Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 06/12/23)

Gradd 8, £35,411 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9 £36,298 - £40'478 y flwyddyn (cymwysedig). Yn Abertawe credwn mai ein gweithlu yw ein hased mwyaf a byddwn yn sicrhau bod gennych y gefnogaeth gywir a'r amgylchedd gwaith cadarnhaol i ddarparu gofal cymdeithasol rhagorol i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Teitl y swydd: Gweithiwr Cymdeithasol 
Rhif y swydd: SS.66932-V1
Cyflog: Gradd 8, £35,411 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £36,298 - £40'478 y flwyddyn (cymwysedig)
Disgrifiad swydd:   SS.66932-V1 - Gweithiwr Cymdeithasol (PDF) [867KB]
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd SS.66932-V1

Dyddiad cau: 11.59pm, 06 Rhagfyr 2023

Mwy o wybodaeth

Rydym yn cydnabod bod gweithwyr cymdeithasol yn ymgymryd â rôl heriol ond gwerth chweil ac yn gwerthfawrogi'r gwydnwch a ddangosant drwy oresgyn heriau bob dydd. Bydd Gweithwyr Cymdeithasol yn ein Timau Cynllunio Gofal â Chymorth yn gyfrifol am reoli cynllunio risg a gofal ar gyfer ein plant sy'n destun cynlluniau plant sy'n derbyn gofal a chymorth plant, cynlluniau amddiffyn plant ac Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus yn dibynnu ar brofiad unigol. 

Ein gweledigaeth yn Abertawe, y mae'r gweithlu presennol yn ei deall yn dda, yw 'gwneud yr hyn sy'n bwysig i wneud pethau'n well i blant, pobl ifanc a theuluoedd'. Adlewyrchir hyn yn ein hymgais y dylai plant, lle bynnag y bo'n ddiogel gwneud hynny, aros yng ngofal eu teuluoedd biolegol. Arwyddion Diogelwch yw ein fframwaith ymarfer ac mae ein timau gwaith cymdeithasol yn gweithio mewn podiau bach sy'n ein galluogi i weithio'n systemig gyda theuluoedd i sicrhau newid. Mae hyn yn cefnogi goruchwyliaeth a chydweithio da rhwng staff. Mae meithrin perthynas barchus gadarnhaol â theuluoedd, gwrando ar blant a sicrhau eu bod yn ymwneud â phenderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau wrth wraidd yr hyn a wnawn.

Amlygodd ein hymweliad sicrwydd AGC diweddar ym mis Mehefin 2021 y canlynol: -

 • Roedd agwedd gadarnhaol tuag at risg a pharodrwydd i arbrofi, arloesi a bod yn greadigol yn amlwg.
 • Dywedodd darparwyr fod Cyngor Abertawe wedi arwain y ffordd o ran dylanwadu ar bartneriaid i fabwysiadu dull ymholi mwy seiliedig ar gryfder/gwerthfawrogol o gyfathrebu â phobl.
 • Roedd ymarfer yn barchus a gwelsom ymdrechion go iawn gan staff i ddeall amgylchiadau pobl ac archwilio'r ffordd orau o gydweithio i gefnogi pobl i gyflawni eu canlyniadau personol eu hunain.
 • Cadarnhaodd adborth gan staff drwy grwpiau ffocws a chanlyniadau'r arolwg eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi'n briodol drwy gydol y pandemig.
 • Mae dull cadarn a rhagweithiol Cyngor Abertawe o adolygu, a lle bo'n briodol, lleihau nifer y plant sy'n derbyn gofal wedi parhau i dalu ar ei ganfed yn ystod y pandemig. Mae nifer y plant a leolir y tu allan i Gymru hefyd wedi gostwng yn ddiweddar. Roedd y rhan fwyaf o'r bobl ifanc â phrofiad o ofal y buom yn siarad â hwy yn gadarnhaol am eu profiad cyffredinol a'u lefelau cymorth.

