Chwilio'r wefan
English

Cau'r Archifdy i'r Cyhoedd

Yn sgil y pryderon ynglŷn â lledaeniad COVID-19 ac er lles ein darllenwyr ac ymwelwyr, bydd yr Archifdai (Abertawe a Chastell-nedd) yn cau i'r cyhoedd am gyfnod amhenodol o 19:00 ddydd Mawrth 17 Mawrth.

Ymweld a ni

Ymweld ag Archifau Gorllewin Morgannwg

Ein horiau agor, lleoliad a'r gwybodaeth arall i gyd i helpu chi i gynllunio'ch ymweliad

Ymweld a ni

Rydym yn ein lleoli yng Nghanolfan Ddinesig Abertawe, lle mae ein hystafell ynchil archifau, canolfan hanes teulu a siop. Mae croeso i chi ddod i mewn yn ystod ein horiau agor am gyngor ac arweiniad, neu i bori yn ein siop. Dyma manylion i helpu chi i gynllunio'ch ymweliad.

Pryd rydym ar agor
Dydd Mawrth: 9.00am-7.00pm
Dydd Mercher: 9.00am-5.00pm
Dydd Iau: 9.00am-5.00pm
Dydd Gwener: 9.00am-5.00pm
Dydd Sadwrn, dydd Sul a dydd Llun: AR GAU
Pob gŵyl y banc: AR GAU

Os ydych yn bwridau defnyddio dogfennau gwreiddiol, bydd rhaid i chi gofrestru am docyn darllenydd.
 

Ble rydym ni
Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth
Abertawe SA1 3SN
Ffôn 01792 636589
Ebost archifau@abertawe.gov.uk
 

Sut i gyrraedd yno
Mae gorsaf y rheilffordd tua 15 i 20 munud i ffwrdd ar droed. Mae'r orsaf fysus tua 5 i 10 munud i ffwrdd ar droed; mae'r ddwy ar y map. Mae gan y ddwy safle tacsis os nad ydych am gerdded i'r Ganolfan Ddinesig, a hefyd ceir bysus o orsaf y rheilffordd i ganol y ddinas. Os ydych yn dod mewn car, dilynwch yr arwyddion i Ganolfan Ddinesig o Heol Ystumllwynarth. Mae lle parcio i ymwelwyr ar ochr ddwyreiniol (h.y. y Marina) yr adeilad. Mae ardal barcio ar wahân yno hefyd ar gyfer ymwelwyr anabl, a'r lle parcio ar y lefel uwch yn fynediad gwastad o amgylch yr adeilad i'r fynedfa flaen.


 

Parcio, bwyta a lletya dros nos
Mae cludiant cyhoeddus da i'r Ganolfan Ddinesig gyda nifer o fannau parcio i ymwelwyr. Mae parcio ym Maes Parcio'r Dwyrain yn ddi-dâl am ddwy awr (tri i ddeiliaid bathodynnau glas) a chodir tal am ynrhyw amser dros hynny. Ceir gwybodaeth am daliadau parcio dan "Y Ganolfan Ddinesig (Maes Parcio'r Dwyrain)" yma. Mae mwy o le i barcio ar gael ym meysydd parcio cyfagos y Glannau a Stryd Paxton.

Ceir caffi lle gallwch gael seibiant o'ch gwaith ymchwil i edmygu'r golygfeydd o'r môr. Mae toiledau cyhoeddus (gan gynnwys toiled i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn) a ffonau oddi ar y prif gyntedd. 

Gall Canolfan Croeso Abertawe eich helpu chi ddod o hyd i lety os oes angen i chi aros dros nos yn Abertawe. Am fwy o wybodaeth, gwelwch www.visitswanseabay.com.

Dilynwch y dolennau isod am ragor o wybodaeth i helpu chi i gynllunio'ch ymweliad.

Defnyddio'r ystafell chwilio.

Defnyddio'r ystafell ymchwil

Gwybodaeth am beth i ddisgwyl pan ymwelwch â'r archifau.

Hygyrchedd.

Gwybodaeth Hygyrchedd

Gwybodaeth pwysig i chi wybod amdano cyn i chi ymweld ag Archifau Gorllewin Morgannwg.

Rheolau'r ystafell chwilio.

Rheoliadau'r Ystafell Ymchwilio

Gofynnir i'n holl ymchwilwyr i ddilyn y rheolau hyn. Maen nhw i sicrhau diogelwch y dogfennau sydd o dan ein gofal.

Defnyddio archifau.

Arweiniad trin dogfennau

Rydym am i chi fwynhau ein casgliadau archifau a'n helpu i ofalu amdanynt a'u cynnal.

Tocyn darllenydd.

Tocyn darllenydd

Sut i gael cerdyn archifau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM