Toglo gwelededd dewislen symudol

Ysgol Gynradd Llangyfelach: Cynorthwyydd Darpariaeth Gofal Cofleidiol Lefel 1

Dyddiad cau: 14/10/22, 12.00pm. Gradd 2. Dros do (mae'n bosibl y daw yn swydd barhaol). 27.5 awr yr wythnos/39 wythnos y flwyddyn. Cyflog presennol: £19,293 (pro-rata). Dyddiad cychwyn: Dydd Mawrth 8 Tachwedd 2022.

Ysgol Gynradd Llangyfelach
Heol Pengors, Llangyfelach, Abertawe SA5 7JE

Pennaeth: Mr Lee Burnell
Dirprwy Bennaeth: Mrs C J Bate

Ffôn: 01792 771497
E-bost: llangyfelachprimary@llangyfelach.swansea.sch.uk 
www.llangyfelachprimaryschool.co.uk/   

Mae Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Llangyfelach yn dymuno penodi Cynorthwyydd Gofal Cofleidiol Gradd 2 rhagorol i weithio yn y gwasanaeth Gofal Cofleidiol yn ystod y dydd.

Dylai ymgeiswyr feddu ar gymhwyster gwaith chwarae, neu gytuno i weithio i gyflawni'r cymhwyster hwn, a dylent fod â phrofiad blaenorol o weithio mewn lleoliad gofal plant.  

Bydd yr oriau gwaith rhwng 10:25am a 4:15pm (Llun - Gwener) a bydd egwyl o 20 munud i gael cinio. Efallai y gofynnir i chi addasu eich oriau ar brydiau oherwydd natur y gwasanaeth bywiog a phrysur hwn, felly mae angen agwedd hyblyg mewn perthynas ag amseroedd dechrau a gorffen.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:

  • Frwdfrydig ac ymroddgar ynghylch dysgu ac addysgu.
  • Gallu gweithio'n rhagorol fel rhan o dîm ac yn meddu ar agwedd gadarnhaol. 
  • Llawn cydymdeimlad ac yn gefnogol o ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. 
  • Gallu meithrin, ysbrydoli a chymell disgyblion.
  • Gallu gweithio fel rhan o dîm i gyflawni'r gorau i bob disgybl.

Diogelu: Mae'r Awdurdod, yn unol â'r Polisi Diogelu Corfforaethol, wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion ac mae'n disgwyl i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Mae'r Awdurdod yn disgwyl i'r holl staff ymgymryd â hyfforddiant diogelu gorfodol ar amddiffyn plant ac oedolion a chael y wybodaeth ddiweddaraf amdano.  

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG): Cais am Ddatgeliad Safonol gan y GDG

Gellir cael ffurflenni cais a disgrifiad o'r swydd trwy e-bostio akermanh@hwbcymru.net.

Dylid dychwelyd Ffurflenni Cais wedi'u llenwi at yr ysgol trwy e-bost neu trwy eu postio i'r cyfeiriad uchod.

Dyddiad cau: Dydd Gwener 14 Hydref 2022 (canol dydd)
Cyfweliad: Dydd Llun 17 Hydref 2022

Close Dewis iaith