Yn Weithiwr Cymdeithasol yng Ngwasanaethau Plant a Theuluoedd Abertawe byddwch yn profi:

 • Diwylliant gwaith cadarnhaol a chefnogol lle y gellir ymddiried yn y staff i wneud eu gwaith, rhennir problemau a nodir atebion drwy sgyrsiau a myfyrio rheolaidd.
 • Cymerir cyfleoedd i ddysgu o bethau nad oeddent yn gweithio cystal ac a ystyrir yn ffordd gadarnhaol o gefnogi newid pan fo angen.
 • Ymrwymiad gwasanaeth cyfan i ddeall a nodi'r gwastraff yn ein systemau fel y gallwch chi, fel gweithwyr, dreulio llai o amser yn cwblhau gwaith papur a mwy o amser gyda phlant a'u teuluoedd.
 • Ffyrdd arloesol a chreadigol o weithio fel bod cyfleoedd bob amser i'ch datblygiad personol a'ch myfyrdod eich hun ystyried sut y gellir gwneud pethau'n wahanol.
 • Arweinwyr a rheolwyr cefnogol sy'n gwrando ac yn gwerthfawrogi eich mewnbwn i'r ffordd y gall ein gwasanaeth barhau i ddatblygu a gwella.
 • Goruchwyliaeth reolaidd ac ansawdd yn ffurfiol ac yn anffurfiol sy'n gwerthfawrogi pwysigrwydd eich lles yn ogystal â chyfleoedd i fyfyrio ar achosion.
 • Y cyfle i weithio mewn podiau bach (6 o bobl) o fewn Hwb mwy ac Arweinydd Ymarfer a fydd yn eich cefnogi i ddatblygu eich ymarfer drwy fyfyrio a thrafod yn rheolaidd. 
 • Uwch Dîm Rheoli sy'n weladwy, yn hawdd mynd atynt ac sydd am glywed ac ymateb i staff.
 • Diwylliant lle mae staff yn cael eu canmol a'u cydnabod yn rheolaidd am y gwaith rhagorol y maent yn ei wneud fel aelodau gwerthfawr o'r gwasanaeth.
 • Gwasanaeth arloesol sy'n hyrwyddo dulliau creadigol o reoli achosion ac sy'n synhwyrol o ran risg.
 • Mynediad at hyfforddiant, mentora a chyfleoedd ar gyfer goruchwylio grwpiau cyfoedion.
 • Rhaglen sefydlu ragorol a chymorth wedi'i deilwra i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth, gwydnwch a hyder yr holl weithwyr.
 • Cyfleoedd i weithio o dan fodel hybrid lle mae gweithwyr yn rhannu eu hamser rhwng y swyddfa a'r cartref.

Cydnabyddir pwysigrwydd a budd cymorth gan gymheiriaid gydag amser ychwanegol wedi'i neilltuo ar gyfer datblygu tîm. 
 

Amdanoch chi:

 • Byddwch yn angerddol am waith cymdeithasol sy'n seiliedig ar berthynas ac sy'n gallu meddwl yn greadigol a myfyrio am sut y gallwch feithrin perthnasoedd i ddeall beth sy'n bwysig i blant a'u teuluoedd a'u cefnogi i gyflawni hyn.
 • Byddwch yn ymrwymedig i'ch datblygiad proffesiynol eich hun ac yn manteisio ar gyfleoedd dysgu a hyfforddi i barhau i ddatblygu eich sylfaen sgiliau a gwybodaeth bresennol.
 • Byddwch yn sicrhau bod plant a'u teuluoedd wrth wraidd yr holl benderfyniadau a bod eu lleisiau'n cael eu clywed a'u dangos ym mhob agwedd ar eich gwaith.
 • Byddwch yn frwdfrydig, yn ddeinamig ac yn angerddol am sicrhau'r canlyniadau gorau posibl i blant a phobl ifanc.
 • Byddwch yn dosturiol, yn agored, yn onest ac yn barchus ym mhob agwedd ar eich gwaith.

Rydym yn hysbysebu am Weithwyr Cymdeithasol parhaol o fewn ein timau Cynllunio Gofal â Chymorth. Am sgwrs anffurfiol am bopeth sydd gan Abertawe i'w gynnig cysylltwch â Carol Jones ar Abertawe 01792 635180.

Diogelu
Yng Nghyngor Abertawe ceir egwyddor "Mae diogelu'n fusnes i bawb", ac mae hyn yn berthnasol i holl weithwyr Cyngor Abertawe, aelodau etholedig, gwirfoddolwyr a chontractwyr.  Mae gwybodaeth bellach ar gael yn  https://www.abertawe.gov.uk/diogelucorfforaethol

 

 

 

Close Dewis iaith