Chwilio'r wefan
English

Rhybudd i breswylwyr Abertawe am dwyll loteri

Anogir preswylwyr yn Abertawe i fod yn wyliadwrus os byddant yn derbyn llythyr sy'n honni eu bod hwy wedi ennill gwobr gan y People's Postcode Lottery.

Dinas a Sir Abertawe

Rhoddwyd y cyngor gan Safonau Masnach yn Abertawe ar ôl i aelodau'r cyhoedd mewn rhannau eraill o'r wlad dderbyn llythyrau ffug yn hawlio eu bod hwy wedi ennill miloedd o bunnoedd.

Mae'r twyll yn gofyn i'r derbynnydd dalu ffi weinyddol cyn i'r 'wobr ariannol' gael ei chyflwyno iddo. Fodd bynnag, nid oes gwobr ariannol mewn gwirionedd.

Mae'r People's Postcode Lottery go iawn yn dweud na fydd, dan unrhyw amgylchiadau, yn gofyn am dâl i dderbyn unrhyw wobr. Os byddwch yn derbyn llythyr, e-bost neu neges destun sy'n honni dod ganddynt, gallwch ffonio 0808 1098765 i holi eu tîm gwasanaeth cwsmeriaid a yw'n ddilys.

Meddai Mark Child, Aelod y Cabinet dros Les a Dinas Iach, "Os yw unrhyw un wedi derbyn y math hwn o lythyr, dylent naill ai gysylltu â Llinell Gynghori'r Safonau Masnach neu Action Fraud. Ein cyngor cyffredinol o ran achosion o dwyll bob amser yw os yw rhywbeth yn ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, mwy na thebyg ei fod yn gelwydd!

"Os gofynnir i chi dalu ffi ymlaen llaw i gael gwobr, peidiwch ag ymateb a pheidiwch byth â rhoi manylion eich cyfrif banc i neb.

"Rydym wedi nodi bod sawl math o dwyll a bwriedir iddynt fanteisio ar bobl ddiniwed dda yn ein cymunedau.

"Ar hyn o bryd rydym yn cynnal hyfforddiant i gynyddu ymwybyddiaeth o achosion o dwyll gydag amrywiaeth eang o bartneriaid, gan gynnwys darparwyr gofal a chymdeithasau tai. Bwriedir i'r hyfforddiant hwn gynorthwyo staff wrth nodi achosion o dwyll a'u hannog i ymyrryd cyn gynted ag y bo modd i atal aelodau'r cyhoedd rhag dioddef.

Os oes angen i chi roi gwybod am dwyll, ffoniwch Action Fraud ar 0300 123 2040 neu Linell Gynghori Safonau Masnach y Cyngor ar 0345 404 0506.

 


Wedi'i bweru gan GOSS iCM