Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Diweddaraf am Covid-19 i Fusnesau Twristiaeth - 4 Mawrth 2022

Cefnogi'n diwydiant twristiaeth lleol drwy'r pandemig Covid-19.

Llacio mesurau diogelu coronafeirws wrth i achosion leihau

Bydd Cymru yn dechrau llacio'n raddol rai o'i mesurau diogelu coronafeirws sydd dal mewn grym wrth i achosion barhau i leihau mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi.

O ddydd Gwener 18 Chwefror ymlaen, ni fydd y Pás COVID domestig yn ofynnol bellach ar gyfer mynediad i ddigwyddiadau a lleoliadau dan do neu awyr agored, gan gynnwys clybiau nos, sinemâu, theatrau a neuaddau cyngerdd. Ond bydd digwyddiadau a lleoliadau yn gallu parhau i'w ddefnyddio os ydynt yn dewis gwneud hynny.

Bydd y Pás COVID rhyngwladol yn parhau i fod yn rhan annatod o drefniadau ar gyfer teithio rhyngwladol mwy diogel. Bydd angen i deithwyr edrych ar reolau'r wlad berthnasol ynghylch mynediad, gan gynnwys unrhyw ofynion gwahanol i blant.

O ddydd Llun 28 Chwefror ymlaen, bydd y gofyniad i wisgo gorchudd wyneb yn cael ei ddileu yn y rhan fwyaf o lefydd dan do, ac eithrio mewn siopau, ar drafnidiaeth gyhoeddus ac mewn lleoliadau iechyd a gofal.

Os yw'r amodau iechyd y cyhoedd yn parhau i wella, gallai'r gofyniad i wisgo gorchudd wyneb gael ei ddileu yn yr holl leoliadau sy'n weddill erbyn diwedd mis Mawrth.

Bydd yr adolygiad tair wythnos nesaf o reoliadau'r coronafeirws yn cael ei gynnal erbyn 3 Mawrth, pan fydd yr holl fesurau lefel rhybudd sero fydd yn parhau mewn grym yn cael eu hadolygu.

Darllenwch y stori lawn

 

Y dyddiad cau yn agosáu ar gyfer ceisiadau cymorth ariannol COVID

Ychydig ddyddiau'n unig sydd gan fusnesau cymwys yn Abertawe i wneud cais am gymorth ariannol brys COVID.

Mae dyddiad cau ar waith ar gyfer dau gynllun byw, sef 5pm ddydd Llun 14 Chwefror, gyda miliynau o bunnoedd wedi'u darparu i filoedd o ymgeiswyr hyd yn hyn.

Mae'r cynllun cyntaf, sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a'i redeg gan Gyngor Abertawe, yn cynnwys busnesau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth, elusennau a sefydliadau nid er elw yr effeithiwyd arnynt gan Gymru'n symud i lefel rhybudd dau yn hwyr ym mis Rhagfyr.

Gallai busnesau cymwys yn ogystal â'u cadwyni cyflenwi sy'n gyfrifol am dalu ardrethi annomestig fod â hawl i grantiau o £2,000, £4,000 neu £6,000, gan ddibynnu ar eu gwerth ardrethol os ydynt yn gwneud cais cyn y dyddiad cau.

Mae rhagor o wybodaeth, meini prawf cymhwysedd a manylion cyflwyno cais ar gyfer y cynllun hwnnw ar gael yn www.abertawe.gov.uk/GrantiauBusnesArdrethiAnnomestigCovid

Yn ogystal â'r cynllun hwn, mae dyddiad cau hefyd ar waith ar gyfer ail gynllun, sef 5pm ddydd Llun 14 Chwefror, ar gyfer busnesau yn Abertawe yn y sectorau hamdden, twristiaeth, lletygarwch a manwerthu nad ydynt yn talu ardrethi busnes.

Mae'r cynllun hwn i fusnesau nad ydynt yn talu ardrethi annomestig yr effeithiwyd arnynt gan COVID o ddydd Llun 13 Rhagfyr i ddydd Llun 14 Chwefror yn cynnwys dwy lefel o ddyfarniad grant. Gofynnir i fusnesau sydd efallai'n gymwys fynd i https://fundchecker.businesswales.gov.wales/businesssupport/cy/ lle mae'n rhaid llenwi gwiriwr cymhwysedd Busnes Cymru cyn bod ymgeiswyr yn gallu cyrchu'r ffurflen gais.

