Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Diweddaraf am Covid-19 i Fusnesau Twristiaeth - 23 Rhagfyr 2021

Cefnogi'n diwydiant twristiaeth lleol drwy'r pandemig Covid-19.

Adolygu Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020

Bydd Cymru felly yn symud i lefel rhybudd dau am 6am Ddydd San Steffan. Mae'r mesurau newydd hyn ar gyfer digwyddiadau a safleoedd a reoleiddir wedi'u llunio i ymateb i'r amrywiolyn newydd hwn.

Byddant yn cynnwys mesurau diogelu newydd ar gyfer busnesau lletygarwch, gan gynnwys tafarnau, sinemâu a theatrau pan fyddant yn ailagor wedi cyfnod yr ŵyl, ac ar gyfer cynulliadau cyhoeddus, gan gynnwys digwyddiadau.

Bydd gemau chwaraeon yn cael eu cynnal y tu ôl i ddrysau caeedig o Ddydd San Steffan ymlaen a bydd rhaid i glybiau nos gau eu drysau.

O 6am Ddydd San Steffan ymlaen, bydd mesurau lefel rhybudd dau yn cael eu cyflwyno, a fydd yn golygu'r canlynol:

  • Gofyniad cyffredinol i gadw pellter cymdeithasol o 2m ym mhob lleoliad sydd ar agor i'r cyhoedd ac ym mhob gweithle, pan fo hynny'n rhesymol.
  • Bydd y rheol chwech o bobl mewn grym pan fydd pobl yn ymgynnull mewn lleoliadau a reoleiddir, megis lletygarwch, sinemâu a theatrau.
  • Bydd angen i bob lleoliad trwyddedig gymryd mesurau ychwanegol i ddiogelu cwsmeriaid a staff, gan gynnwys gwasanaeth gweini wrth y bwrdd a chasglu manylion cyswllt.
  • Bydd gorchuddion wyneb yn ofynnol mewn lleoliadau lletygarwch bob amser heblaw pan fo pobl yn eistedd.
  • Ni fydd digwyddiadau mawr yn cael eu caniatáu o dan do nac yn yr awyr agored. Y nifer mwyaf o bobl a fydd yn cael ymgynnull mewn digwyddiad o dan do fydd 30 a 50 yn yr awyr agored.

Bydd yna eithriad ar gyfer chwaraeon tîm, gan ganiatáu hyd at 50 o wylwyr yn yr awyr agored, ar ben y rhai sy'n cymryd rhan. Bydd yna eithriad hefyd ar gyfer digwyddiadau sy'n cynnwys plant a phobl ifanc o dan 18 oed.

Darllenwch y stori lawn

Rheolau newydd Cymru o 26 Rhagfyr 2021: coronafeirws

 

£120 miliwn o gymorth ariannol i fusnesau yng Nghymru yr effeithiwyd arnynt gan Omicron

Bydd busnesau yng Nghymru sy'n cael eu heffeithio gan ledaeniad cyflym feirws Omicron yn gymwys i gael cymorth ariannol brys o dan becyn cymorth newydd gan Lywodraeth Cymru.

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi manylion y £120 miliwn o gyllid a fydd ar gael ar gyfer busnesau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth a'u cadwyni cyflenwi yr effeithiwyd arnynt gan y symudiad i rybudd lefel dau, fel y cyhoeddwyd gan y Prif Weinidog ddydd Mercher 22 Rhagfyr.

O dan y pecyn diweddaraf, bydd gan fusnesau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth sy'n talu Ardrethi Annomestig hawl i daliad o £2,000, £4,000 neu £6,000 yn dibynnu ar eu gwerth ardrethol. Bydd angen i fusnesau ailgofrestru eu manylion, drwy broses ar-lein gyflym a hawdd, gyda'u hawdurdod lleol er mwyn derbyn eu taliadau. Bydd cofrestru ar agor drwy wefannau awdurdodau lleol o'r wythnos sy'n cychwyn ar y 10fed o Ionawr.

Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu ymestyn y cymorth hwn i fanwerthu nad yw'n hanfodol fel y bydd siopau llai, a Chwmnïau Teithio yn cael eu cefnogi ac y gall ein stryd fawr barhau i ffynnu. Yn Lloegr, nid oes cymorth ar gael i fanwerthu nad yw'n hanfodol.

