lanlwytho eu cynigion ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd ar croesobaeabertawe.com am ddim. Mewngofnodwch i'r wefan, ewch i rif 13 ar y rhestr o gamau gweithredu a lanlwythwch eich cynnig.

Mae cynigion yn rhan hanfodol o'r ymgyrchoedd rydyn ni'n eu cynnal i ddenu ymwelwyr newydd a rhai sydd eisoes wedi ymweld â'r ardal, ac mae'n ffordd wych o roi ychydig mwy o sylw i'ch busnes.

Heb gofrestru i fod yn partner eto? Gallwch nodi'ch cynnig am ddim - cofrestrwch eich busnes yma.  

 

12 sgam y Nadolig - Byddwch yn wyliadwrus

Dyma'r tymor i ddathlu, ond ydych chi wir am roi anrheg i seiber-droseddwyr?

Mae seiber-droseddwyr yn arbennig o glyfar (yn enwedig dros y Nadolig), felly byddwch yn barod i dderbyn rhybuddion ffug dros e-bost, neges destun neu drwy gyfryngau cymdeithasol am newyddion fel COVID-19 neu rybuddion o dywydd difrifol, neu hyd yn oed hysbysebion am Nintendo Switch hanner pris neu neges destun gan Swyddfa'r Post yn dweud nad oedd modd dosbarthu'ch parsel. Bydd pob un yn gofyn i chi glicio ar ddolen i ddarparu manylion personol. 

Byddwch yn wyliadwrus a pheidiwch ag ymateb iddynt.

Wrth siopa ar-lein ar gyfer yr anrhegion pwysig hynny, rydym yn tueddu i chwilio yn y siopau rydyn ni'n gyfarwydd â nhw ac yn ymddiried ynddyn nhw, ond os na allwn ni gael yr hyn rydyn ni ei eisiau, mae pobl yn tueddu i chwilio ychydig yn ehangach mewn siopau anghyfarwydd. Mae hyn yn gwahodd twyllwyr i hysbysebu eitemau y mae galw mawr amdanynt. Mae'n hawdd iawn clonio gwefan felly byddwch yn ofalus iawn pa rai rydych yn ymweld â nhw.

Cofiwch, mae bob math o bethau ffug ar y rhyngrwyd. Un o'r ffyrdd mwyaf amlwg o ddod o hyd i bethau ffug yw os yw'r cynnyrch yn arbennig o rad. Cadwch lygad am 's' yn 'https' ar ddechrau cyfeiriad gwefan sy'n nodi a yw gwefan yn ddiogel. Os nad oes 's' = peidiwch â siopa yno.

Hefyd, cadwch lygad am negeseuon testun maleisus sy'n honni eu bod gan y GIG, ynghylch COVID-19. Mae'n anodd eu hadnabod ond peidiwch â chlicio ar y dolenni neu ddarparu unrhyw fanylion personol. Ewch i brif wefan y GIG am yr holl fanylion sydd eu hangen arnoch.

Peidiwch â gadael i droseddwyr ddinistrio'r Nadolig - Adnabod 12 Sgam y Nadolig

 

Cofrestrwch ar gyfer e-lythyr Bae Copr

Mae'r cylchlythyr tymhorol hwn yn cynnwys y newyddion diweddaraf o gymdogaeth newydd, fywiog Abertawe ar gyfer diwylliant a hamdden.

Bydd Bae Copr, prif gatalydd ar gyfer newid yn y gwaith gwerth £1 biliwn i drawsnewid y ddinas, a ddatblygwyd ac a ariannwyd gan Gyngor Abertawe, yn lle i fyw, gweithio, chwarae ac aros.

O'r rhagolygon o'r arena a'r parc arfordirol cwbl gyfoes i gynnydd ar y safle a chyhoeddiadau cyffrous, bydd yr e-gylchlythyr tymhorol hwn yn rhoi'r newyddion diweddaraf i chi.

Cofrestrwch nawr drwy wefan Bae Copr

 

Y Cyngor yn lansio e-gylchlythyr y RhDG

Mae'r Rhaglen Datblygu Gwledig yn cefnogi busnesau, ffermwyr, cefn gwlad a chymunedau mewn ardaloedd gwledig ledled Cymru ac mae wedi cael ei hehangu tan 2023.

Mae cyllid y RhDG wedi cefnogi amrywiaeth o brosiectau a arweinir gan y gymuned, gan gynnwys cynlluniau amaethyddol, mentrau ynni adnewyddadwy ac astudiaethau dichonoldeb.

