Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Diweddaraf am Covid-19 i Fusnesau Twristiaeth - 29 Ebrill 2022

Cefnogi'n diwydiant twristiaeth lleol drwy'r pandemig Covid-19.

Y diweddaraf! Pecynnau Partner CBA 2022/23 a Llawlyfr i Ymwelwyr newydd Bae Abertawe

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Pecyn Partneriaid Bae Abertawe, lefel mynediad, unwaith eto'n cael ei roi AM DDIM ar gyfer 2022/23, wrth i Gyngor Abertawe barhau i gefnogi busnesau yn ystod yr adferiad o heriau sylweddol pandemig COVID-19.

Tourism Guide 2022
Hon fydd y drydedd flwyddyn y mae buddion marchnata - gan gynnwys gwedudalen ar wefan swyddogol y cyrchfan, croesobaeabertawe.com - wedi bod am ddim i fusnesau twristiaeth a lletygarwch.

I gefnogi adferiad ymhellach, mae Llawlyfr i Ymwelwyr newydd sbon Bae Abertawe 2022/23 maint A5, gyda 54 tudalen, bellach ar gael ar draws y cyrchfan!

Mae'r 200,000 o lawlyfrau (sydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg) yn cael eu dosbarthu ar draws Abertawe, y Mwmbwls, Gŵyr a mannau allweddol yn ne Cymru. Caiff y llawlyfrau eu dosbarthu ar draws marchnadoedd allweddol yn Lloegr, gan gynnwys gorsafoedd petrol ar hyd coridor yr M4 tuag at Lundain, y De-orllewin a Chanolbarth Lloegr, i arddangos y cyrchfan a'r hyn sydd ganddo i'w gynnig i ymwelwyr sy'n chwilio am wyliau, seibiannau byr a theithiau undydd yn y DU. Bydd y llawlyfr hefyd yn helpu preswylwyr i wneud yn fawr o'r pethau i'w gwneud ar eu carreg drws.

Mae'r holl erthyglau yn y Llawlyfr i Ymwelwyr yn dweud y gellir cael rhagor o wybodaeth ar wefan y cyrchfan sef croesobaeabertawe.com gan gynnwys rhestrau llety, gweithgareddau, atyniadau a bwyd a diod. Felly bydd partneriaid Bae Abertawe yn elwa'n uniongyrchol o'r Llawlyfr newydd hwn, wrth i gwsmeriaid ddarganfod rhagor am yr hyn y gallant ei weld a'i wneud ym Mae Abertawe.

Byddwn yn cysylltu â phartneriaid yn uniongyrchol ynghylch sut gallant dderbyn stociau o'r Llawlyfr newydd.

Os nad ydych yn Bartner Croeso Bae Abertawe a byddech yn awyddus i'ch busnes elwa o'n hymgyrchoedd marchnata blwyddyn o hyd mewn cyrchfannau ac ar draws y DU, e-bostiwch Tim.Twristiaeth@abertawe.gov.uk neu cliciwch yma

Os ydych eisoes yn Bartner Croeso Bae Abertawe a hoffech i'ch busnes fod yn fwy amlwg ar croesobaeabertawe.com ac ar draws ein hymgyrchoedd yn 2022, cliciwch yma i gael rhai syniadau am sut i gyrraedd cynulleidfa ehangach gyda chyfleoedd marchnata ychwanegol y mae'n rhaid talu amdanynt.

Gwyliwch ein fideo newydd - rydym yn gwahodd cwsmeriaid hen a newydd i 'wneud Bae Abertawe'n #LleHapus i chi'r gwanwyn hwn'.

 

Pride Abertawe - Dydd Sadwrn 30 Ebrill

Cynhelir Pride Abertawe ddydd Sadwrn 30 Ebrill eleni, a bydd nifer o ffyrdd ar gau ar gyfer parhad Gorymdaith Pride Abertawe.