Hefyd, bydd busnesau lletygarwch a hamdden yr effeithir arnynt a'u cadwyni cyflenwi yn gallu gwneud cais am gyllid ychwanegol gan Gronfa Cadernid Economaidd newydd. Gall busnesau cymwys wneud cais am grantiau rhwng £2,500 - £25,000, gyda'r grantiau yn dibynnu ar faint y cwmni a nifer y gweithwyr. Bydd y cyfnod ymgeisio ar gyfer y Gronfa Cadernid Economaidd yn agor yn ystod yr wythnos sy'n cychwyn ar 17 Ionawr 2022 gyda thaliadau'n dechrau cyrraedd busnesau o fewn dyddiau.

Bydd Awdurdodau Lleol hefyd yn gweinyddu cronfa Ddewisol ar gyfer busnesau ac unig fasnachwyr nad ydynt yn talu ardrethi. Bydd y gronfa'n darparu £500 i unig fasnachwyr a gweithwyr llawrydd a £2,000 i fusnesau sy'n cyflogi mewn sectorau yr effeithir arnynt.  Mae rhagor o fanylion i ddilyn ar busnes.cymru.

Bydd gwiriwr cymhwysedd a fydd yn helpu busnesau i nodi faint y gallant ddisgwyl ei gael o dan y pecyn cymorth newydd ar gael ar wefan Busnes Cymru erbyn dechrau 2022.

Rhagor o wybodaeth

 

Rhyddhad Ardrethi Annomestig i Fusnesau yn 2022-23

Datganiad Ysgrifenedig: Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

'Rwy'n cyhoeddi heddiw y bydd Llywodraeth Cymru yn darparu pecyn ychwanegol, sy'n werth £116 miliwn, o ryddhad ardrethi annomestig i fusnesau yn y sectorau y mae pandemig Covid-19 yn effeithio'n fwyaf uniongyrchol arnynt.

Bydd talwyr ardrethi yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru yn cael rhyddhad ardrethi annomestig o 50% drwy gydol 2022-23. Yn yr un modd â'r cynllun a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU, bydd cynllun Rhyddhad Ardrethi Llywodraeth Cymru ar gyfer y sectorau Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch yn rhoi cap o £110,000 ar y rhyddhad a roddir i fusnesau unigol arr draws Cymru. Mae hynny'n golygu y bydd busnesau yng Nghymru yn cael cymorth tebyg i'r hyn a ddarperir mewn rhannau eraill o'r DU.

Er mwyn sicrhau bod digon o gymorth ar gael i fusnesau yng Nghymru, a chan adlewyrchu natur ein sylfaen drethi, rydym wedi buddsoddi £20 miliwn yn ychwanegol ar ben y cyllid canlyniadol a gafwyd oddi wrth Lywodraeth y DU.  Mae'r cyllid hwn yn ychwanegol at ein cynlluniau rhyddhad parhaol sy'n rhoi dros £240 miliwn o ryddhad bob blwyddyn.  

Bydd y cynllun rhyddhad estynedig hwn ar gyfer y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch, ar y cyd â'n cynlluniau rhyddhad parhaol presennol, yn sicrhau bod dros 85,000 eiddo yng Nghymru yn cael cymorth i dalu eu biliau ardrethi yn 2022-23. 

Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi hefyd ei fod yn rhewi'r lluosydd ardrethi annomestig yng Nghymru ar gyfer 2022-23. Mae'r lluosydd yn rhan annatod o bennu biliau talwyr ardrethi. Bydd y penderfyniad hwn yn sicrhau, cyn i unrhyw ryddhad gael ei roi, na fydd cynnydd yn swm yr ardrethi y bydd busnesau a thalwyr ardrethi eraill yn eu talu y flwyddyn nesaf.

Darllenwch y stori lawn

 

Bysus am ddim yn parhau drwy gydol cyfnod y Nadolig

Bydd cynnig bysus am ddim Cyngor Abertawe yn parhau drwy gydol cyfnod y Nadolig (18 - 24 a 27 - 31 Rhagfyr) yn y cyfnod cyn Dydd Nadolig.

Drwy gydol mis Rhagfyr, mae'r cyhoedd wedi gallu manteisio ar wasanaethau bysus am ddim bob penwythnos ers diwedd mis Tachwedd.

Mae cannoedd o deithwyr wedi gallu arbed eu harian haeddiannol i'w ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau Nadoligaidd eraill drwy deithio ar fysus am ddim i gyrraedd mannau yn y ddinas, gan gynnwys siopau canol y ddinas, Gwledd y Gaeaf ar y Glannau ac i deithio yn ôl ac ymlaen i Orymdaith y Nadolig a gynhaliwyd yn ddiweddar.

Mae teithwyr a phreswylwyr sy'n bwriadu mynd i siopau neu fusnesau lletygarwch yn cael eu hannog i barhau i ddilyn y rheolau, gan gynnwys gwisgo mygydau pan fyddant ar fws.

