Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweithiwr Cymdeithasol - Newydd Gymhwyso (dyddiad cau: 14/12/22)

£35,411 y flwyddyn. Yn Abertawe credwn mai ein gweithlu yw ein hased mwyaf a byddwn yn sicrhau eich bod yn cael y cymorth cywir ac amgylchedd gwaith cadarnhaol i ddarparu gofal cymdeithasol rhagorol i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Teitl y swydd: Gweithiwr Cymdeithasol - Newydd Gymhwyso
Rhif y swydd: SS.63369-V6
Cyflog: £35,411 y flwyddyn 
Disgrifiad swydd:  Disgrifiad swydd - Gweithiwr Cymdeithasol (SS.63369-V6) (PDF) [859KB]
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd SS.63369-V6

Dyddiad cau: 11.59pm, 14 Rhagfyr 2022

Mwy o wybodaeth

Rydym yn cydnabod bod gweithwyr cymdeithasol yn ymgymryd â rôl heriol ond gwerth chweil ac yn gwerthfawrogi'r gwydnwch y maent yn ei ddangos drwy oresgyn heriau bob dydd. 

Mae'r Academi yn dîm newydd yn y Gwasanaethau i Blant a Theuluoedd a bydd yn eistedd ar frig lefel 3 ar y Continwwm Angen. Bydd yr Academi'n cynnwys 3 phod ac mae ganddi 1 Rheolwr Hwb cyffredinol. Bydd Pod 1 yn cynnwys y Ganolfan Ddiogelu Integredig a'r Tîm Lles Teuluoedd. Bydd staff o'r Tîm Anabledd Plant yn ffurfio Pod 2.  Bydd y 3ydd pod yn cael ei ddefnyddio i gefnogi gweithwyr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso yn eu blwyddyn gyntaf o ymarfer a bydd yn cynnwys Arweinydd Ymarfer profiadol a 2 Uwch Weithiwr Cymdeithasol. 

Yn yr Academi bydd GCNG yn cael cyfle i gwblhau asesiadau unigol, datblygu cynlluniau gofal a chymorth gyda phlant, pobl ifanc, eu teuluoedd a rhwydweithiau cymorth, cefnogi'r ISH gyda chyfarfodydd strategaeth ac adrannau 47 a rhoi cymorth i blant sydd ag anableddau a'u rhiant/gofalwyr.

Bydd hyn yn rhoi profiad cyflawn o waith cymdeithasol i GCNG yn ystod eu blwyddyn gyntaf o ymarfer, wrth ddarparu rhywfaint o amddiffyniad rhag y gwaith lefel 4 cymhleth a wneir yn y Timau Cynllunio Gofal â Chymorth. Rhagwelir, erbyn diwedd y flwyddyn, ac yn amodol ar adolygiadau 6 misol, y bydd gan GCNG yr hyder, y wybodaeth, y sgiliau a'r profiad i symud i'r timau SCP i barhau i ddatblygu fel ymarferwyr gwaith cymdeithasol.

Ein gweledigaeth yn Abertawe y mae'r gweithlu presennol yn ei deall yn dda, yw 'gwneud yr hyn sy'n bwysig i wneud pethau'n well i blant, pobl ifanc a theuluoedd.  Adlewyrchir hyn yn ein hymgyrch y dylai plant, lle bynnag y bo'n ddiogel, aros yng ngofal eu teuluoedd biolegol. Arwyddion Diogelwch yw ein fframwaith ymarfer ac mae ein timau gwaith cymdeithasol yn gweithio mewn podiau bach sy'n ein galluogi i weithio'n systemig gyda theuluoedd i sicrhau newid. Mae hyn yn cefnogi goruchwyliaeth a chydweithrediad da rhwng y staff. Mae meithrin perthynas barchus gadarnhaol gyda theuluoedd, gwrando ar blant a sicrhau eu bod yn cymryd rhan mewn penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau wrth wraidd yr hyn a wnawn.

Amlygodd ein hymweliad sicrwydd ag AGC yn ddiweddar ym mis Mehefin 2021 y canlynol: - 

 • Roedd agwedd gadarnhaol tuag at risg a pharodrwydd i arbrofi, arloesi a bod yn greadigol yn amlwg.
 • Nododd darparwyr fod Cyngor Abertawe wedi arwain y ffordd o ran dylanwadu ar bartneriaid i fabwysiadu dull ymholi mwy seiliedig ar gryfderau/gwerthfawrogol o gyfathrebu â phobl.
 • Roedd ymarfer yn barchus a gwelsom ymdrechion gwirioneddol gan staff i ddeall amgylchiadau pobl ac archwilio'r ffordd orau o gydweithio i gefnogi pobl i gyflawni eu canlyniadau personol eu hunain.
 • Cadarnhaodd adborth gan staff drwy grwpiau ffocws a chanlyniadau'r arolwg eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi'n briodol drwy gydol y pandemig.
 • Mae dull cadarn a rhagweithiol Cyngor Abertawe o adolygu, a phan fo'n briodol, lleihau nifer y plant sy'n derbyn gofal wedi parhau i dalu ar ei ganfed yn ystod y pandemig. Mae nifer y plant a leolir y tu allan i Gymru hefyd wedi gostwng yn ddiweddar. Roedd y rhan fwyaf o'r bobl ifanc â phrofiad o ofal y buom yn siarad â hwy yn gadarnhaol am eu profiad cyffredinol a'u lefelau cymorth.

