Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Diweddaraf am Covid-19 i Fusnesau Twristiaeth - 13 Mai 2022

Cefnogi'n diwydiant twristiaeth lleol drwy'r pandemig Covid-19.

Wythnos Twristiaeth Cymru 2022: 15 - 22 Mai

Mae Wythnos Twristiaeth Cymru yn gyfle i safleoedd twristiaeth ledled Cymru godi ymwybyddiaeth o'r sector ac arddangos ansawdd yr hyn sydd ar gael i dwristiaid - twristiaid o'r DU a thwristiaid rhyngwladol. 

Eleni mae'r thema ar gyfer yr wythnos yn cefnogi ymgyrch sgiliau a recriwtio'r sector  Twristiaeth a Lletygarwch, sef #crewyrprofiad - gan helpu i dynnu sylw at yrfaoedd a chyfleoedd gwaith yn y sector twristiaeth a lletygarwch yng Nghymru.

Cafodd yr ymgyrch ei lansio yn 2021 gan Groeso Cymru, ar y cyd â Phartneriaeth Twristiaeth a Sgiliau Cymru - partneriaeth a arweinir gan y diwydiant. Mae'r ymgyrch yn cefnogi'r sector ac yn codi ymwybyddiaeth o'r niferoedd uchel o swyddi gwag a'r amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa sydd ar gael. Neges yr ymgyrch yw ymunwch â'r crewyr profiad, ac mae'r neges yn cael ei chyflwyno mewn partneriaeth â Chymru'n Gweithio Gweithio ym maes twristiaeth a lletygarwch | Cymru'n Gweithio (llyw.cymru).

Dysgwch fwy am Wythnos Twristiaeth Cymru, gan gynnwys gwybodaeth am yr adnoddau sydd ar gael ichi gymryd rhan a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal yma: Wythnos Twristiaeth Cymru - Cynghrair Twristiaeth Cymru (wta.org.uk).

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymuno ar y cyfryngau cymdeithasol: Cadwch lygad am swyddi gan ddefnyddio #crewyrprofiad a'u rhannu ar draws eich platfformau - helpwch ni i annog rhagor o bobl i weithio maes twristiaeth a lletygarwch.

 

Diwrnod Rhanddeiliaid Twristiaeth Ar-lein gyda Thîm Twristiaeth Cyngor Abertawe - dydd Iau 19 Mai (10.30am - 12 ganol dydd)

Ymunwch â ni am sesiwn ryngweithiol i ddarganfod sut rydym yn hyrwyddo Bae Abertawe fel cyrchfan i ymwelwyr a sut gall eich busnes elwa o'n hymgyrchoedd a'n gweithgareddau marchnata trwy gydol y flwyddyn.

Cewch wybod am ein hymgyrchoedd ar gyfer 2022 sydd eisoes ar waith a chewch gip ymlaen llaw ar ein fideos hyrwyddo diweddaraf. Cewch glywed am ein llwyddiant ar TikTok ers i ni lansio'n cyfrif arno ym mis Ebrill. Dyma'ch cyfle i gymryd rhan a sicrhau eich bod yn gwneud yn fawr o'ch pecyn partneriaid Croeso Bae Abertawe.

Heb ddod yn bartner eto? Gallwch ymuno ar unrhyw adeg a dechrau elwa'n syth   o gael eich rhestru am ddim yn croesobaeabertawe.com

Ond rydym yn gwneud mwy na chynnal ymgyrchoedd gwych yn unig. Gallwn gefnogi'ch busnes mewn sawl ffordd arall, o roi cyngor ar y rheoliadau diweddaraf, datblygu busnes, cyllid, recriwtio, hyfforddiant a chyfleoedd marchnata.

Ymunwch â ni ddydd Iau 19 Mai am 10.30am ar MS Teams i gwrdd â'r tîm a darganfod rhagor.

Rhaid cadw lle - anfonwch e-bost atGeraldine.Williams@abertawe.gov.uk i gofrestru diddordeb a bydd dolen y cyfarfod yn cael ei e-bostio atoch yn nes at yr amser.

 

Ymchwil a Mewnwelediadau

Arolwg tracio teimladau defnyddwyr COVID-19 y DU

Proffil Economi Ymwelwyr Cymru: 2021

Baromedr Twristiaeth: cam yr gwanwyn 2022


Cynllun Gwefru yn y Gweithle: canllawiau i elusennau a busnesau llety bach

Mae Llywodraeth y DU bellach yn cynnig cymorth i fusnesau gyda'r costau ymlaen llaw i osod pwyntiau gwefru.