Darllenwch y stori lawn

Pwy sy'n recriwtio - y swyddi gwag diweddaraf ym maes twristiaeth a lletygarwch

  • Mae Original Cottages yn chwilio am Gynorthwy-ydd Hyrwyddo Brand i ymuno â'u tîm marchnata am gyfnod penodol i gyflenwi yn ystod absenoldeb mamolaeth. Yr oriau gweithio yw 9am-5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, a bydd angen gweithio ambell waith yn ystod yr hwyr a'r penwythnosau. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gartref ond bydd cyfleoedd i weithio o swyddfa'r cwmni yn y Mwmbwls, ynghyd â swyddfeydd eraill o gwmpas Cymru. Mae Original Cottages yn chwilio am unigolyn hyblyg ac ymroddedig a all weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm i helpu i ddod â gweledigaethau a gwerthoedd y cwmni i fywyd yng Nghymru. Gallwch gael rhagor o wybodaeth a gwneud cais drwy Indeed.
  • Diwrnod Recriwtio Gwesty'r King Arthur - 19 Chwefror: Mae Gwesty'r King Arthur yn recriwtio ar gyfer y swyddi canlynol ar hyn o bryd: Porthorion Cegin, Staff blaen tŷ (staff bar a gweini), Cynorthwywyr Priodasau a Digwyddiadau. Cadwch le ar gyfer cyfweliad ar eu diwrnod recriwtio ddydd Sadwrn 19 Chwefror a gallwch gael rhagor o wybodaeth am weithio yn y gwesty arobryn hwn. Hyn a hyn o leoedd sydd ar gael felly cadwch eich lle nawr: https://www.eventbrite.co.uk/e/recruitment-day-tickets-265237621867
  • Surfability UK CIC: Mae Surfability UK CIC yn chwilio am ofalwr rhan-amser i helpu i lanhau a chynnal a chadw'r ganolfan newydd ym Mae Caswell. Ariennir y rôl hon drwy Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Rhagor o wybodaeth ar Facebook neu e-bostiwch eich CV i info@surfabilityukcic.org

Oes gennych chi unrhyw swyddi gwag i staff? Rhowch wybod i ni a byddwn yn lledaenu'r gair! E-bostiwch Tîm.twristiaeth@abertawe.gov.uk

 

Gweminar CThEM: Isafswm Cyflog Cenedlaethol - helpu cyflogwyr yn y sector lletygarwch

Ymunwch â CThEM wrth iddynt drafod talu'r isafswm cyflog cenedlaethol yn gywir yn y sector lletygarwch. Nid yw talu gweithwyr yn gywir bob tro mor hawdd ag y mae'n ymddangos - ac mae CThEM yma i helpu. Bydd y weminar yn trafod rhai pwyntiau sylfaenol am yr isafswm cyflog, dyletswyddau'r cyflogwr, risgiau a phroblemau cyffredin yn y sector hwn, gorfodi gan CThEM a sut gallwch wneud yn iawn am hyn. Bydd ymgynghorwyr arbenigol yn ateb eich cwestiynau yn ystod y sesiwn.

Cynigir y weminar hon sawl tro felly gallwch ddewis y dyddiad a'r amser sydd orau i chi.

Cadwch le nawr

 

Partneriaeth Datblygu Gwledig Abertawe - Ceisiadau Ariannu Llwybr Carlam ar agor

Mae RhDG Abertawe yn gwahodd grwpiau cymunedol a sefydliadau nid er elw i wneud cais am gyllid i gefnogi prosiectau newydd ac arloesol sydd o fudd cymunedol i Abertawe wledig.

Dylai'r holl weithgareddau'r prosiect ddigwydd yn yr 8 ward gwledig yn Abertawe a dylent fod o fudd i'r gymuned.

Gall ceisiadau llwybr carlam gynnig cymorth o hyd at £10,000 a bydd angen isafswm o 30% o arian cyfatebol. Mae'r cyfnod cyflwyno ceisiadau'n cau ar 24 Chwefror 2022 am 5pm.

I ddarganfod mwy am y a broses ymgeisio, bydd tîm y RhDG yn cynnal gweminar ariannu digidol ar y dyddiadau canlynol:

  • dydd Mercher 16 Chwe am 12.30pm
  • dydd Mawrth 22 Chwe am 4.30pm drwy MS Teams

I gadw'ch lle, e-bostiwch rdpLeader@abertawe.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth am Raglen Datblygu Gwelig Abertawe, dyddiadau

Gweminarau a ffurflenni cais ar gael yn www.abertawe.gov.uk/CyllidRhDG

Cofrestrwch yma i dderbyn ein e-byst am gyllideb a phrosiectau gwledig.

www.abertawe.gov.uk/EbostRhDG

 

Diweddariad ar Awr Cymorth Busnes Abertawe: Making your Business Funding Ready - 24 Chwefror (10am)

Mae cyllid ar gyfer unrhyw fusnes yn gatalydd ar gyfer twf a chreu swyddi. Er ei fod yn bwysig, gall fod yn faes pwnc heriol iawn a hyd yn oed yn frawychus am amrywiaeth o resymau.