Yn Weithiwr Cymdeithasol sydd Newydd Gymhwyso yng Ngwasanaethau Plant a Theuluoedd Abertawe cewch y canlynol: 

 • Diwylliant gwaith cadarnhaol a chefnogol lle gellir ymddiried yn y staff i wneud eu gwaith, bod problemau'n cael eu rhannu a chaiff atebion eu nodi drwy sgyrsiau rheolaidd a myfyrio.
 • Manteisir ar gyfleoedd i ddysgu o bethau nad oeddent yn gweithio cystal ac a ystyrir yn ffordd gadarnhaol o gefnogi newid pan fo angen.
 • Ymrwymiad gwasanaeth cyfan i ddeall a nodi'r gwastraff yn ein systemau fel y gallwch chi fel gweithwyr dreulio llai o amser yn cwblhau gwaith papur a mwy o amser gyda phlant a'u teuluoedd. 
 • Ffyrdd arloesol a chreadigol o weithio fel bod cyfleoedd bob amser i'ch datblygiad personol a'ch myfyrdod eich hun ystyried sut y gellir gwneud pethau'n wahanol.
 • Arweinyddiaeth a rheolwyr cefnogol sy'n gwrando ac yn gwerthfawrogi eich mewnbwn i'r ffordd y gall ein gwasanaeth barhau i ddatblygu a gwella.
 • Goruchwyliaeth reolaidd ac o ansawdd da yn ffurfiol ac yn anffurfiol sy'n gwerthfawrogi pwysigrwydd eich lles yn ogystal â chyfleoedd i fyfyrio ar achosion.
 • Y cyfle i weithio mewn podiau bach (6 o bobl) o fewn Hwb mwy ac Arweinydd Ymarfer a fydd yn eich cefnogi i ddatblygu eich ymarfer drwy fyfyrio a thrafod yn rheolaidd.  
 • Uwch Dîm Rheoli sy'n weladwy, yn hawdd mynd atynt ac sydd am glywed ac ymateb i staff.
 • Diwylliant lle mae'r staff yn cael eu canmol a'u cydnabod yn rheolaidd am y gwaith rhagorol y maent yn ei wneud fel aelodau gwerthfawr o'r gwasanaeth. 
 • Gwasanaeth arloesol sy'n hyrwyddo dulliau creadigol o reoli achosion ac sy'n synhwyrol o ran risg. 
 • Mynediad at hyfforddiant, mentora a chyfleoedd ar gyfer goruchwylio grwpiau cyfoedion.
 • Rhaglen sefydlu ragorol a chymorth wedi'i deilwra i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth, gwydnwch a hyder yr holl weithwyr. 
 • Cyfleoedd i weithio o dan fodel hybrid lle mae gweithwyr yn rhannu eu hamser rhwng y swyddfa a'r cartref. 
 • Cydnabyddir pwysigrwydd a budd cymorth gan gymheiriaid gydag amser ychwanegol wedi'i neilltuo ar gyfer datblygu tîm.

Amdanoch chi:

 • Byddwch yn angerddol am waith cymdeithasol sy'n seiliedig ar berthynas ac sy'n gallu meddwl yn greadigol a myfyrio ar sut y gallwch feithrin perthnasoedd i ddeall yr hyn sy'n bwysig i blant a'u teuluoedd a'u cefnogi i gyflawni hyn. 
 • Byddwch yn ymrwymedig i'ch datblygiad proffesiynol eich hun ac yn manteisio ar gyfleoedd dysgu a hyfforddi i barhau i ddatblygu eich sgiliau a'ch sylfaen wybodaeth bresennol.
 • Byddwch yn sicrhau bod plant a'u teuluoedd wrth wraidd yr holl benderfyniadau a bod eu lleisiau'n cael eu clywed a'u gweld ym mhob agwedd ar eich gwaith.
 • Byddwch yn frwdfrydig, yn ddeinamig ac yn angerddol am sicrhau'r canlyniadau gorau posibl i blant a phobl ifanc.
 • Byddwch yn dosturiol, yn agored, yn onest ac yn barchus ym mhob agwedd ar eich gwaith. 


Rydym yn hysbysebu am Weithwyr Cymdeithasol Sydd Newydd Gymhwyso yn yr Academi am hyd at eu 12 mis cyntaf o gyflogaeth pan fyddant yn cael eu cefnogi i symud i un o'n Timau Cynllunio Gofal â Chymorth. Am sgwrs anffurfiol am holl Abertawe i'w chynnig, ffoniwch Kelli Richards ar Abertawe ar 01792 635180.

Diogelu
Yng Nghyngor Abertawe "Diogelu yw Busnes Pawb" yw'r egwyddor, ac mae hyn yn berthnasol i holl weithwyr Cyngor Abertawe, aelodau etholedig, gwirfoddolwyr a chontractwyr.
Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.abertawe.gov.uk/diogelucorfforaethol


 

Close Dewis iaith