10am - 1.30pm

 • Princess Way
 • Caer Street
 • Castle Bailey Street
 • Castle Street
 • College Street
 • Ffordd y Brenin (i'r gyffordd â Dillwyn Street)
 • Dillwyn Street (i gyffordd Wellington Street/Clarence Terrace)
 • Stryd Rhydychen (i'r gyffordd â Dillwyn Street i Princess Way)
 • Singleton Street
 • Plymouth Street
 • Oystermouth Road (y gyffordd â Princess Way, delir traffig er mwyn i'r orymdaith groesi o'r LC)

6am - 1pm

 • Wind Street

6am - ganol nos

 • Burrows Place (o'r gyffordd â Cambrian Place)

Cyfyngiadau Parcio

O 9am i 2pm, bydd gwaharddiadau parcio; bydd gorchmynion dim aros a gorchmynion halio ymaith ar waith ar hyd yr holl lwybr.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar bob adeg.

Os oes gennych ragor o gwestiynau, darllenwch y Cwestiynau Cyffredin ar y wefan yn gyntaf. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, anfonwch e-bost atom ar Special.Events@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 635428 yn ystod oriau swyddfa arferol.

 

Gwyliau'r banc - 2 Mai

Eich arweiniad i'r holl weithgareddau a holl wybodaeth bwysig y cyngor y mae ei hangen arnoch yn ystod gŵyl y banc.

Darllenwch y stori lawn

 

Teithiau diwylliannol i nodi 10 mlynedd o Lwybr Arfordir Cymru

Eleni, mae Cymru'n dathlu 10 mlynedd ers agor ei llwybr arfordirol 870 milltir yn swyddogol - y cyntaf o'i fath yn y byd.

I nodi'r achlysur, mae Llwybr Arfordir Cymru wedi ymuno â Cadw - i ddod â chyfres o 20 o deithiau cerdded i chi ddarganfod treftadaeth Cymru ar hyd y llwybr eiconig.

Mae'r teithiau, sy'n addas ar gyfer pobl o bob oed a gallu, yn amlinellu'r llwybrau gorau i ddarganfod 16 o gestyll Cymru, yn ogystal â detholiad eang o fryngaerau, cylchoedd cerrig a siambrau claddu - bob un â map defnyddiol i'ch tywys ar hyd eich ffordd.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i Llwybr Arfordir Cymru / Cadw


Pwy sy'n recriwtio? Dyma'r swyddi gwag diweddaraf ym maes twristiaeth a lletygarwch

 • Swyddog Marchnata, Cyngor Abertawe: Rydym yn chwilio am Swyddog Marchnata brwdfrydig, creadigol a dadansoddol a chwaraewr tîm sydd â phrofiad a hanes profedig o weithio mewn amgylchedd prysur sy'n cael ei arwain gan wasanaeth neu gynnyrch. Gwnewch gais ar-lein nawr. Dyddiad cau 05/05/22
 • Gower Holiday Village: Person Cadw Tŷ/Derbynnydd rhan-amser. 8 awr ar ddydd Sadwrn a 2 shifft yn y prynhawn yn ystod yr wythnos. Rhaid i ymgeiswyr gyflwyno cais i Wendy Harris, Gower Holiday Village Cyf, Scurlage SA3 1AY neu ffonio: 01792 391181
 • Mae The Oyster House, y Mwmbwls: Maent yn chwilio am staff cefn tŷ a cheidwaid tŷ, rhan-amser ac amser llawn. E-bostio: info@oysterhousemumbles.com
 • Gwesty'r King Arthur, Reynoldston, penrhyn Gŵyr: Cogyddion a Phorthorion Cegin. Anfonwch neges atom am ragor o wybodaeth.
 • LC Abertawe: Achubwyr Bywyd (rhan-amser), Rheolwr Ffitrwydd (amser llawn)
   

Gweminar Croeso Cymru i'r Diwydiant: Hyfforddi'r Fasnach Deithio - Cyrraedd Cynulleidfaoedd Newydd - 4 Mai (3:30pm)

Ymunwch gyda ni i glywed sut y gall y Fasnach Deithio rhoi cyfleoedd allweddol i fusnesau dyfu drwy agor i farchnadoedd newydd.

Mae Croeso Cymru wedi ymuno â Mike Newman o b2me Tourism Marketing Ltd i gyflwyno gweminar hyfforddi am ddim i amlinellu'r cyfleoedd i weithio gyda'r Fasnach Deithio ac i dynnu sylw at dueddiadau newydd sy'n dod i'r amlwg yn yr amgylchedd ar ôl COVID.  Bydd y sesiwn ar-lein yn cael ei cynnal ar 4 Mai 2022 o 3:30 pm tan 5:00 pm ar Microsoft Teams.