Mae'r Cynllun Gwefru yn y Gweithle (WCS) yn gynllun sy'n seiliedig ar dalebau sy'n rhoi cymorth i ymgeiswyr cymwys tuag at gostau ymlaen llaw prynu a gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan (EV).

Mae'r cynllun ar gael ar gyfer busnesau gwely a brecwast, safleoedd gwersylla, gwestai bach, elusennau ac unrhyw fusnes llety arall sydd â llai na 250 o weithwyr.

Darllenwch y stori lawn
 

Cronfa Gwasanaethau Cymunedol Pub is the Hub

Mae grantiau o hyd at £3,000 ar gael i alluogi perchnogion tafarndai gwledig, trwyddedeion a chymunedau lleol i gydweithio i helpu i gefnogi a chynnal gwasanaethau lleol yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

Darllenwch y stori lawn
 

Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2022 - 20 Mai

Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn gwobrwyo unigolion, darparwyr dysgu, a chyflogwyr sydd wedi rhagori wrth gyfrannu at ddatblygiad rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Cyflogadwyedd a Phrentisiaethau ledled Cymru.

Mae'r Rhaglen Brentisiaethau'n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth oddi wrth Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Mae'r Gwobrau'n gyfle i unigolion a sefydliadau gael eu cydnabod a'u gwobrwyo am eu hymroddiad, eu gwaith caled a'u llwyddiant yn rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Cyflogadwyedd a Phrentisiaethau.

Y dyddiad cau ar gyfer cynigion yw 20 Mai 2022.
 

Aelodau'r cyhoedd i fynegi eu barn am y cynigion diweddaraf ar gyfer Sgwâr y Castell - 24 Mai

Gwahoddir aelodau'r cyhoedd i fynegi eu barn am gynnig dylunio newydd ar gyfer Sgwâr y Castell yng nghanol dinas Abertawe. Mae'n gynnig a ddatblygwyd gan Gyngor Abertawe yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch syniadau dylunio cychwynnol.

Mae'r cynigion yn dangos Sgwâr y Castell ar ei newydd wedd gyda nodweddion fel mwy o wyrddni, gan gynnwys planhigion, ardaloedd glaswelltog a rhagor o goed.

Maent yn cynnwys dysglau plannu, grisiau, seddi, goleuadau a cherrig palmant newydd, yn ogystal â dwy uned fasnachol â thoeon gwyrdd, y gellir eu rhannu'n ddwy a'u defnyddio at ddibenion masnachu ac fel caffis gyda seddi yn yr awyr agored. Bydd nodwedd jetiau dŵr newydd yn cymryd lle'r nodwedd ddŵr bresennol, y gellir ei throi ymlaen a'i diffodd fel y gellir dal i ddefnyddio'r lle i gynnal digwyddiadau.

Gellir gweld y cynigion ar gyfer Sgwâr y Castell ar-lein - https://sites.savills.com/castlesquareswansea/

Diweddariad ar Awr Cymorth Busnes Abertawe:Dechrau arni gyda Instagram Reels - 26 Mai (10am)

Efallai eich bod yn gyfarwydd ag Instagram yn ei ffurf sylfaenol, efallai eich bod yn gyfarwydd â phostio cynnwys yn rheolaidd ar eich ffrwd er mwyn gwella cyfranogiad ond beth am Reels? Os yw Instagram Reels yn rhywbeth rydych chi'n ymwybodol ohono ond nid ydych wir yn ei ddeall, mae'r sesiwn hon wedi'i chynllunio ar eich cyfer.

Instagram Reels yw'r gyfrinach i dwf Instagram. Ond sut ydych chi'n defnyddio'r nodwedd Instagram hon ar gyfer busnes? Bydd Rebecca Wade o Purple Dog yn dangos i ni sut i greu reels ac yn rhoi rhai syniadau am gynnwys i chi i'ch rhoi chi ar ben ffordd!

Cadwch le ar-lein nawr


Adolygu Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 - 26 Mai

Ar sail y dystiolaeth ddiweddaraf am iechyd y cyhoedd, rwyf wedi penderfynu cadw'r cyfyngiad cyfreithiol presennol sy'n ei gwneud yn ofynnol gwisgo gorchuddion wyneb o fewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, yn yr ardaloedd hynny sy'n agored i'r cyhoedd, am dair wythnos arall.

Gyda dull gofalus ac unedig o gadw ein gilydd yn ddiogel a sicrhau bod cymaint o'r rhai sy'n gymwys yn cael eu brechiadau ag y bo modd, gall pawb yng Nghymru deimlo'n optimistaidd am y gwanwyn a'r tu hwnt.