Y rheswm cyntaf yw nodi ffrydiau ariannu posib. Gall hyn fod yn hynod anodd ac yn ddryslyd ac mae'r dirwedd yn un sy'n newid yn gyson.

Ar ben hynny, lle caiff ffrwd ariannu ei nodi, gall y broses cyflwyno cais fod yn heriol. Yr hyn y bydd arianwyr yn chwilio amdano, yr hyn y bydd angen i chi ei gael yn ei le a sut gallwch wella'ch cyfleoedd o lwyddo.

Bydd Emily Wood o Fanc Datblygu Cymru yn ymuno â ni a bydd yn darparu trosolwg o'r elfennau hanfodol y mae angen i chi eu hystyried pan fo'ch busnes am gael gafael ar gyllid.

Cadwch le ar-lein nawr

 

Arolwg ymwelwyr Castell Ystumllwynarth - yn cau 28 Chwefror

Rydym ni, ynghyd â Chyfeillion Castell Ystumllwynarth, yn bwriadu archwilio opsiynau datblygu priodol i gefnogi sylfaen ymwelwyr gynyddol y castell a helpu i sicrhau ei ddefnydd parhaus fel adnodd cymunedol gwerthfawr.

Mae'r prosiect yn ceisio helpu i gynnal y Castell fel ased treftadaeth a thwristiaeth pwysig hyd y gellir rhagweld ac mae'n canolbwyntio ar y Castell ac nid y lleoliad parcdir ehangach.

Megis dechrau y mae'r gwaith ac mae'n dibynnu ar ystyriaethau cyllido a chynllunio.

Mae'n bwysig ein bod yn deall dyheadau preswylwyr ar gyfer datblygu Castell Ystumllwynarth yn y dyfodol a byddem yn ddiolchgar pe gallech gwblhau'r holiadur byr isod.

Dyddiad cau: 28 Chwefror 2022

Llenwch yr arolwg ar-lein
 

Trefnu digwyddiad a defnyddio mannau agored

Mae Abertawe'n croesawu ac yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol a gallwn eu cefnogi mewn sawl ffordd wahanol.

Os ydych yn trefnu digwyddiad i'w gynnal ar dir y cyngor neu dir preifat, rhaid i chi sicrhau bod gennych ganiatâd i wneud hynny a dilyn y cyngor ar y tudalennau hyn: www.abertawe.gov.uk/trefnudigwyddiad

 

Cefnogaeth farchnata am ddim ar gyfer eich busnes tan fis Mawrth 2023

Bydd Cyngor Abertawe yn parhau i gynnig  cyfle i weithredwyr twristiaeth a lletygarwch lleol restru eu busnes am ddim ar wefan swyddogol www.croesobaeabertawe.com tan fis Mawrth 2023.

Mae'n un o nifer o gynlluniau sy'n cael eu hariannu gan Gronfa Adferiad Economaidd £25m y cyngor i helpu busnesau a chymunedau lleol i adfer o effaith economaidd y pandemig.

Yn 2021, nodwyd bod 2.7 miliwn o bobl wedi edrych ar we-dudalennau'n gwefan - cynnydd o 57% ar 2019. Gyda 84,000 yn ein hoffi ar Facebook ac 18,000 o ddilynwyr ar Twitter, rydym yn weithredol iawn ar gyfryngau cymdeithasol ac yn cynnal ymgyrchoedd drwy'r flwyddyn gron i ddenu ymwelwyr newydd i'r ardal yn ogystal â'r rheini sydd wedi ymweld o'r blaen.

Gall gweithredwyr llety lleol, atyniadau, darparwyr gweithgareddau, busnesau bwyd a diod sydd am ddiod yn bartneriaid Croeso Bae Abertawe a manteisio ar amrywiaeth o fuddion restru eu busnes am ddim. 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy e-bostio Tim.Twristiaeth@abertawe.gov.uk neu cofrestrwch eich busnes yma.


Digwyddiadau gwych sy'n dod i Fae Abertawe yn 2022

Oedd y diweddariad hwn ar y fasnach dwristiaeth yn ddefnyddiol? Rhannwch ef neu cysylltwch â Geraldine.Williams@abertawe.gov.uk

 

Close Dewis iaith