Bydd hwn yn gyfle i fusnesau a hoffai wybod mwy am y Fasnach Deithio, sydd â diddordeb mewn dechrau yn y sector hwn neu loywi i'r rhai sy'n fwy cyfarwydd â gweithio gyda'r Fasnach Deithio, gan gynnwys:

Llety gan gynnwys llety gwely a brecwast sy'n gallu cynnig cyfraddau teithwyr cwbl annibynnol i westai mawr:

 • Atyniadau
 • Gweithredwyr gweithgareddau / golygfeydd / teithiau
 • Sefydliadau Marchnata Cyrchfannau (DMOs) ac Awdurdodau Lleol
 • Clybiau golff

Bydd cyfle i fusnesau ofyn cwestiynau yn ystod sesiwn holi byr.

I ymuno â ni, archebwch eich lle erbyn 2pm 3 Mai. Y cyntaf i'r felin fydd hi, a chaiff dolen i ymuno yn y cyfarfod ei hanfon at bawb fydd yn cymryd rhan ar fore'r digwyddiad.

Archebwr NawrDiweddariad ar Awr Cymorth Busnes Abertawe: Profiad Cwsmeriaid - 4 Mai (10am-11:30am)

Mae cwsmeriaid yn rhan hanfodol o'ch busnes ond sut maen nhw'n teimlo am eich cynnig?

Yn y sesiwn hon byddwch yn dysgu sut i nodi'r hyn y mae eich cwsmeriaid ei eisiau mewn gwirionedd a sut gallwch roi newidiadau ar waith i sicrhau eu bod yn hapus ac yn aros yn gwsmeriaid i chi.  

 • Beth yw profiad cwsmer? Beth mae eich cwsmeriaid am ei gael gennych?
 • Pwyntiau cyffwrdd gwasanaeth cwsmeriaid allweddol
 • Sut i greu argraff arnyn nhw a mwyafu'ch busnes
 • Holi ac Ateb

Arweinir y sesiwn gan Mel Evans o Insight6.

Cadwch le ar-lein nawrGwobrau Merched Cymru Mewn Busnes 2022 - 8 Mai

Mae Gwobrau Merched Cymru Mewn Busnes 2022 yn agored i unrhyw ferch sy'n rhedeg busnes yma yng Nghymru.

Mae gennym 16 categori i adlewyrchu'r amrywiaeth o fusnesau er mwyn bod mor deg a hygyrch â phosib.

Gallwch enwebu rhywun tan ddydd Sul, 8 Mai 2022 am 5pm.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.llaiscymru.wales/gwobrauDigwyddiad Gwybodaeth Cyflogwyr: DPP a Phrentisiaethau Gradd ym Mhrifysgol Abertawe - 9 Mai 2022 (12:30)

Dewch i ddysgu am radd-brentisiaethau a rhaglenni dysgu ar sail gwaith mewn Peirianneg Gyfrifiadurol, Rheolaeth a Pheirianneg, a sut y gall y cyfleoedd hyn ym Mhrifysgol Abertawe elwa eich busnes.

Mae'r rhaglenni Gradd-brentisiaeth yn bartneriaethau rhwng cyflogwyr a phrifysgolion. Eu nod yw rhoi cyfle i bobl ennill gradd a phrofiad o'r gweithle ar yr un pryd.

Mae'r rhaglenni'n cynnig llwybr i gymhwyster cydnabyddedig a chymhwysedd proffesiynol, ynghyd â phrofiad ymarferol o swydd, gan gynnwys cyfle i'ch gweithwyr ennill wrth ddysgu.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn Ystafell Seminar 1, Llawr Cyntaf, Athrofa Gwyddor Bywyd, Campws Singleton Prifysgol Abertawe

Cadwch le ar-lein nawr


Diweddariad ar Awr Cymorth Busnes Abertawe:Dechrau arni gyda Instagram Reels - 26 Mai (10am)

Efallai eich bod yn gyfarwydd ag Instagram yn ei ffurf sylfaenol, efallai eich bod yn gyfarwydd â phostio cynnwys yn rheolaidd ar eich ffrwd er mwyn gwella cyfranogiad ond beth am Reels? Os yw Instagram Reels yn rhywbeth rydych chi'n ymwybodol ohono ond nid ydych wir yn ei ddeall, mae'r sesiwn hon wedi'i chynllunio ar eich cyfer.

