Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Diweddaraf am Covid-19 i Fusnesau Twristiaeth - 8 Ebrill 2022

Cefnogi'n diwydiant twristiaeth lleol drwy'r pandemig Covid-19.

COVID-19: cynllun pontio hirdymor Cymru o bandemig i endemig

Mae Gyda'n gilydd tuag at ddyfodol mwy diogel: COVID-19 - Cynllun Pontio hirdymor Cymru o Bandemig i Endemig yn nodi dull pontio graddol oddi wrth fesurau argyfwng.

Bydd Gyda'n gilydd tuag at ddyfodol mwy diogel yn nodi dechrau cyfnod pontio Cymru y tu hwnt i'r ymateb argyfwng i'r pandemig  - mae mesurau argyfwng wedi bod mewn grym ers dwy flynedd.

Mae'n amlinellu sut y gall Cymru fyw'n ddiogel gyda'r coronafeirws - yn union fel yr ydym yn byw gyda llawer o glefydau heintus eraill - a beth y bydd hynny'n ei olygu i wasanaethau iechyd y cyhoedd a'r mesurau diogelu a roddwyd ar waith mewn ymateb i'r pandemig, gan gynnwys gwasanaethau profi.

Darllenwch y stori lawn

 

Gwasanaeth bysus am ddim

Gan ddechrau ar ddydd Gwener y Groglith (15 Ebrill), mae'r cynnig bysus am ddim hynod boblogaidd yn y ddinas yn ôl am 10 niwrnod arall.
Mae ar gyfer teithiau sy'n dechrau ac yn gorffen yn ardal Cyngor Abertawe.

Dyma'r ardal yn cael ei ffinio gan Gasllwchwr (Ship & Castle), Pontarddulais (yr Orsaf Drenau), Garnswllt, Clydach (Mynwent Coed Gwilym), Lon-lâs (Bowen Arms) a Phort Tennant (Bevans Row) felly mae'n cynnwys lleoedd fel Gorseinon, Pontarddulais, Gŵyr a Threforys.
Rhaid i bob taith ddechrau cyn 7.00pm

Darllenwch y stori lawn

 

Pwy sy'n recriwtio? Dyma'r swyddi gwag diweddaraf ym maes twristiaeth a lletygarwch

 • Mae The Oyster House, y Mwmbwls yn cynnal diwrnod recriwtio ddydd Iau 14 Ebrill (12pm -7pm). Maent yn chwilio am staff blaen tŷ, cefn tŷ a cheidwaid tŷ, rhan-amser ac amser llawn. Dewch draw i gwrdd â rhai o'r tîm rheoli ac i ddysgu am y gwesty bwtîc, bwyty a bar newydd sy'n dod i'r Mwmbwls. Cadarnhewch eich presenoldeb trwy e-bostio info@oysterhousemumbles.com
 • Mae LC Swansea yn chwilio am dderbynnydd rhan-amser i ymuno â'r tîm. Gwnewch gais yma. Mae cyfle ar gael hefyd i ddilyn ein cwrs NPLQ ym mis Mehefin er mwyn bod yn achubwr bywydau. E-bostiwch shane.crow@freedom-leisure.co.uk
 • Casgliad Oldwalls: rolau amrywiol ar gael yn Oldwalls Gŵyr a Fairyhill. Gallwch gael rhagor o wybodaeth a gwneud cais yma

Mae Croeso Cymru yn parhau i weithio ar ymgyrch y Rhai sy'n Creu Profiadau i gefnogi'r sector twristiaeth a lletygarwch drwy dynnu sylw at gyfleoedd gyrfa ac annog pobl i fanteisio ar swyddi gwag.

P'un a ydych am helpu'ch gweithwyr i ddysgu sgiliau newydd a fydd yn fuddiol i'ch busnes neu ddod â doniau newydd i mewn i'ch tîm, mae Llywodraeth Cymru yn cynnig llawer o raglenni drwy Busnes Cymru a all roi help llaw ichi gyda'ch anghenion o ran sgiliau, hyfforddiant a recriwtio.


Rebel Business School: 25 - 29 Ebrill

Ers 2011 mae'r Rebel Business School wedi bod yn dangos ffordd newydd o feddwl a ffyrdd ymarferol o ddatblygu'ch syniad am fusnes.

Mewn partneriaeth â Chyngor Abertawe, mae Rebel Business School yn dod i Abertawe ym mis Ebrill. P'un a ydych ar ddechrau'ch taith, eisoes wedi sefydlu'ch busnes neu'n datblygu busnes bach ar yr ochr, bydd y cwrs ar-lein wythnos o hyd AM DDIM hwn yn rhoi'r wybodaeth, yr ysbrydoliaeth a'r cyngor ymarferol angenrheidiol i chi.

Cynhelir y cwrs o 10am i 3pm bob dydd, gydag awr o egwyl ginio a bydd yn dilyn yr amserlen isod:

 • Dydd Llun - Sut i ddechrau busnes am ddim
 • Dydd Mawrth - Gwerthiannau a Marchnata
 • Dydd Mercher - Sut i adeiladu gwefan heb unrhyw arian
 • Dydd Iau - Dod o hyd i gwsmeriaid ar gyfryngau cymdeithasol
 • Dydd Gwener - Arweiniad Rebel i Bethau Cyfreithiol

Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU.

Cadwch le ar-lein nawrDiweddariad ar Awr Cymorth Busnes Abertawe: Profiad Cwsmeriaid - 4 Mai (10am-11:30am)

Mae cwsmeriaid yn rhan hanfodol o'ch busnes ond sut maen nhw'n teimlo am eich cynnig?