Mae'r camau hyn yn cynnwys hunanynysu os ydych yn sâl neu wedi cael prawf Covid-19 positif; gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau prysur o dan do, cwrdd ag eraill yn yr awyr agored os yw'n bosibl; awyru mannau dan do a golchi dwylo'n rheolaidd.

Bydd yr adolygiad tair wythnos nesaf o'r rheoliadau coronafeirws yn cael ei gynnal erbyn 26 Mai.

Darllenwch y stori lawn


Gwobrau Busnes Prydain 2022 - 27 Mai


Mae'n bleser gan SmallBusiness.co.uk gyhoeddi bod enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Busnes Prydain 2022.

Nawr yn eu pumed flwyddyn, mae'r gwobrau yn cydnabod a dathlu cyflawniadau arloesol a rhagorol busnesau bach a chanolig o Brydain ymhob diwydiant.

Mae Gwobrau Busnes Prydain yn cynnig y cyfle i chi a'ch cydweithwyr gael y gydnabyddiaeth rydych chi'n ei haeddu yn eich diwydiant ac ym mhob cwr o'r wlad.

Mae'r gwobrau hyn ar gael i unrhyw fusnes yn y DU sydd o fewn y diffiniad traddodiadol o BBaChau - sef hyd at 250 o weithwyr. Yn ddelfrydol, bydd y busnes wedi bod yn masnachu ers o leiaf mis Ionawr 2020, ond bydd y beirniaid yn ystyried busnesau iau sydd wedi'u sefydlu ar ôl y dyddiad hwn.

Mae'r gwobrau ar gael hefyd i'r darparwyr gwasanaethau a'r buddsoddwyr hynny sy'n helpu i greu'r 'ecosystem' a alluogodd BBaChau i ffynnu a goresgyn yn arbennig yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Bydd yr enwebiadau yn cau ar 27 Mai 2022.

Am ragor o wybodaeth, ewch i British Small Business Awards


Digwyddiad Dathlu Wledig Cymru: 9-10 Mehefin 2022 - Cofrestru


Bydd y digwyddiad, sy'n cael ei drefnu gan Lywodraeth Cymru drwy Uned Cefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru, yn tynnu sylw at rai o'r prosiectau eithriadol  sydd wedi cael eu gweithredu  yng Nghymru drwy'r Rhaglen Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD), ac yn cofnodi'r hyn sy'n bwysig i'r sector er mwyn parhau i gefnogi'r economi wledig yn y dyfodol.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys:
 

·         Cyfle i glywed gan y Gweinidog dros Faterion Gwledig, y Gweinidog dros Newid yn yr Hinsawdd a Chyfarwyddwr yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 

·         Gweithdai ar gynlluniau'r dyfodol wrth i ni symud i'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy
 

·         Ardal arddangos â thema, sy'n cwmpasu bwyd a thwristiaeth, rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, arloesi, coetiroedd a choedwigaeth, a chymunedau arloesol
 

·         Trafodaethau â thema yn edrych ar lwyddiannau a gyflawnwyd gan fuddiolwyr cyllid
 

·         Astudiaethau achos fideo - cyfle i weld astudiaethau achos o brosiectau, cwrdd â'r bobl sydd wedi elwa a chlywed yn uniongyrchol y gwahaniaeth y mae cyllid wedi'i wneud iddynt hwy a'u hardal leol
 

·         Gwobrau Rhwydwaith Gwledig Cymru - rhoi cydnabyddiaeth i brosiectau sydd wedi llwyddo

Mae'n ddigwyddiad rhad ac am ddim ond bydd angen i chi gofrestru - cliciwch yma.

Darperir cinio ysgafn a lluniaeth.

Digwyddiadau gwych sy'n dod i Fae Abertawe yn 2022
 

1-31 Mai: Clyne in Bloom
15 Mai: Cerbydau Cymru
2-5 Meh: Mumbles Platinum Jubilee Celebrations
4 Meh: Gerry Cinnamon yn fyw ym Mharc Singleton
2-3 Gor: Sioe Awyr Cymru
9 Gor: Mighty Hike Penrhyn Gŵyr
29 Gor: Nile Rodgers a CHIC yn fyw ym Mharc Singleton
30 Gor: Anne-Marie yn fyw ym Mharc Singleton
31 Gor: Paul Weller yn fyw ym Mharc Singleton
31 Gor: Sioe Gŵyr
1-7 Aws: Ŵyl Para Chwaraeon
5 Aws: Theatr Awyr Agoreg: Rapunzel,  Gastell Ystumllwynarth
6 Aws: Cyfres Para Treiathlon
7 Aws: IRONMAN 70.3 Abertawe
3-11 Med: Gŵyl Gerdded Gŵyr
18 Med: Ras 10k Bae Abertawe Admiral

Close Dewis iaith