Nawr, yn yr ymdrech olaf cyn y diwrnod mawr, mae'r cyngor yn ariannu'r cynnig bysus am ddim o ddydd Sadwrn 18 Rhagfyr hyd at noswyl Nadolig, gan roi cyfle i'r cyhoedd fynd i'r ddinas i wneud ychydig o siopa munud olaf ac arbed eu harian er mwyn prynu anrhegion neu fwynhau pryd Nadoligaidd mewn bwyty.

Bydd y gwasanaeth am ddim hefyd yn parhau ar ôl dydd Nadolig gyda chyfleoedd i deithio am ddim o 27 i 31 Rhagfyr.

Gwasanaeth bysus am ddim

 

Swydd wag: Rheolwr Gweithrediadau Atyniad, Sŵ Drofannol Plantasia

Dyma gyfle cyffrous i helpu i reoli atyniad ymwelwyr unigryw yn ne Cymru.

Mae'n gyfle gyrfa arbennig gydag arweinydd y farchnad sy'n ymroddedig i ddarparu amrywiaeth ystyrlon o weithgareddau hamdden a diwylliannol gwahanol ar gyfer cymunedau lleol.

Mae'r swydd yn barhaol ac yn amser llawn.

Rhagor o wybodaeth

 

Cyllid newydd yn helpu prosiectau i gael effaith fuddiol ar gymunedau gwledig

Disgwylir i dri phrosiect newydd gael effaith gadarnhaol ar gymunedau gwledig Abertawe.

Maent yn cynnwys creu llwybr pererindod newydd ar draws Gŵyr gan gysylltu eglwysi a chapeli hanesyddol a safleoedd Cristnogol sanctaidd eraill.

Mae prosiect arall yn ceisio cynyddu bioamrywiaeth a gwella cydnerthedd yr amgylchedd naturiol mewn dau safle yng Nghraig-cefn-parc a Garnswllt.

Bydd y trydydd prosiect yn cynnwys astudiaeth dichonoldeb i fapio cynnyrch lleol a byrhau cadwyni cyflenwi yn Abertawe wledig. Ei nod yw galluogi busnesau bwyd a defnyddwyr i gysylltu ac adeiladu systemau bwyd cynaliadwy.

Cynorthwywyd pob un gan gyllid newydd oddi wrth y Rhaglen Datblygu Gwledig (RhDG) a reolir gan Gyngor Abertawe.

Bydd grwpiau cymunedol neu sefydliadau nid er elw a chanddynt syniad arloesol a allai fod o fudd i gymunedau gwledig Abertawe yn gallu manteisio ar rownd ariannu RhDG newydd cyn bo hir. 

Am ragor o fanylion, cysylltwch â thîm y RhDG - www.abertawe.gov.uk/RhDG a www.facebook.com/rdpleader

 

Cam mawr ymlaen ar gyfer amddiffynfeydd môr newydd y Mwmbwls

Mae cynigion ar gyfer amddiffynfeydd môr newydd a fydd yn helpu i amddiffyn y Mwmbwls am ddegawdau i ddod wedi cymryd cam mawr ymlaen.

vMae cais cynllunio ar gyfer y cynllun a ysgogir gan Gyngor Abertawe newydd gael ei gyflwyno i gynllunwyr lleol.

Ei nod yw amddiffyn y gymuned rhag llifogydd a llanwau cynyddol ac ailfodelu'r prom yn atyniad diogel, modern a chynhwysol i ymwelwyr.

Mae'r cynigion - a luniwyd gyda help ymgynghoriad cyhoeddus helaeth - yn dangos mwy o le i gerddwyr a beicwyr rannu'r prom yn ofalus, mesurau gwarchod coed a rhagor o gyfleoedd am chwarae ac ymlacio.

Gall y cyhoedd fynegi eu barn yn awr ar y cais cynllunio - www.bit.ly/MSDplanapp
 

Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am y Clwb Menter i Fusnesau Newydd: Prydlesu Eiddo Masnachol - 13 Ionawr (10am)

Mae Urban Foundry yn datblygu menter lle cyfamser ar hyn o bryd i ailbwrpasu lleoedd gwag yn y ddinas ac yn ystod y sesiwn, bydd Ben yn amlinellu eu prosiect peilot PopUpWales a sut gallai busnesau newydd, yn ogystal â busnesau bach sydd mewn bod, ystyried defnyddio'r fath leoedd (dros dro) yn y cyfamser fel rhan o'u taith i sefydlu eu hunain.

Bydd Ben hefyd yn trafod y mathau o bethau y mae angen i chi feddwl amdanynt fel busnes newydd neu ficro-fusnes wrth ystyried cael gafael ar eiddo.