Os oes gennych syniad am brosiect, e-bostiwch y RhDG yn rdpleader@abertawe.gov.uk

Gallwch gofrestru yn awr i dderbyn e-gylchlythyrau am gyllid a phrosiectau gwledig yn ardal Abertawe.

 

Yr Adran Drafnidiaeth yn ehangu'r Cynllun Gwefru yn y Gweithle i gefnogi'r diwydiant twristiaeth

Er mwyn cefnogi'r diwydiant twristiaeth a gwella mynediad i ardaloedd gwledig, mae'r Adran Drafnidiaeth wedi cyhoeddi newidiadau i'w Chynllun Gwefru yn y Gweithle, a fydd yn cael ei ehangu i fusnesau bach fel gwestai gwely a brecwast.

Mae'r Cynllun Gwefru yn y Gweithle yn cynnig cyllid o hyd at 75% tuag at gostau prynu a gosod pwyntiau gwefru Cerbydau Trydan ar gyfer busnesau cymwys, elsuennau a sefydliadau sector cyhoeddus, a rheini'n gostau o flaen llaw.

Darllenwch y stori lawn

 

Bwletin Cyflogwyr CThEM (Rhagfyr) wedi'i gyhoeddi

Mae CThEM yn cyhoeddi'r bwletin cyflogwyr 6 gwaith y flwyddyn, gan roi'r newyddion diweddaraf i gyflogwyr ac asiantiaid am bynciau a materion a allai effeithio arnynt.
Mae rhifyn y mis hwn yn cynnwys y diweddaraf ar y canlynol:

  • PAYE - mae gwybodaeth bwysig ar gyfer y rheini sy'n talu gweithwyr yn gynnar ar gyfer y Nadolig a chyngor ar sut i atal a chywiro camgymeriadau cyflogres
  • Cyfnod Pontio'r DU a Chonfensiwn y DU a'r Swistir  y cytunwyd arno'n ddiweddar ar gydlyniant Diogelwch Cymdeithasol a ddaeth i rym ar 1 Tachwedd 2021
  • Crynodeb o arweiniad Coronafeirws (COVID-19) a gyhoeddwyd gan CThEM, a datgan grantiau ar ffurflenni treth
  • Y diweddaraf am dreth a newidiadau i'r arweiniad

Lawrlwythwch rifyn mis Rhagfyr

 

Basgedi crog i fusnesau

Archebwch fasgedi crog, basgedi polyn lamp a chafnau bariau i roi lliw i'ch busnes y gwanwyn/haf hwn.
Bwriadwn ddechrau dosbarthu basgedi yn ystod mis Mai, gan ddibynnu ar dyfiant y fasged ac os bydd y tywydd yn caniatáu. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gosod bracedi fel gallwn eu hongian i chi.

Sylwer, os ydych chi'n bwriadu gosod basgedi polyn lamp neu gafnau bariau lle nad ydynt wedi cael eu gosod o'r blaen, bydd angen i chi gysylltu â ni cyn archebu er mwyn i ni wirio nad ydynt yn amharu ar ddiogelwch ffyrdd.

Dyddiad olaf i archebu: 30 Ebrill 2022 (wrth i fasgedi fod ar gael)

Basgedi crog i fusnesau

 

Gweminarau am ddim i'ch helpu i gystadlu ar-lein

Yn y lle ar-lein cynyddol gystadleuol hwn, sut gallwch wneud yn siŵr bod eich busnes yn amlwg? Mae gan Cyflymu Cymru i Fusnesau weminarau am ddim ar farchnata digodol, e-Fasnach, gwefannau ac Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEA) i'ch helpu chi i ddenu busnesau dro ar ôl tro ar-lein. 

Cynhelir y cyrsiau drwy gydol mis Ionawr a mis Chwefror fel y gallwch ddewis dyddiad sy'n addas i chi.

Rhagor o wybodaeth

 

Cronfa Newidiadau Cymunedol - 23 Rhag

Mae Partneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol Cysylltiedig De Orllewin Cymru wedi ail-lansio cronfa grant cymunedol i gefnogi cymunedau ar hyd y rheilffordd i wneud i newid ddigwydd yn eu lleoedd lleol.

Bydd y gronfa Newidiadau Cymunedol yn cefnogi grwpiau a sefydliadau sydd eisiau sbarduno newid lleol cadarnhaol yn uniongyrchol.  Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw ar Ragfyr 23ain.

 

Oedd y diweddariad hwn ar y fasnach dwristiaeth yn ddefnyddiol? Rhannwch ef neu cysylltwch â Geraldine.Williams@abertawe.gov.uk

 

Close Dewis iaith