Yn y sesiwn hon byddwch yn dysgu sut i nodi'r hyn y mae eich cwsmeriaid ei eisiau mewn gwirionedd a sut gallwch roi newidiadau ar waith i sicrhau eu bod yn hapus ac yn aros yn gwsmeriaid i chi.  

 • Beth yw profiad cwsmer? Beth mae eich cwsmeriaid am ei gael gennych?
 • Pwyntiau cyffwrdd gwasanaeth cwsmeriaid allweddol
 • Sut i greu argraff arnyn nhw a mwyafu'ch busnes
 • Holi ac Ateb

Arweinir y sesiwn gan Mel Evans o Insight6.

Cadwch le ar-lein nawr


Gwobrau Merched Cymru Mewn Busnes 2022 - 8 Mai

Mae Gwobrau Merched Cymru Mewn Busnes 2022 yn agored i unrhyw ferch sy'n rhedeg busnes yma yng Nghymru.

Mae gennym 16 categori i adlewyrchu'r amrywiaeth o fusnesau er mwyn bod mor deg a hygyrch â phosib.

Gallwch enwebu rhywun tan ddydd Sul, 8 Mai 2022 am 5pm.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.llaiscymru.wales/gwobrauDigwyddiad Gwybodaeth Cyflogwyr: DPP a Phrentisiaethau Gradd ym Mhrifysgol Abertawe - 9 Mai 2022 (12:30)

Dewch i ddysgu am radd-brentisiaethau a rhaglenni dysgu ar sail gwaith mewn Peirianneg Gyfrifiadurol, Rheolaeth a Pheirianneg, a sut y gall y cyfleoedd hyn ym Mhrifysgol Abertawe elwa eich busnes.

Mae'r rhaglenni Gradd-brentisiaeth yn bartneriaethau rhwng cyflogwyr a phrifysgolion. Eu nod yw rhoi cyfle i bobl ennill gradd a phrofiad o'r gweithle ar yr un pryd.

Mae'r rhaglenni'n cynnig llwybr i gymhwyster cydnabyddedig a chymhwysedd proffesiynol, ynghyd â phrofiad ymarferol o swydd, gan gynnwys cyfle i'ch gweithwyr ennill wrth ddysgu.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn Ystafell Seminar 1, Llawr Cyntaf, Athrofa Gwyddor Bywyd, Campws Singleton Prifysgol Abertawe

Cadwch le ar-lein nawrDiweddariad ar Awr Cymorth Busnes Abertawe:Dechrau arni gyda Instagram Reels - 26 Mai (10am)


Efallai eich bod yn gyfarwydd ag Instagram yn ei ffurf sylfaenol, efallai eich bod yn gyfarwydd â phostio cynnwys yn rheolaidd ar eich ffrwd er mwyn gwella cyfranogiad ond beth am Reels? Os yw Instagram Reels yn rhywbeth rydych chi'n ymwybodol ohono ond nid ydych wir yn ei ddeall, mae'r sesiwn hon wedi'i chynllunio ar eich cyfer.

Instagram Reels yw'r gyfrinach i dwf Instagram. Ond sut ydych chi'n defnyddio'r nodwedd Instagram hon ar gyfer busnes? Bydd Rebecca Wade o Purple Dog yn dangos i ni sut i greu reels ac yn rhoi rhai syniadau am gynnwys i chi i'ch rhoi chi ar ben ffordd!

Cadwch le ar-lein nawrCyflymu Cymru i Fusnesau - Gweminarau Twristiaeth a Lletygarwch: Mai/Mehefin 2022

Ymunwch â ni am weminar dwy ran am ddim sydd wedi'i theilwra ar gyfer y sector twristiaeth a lletygarwch.

Byddwn yn dangos i chi sut i osod eich busnes ar wahân ar-lein, ymgysylltu â chwsmeriaid newydd, manteisio'n well ar adolygiadau, yn ogystal â defnyddio offer digidol megis platfformau archebu ar-lein i redeg eich busnes yn llwyddiannus.

 • Rhan 1: Y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y maes twristiaeth a lletygarwch
 • Rhan 2: rhedeg eich busnes twristiaeth a lletygarwch ar-lein

Gweler y dyddiadau ac archebwch eich lleDigwyddiad Dathlu Wledig Cymru: 9-10 Mehefin 2022

Wrth i Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 ddechrau ar ei blwyddyn olaf, mae'r digwyddiad Dathlu Gwledig yn edrych yn fanylach ar brosiectau a buddiolwyr y cyllid, nid yn unig dros y rhaglen ddiwethaf ond llawer o brosiectau a ddechreuodd gyda grantiau llai ac sydd wedi tyfu a symud ymlaen i wneud cais a derbyn cyllid drwy gynlluniau eraill.

Nod y digwyddiad yw dod â'r prosiectau'n fyw - gan arddangos y straeon go iawn gan y buddiolwyr go iawn drwy rannu eu profiadau, eu heriau a'u llwyddiannau'n uniongyrchol.

Bydd manylion am sut i gofrestru i fynychu'r digwyddiad ar gael yn nes at y dyddiad. Yn y cyfamser, cysylltwch â ni ar rhwydwaithgwledig@llyw.cymru os oes gennych unrhyw ymholiadau.


Digwyddiadau gwych sy'n dod i Fae Abertawe yn 2022

Oedd y diweddariad hwn ar y fasnach dwristiaeth yn ddefnyddiol? Rhannwch ef neu cysylltwch â Geraldine.Williams@abertawe.gov.uk

 

Close Dewis iaith