Cadwch le ar-lein nawr

 

Diweddariad ar Awr Cymorth Busnes Abertawe:Brandio'ch busnes - Dydd Iau 27 Ionawr (10am)

Mae brandio yn elfen allweddol o ddatblygu unrhyw strategaeth fusnes. Yn rhy aml o lawer, ystyrir brand yn logo neu'n slogan ac er y gall gynnwys hwn, mae llawer mwy i'w ystyried.

Mae brand yn rhywbeth sy'n caniatáu i'ch cwsmeriaid a'ch cleientiaid uniaethu â chi, yr hyn rydych chi'n ei wneud neu hyd yn oed sut rydych chi'n ei wneud.

Mae sefydliadau mawr yn gwario miliynau ar eu brandio ond fel busnes bach does dim angen i chi wneud hynny wrth gwrs. Er ei bod yn anodd ei fesur o ran materion ariannol, mae'n ased gwerthfawr i'ch cwmni os yw'n cael ei wneud yn gywir.

Mae datblygu brand yn rhan sylweddol o gynllun marchnata cwmni. Ni allwch anwybyddu dylanwad brand cyfareddol a phendant yn y byd hwn sydd wedi'i nwyddo. Ydych chi eisiau creu brand newydd, neu a ydych chi wedi anwybyddu'ch un chi ers tro? Mae'r sesiwn hon wedi'i chynllunio i'ch cynorthwyo i roi rhywfaint o fywyd newydd iddo.

Cyflwynir y sesiwn hon gan yr arbenigwr brand, Tony Dowling, o gwmni  Real Inbound Marketing yn Abertawe.

Cadwch le ar-lein nawr

 

Bwtcamps Sgiliau'r Sefydliad Codio

Beth am ystyried y casgliad o gyrsiau sgiliau rhaglennu? Maent ynhollol rhad ac am ddim i ddysgwyr a byddant yn eich helpu i adeiladueich sgiliau technoleg. Bydd y sgiliau hyn yn cael eu cyflwyno ynrhithwir ac yn gorfforol ym Mhrifysgol Abertawe ac maent yn gofynam un noson yr wythnos am ddeg wythnos.

Mae'r cyrsiau byr datblygiad proffesiynol hyn wedi'u cynllunio i'chhelpu chi i adeiladu sgiliau a gwybodaeth â galw cyson i'ch helpu isymud ymlaen. Bydd y cyrsiau hyn yn cael eu cyflwyno gan BrifysgolAbertawe, mewn cymysgedd o ddysgu rhithwir a phersonol. Byddantyn cynnwys un noson gyswllt yr wythnos am 10 wythnos a byddwchyn derbyn 10 credyd gan Brifysgol Abertawe ar ôl cwblhau pob cwrs.

Darllenwch y stori lawn - Bwtcamps

 

Basgedi crog i fusnesau

Archebwch fasgedi crog, basgedi polyn lamp a chafnau bariau i roi lliw i'ch busnes y gwanwyn/haf hwn.

Bwriadwn ddechrau dosbarthu basgedi yn ystod mis Mai, gan ddibynnu ar dyfiant y fasged ac os bydd y tywydd yn caniatáu. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gosod bracedi fel gallwn eu hongian i chi.

Sylwer, os ydych chi'n bwriadu gosod basgedi polyn lamp neu gafnau bariau lle nad ydynt wedi cael eu gosod o'r blaen, bydd angen i chi gysylltu â ni cyn archebu er mwyn i ni wirio nad ydynt yn amharu ar ddiogelwch ffyrdd.

E-bostiwch alan.hughes@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 297486.

Dyddiad olaf i archebu: 30 Ebrill 2022 (wrth i fasgedi fod ar gael)

Darllenwch y stori lawn

 

Gweminarau am ddim i'ch helpu i gystadlu ar-lein

Yn y lle ar-lein cynyddol gystadleuol hwn, sut gallwch wneud yn siŵr bod eich busnes yn amlwg? Mae gan Cyflymu Cymru i Fusnesau weminarau am ddim ar farchnata digodol, e-Fasnach, gwefannau ac Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEA) i'ch helpu chi i ddenu busnesau dro ar ôl tro ar-lein.

Cynhelir y cyrsiau drwy gydol mis Ionawr a mis Chwefror fel y gallwch ddewis dyddiad sy'n addas i chi.

Rhagor o wybodaeth

Oedd y diweddariad hwn ar y fasnach dwristiaeth yn ddefnyddiol? Rhannwch ef neu cysylltwch â Geraldine.Williams@abertawe.gov.uk

 

Close Dewis iaith