Instagram Reels yw'r gyfrinach i dwf Instagram. Ond sut ydych chi'n defnyddio'r nodwedd Instagram hon ar gyfer busnes? Bydd Rebecca Wade o Purple Dog yn dangos i ni sut i greu reels ac yn rhoi rhai syniadau am gynnwys i chi i'ch rhoi chi ar ben ffordd!

Cadwch le ar-lein nawrGwobrau Busnes Prydain 2022 - 27 Mai

Mae'n bleser gan SmallBusiness.co.uk gyhoeddi bod enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Busnes Prydain 2022.

Nawr yn eu pumed flwyddyn, mae'r gwobrau yn cydnabod a dathlu cyflawniadau arloesol a rhagorol busnesau bach a chanolig o Brydain ymhob diwydiant.

Mae Gwobrau Busnes Prydain yn cynnig y cyfle i chi a'ch cydweithwyr gael y gydnabyddiaeth rydych chi'n ei haeddu yn eich diwydiant ac ym mhob cwr o'r wlad.

Mae'r gwobrau hyn ar gael i unrhyw fusnes yn y DU sydd o fewn y diffiniad traddodiadol o BBaChau - sef hyd at 250 o weithwyr. Yn ddelfrydol, bydd y busnes wedi bod yn masnachu ers o leiaf mis Ionawr 2020, ond bydd y beirniaid yn ystyried busnesau iau sydd wedi'u sefydlu ar ôl y dyddiad hwn.

Mae'r gwobrau ar gael hefyd i'r darparwyr gwasanaethau a'r buddsoddwyr hynny sy'n helpu i greu'r 'ecosystem' a alluogodd BBaChau i ffynnu a goresgyn yn arbennig yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Bydd yr enwebiadau yn cau ar 27 Mai 2022.

Am ragor o wybodaeth, ewch i British Small Business Awards
 

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Gweminarau Twristiaeth a Lletygarwch: Mai/Mehefin 2022

Ymunwch â ni am weminar dwy ran am ddim sydd wedi'i theilwra ar gyfer y sector twristiaeth a lletygarwch.

Byddwn yn dangos i chi sut i osod eich busnes ar wahân ar-lein, ymgysylltu â chwsmeriaid newydd, manteisio'n well ar adolygiadau, yn ogystal â defnyddio offer digidol megis platfformau archebu ar-lein i redeg eich busnes yn llwyddiannus.

 • Rhan 1: Y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y maes twristiaeth a lletygarwch
 • Rhan 2: rhedeg eich busnes twristiaeth a lletygarwch ar-lein

Gweler y dyddiadau ac archebwch eich lleDigwyddiad Dathlu Wledig Cymru: 9-10 Mehefin 2022

Wrth i Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 ddechrau ar ei blwyddyn olaf, mae'r digwyddiad Dathlu Gwledig yn edrych yn fanylach ar brosiectau a buddiolwyr y cyllid, nid yn unig dros y rhaglen ddiwethaf ond llawer o brosiectau a ddechreuodd gyda grantiau llai ac sydd wedi tyfu a symud ymlaen i wneud cais a derbyn cyllid drwy gynlluniau eraill.

Nod y digwyddiad yw dod â'r prosiectau'n fyw - gan arddangos y straeon go iawn gan y buddiolwyr go iawn drwy rannu eu profiadau, eu heriau a'u llwyddiannau'n uniongyrchol.

Bydd manylion am sut i gofrestru i fynychu'r digwyddiad ar gael yn nes at y dyddiad. Yn y cyfamser, cysylltwch â ni ar rhwydwaithgwledig@llyw.cymru os oes gennych unrhyw ymholiadau.Digwyddiadau gwych sy'n dod i Fae Abertawe yn 2022

Oedd y diweddariad hwn ar y fasnach dwristiaeth yn ddefnyddiol? Rhannwch ef neu cysylltwch â Geraldine.Williams@abertawe.gov.uk

Close Dewis iaith